Start Archiwum informacyjne

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Archiwum informacyjne

 • Nagroda Europejskiej Rady ds. Innowacji „Horyzont” za wczesne ostrzeganie przed epidemią: Komisja przyznaje 5 mln euro na zwycięski projekt

  17 Jan 2022

  Komisja Europejska ogłosiła nagrodę za najlepszy prototyp oparty na obserwacji Ziemi w celu prognozowania i monitorowania chorób przenoszonych przez wektory. Laureatem nagrody „Horyzont Europa” w ramach programu „Wczesne ostrzeganie przed epidemią” Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC) w wysokości 5 mln EUR jest prowadzony w Grecji system wczesnego ostrzegania o chorobach przenoszonych przez chorobę (EYWA). Projekt EYWA przekształca wiedzę naukową w narzędzie podejmowania decyzji, przyczyniając się w znacznym stopniu do zwalczania i kontrolowania zagrożenia chorobami przenoszonymi przez komary.

 • W kierunku „sprawiedliwej odporności”: nikogo nie pozostawia się w tyle, jeśli chodzi o przystosowanie się do zmiany klimatu

  05 Jul 2022

  W briefingu Europejskiej Agencji Środowiska przeanalizowano, w jaki sposób zmiana klimatu wpływa na słabsze grupy społeczne oraz w jaki sposób można zapobiec tym skutkom lub je ograniczyć dzięki sprawiedliwym działaniom przystosowawczym. Publikacja zawiera przegląd wiedzy i praktyk w zakresie sprawiedliwej odporności w Europie w odniesieniu do społecznych skutków przystosowania się do zmiany klimatu i odporności.

 • Plan operacyjny w ramach Pirenejańskiej strategii przeciwdziałania zmianie klimatu był otwarty do konsultacji społecznych.

  08 Apr 2022

  Plan operacyjny w ramach Pirenejańskiej strategii przeciwdziałania zmianie klimatu był dostępny do konsultacji publicznych w okresie od 25 lutego do 11 marca 2022 r. Niniejszy plan operacyjny umożliwi realizację kierunków działań przewidzianych w strategii na terytorium poprzez 72 działania zorganizowane wokół 5 systemów: Klimat, odporne obszary naturalne, dostosowana gospodarka górska, ludność i terytoria oraz zarządzanie.

 • Poparcie obywateli dla działań w dziedzinie klimatu

  12 Jul 2021

  Pomimo pandemii COVID-19 Europejczycy nadal są bardzo zaniepokojeni zmianą klimatu i wspierają działania podejmowane w całej UE w celu przeciwdziałania tej zmianie, zgodnie z najnowszym badaniem Eurobarometr przeprowadzonym przez Komisję Europejską. Obecnie obywatele europejscy uznają zmianę klimatu za najpoważniejszy problem, przed którym stoi świat. Większość respondentów zgadza się, że przystosowanie się do negatywnych skutków zmiany klimatu może przynieść pozytywne skutki dla obywateli w UE.

 • Sprawozdanie pokazuje nierównomierny wpływ zmiany klimatu na sektor finansowy UE

  06 Jul 2021

  Europejski Bank Centralny (EBC) i Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) opublikowały sprawozdanie pt. „Ryzyko związane z klimatem i stabilność finansowa”, w którym zidentyfikowano potencjalne zagrożenia dla stabilności finansowej i określono szczegółową topologię zagrożeń fizycznych i zagrożeń związanych ze zmianą klimatu wynikających ze zmiany klimatu we wszystkich regionach, sektorach i przedsiębiorstwach.

 • Pakiet „Gotowi na 55” przekształca unijny cel klimatyczny w działania w dziedzinie klimatu

  14 Jul 2021

  Komisja Europejska opublikowała pakiet „Gotowi na 55” – zestaw środków, które będą podstawą wysiłków Unii Europejskiej na rzecz realizacji jej zobowiązania do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 55 % w stosunku do poziomu z 1990 r. do 2030 r. W ramach szerszego Europejskiego Zielonego Ładu pakiet zawiera propozycje polityczne określające ścieżkę ambicji UE w zakresie realizacji jej wkładu w ramach porozumienia paryskiego. Obejmuje on wszystkie elementy Zielonego Ładu, w tym nową strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Jest to wniosek Komisji dotyczący narzędzi legislacyjnych służących osiągnięciu celów uzgodnionych w Europejskim prawie o klimacie.

 • Komisja Europejska proponuje nową strategię na rzecz ochrony i odtwarzania lasów w UE

  16 Jul 2021

  Wraz z przyjęciem nowej strategii leśnej UE na 2030 r., inicjatywy przewodniej Europejskiego Zielonego Ładu, która opiera się na unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030, UE proponuje nową strategię, która przyczyni się do pakietu środków „Fitfor55” zaproponowanych w celu osiągnięcia redukcji emisji gazów cieplarnianych. Lasy są naturalnym sojusznikiem w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej oraz walki z nimi, a także odegrają kluczową rolę w uczynieniu Europy pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r.

 • Nowe badanie pokazuje zagrożenia związane ze zmianą klimatu w Niemczech

  14 Jul 2021

  Niemiecka Agencja Środowiska przedstawiła „Climate Impact and Risk Assessment 2021” [Wpływ klimatu i ocena ryzyka z 2021 r.]. Jak wynika z badania, jeżeli zmiany klimatu będą nadal niekontrolowane, zagrożenia związane z ciepłem, suszą i intensywnymi opadami deszczu w Niemczech gwałtownie wzrosną w przyszłości. Szkody te będą miały efekt domina na ekosystemy, które są już silnie zanieczyszczone, takie jak gleby, lasy i jednolite części wód, a także na ludzi i ich zdrowie. Z badania wynika również, że wiele z tych zagrożeń można ograniczyć jedynie poprzez natychmiastowe działania, ponieważ wiele środków adaptacyjnych zajmuje bardzo dużo czasu, aby stać się skuteczne.

 • Od 2017 r. dziesiątki lokalnych projektów działań w dziedzinie klimatu realizowanych w tureckich miastach

  25 Jan 2019

  W Turcji w czerwcu 2017 r. rozpoczęto 13 zakrojonych na szeroką skalę projektów pilotażowych skierowanych do gmin metropolitalnych i 25 projektów na małą skalę mających na celu wspieranie lokalnych działań w dziedzinie klimatu i działań uświadamiających w 27 miastach w całym kraju. Większość gmin pracuje nad planami strategii działań w dziedzinie klimatu. niektóre pracują nad wdrożeniem programów pilotażowych, takich jak instalacje energii słonecznej, a inne pracują nad budowaniem zdolności.

 • Pilne działania w dziedzinie klimatu w celu ochrony zdrowia ludzkiego w Europie

  04 Jun 2019

  Nowe sprawozdanie Komitetu Doradczego ds. Naukowych Europejskich Akademii (EASAC): „Konieczność podjęcia działań w dziedzinie klimatu w celu ochrony zdrowia ludzkiego w Europie” uwypukla alarmujący zakres zagrożeń dla zdrowia wynikających ze zmiany klimatu oraz korzyści płynące z szybkiego wycofywania paliw kopalnych.