Start Archiwum informacyjne

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Archiwum informacyjne

 • Biuletyn informacyjny dotyczący Paktu na rzecz Klimatu o bardziej zindywidualizowanych treściach

  02 Nov 2021

  Unijny Pakt na rzecz Klimatu mobilizuje obywateli do zaangażowania się w realizację celów UE w dziedzinie klimatu, w tym w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. W nowym wydaniu biuletyn UE na rzecz Paktu na rzecz Klimatu zawiera bezpośrednio specjalne sekcje poświęcone ambasadorom, zobowiązaniom oraz lepszemu wspieraniu ludzi i organizacji poprzez jak największą liczbę konkretnych działań i projektów.

 • Zmiana klimatu i jej wpływ na zdrowie płuc: koncentrowanie się na Europie

  07 Sep 2021

  Economist Intelligence Unit opublikowała białą księgę pt. „Zmiana klimatu i jej wpływ na zdrowie płuc: nacisk na Europę”. W badaniu tym podsumowano bezpośrednie i pośrednie dowody, które łączą zmianę klimatu ze zdrowiem płuc, oraz określono priorytety polityczne mające na celu zapobieganie wpływowi zmiany klimatu na zdrowie płuc i ograniczanie jej.

 • Sprawozdanie specjalne nr 21/2021: Finansowanie przez UE różnorodności biologicznej i zmiany klimatu w lasach UE: pozytywne, ale ograniczone wyniki

  04 Oct 2021

  Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) opublikował sprawozdanie specjalne nr 20/2021 pt. „Unijne finansowanie różnorodności biologicznej i zmiany klimatu w lasach UE – pozytywne, ale ograniczone rezultaty”. Chociaż w ciągu ostatnich 30 lat powierzchnia lasów w UE wzrosła, stan tych lasów pogarsza się. Praktyki zrównoważonej gospodarki mają kluczowe znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej i uwzględnienia kwestii przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków w lasach, a Europejski Trybunał Obrachunkowy sformułował zalecenia dla Komisji dotyczące wykorzystania jej opcji prawnych w celu poprawy warunków leśnych w UE.

 • Globalne ocieplenie może ponad dwukrotnie kosztować suszę w Europie

  10 May 2021

  W przypadku braku działań mających na celu ograniczenie zmian klimatu i przystosowanie się do nich wpływ suszy na gospodarkę europejską może sięgnąć ponad 65 mld EUR rocznie do 2100 r., jak wynika z badania Wspólnego Centrum Badawczego opublikowanego w sprawie Nature Climate Change.

 • Komisja Europejska ujawnia zwycięzców nagród LIFE 2022

  08 Jun 2022

  31 maja 2022 r. w ramach programu LIFE ogłoszono pięciu laureatów dorocznych nagród LIFE podczas ceremonii zorganizowanej podczas Zielonego Tygodnia UE. Nagrody LIFE uznają najbardziej innowacyjne, inspirujące i skuteczne projekty LIFE w trzech kategoriach: ochrona przyrody, środowisko i działania w dziedzinie klimatu. Projekt LIFE VinEcoS (Optimising Ecosystem Services in Viniculture against Climate Change) (Optymalizacja usług ekosystemowych w kontekście zmiany klimatu) stał się zwycięzcą działań w dziedzinie klimatu.

 • Konsultacje w sprawie europejskiego planu działania w zakresie badań naukowych i innowacji w zakresie rozwiązań opartych na przyrodzie

  25 Aug 2022

  Projekt EU NetworkNature ułatwia opracowanie planu działania UE w zakresie badań naukowych i innowacji na rzecz rozwiązań opartych na przyrodzie i obecnie rozpoczyna konsultacje publiczne w sprawie jego pierwszego projektu do dnia 18 września 2022 r. Plan działania ma na celu przedstawienie kluczowych dźwigni na rzecz badań naukowych i innowacji, aby pomóc w osiągnięciu celów UE w zakresie rozwoju i wdrażania NbS oraz w dalszym stopniu niwelować potrzeby w zakresie wiedzy i luki we wdrażaniu w kontekście przystosowania się do zmiany klimatu i zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi.

 • Komisja Europejska konsultuje się z obywatelami i zainteresowanymi stronami w sprawie ewentualnego unijnego prawa o zdrowiu gleby

  07 Sep 2022

  1 sierpnia 2022 r. Komisja Europejska rozpoczęła internetowe konsultacje publiczne na temat opracowania ewentualnego unijnego prawa o zdrowiu gleby. W strategii UE w dziedzinie gleby na 2030 r., przyjętej w 2021 r., zapowiedziano, że Komisja przedstawi nowy wniosek ustawodawczy w sprawie zdrowia gleby zapewniający kompleksowe ramy prawne w zakresie ochrony gleby. Niniejszy wniosek uzupełni ustawę o odbudowie przyrody i zapewni synergię z działaniami na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej. Podmioty gospodarcze i społeczne oraz wszystkie zainteresowane strony są proszone o wnoszenie wkładu w konsultacje otwarte do dnia 25 października 2022 r.

 • Komisja Europejska przeprowadza konsultacje w sprawie nowych unijnych ram monitorowania lasów i planów strategicznych

  07 Sep 2022

  25 sierpnia 2022 r. KE rozpoczęła internetowe konsultacje publiczne w sprawie przyszłego wniosku ustawodawczego dotyczącego nowych unijnych ram monitorowania lasów i planów strategicznych. Celem jest opracowanie ogólnounijnych ram obserwacji lasów w celu zapewnienia otwartego dostępu do szczegółowych i dokładnych informacji na temat stanu lasów europejskich i zarządzania nimi, w tym wsparcia dostosowania lasów do zmiany klimatu. Wszystkie zainteresowane strony proszone są o podzielenie się swoimi opiniami na temat tej inicjatywy w drodze konsultacji internetowych trwających do dnia 17 listopada 2022 r.

 • Wstępne ogłoszenie o zamówieniu Water4All Joint Call 2022

  05 Jul 2022

  Trzydzieści cztery agencje finansujące z całej Europy i z zagranicy ogłaszają przed ogłoszeniem wspólnego ponadnarodowego zaproszenia do składania wniosków dotyczących projektów w zakresie badań naukowych i innowacji pt. „Zarządzanie zasobami wodnymi w celu zwiększenia odporności, przystosowania się do ekstremalnych zdarzeń hydroklimatycznych i łagodzenia ich skutków”. Zaproszenie do składania wniosków ma zostać otwarte w dniu 1 września 2022 r.

 • Wsparcie UE dla turystyki – potrzeba nowego ukierunkowania strategicznego i lepszego podejścia do finansowania

  23 Feb 2022

  Sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt. „Wsparcie UE dla turystyki – potrzeba nowego strategicznego ukierunkowania i lepszego podejścia do finansowania” ma stanowić wkład w prace Komisji nad określeniem kompleksowej strategii na rzecz turystyki 2030 z celami średnio- i długoterminowymi. W związku z tym zrównoważona turystyka jest jedną z najważniejszych koncepcji rozwoju turystyki i obejmuje aspekty środowiskowe, gospodarcze i społeczno-kulturowe w celu uwzględnienia wpływu turystyki na zmianę klimatu oraz radzenia sobie z wpływem zmiany klimatu na sektor turystyki.