Start Archiwum informacyjne

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Archiwum informacyjne

 • 10 Najważniejsze informacje na temat zdrowia z 6. sprawozdania IPCC

  06 Apr 2022

  Wkład grupy roboczej II do szóstego sprawozdania oceniającego IPCC – AR6 Climate Change 2022: Impact, Adaptation and Vulnerability [Skutki, adaptacja i podatność], opublikowane w dniu 28 lutego 2022 r., zawiera ważne przesłania dotyczące obecnego i przyszłego wpływu ekstremalnego ciepła na zdrowie ludzi.

 • W kierunku silniejszego i bardziej odpowiedzialnego zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi w całej UE

  06 Apr 2022

  192 krajowe stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca na całym świecie odgrywają kluczową rolę w działaniach na rzecz zapobiegania wszelkiego rodzaju kryzysom i katastrofom, ograniczania ich skutków i reagowania na nie. Większa rozliczalność wymaga inwestycji w wielu obszarach, w tym współpracy, koordynacji, zdolności lokalnych i stałego zaangażowania społeczności. Jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, aspekty te mają również kluczowe znaczenie dla stworzenia bardziej odpornego społeczeństwa w UE, wspieranego przez Unijny Mechanizm Ochrony Ludności.

 • Nowa Europejska Naukowa Rada Doradcza ds. Zmian Klimatu

  24 Mar 2022

  Powołano członków nowego Europejskiego Naukowego Komitetu Doradczego ds. Zmian Klimatu, a ten niezależny organ może obecnie zapewnić UE wiedzę naukową, wiedzę fachową i doradztwo w zakresie zmiany klimatu, skutków zmiany klimatu i przystosowania się do niej. Prace komitetu doradczego będą stanowić podstawę działań UE w dziedzinie klimatu i wysiłków na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

 • Pięćdziesiąt miast zobowiązuje się do wykraczania poza środowisko naturalne

  07 Jun 2021

  Porozumienie Komisji Europejskiej w sprawie zielonego miasta osiągnęło milowy cel wielu miast, które chciałyby przyjąć jeszcze ambitniejsze cele w zakresie ochrony środowiska. Alba Iulia (Rumunia), Koszyce (Słowacja) i Grenoble (Francja), Zielona Stolica Europy w 2022 r., ogłosili swoje zobowiązania. Miasta te dołączają do innych sygnatariuszy, wyznaczając ambitne cele w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej oraz wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym i lokalnych działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

 • Zielony Tydzień Unii Europejskiej 2021 zapewnia szeroko zakrojoną mobilizację na rzecz zdrowszych ludzi i planety

  04 Jun 2021

  Tegoroczna edycja Zielonego Tygodnia Unii Europejskiej (UE) – największego dorocznego europejskiego wydarzenia środowiskowego – zakończyła się rekordowym zaangażowaniem obywateli i zainteresowanych stron w całej UE. Wydarzenie to, poświęcone ambicjom UE polegającym na zerowym poziomie zanieczyszczenia, przyciągnęło się do wysiłków na rzecz rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody, tworząc świat, w którym zanieczyszczenie nie jest już szkodliwe dla zdrowia ludzi i ekosystemów.

 • Pilna potrzeba dostosowania się do ogromnych skutków zmiany klimatu podkreślona w ostatnim sprawozdaniu IPCC

  28 Feb 2022

  Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) opublikował swoje najnowsze sprawozdanie na temat skutków zmian klimatu, przystosowania się do nich i podatności na nie, wkład grupy roboczej II do szóstego sprawozdania oceniającego IPCC. Jednym z głównych wniosków zawartych w sprawozdaniu jest to, że zmiana klimatu wywołana przez ludzkość już teraz wpływa na przyrodę i ludzi w sposób bardziej intensywny, częściej i na szerszym obszarze geograficznym niż wcześniej zakładano. Ustalenia zawarte w sprawozdaniu potwierdzają, że Europa musi stać się bardziej odporna na zmianę klimatu i przygotować się na nieuniknione skutki kryzysu klimatycznego.

 • Dane z usług programu Copernicus w zakresie zmiany klimatu wspierają badania naukowe i kształtowanie polityki przez cały 2021 r.

  02 Feb 2022

  W ramach usługi programu Copernicus w zakresie zmiany klimatu (C3S) uzyskano szeroki zakres wiarygodnych, kontrolowanych pod względem jakości informacji i zbiorów danych na temat stanu klimatu, w ramach wsparcia badań naukowych oraz strategii łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej prowadzonych przez decydentów politycznych i przedsiębiorstwa. C3S opublikowało swoje coroczne ustalenia, z których wynika, że na świecie ostatnie siedem lat było najcieplejszymi w historii, a Europa przeżywa najcieplejsze lato w historii.

 • Zwiększanie odporności dzięki informacjom o ryzyku klimatycznym

  17 Dec 2021

  WWiI ds. klimatu EIT bada sposoby przyspieszenia przejścia na bardziej odporny świat dzięki nowatorskim projektom innowacyjnym. Przystosowanie się do zmiany klimatu i ekstremalnych zjawisk pogodowych wymaga narzędzi wspierających podejmowanie decyzji w celu walidacji środków przeciwdziałania zagrożeniom. Nowe narzędzie Crisi-ADAPT II oferuje decydentom tego rodzaju wsparcie. Projekt Crisi-ADAPT II ma na celu monitorowanie i poprawę planowania środków przystosowawczych poprzez walidację w czasie rzeczywistym w oparciu o prognozę ryzyka klimatycznego opartą na lokalizacji i sezonową.

 • Europejczycy postrzegają zmianę klimatu jako największe wyzwanie dla UE

  25 Jan 2022

  Dziewięciu na 10 młodych Europejczyków zgadza się, że przeciwdziałanie zmianie klimatu może przyczynić się do poprawy ich zdrowia i dobrostanu, podczas gdy 84 % osób w wieku co najmniej 55 lat zgadza się z tym poglądem. Według specjalnego badania Eurobarometru na temat przyszłości Europy niemal co drugi Europejczyk (49 %) postrzega zmianę klimatu jako główne globalne wyzwanie dla przyszłości UE.

 • Misja UE „Adaptacja do zmian klimatu”: zaktualizowany program prac i dostępne nagrania z dnia informacyjnego

  18 Feb 2022

  W zaktualizowanym programie prac i nagraniu dnia informacyjnego misji UE „Adaptacja do zmian klimatu” przedstawiono planowane tematy zaproszeń do składania wniosków, możliwości finansowania i harmonogramy dla potencjalnych wnioskodawców.