Start Archiwum informacyjne

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Archiwum informacyjne

 • Ministrowie zdrowia grupy G-7 uzgadniają plan działania w dziedzinie klimatu

  01 Aug 2022

  WE wspólnym oświadczeniu liderzy ds. zdrowia z grupy 7 uznali kluczową rolę krajowych instytutów zdrowia publicznego w działaniach na rzecz klimatu. Zobowiązali się do zacieśnienia współpracy w zakresie wpływu na klimat i środowisko, a także poparli plan działania Międzynarodowego Stowarzyszenia Krajowych Instytutów Zdrowia Publicznego (IANPHI) na rzecz działań na rzecz zdrowia i zmiany klimatu.

 • Lancet Countdown korzysta z nowego projektu finansowanego przez UE

  01 Aug 2022

  IDAlert, nowy projekt finansowany przez Komisję Europejską, będzie wspierał Lancet Countdown Europe poprzez opracowanie wskaźników monitorowania wpływu zmiany klimatu na zdrowie ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem chorób odzwierzęcych w UE, oraz zapewnienie długoterminowej stabilności, wpływu polityki i absorpcji.

 • Nowa strona polityczna na temat klimatu-ADAPT: Tylko odporność

  01 Aug 2022

  Osoby i systemy znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji są najbardziej narażone na skutki zmiany klimatu, mają najmniejszą zdolność do przystosowania się do zmiany klimatu i są najmniej prawdopodobne, że odniosą korzyści z działań przystosowawczych. Nowa strona poświęcona klimatowi-ADAPT zawiera informacje na temat kluczowych działań dotyczących „niepozostawiania nikogo w tyle” w ramach ostatnich i przyszłych polityk UE związanych z przystosowaniem się do zmiany klimatu, w tym pakietu dotyczącego Europejskiego Zielonego Ładu i misji UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

 • Komisja Europejska zachęca regiony i społeczności do przyłączenia się do misji w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

  15 Mar 2022

  Celem misji w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu jest wspieranie 150 regionów i społeczności w przyspieszeniu ich transformacji w kierunku odporności na zmianę klimatu do 2030 r. Regiony i społeczności mogą wyrazić zainteresowanie przystąpieniem do misji ankietą. Po przeanalizowaniu odpowiedzi na ankietę, regiony i społeczności, które wykazują zaangażowanie na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu, zostaną poproszone o podpisanie karty misji.

 • Wpływ zmiany klimatu na gospodarkę wodną – przegląd, zakres działań i strategiczne obszary działania

  17 Mar 2022

  W grudniu 2020 r. Stały Komitet ds. Zmian Klimatu w ramach niemieckiej grupy roboczej ds. gospodarki wodnej państw federalnych i rządu federalnego (LAWA) przygotował kompleksowe sprawozdanie na temat obaw, potencjalnych odpowiedzi i strategicznych obszarów działania w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi, aktualizując poprzednie prace przeprowadzone w 2017 r. W sprawozdaniu zorientowanym na zastosowanie opisano, w jaki sposób zmiany w elementach klimatycznych wpływają na wody powierzchniowe, wody podziemne i ekologię jednolitych części wód oraz praktyczne przykłady rozwiązań.

 • Eksperci spotkali się w Atenach, by podjąć działania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i odporności miast

  14 Oct 2022

  Miasta i regiony w całej Europie dokładają wszelkich starań, aby wspierać odporność i przystosowanie się do zmiany klimatu, i chętnie wymieniają się wiedzą i doświadczeniami związanymi z tymi działaniami. W dniach 14–15 września w Atenach (Grecja) odbyła się 9. edycja Europejskiego Forum Odporności Miejskiej (EURESFO), w której udział wzięli przedstawiciele miast, eksperci i zainteresowane strony zajmujące czołową pozycję w dziedzinie przystosowania się do zmiany klimatu, odporności miast i zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi.

 • Nowa broszura na temat bardziej neutralnego dla klimatu i odpornego życia w Alpach

  07 Dec 2022

 • Więcej regionów i władz lokalnych przyłączy się do misji UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

  03 Oct 2022

  Sto więcej regionów i władz lokalnych podpisuje Kartę misji UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w celu wsparcia celów Europejskiego Zielonego Ładu i strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Całkowita liczba sygnatariuszy karty misji wynosi obecnie 215 z 24 państw członkowskich: deklarując gotowość do współpracy, mobilizowania zasobów i rozwijania działań służących osiągnięciu celów w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

 • Parlament Europejski popiera apel przywódców lokalnych o wzmocnienie roli miast i regionów w globalnych negocjacjach w sprawie klimatu

  25 Oct 2022

  Parlament Europejski i Europejski Komitet Regionów łączą siły przed konferencją ONZ w sprawie zmiany klimatu (COP27) w 2022 r., wzywając państwa członkowskie do podjęcia działań w dziedzinie klimatu. Rezolucja Parlamentu Europejskiego COP27 uznaje pilną potrzebę wielopoziomowego i opartego na współpracy działania oraz zaangażowania władz lokalnych i regionalnych we wdrażanie porozumienia paryskiego, wspiera kierowane lokalnie podejścia do przystosowania się do zmiany klimatu i ochrony różnorodności biologicznej, wzywa do obowiązkowych testów przystosowania się do zmiany klimatu i podatności na zmianę klimatu na szczeblu lokalnym oraz podkreśla potrzebę lepszego ukierunkowania środków finansowych na szczebel lokalny.

 • Niderlandzki Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM) przyczynia się do międzynarodowego podejścia do zmiany klimatu i zdrowia

  04 Nov 2021

  nacisk publiczny na turbiny wiatrowe i zdrowie.