Start Archiwum informacyjne

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Archiwum informacyjne

 • Strategia EEA-Eionet na lata 2021–2030

  22 Jan 2021

  Europejska Agencja Środowiska (EEA) i Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska (Eionet) opublikowały strategię dostarczania danych i wiedzy w celu osiągnięcia europejskich ambicji w zakresie środowiska i klimatu.

 • Ocieplenie Arktyki i zmniejszający się lod morski wpływają na atmosferę

  29 Jan 2021

  Naukowcy z Uniwersytetu Helsińskiego po raz pierwszy rozstrzygnęli, w jaki sposób środowisko wpływa na powstawanie nanocząsteczek w Arktyce. Wyniki dają dodatkowy wgląd w przyszłość topnienia lodu morskiego i atmosfery arktycznej.

 • Nowa strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

  24 Feb 2021

  Komisja Europejska określiła sposób przygotowania się na nieuniknione skutki zmiany klimatu. W oparciu o strategię w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu z 2013 r. nowy wniosek ma na celu przesunięcie punktu ciężkości z zrozumienia problemu na opracowanie rozwiązań oraz przejście od planowania do wdrażania.

 • UNEP zapoczątkował sprawozdanie w sprawie rozbieżności w przystosowaniu się do zmiany klimatu z 2020 r.

  26 Jan 2021

  Podczas wydarzenia prasowego online w styczniu 2021 r. Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) zainicjował 5. edycję sprawozdania w sprawie rozbieżności w przystosowaniu się do zmiany klimatu. Celem sprawozdania jest dostarczenie informacji na temat krajowych i międzynarodowych wysiłków na rzecz postępów w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, ale w 2020 r. stwierdzono, że nadal istnieją ogromne luki, zwłaszcza w zakresie finansowania dla krajów rozwijających się i wprowadzania projektów adaptacyjnych na etap.

 • W jaki sposób globalne zmiany mogą wpłynąć na gospodarkę rolną i żywnościową Finlandii?

  17 Feb 2021

  Przyszły rozwój fińskiej gospodarki rolnej i żywnościowej zależy w znacznym stopniu od zmian zachodzących w innych krajach, w tym zmian związanych ze zmianą klimatu, oraz od tego, w jaki sposób Finlandia reaguje na te zmiany. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat społeczeństwa zmienią się w sposób trudny do przewidzenia. Naukowcy wypracowali cztery alternatywne scenariusze zmian w fińskim sektorze rolno-spożywczym w różnych warunkach globalnych.

 • Okresy suszy w Europie stały się krótsze i bardziej intensywne

  04 Feb 2021

  Od początku XX wieku okresy suszy w Europie są krótsze, ale bardziej intensywne. Ponadto wysokie temperatury, często towarzyszące tym suszom, powodują większe straty wody z gleby. Według międzynarodowego zespołu naukowców ma to znaczący negatywny wpływ na rolnictwo i roślinność w ogóle.

 • Budowanie mostów przez Dunaj na rzecz zmiany klimatu

  19 Feb 2021

  Słowackie i węgierskie dzieci szkolne odkryły skutki zmiany klimatu wzdłuż wspólnej granicy, Dunaju, dzięki projektowi finansowanemu w ramach rozwoju regionalnego i miejskiego UE.

 • Zmiana klimatu w Niemczech: sprawozdanie z monitorowania wykazuje daleko idące konsekwencje

  11 Aug 2020

  Drugie oparte na wskaźnikach sprawozdanie rządu federalnego dotyczące niemieckiej strategii w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu informuje opinię publiczną i decydentów we wszystkich dziedzinach życia społecznego o zaobserwowanych konsekwencjach zmiany klimatu oraz o postępach w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu we wszystkich odpowiednich sektorach.

 • Sprawozdanie EEA „Monitorowanie i ocena krajowych polityk w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w cyklu polityki adaptacyjnej”

  01 Sep 2020

  Niniejsze sprawozdanie zawiera przegląd rozwoju sytuacji w poszczególnych krajach pod względem strategii i planów w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i ich realizacji. W sprawozdaniu zebrano wnioski z monitorowania, sprawozdawczości i oceny w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na szczeblu krajowym i europejskim. Przeanalizowano w nim również przyszłe kierunki i możliwości wzajemnego uczenia się w zakresie oceny krajowych i unijnych strategii i planów w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, a także konsekwencje pojawiających się wymogów w zakresie sprawozdawczości wynikających z odpowiednich polityk UE w celu poprawy ocen na szczeblu UE.

 • Publikacja UNDRR/ISC „The risk definition and classification review” [Definicja zagrożeń i przegląd klasyfikacji]

  15 Aug 2020

  Niniejsze sprawozdanie techniczne Biura Narodów Zjednoczonych ds. Zmniejszania Ryzyka Związanego z Klęskami Żywiołowymi (UNDRR) i Międzynarodowej Rady Naukowej (ISC) wspiera ramy z Sendai dotyczące zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, cele zrównoważonego rozwoju określone w Agendzie 2030 oraz porozumienie klimatyczne z Paryża, zapewniając wspólny zestaw definicji zagrożeń.