Start Więcej wydarzeń

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Past events

 • 2024-02-21T15:00:00+01:00
 • 2024-02-21T16:30:00+01:00
Śr 21. Lut.

2024-02-21 from 15:00 to 16:30
Online

Rola pracowników służby zdrowia publicznego w kryzysie związanym ze zmianą klimatu ma zasadnicze znaczenie, a instytucje szkoleniowe w dziedzinie zdrowia publicznego mają za zadanie wyposażyć przyszłych specjalistów w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprostania złożonym wyzwaniom związanym z klimatem i zdrowiem. To webinarium, zorganizowane przez Globalne Konsorcjum ds. Edukacji Klimatycznej i Zdrowotnej (GCCHE) we współpracy ze Stowarzyszeniem Szkół Zdrowia Publicznego w regionie europejskim (ASPHER) i innymi partnerami, oferuje dyskusję na temat proaktywnych środków, jakie szkoły zdrowia publicznego mogą podjąć, aby włączyć klimat i zdrowie planety do swoich programów nauczania, aby zapewnić, że to pokolenie pracowników służby zdrowia będzie przygotowane do zapobiegania skutkom dla zdrowia związanym z klimatem, przygotowania się na nie i reagowania na nie.

 • 2024-02-20T15:00:00+01:00
 • 2024-02-20T17:00:00+01:00
Wt 20. Lut.

2024-02-20 from 15:00 to 17:00
Online

Seminarium internetowe koncentruje się na budowaniu zrozumienia, kompetencji i zdolności w zakresie podejść opartych na prawach człowieka, które są częścią dobrej polityki i praktyki w zakresie zdrowia publicznego, w tym działań na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu. Seminarium internetowe jest pierwszym z serii organizowanych przez Wydział Zdrowia Publicznego Zjednoczonego Królestwa, Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR), Global Network for Academic Public Health (GNAPH), Groningen Centre for Health Law (GCHL), Europejskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego (EUPHA) i innych partnerów.

 • 2024-02-19T12:00:00+01:00
 • 2024-02-20T17:00:00+01:00
Pn 19. Lut.

2024-02-19 12:00 to 2024-02-20 17:00
Bruksela

Celem konferencji wysokiego szczebla jest refleksja nad istniejącymi lukami w wiedzy, potrzebami badawczymi i możliwościami współpracy w dziedzinie zmiany klimatu i zdrowia ludzkiego oraz określenie tych luk. Dzięki połączeniu naukowców, decydentów politycznych i odpowiednich zainteresowanych stron powinno to stanowić podstawę przyszłościowego programu badań w dziedzinie zmiany klimatu i zdrowia, zdolnego do dostarczenia solidnych dowodów niezbędnych działań i polityk w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków.

 • 2024-02-15T11:00:00+01:00
 • 2024-02-15T12:00:00+01:00
Cz 15. Lut.

2024-02-15 from 11:00 to 12:00
Online

W ramach tego webinarium, zorganizowanego w ramach finansowanego przez UE projektu SCORE w ramach programu „Horyzont 2020”, eksperci wyjaśnią, w jaki sposób wdrożyć i obsługiwać tanie sieci czujników, oraz przedstawią pewne udane inicjatywy obywatelskie w zakresie nauki w ramach projektu SCORE. Mogą one m.in. pomóc społecznościom w zrozumieniu lokalnych wyzwań związanych ze zmianą klimatu i stawianiu czoła im.

 • 2024-02-08T00:00:00+01:00
 • 2024-02-09T23:59:59+01:00
Cz 8. Lut.

2024-02-08 00:00 to 2024-02-09 23:59
Liège, Belgia

Ten dwudniowy szczyt w sprawie zmiany klimatu wniesie wkład w europejskie prace nad przystosowaniem się do zmiany klimatu, rozwiązaniami opartymi na zasobach przyrody i odpornością na zmianę klimatu. Celem tego posiedzenia jest opracowanie „Deklaracji z Liège”, ambitnego wspólnego planu działania, który będzie decydującym krokiem w pracach belgijskiej prezydencji Rady UE.

 • 2024-02-06T12:00:00+01:00
 • 2024-04-09T13:30:00+02:00
Wt 6. Lut.

2024-02-06 12:00 to 2024-04-09 13:30
Online

Kurs, zorganizowany przez Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego w Regionie Europejskim (ASPHER) we współpracy z Uniwersytetem w Kolumbii, ma być inicjatywą przewodnią mającą na celu zaangażowanie i edukowanie zdrowia publicznego i ogółu pracowników służby zdrowia w dziedzinie klimatu i zdrowia. Powinno to umożliwić im uczestnictwo i zaangażowanie się w politykę i rzecznictwo związane z przystosowaniem się do zmiany klimatu i łagodzeniem jej skutków, a także w badania wspierające podejmowanie decyzji we wszystkich sektorach.

 • 2024-01-31T13:00:00+01:00
 • 2024-01-31T14:30:00+01:00
Śr 31. Sty.

2024-01-31 from 13:00 to 14:30
Online

Seminarium internetowe zorganizowane w ramach projektu wyczerpania obejmie kilka praktycznych aspektów planowania działań w dziedzinie zdrowia w miastach, w tym połączenie ochrony cieplnej i redukcji zanieczyszczenia powietrza, dostosowanie planów działania do warunków lokalnych, zaangażowanie zainteresowanych stron i sektorów, włączenie środków na rzecz niskoemisyjnych miast odpornych na zmianę klimatu do regionalnych lub lokalnych planów działania.

 • 2024-01-30T15:00:00+01:00
 • 2024-01-30T16:30:00+01:00
Wt 30. Sty.

2024-01-30 from 15:00 to 16:30
Online

Wielu obywateli w Europie jest coraz bardziej narażonych na wysoki stres miejski i cieplny. W takim przypadku projekt PROVIDE przedstawi internetową tablicę wskaźników ryzyka klimatycznego PROVIDE, która zapewnia decydentom i praktykom łatwy dostęp do informacji na temat zagrożeń związanych z przyszłymi skutkami klimatycznymi w miastach oraz sposobów ich uniknięcia.

 • 2024-01-26T10:00:00+01:00
 • 2024-01-26T11:30:00+01:00
Pt 26. Sty.

2024-01-26 from 10:00 to 11:30
Online

Warsztaty internetowe poświęcone są problemom zdrowotnym związanym z zazielenianiem miast w kontekście zmiany klimatu. Podczas warsztatów, które są częścią projektu ENBEL (wzmacnianie działań badawczych w Belmontu w celu wsparcia kształtowania polityki UE w zakresie zmiany klimatu i zdrowia), przedstawione zostaną najnowsze wyniki badań wraz ze strategiami łagodzenia zmiany klimatu w celu sprostania wyzwaniom zdrowotnym.

 • 2024-01-25T14:30:00+01:00
 • 2024-01-25T16:30:00+01:00
Cz 25. Sty.

2024-01-25 from 14:30 to 16:30
Bruksela i online

Sieć Rozwiązań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (SDSN) i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) będą gospodarzami hybrydowego wydarzenia wysokiego szczebla poświęconego przyszłości Europy i celom zrównoważonego rozwoju. Wydarzenie to będzie miało na celu przedstawienie istotnych informacji na temat tego, w jaki sposób UE może wzmocnić przywództwo w zakresie celów zrównoważonego rozwoju, a w szczególności będzie obejmować uruchomienie piątej edycji sprawozdania na temat zrównoważonego rozwoju w Europie (ESDR).

Akcje Dokumentu