Start Archiwum informacyjne

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Archiwum informacyjne

 • Dialog z seminarium EUROPARC – Różnorodność biologiczna, klimat i obszary chronione do 2030 r.

  15 Jun 2020

  Przedstawiciele Komisji Europejskiej i specjaliści zajmujący się obszarami chronionymi omówili rolę obszarów chronionych i sieci Natura 2000 w nowej unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 oraz w polityce klimatycznej UE.

 • Wiele dużych niemieckich przedsiębiorstw zaniża ryzyko związane ze zmianą klimatu

  28 Jan 2021

  Skutki zmiany klimatu stwarzają ryzyko gospodarcze dla przedsiębiorstw. Z badania przeprowadzonego przez niemiecką Agencję Ochrony Środowiska (UBA) wynika, że jedynie około połowa przedsiębiorstw notowanych na niemieckim rynku giełdowym publicznie informuje o tych zagrożeniach. Żadne z 100 największych przedsiębiorstw objętych badaniem nie dostarcza informacji na temat tego, czy strategia korporacyjna jest odporna na silniejszą zmianę klimatu.

 • Rozbudowa niemieckiego projektu adaptacyjnego dotyczącego stresu cieplnego w miastach

  21 Apr 2021

  Niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska przedłużyło o dwa lata projekt „HeatResilientCity”, badający od 2017 r., w jaki sposób miasta i budynki można lepiej dostosować do ogrzewania. W drugiej fazie projektu planuje się zapoznanie praktyków z tematem adaptacji cieplnej w dzielnicach miejskich, stworzenie nowych sieci oraz wspólne opracowanie odpowiednich narzędzi i pomocy w podejmowaniu decyzji w zakresie planowania przestrzeni miejskiej i otwartej przestrzeni.

 • Nowa wersja szwedzkiego portalu na temat przystosowania się do zmiany klimatu

  14 Apr 2021

  Uruchomiono nową wersję szwedzkiego portalu przystosowania się do zmiany klimatu z nowym projektem i większą ilością treści. Portal pokazuje, w jaki sposób zmieniający się klimat wywiera wpływ na społeczeństwo szwedzkie oraz w jaki sposób prowadzone są prace przystosowawcze. Prawie 30 agencji wnosi wkład w treści portalu.

 • Sprawozdanie OECD w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu w zarządzaniu strefami przybrzeżnymi

  14 Apr 2021

  Niniejszy dokument programowy OECD zawiera kompleksową ocenę niedawnego i przewidywanego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przybrzeżnych. Dokonano w nim przeglądu presji wywieranej na środowisko przez działalność człowieka na obszarach przybrzeżnych, a także skutków zmiany klimatu, które pogłębiają istniejące wyzwania. W dokumencie wzywa się do skoordynowanej i dobrze dostosowanej reakcji politycznej w celu sprostania tym wyzwaniom.

 • Nowy plan działania na rzecz klimatu w Alpach

  30 Apr 2021

  Plan działania na rzecz klimatu 2.0 konwencji alpejskiej, opracowany przez Alpejską Radę ds. Klimatu (ACB) i zatwierdzony przez XVI konferencję alpejską, został opublikowany w kwietniu 2021 r. Torując drogę do krótko- i średnioterminowego wdrożenia alpejskiego systemu celów klimatycznych do 2050 r. w kierunku neutralnych dla klimatu i odpornych na zmianę klimatu Alp, w planie określono ścieżki wdrażania obejmujące konkretne priorytety w dziesięciu sektorach.

 • W przypadku powodzi unijny program LIFE ma pomóc

  12 Oct 2020

  W Europie powodzie nasilają się ze względu na zmianę klimatu. Te ekstremalne zdarzenia pogodowe często prowadzą do tragedii ludzkiej, utraty życia i strat gospodarczych. Środowisko cierpi również z powodu niszczenia siedlisk dzikiej fauny i flory oraz zanieczyszczenia jednolitych części wód. Kilka projektów LIFE dokłada wszelkich starań, aby zaradzić tej sytuacji.

 • Nowe projekty LIFE dotyczące działań w dziedzinie klimatu: wnioskodawcy ubiegają się o finansowanie unijne w wysokości prawie 500 mln EUR

  07 Oct 2020

  W odpowiedzi na zaproszenie do składania projektów działań w dziedzinie klimatu w ramach unijnego programu LIFE na 2020 r. Komisja Europejska otrzymała 258 nowych wniosków. Stanowi to wzrost o 55 % w stosunku do danych z ubiegłego roku. Świadczy to również o rosnącym zaangażowaniu w przeciwdziałanie zmianie klimatu i przystosowywanie się do niej. Wnioskodawcy pochodzą ze wszystkich państw członkowskich, a całkowity koszt proponowanych projektów wynosi ok. 978 mln EUR.

 • Narzędzie wsparcia przystosowania się do przystosowania się do zmiany klimatu – uruchomiono nową wersję

  13 Nov 2020

  Niedawno zaktualizowane narzędzie wsparcia przystosowywania się do zmiany klimatu (AST) zapewnia rzetelny przegląd i wytyczne w zakresie udzielania pomocy decydentom i koordynatorom w państwach członkowskich UE, państwach członkowskich EOG i innych państwach w zakresie opracowywania, dalszej poprawy i zwiększania spójności krajowych strategii adaptacyjnych i krajowych planów działania. 18 listopada 2020 r. odbędzie się seminarium internetowe, aby dowiedzieć się więcej o praktycznych doświadczeniach i sposobach wykorzystania w polityce, planowaniu i podejmowaniu decyzji.

 • Przyroda jest powszechnie przystosowana do obecnego klimatu, co utrudnia dostosowanie się do nowego klimatu

  23 Nov 2020

  Aby zrobić to we właściwym czasie, organizmy muszą zdjąć kuchnię ze swojego środowiska. Wraz z trwającą zmianą klimatu czas tych kuchni, podobnie jak nagromadzenie ciepłych dni, szybko się zmienia. Naukowcy dowiodli, że czas aktywności gatunków nie nadąża za swoimi kuchniami oraz że jak szybko zmiany aktywności odzwierciedlają zmiany w przeszłości.