Start Baza danych Organizacje Biuro Regionalne WHO dla Europy

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Organisation

Biuro Regionalne WHO dla Europy (WHO/Europe)

Opis:

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jest organem odpowiedzialnym za zdrowie publiczne w ramach systemu Narodów Zjednoczonych. Regionalne Biuro WHO dla Europy (WHO/Europa) jest jednym z sześciu biur regionalnych WHO na całym świecie.

Służy regionowi europejskiemu WHO, który obejmuje 53 kraje, obejmującego rozległy region geograficzny od Atlantyku po Oceany Spokojne. WHO/Europa współpracuje z wieloma zainteresowanymi stronami w dziedzinie zdrowia publicznego w regionie i na świecie, aby zapewnić podjęcie skoordynowanych działań w celu opracowania i wdrożenia skutecznej polityki zdrowotnej oraz wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej. Dr Hans Henri P. Kluge jest kierownikiem WHO/Europe od 1 lutego 2020 r., jako dyrektor regionalny WHO ds. Europy.

WHO/Europa składa się z ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego, naukowych i technicznych, którzy mają siedzibę w głównym biurze w Kopenhadze w Danii, w 4 placówkach oddelegowanych oraz w biurach krajowych w 29 państwach członkowskich.

Kluczowe działania w ramach zmian klimatu i zdrowia

Regionalne Biuro WHO dla Europy pracuje nad określeniem opcji politycznych, które pomogą zapobiegać skutkom zmian klimatu dla zdrowia, przygotować się na nie i reagować na nie. Nasze działania obejmują:

  • Ocena zagrożeń dla zdrowia klimatu;
  • Doradzanie państwom członkowskim w opracowywaniu i wdrażaniu opartych na dowodach polityk i środków, które włączają zdrowie do krajowych polityk łagodzących i strategii dostosowawczych;
  • Promowanie polityk i środków we wszystkich sektorach, które przynoszą korzyści zarówno zdrowiu ludzkiemu, jak i systemowi klimatycznemu;
  • Określenie korzyści zdrowotnych i innych dodatkowych korzyści wynikających ze środków łagodzących i adaptacyjnych;
  • Zajęcie się budowaniem odpornego na zmianę klimatu systemu opieki zdrowotnej oraz wspieranie wzmocnienia nadzoru zdrowotnego, wczesnego ostrzegania i gotowości;
  • Opracowanie opartych na dowodach wytycznych dotyczących skutecznych interwencji w zakresie przeciwdziałania ekstremalnym zjawiskom pogodowym związanym ze zmianą klimatu, w tym opracowania planów działania w zakresie zdrowia cieplnego oraz planów gotowości i reagowania na powodzie dla sektora opieki zdrowotnej;
  • Zapewnienie wsparcia technicznego przed sytuacjami nadzwyczajnymi wywołanymi ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi i w ich trakcie (tj. ciepło, zimno i powodzie).

Prace WHO nad zmianą klimatu i zdrowiem są zgodne z szeregiem globalnych i regionalnych zobowiązań politycznych, w tym z rezolucją nr 61.19 Światowego Zgromadzenia Zdrowia z 2008 r. w sprawie zmiany klimatu i zdrowia, globalną strategią WHO na rzecz zdrowia, środowiska i zmian klimatu z 2019 r., Deklaracją z 2017 r. z szóstej konferencji ministerialnej na temat środowiska i zdrowia oraz europejskim programem prac na lata 2020–2025 „Zjednoczone działania na rzecz lepszego zdrowia w Europie”, w której określono wizję tego, w jaki sposób regionalne biuro WHO dla Europy może wspierać władze ds. zdrowia krajów w spełnianiu oczekiwań obywateli, aby zapewnić lepsze życie i dobre samopoczucie. Regionalne Biuro WHO dla Europy pełni funkcje sekretariatu dla Grupy Roboczej ds. Zdrowia w Zmianach Klimatu (HIC), utworzonej w ramach Europejskiej Grupy Zadaniowej ds. Środowiska i Zdrowia. HIC wspiera kraje Europejskiego Regionu WHO w realizacji ich zobowiązań w zakresie ochrony zdrowia przed niekorzystnymi skutkami zmiany klimatu oraz ułatwia dialog i współpracę między krajami i zainteresowanymi stronami.

© Światowa Organizacja Zdrowia 2021

Źródło informacji

Strony internetowe:
Wkład Observatory:
Zobacz więcej

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Nov 22 2022

Akcje Dokumentu