Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

4

Ocena wariantów adaptacyjnych

Priorytetowe traktowanie wariantów adaptacyjnych i wybór preferowanych wariantów

Na podstawie oceny możliwych wariantów adaptacyjnych należy przeprowadzić wybór najbardziej odpowiednich wariantów. Najczęściej analiza wielokryterialna (MCA) może okazać się przydatna do rankingu i wyboru preferowanych opcji. Preferowany wykaz wariantów dostosowawczych powinien być również uzgodniony z zainteresowanymi stronami, a zainteresowane strony powinny być zaangażowane w ocenę wielostronnych ocen w celu uwzględnienia w ocenie różnych wartości i kryteriów.

Taki MCA powinien zawierać zestaw kryteriów, takich jak:

 • pilność w odniesieniu do istniejących już zagrożeń
 • wczesne działania przygotowawcze (w celu uniknięcia przyszłych kosztów szkód)
 • zakres skutków (opcje obejmujące wiele rodzajów ryzyka mogą być preferowane)
 • stosunek kosztów do korzyści
 • efektywność i skuteczność środków służących przystosowaniu się do zmiany klimatu
 • efektywność czasowa
 • odporność przy szerokim zakresie prawdopodobnych przyszłych skutków
 • elastyczność w zakresie dostosowań lub odwracalności w przypadku rozbieżnych zmian
 • akceptacja polityczna i kulturowa
 • zwiększenie możliwości uczenia się i autonomicznych zdolności adaptacyjnych itp.

Gdy niepewność może stać się przyczyną bezczynności, zastosowanie zasad zarządzania adaptacyjnego (np. skoncentrowanie się na elastycznych rozwiązaniach, opcjach korzystnych dla wszystkich, solidnych środkach w ramach szeregu możliwych scenariuszy) ułatwi podejmowanie decyzji ( zob. Jak uwzględnić niepewność?).

Jeśli chodzi o wybór i nadanie priorytetu odpowiednim wariantom adaptacyjnym do celów wdrożenia, ostrożne podejście zaczyna się od uznania, że istnieje kilka realnych wariantów i kombinacji wariantów dla skutecznej adaptacji. Niektóre z nich będą lepiej dostosowane do zminimalizowania ryzyka związanego z wdrażaniem, nawet w obliczu związanej z tym niepewności co do ryzyka i korzyści. Opcje te są określane jako:

 • „Opcje przystosowania się do zmiany klimatu bez żalu”, które są wartościowe bez względu na zakres przyszłych zmian klimatu;
 • „Opcje o niskim ubolewaniu”, które są działaniami adaptacyjnymi, w przypadku których związane z tym koszty są stosunkowo niskie i dla których korzyści, choć realizowane głównie w ramach prognozowanych przyszłych zmian klimatu, mogą być stosunkowo wysokie;
 • „Opcje win-win” to warianty przystosowania się do zmiany klimatu, które przynoszą pożądany rezultat pod względem minimalizacji ryzyka klimatycznego lub wykorzystania potencjalnych możliwości, ale także mają znaczący wkład w realizację innego celu społecznego, środowiskowego lub gospodarczego;
 • „Elastyczne lub adaptacyjne opcje zarządzania” to te opcje, które można łatwo skorygować (i przy niskich kosztach), jeżeli okoliczności ulegną zmianie w porównaniu z pierwotnie opracowanymi prognozami; i
 • „Wiele wariantów korzyści” zapewnia synergię z innymi celami, takimi jak ograniczanie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, ograniczanie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, zarządzanie środowiskowe lub zrównoważony rozwój (np. podejścia oparte na ekosystemie zwykle zapewniają tak wiele korzyści).

Ze względu na szeroki zakres potencjalnych przyszłych skutków zmiany klimatu i ich dorozumianą niepewność należy preferować wiele korzyści, warianty przystosowania się do zmiany klimatu bez żalu i niskiego żalu (zob. kluczowe zasady). Przykłady obejmują urządzenia oszczędzające wodę w regionach dotkniętych suszą lub niedoborem wody lub izolacją budynków w regionach narażonych na fale upałów. Naleganie na opcje przynoszące wiele korzyści może również ułatwić finansowanie powiązanych środków poprzez pociągnięcie zasobów i położenie nacisku na wspólne korzyści, które przewyższają koszty inwestycji.

Pozycje bazy danych Climate-ADAPT

Relevant tile