Home Latest news and events on Climate-ADAPT

Latest news and events on Climate-ADAPT

Stay up to date with the latest changes on Climate-ADAPT
Rosling seminar: Our planet, our health – an intergenerational dialogue Oct 05, 2022 from 01:00 PM to 02:30 PM Hybrid: Stockholm, Sweden and online,

This seminar, in memory of Hans Rosling, world-renowned professor of global public health at Karolinska Institutet (KI) and annually organized by WMO and KI, aims at continuing the work in Rosling's spirit for fact-based decisions, the belief that change is possible. This seminar informs about Planetary Health and Safeguarding Human Health on a Rapidly Changing Planet. It touches among others upon the impact of climate shocks on human nutrition and health, and on global nutritional impacts of rising concentrations of atmospheric CO2.

European Healthcare Climate Summit 2022 Oct 13, 2022 from 02:00 PM to 05:00 PM Online,

What does Climate-smart Healthcare look like in practice? That is the question we’ll answer at this year’s European Healthcare Climate Summit. The fourth edition of the summit will feature tangible and replicable case studies from across Europe, giving healthcare facilities the opportunity to learn and replicate in their own operations. Alongside these examples, attendees will gain insight into the health impacts of climate change and the latest tools and resources available to support hospitals to deliver Climate-smart Healthcare.

Climate landscapes online conference on the effect of landscape design on climate resilience and the meso-climate Oct 18, 2022 to Oct 19, 2022 Online,

The Climate landscapes online conference "The effect of landscape design on climate resilience and the meso-climate" will be held on 18 and 19 October, 2022. The conference aims to show science, practice, politics, media experts and companies the enormous potentials of ecosystem-oriented crop production and appropriately designed water management on the water balance of land, used for agriculture and forestry. At the same time, the associated positive effects with regard to biodiversity, healthy soils and improved climate adaptation are to be considered. Appropriate and feasible solutions that increase the resilience of agriculture, forestry and water management will be presented and discussed.

Designing climate resilient landscapes: State of the art projects in Europe

This publication, published as one contribution to the Czech Presidency of the European Union, brings together some of the best practice-oriented projects currently being implemented in Europe in the field of climate change adaptation. They cover a range of measures from water retention in the landscape, soil restoration, increasing forest resilience, and restoring ecosystem services.

Global Expert Panel: Climate Emergency = Health Emergency Oct 11, 2022 from 10:00 PM to 11:30 PM Online,

How will climate change impact family and community health? Is the health sector prepared for the challenges ahead? Is it doing enough to curb its own carbon emissions? What more can be done? The global panel of experts who will be discussing these challenges include Veronica Mathews (University of Sydney, Australia), Rob Manteaw (University of Ghana, Ghana), Sharon Friel (Australian National University, Australia), Rhiannon Osborne (Cambridge University, UK), Eugenie Kayak, (University of Melbourne, Australia), Deborah McGregor (York University, Toronto, Canada).

The citadel in Copenhagen can now cope with a 1,000-year rainfall

The Ministry of Environment of Denmark and the Environmental Protection Agency, in collaboration with several other ministries, agencies and organisations have published a new case study on urban climate adaptation in Copenhagen. Seven cast-iron manhole covers on the ground are the only sign of extensive and very complex flood protection for the Citadel in Østerbro, Copenhagen. The fortification is a listed ancient monument. In recent years, the Citadel has been exposed to several torrential flood events following cloudbursts. Following major underground work, the Danish Defence Estates and Infrastructure Organisation has now secured the Citadel against a 1,000-year rainfall event.

Øresund Bridge now set to resist a 10,000-year storm surge

The Ministry of Environment of Denmark and the Environmental Protection Agency, in collaboration with several other ministries, agencies and organisations have published a new case study on the Øresund bridge. The Øresundsbro Konsortiet is protecting the four-kilometre-long tunnel against storm surges. When the current projects have been completed in 2025, the tunnel part of the Øresund link will be able to withstand a 10,000-year storm surge, projected up to 2050. The current infrastructure projects involve building new dikes and a concrete wall for flood protection.

Analiza treści politycznych na potrzeby oceny wymiaru sprawiedliwości w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w Stambule (Turcja)

W dokumentach dotyczących polityki wyraźnie brakuje celów dotyczących urzeczywistnienia sprawiedliwości w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w miastach. Naukowcy doszli do wniosku, że nie zajęto się kwestią podstawowej podatności zmarginalizowanych społeczności na skutki zmiany klimatu, i wskazują, że sprawiedliwość przystosowawcza w miastach w kontekście autorytarnych rządów stanowi krytyczną lukę badawczą.

Europejskie szkoły i szpitale zagrożone falami upałów i powodziami: Jak chronić słabsze grupy społeczne przed zmianą klimatu?

Zmiana klimatu dotyka wszystkich Europejczyków, ale najbardziej dotknięte są słabsze grupy społeczne, takie jak osoby starsze, dzieci, grupy o niskich dochodach oraz osoby z problemami zdrowotnymi lub niepełnosprawnymi. W briefingu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) przeanalizowano te nierówności i sposoby zaradzenia im poprzez sprawiedliwe przystosowanie się do zmiany klimatu.

Nowy projekt dotyczący wzmocnienia odporności Europy na pojawiające się zagrożenia dla zdrowia

Przeciwdziałanie pojawianiu się i przenoszeniu odzwierzęcych czynników chorobotwórczych wymaga opracowania nowatorskich wskaźników, systemów wczesnego ostrzegania, narzędzi dla decydentów oraz oceny strategii przystosowawczych i łagodzących. Finansowany przez UE projekt IDAlert (narzędzia wspierające podejmowanie decyzji w sprawie chorób zakaźnych i systemy ostrzegania w celu budowania odporności na nowe zagrożenia dla zdrowia) będzie opierał się na powiązaniach z Europejskim Obserwatorium Klimatu i Zdrowia oraz Lancet Countdown w Europie w celu zagwarantowania długoterminowej stabilności, wpływu polityki i absorpcji.

Ukraina przystępuje do programu LIFE na rzecz środowiska i klimatu

Ukraina jest pierwszym państwem spoza UE, które przystąpiło do programu. Wsparcie ze strony LIFE mogłoby pomóc w odbudowie ukraińskiego środowiska po zniszczeniu spowodowanemu przez rosyjską inwazję. Wnioskodawcy ukraińscy mogą już składać wnioski w ramach zaproszeń do składania wniosków w ramach programu LIFE 2022.

Nowe profile krajowe w dziedzinie zdrowia i zmiany klimatu

Od 2015 r. ponad 80 krajów uczestniczyło w inicjatywie dotyczącej profilu krajowego w dziedzinie zdrowia i zmiany klimatu. W profilach tych podsumowano dowody zagrożeń klimatycznych i zagrożeń dla zdrowia, przed którymi stoją państwa. Obecna globalna seria na lata 2021–2022 obejmuje państwa europejskie.

Rozwiązania oparte na zasobach przyrody w zakresie przystosowania budynków do zmiany klimatu: Koncepcje i rozwiązania pilotażowe dla Portugalii i Hiszpanii

W Dzienniku Otwartym Dostępu „Zielone przestrzenie miejskie” rozdział „Rozwiązania oparte na przyrodzie: prototypy i rozwiązania pilotażowe w obszarach badań” dostarcza informacji na temat prototypów opracowanych w ramach unijnego projektu LIFE-myBUILDINGisGREEN w celu przyczynienia się do zwiększenia odporności w budynkach naukowych i społecznych dzięki wykorzystaniu roślinności autochtonicznej. Te prototypy NbS (dostosowanie budynków) są stosowane na ścianach, dachach, placach zabaw i zewnętrznych powierzchniach trzech budynków pilotażowych w Portugalii i Badajoz (Hiszpania).

Zalecenia dotyczące przeprowadzania ocen ryzyka zmiany klimatu na szczeblu gminnym

Ze względu na coraz większe postępy w zakresie zmiany klimatu ocena zagrożeń staje się coraz ważniejsza. Zwłaszcza na szczeblu gminnym należy określić skutki zmiany klimatu i ocenić wynikające z niej zagrożenia, aby można było podjąć skuteczne działania zapobiegawcze. Zalecenia przedstawione w dokumencie Niemieckiej Agencji Środowiska (UBA) ułatwiają przygotowanie i wdrożenie ocen ryzyka zmiany klimatu na szczeblu gminnym, przyjmując za podstawę międzynarodową normę „Adaptacja do zmiany klimatu – Wytyczne dotyczące oceny wrażliwości, skutków i ryzyka” (ISO 14091:2021-07).

Nowa strona polityczna na temat klimatu-ADAPT: Rozwiązania oparte na zasobach przyrody

Zmiana klimatu ma wpływ na wiele sektorów i regionów w całej Europie. Rozwiązania oparte na zasobach przyrody obejmują szereg podejść ekosystemowych, których celem jest zwiększenie odporności na zmianę klimatu. NBS zazwyczaj obejmują ochronę strefy przybrzeżnej, rekultywację terenów podmokłych, rekultywację równin zalewowych, system rolno-leśny i ochronę gleby. NBS mogą świadczyć takie usługi jak kontrola erozji, zapobieganie suszom i powodziom. Ta nowa strona internetowa zawiera przegląd potencjału NbS w zakresie polityk i działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

Rozpoczęto projekt dotyczący ochrony przed falami burzowymi i nowego środowiska portowego w Svendborgu (Dania)

Nowy projekt o nazwie „The Blue Edge” (Den Blå Kant) zaczął stać się nową wspólną przestrzenią portową Svendborga między miastem a morzem, której celem jest jednocześnie ochrona przeciwpowodzi i chmury, a także poprawa stanu środowiska miejskiego. Trzy suwnice i pas stałych i ruchomych wałów chronią ten obszar przed falami sztormowymi na wysokości do trzech metrów powyżej średniego poziomu morza. W ramach projektu powstanie również awaryjne kanały przeciwpowodziowe prowadzące do spływu wód burzowych z miasta bezpośrednio do dorzecza portu. Najistotniejsze informacje na temat projektu są dostępne za pośrednictwem duńskiego portalu przystosowania się do zmiany klimatu.

Ankiety na temat europejskiego badania danych dotyczących klimatu

Europejska Agencja Środowiska (EEA) chciałaby uzyskać informacje zwrotne na temat wykorzystania europejskiego badania danych dotyczących klimatu, kluczowego narzędzia Climate-ADAPT. Dwa badania są dostępne do dnia 20 maja 2022 r., aby pomóc w rozwoju sytuacji w przyszłości. Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie w następujący sposób:

Projekt impulsu rozpoczyna 7 regionalnych badań wpływu zmiany klimatu i przystosowania się do niej

W ramach finansowanego przez UE projektu IMPETUS rozpoczęto badanie dostępne w językach narodowych w celu sporządzenia wykazu kształtujących przystosowanie się do zmiany klimatu dla długotrwałych korzyści w siedmiu społecznościach regionalnych w Europie. W oparciu o odpowiedzi uzyskane w ramach ankiety partnerzy zaoferują lokalnym obywatelom, przedsiębiorstwom i przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego dalsze możliwości udziału w projektach w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

Tabela wskaźników klimatycznych dla rolników prowadzących uprawy oliwek, winogron i pszenicy

Wraz z zakończeniem projektu EU Med-Gold uruchomiono tablicę wskaźników zawierającą krótkoterminowe dane pogodowe i długoterminowe dane dotyczące klimatu, aby pomóc rolnikom w sadzeniu nowych gajów, przewidywaniu przyszłych wyzwań zarówno w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, jak i przystosowywania się do niej, a także w lepszym przygotowaniu się na szkodniki i choroby.

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania: Wyznaczenie członków Europejskiego Naukowego Komitetu Doradczego ds. Zmian Klimatu

Europejska Agencja Środowiska (EEA) ogłasza zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w celu wyznaczenia członków Europejskiego Naukowego Komitetu Doradczego ds. Zmian Klimatu. Rada doradcza zapewni niezależne doradztwo naukowe i sporządzi sprawozdania na temat unijnych środków na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu i jej łagodzenia, celów klimatycznych i orientacyjnych budżetów na emisję gazów cieplarnianych oraz ich spójności z europejskim prawem o klimacie i międzynarodowymi zobowiązaniami UE wynikającymi z porozumienia paryskiego. Data zamknięcia: 1 listopada 2021 r.

Przystosowanie się do skutków zmiany klimatu: Zwiększenie wysiłków przed COP26

Posiedzenie Komitetu ds. Dostosowania UNFCCC zakończyło się 10 września z myślą o konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu COP26. Poczyniono postępy w pracach Komitetu w zakresie promowania wdrażania wzmożonych działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w ramach konwencji i porozumienia paryskiego oraz wspierania państw w ich wysiłkach na rzecz przystosowania się do skutków zmiany klimatu. W szczególności przyjęła elastyczny plan prac na lata 2022–2024 oraz sprawozdanie z analizy metod przeglądu ogólnych postępów w osiąganiu globalnego celu w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

Finansowanie przystosowania się do zmiany klimatu: Zrównoważone inwestycje w przystosowanie się do zmiany klimatu zostały zharmonizowane w systematyce Unii Europejskiej

Zrównoważone inwestycje w przystosowanie się do zmiany klimatu są zharmonizowane w taksonomii Unii Europejskiej, która z czasem musi obejmować więcej rodzajów działalności gospodarczej i ma zastosowanie na całym świecie. Dzięki inwestycjom oznaczonym jako zrównoważone sektor finansowy może promować i wspierać środki przystosowawcze w celu ograniczenia fizycznego ryzyka związanego z klimatem. Ryzyko rezydualne można przenosić za pośrednictwem mechanizmów ubezpieczeniowych.

Zaproszenie do składania wniosków o przyznanie nagrody w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w regionie Morza Śródziemnego

Trzecia edycja tego konkursu została rozpoczęta w ramach 5. rocznicy porozumienia klimatycznego z Paryża. Jest ona skierowana do zainteresowanych podmiotów publicznych, członków sektora prywatnego i organizacji pozarządowych, które podejmują działania i opracowują rozwiązania mające na celu dostosowanie regionów śródziemnomorskich do zmieniającego się klimatu. Termin składania zgłoszeń: 15 kwietnia 2021 r.

Ocena ryzyka zmiany klimatu w sposób zharmonizowany na szczeblu międzynarodowym

W oparciu o inicjatywę Niemiec i Korei Południowej Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała nową normę dotyczącą oceny ryzyka zmiany klimatu w serii ISO dotyczącej przystosowania się do zmiany klimatu. Norma ta, ISO 14091, Adaptacja do zmiany klimatu – Wytyczne w sprawie podatności, skutków i oceny ryzyka, 2021–02, opisuje, jak zrozumieć podatność organizacji na zagrożenia oraz jak opracować i wdrożyć solidną ocenę ryzyka w kontekście zmiany klimatu, obecnie i w przyszłości. Dokument ten został opracowany równolegle jako norma europejska i wkrótce zostanie opublikowany jako EN ISO 14091.

Posiedzenie końcowe w sprawie badania na temat modelowania przystosowania się do zmiany klimatu Mar 18, 2022 from 12:30 PM to 02:00 PM Online,

Wyniki badania na temat modelowania adaptacyjnego, zleconego przez DG CLIMA Komisji Europejskiej i przeprowadzonego przez grupę międzynarodowych naukowców koordynowaną przez Fundację CMCC, koncentrują się na modelowaniu przystosowawczym w celu wspierania bardziej świadomego procesu decyzyjnego. To ostatnie wydarzenie będzie okazją do omówienia wyników badania w świetle ostatnich zmian w krajobrazie polityki przystosowywania się do zmiany klimatu.

Zwiększenie skali innowacji w zakresie wody, energii i żywności poprzez finansowanie przez użytkownika końcowego przystosowania się do zmiany klimatu Aug 23, 2022 from 06:30 PM to 07:50 PM Online,

Podczas Światowego Tygodnia Wody 2022 (23 sierpnia – 1 wrzesień) ta sesja online wprowadzi finansowanie dla użytkowników końcowych i zdefiniuje związek między efektywnym wykorzystaniem wody, przystosowaniem się do zmiany klimatu i odpornością rolnictwa. Szczególny nacisk kładzie się na modele finansowania użytkowników końcowych, takie jak repartycyjne, finansowanie społecznościowe, finansowanie typu pay-by-produce, czynsz za własność i łańcuch wartości, a także na sposób, w jaki zwiększają one dostęp drobnych producentów rolnych do przyjaznych dla środowiska rozwiązań w zakresie wody, energii i żywności.

Miasta oświetlające 2022 r. Oct 03, 2022 12:00 AM to Oct 07, 2022 11:59 PM Online,

To globalne wirtualne forum ma umożliwić decydentom miejskim radzenie sobie z kryzysem klimatycznym. W 2022 r. skoncentruje się na finansowaniu i działaniach w dziedzinie klimatu.

Europejskie Forum Odporności Miejskiej Sep 14, 2022 12:00 AM to Sep 15, 2022 11:59 PM Athens, Greece,

Europejskie Forum na rzecz Odporności Miast (EURESFO) jest platformą dla przedstawicieli miast, ekspertów i zainteresowanych stron z instytucji lokalnych i regionalnych, służącą do omawiania strategii, inicjatyw i działań na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu, zarządzania klęskami żywiołowymi i budowania odporności miast. W 2022 r. w dużej mierze skupiono się na poszukiwaniu sposobów kształtowania odpornej na zmianę klimatu przyszłości europejskich miast i regionów.

Podejścia do gospodarki wodnej odpornej na zmianę klimatu: Zastosowanie do działań w dziedzinie klimatu i Agendy na rzecz rozwoju 2030 Oct 26, 2021 12:00 AM to Oct 28, 2021 11:59 PM Online, Registration coming soon,

Celem tej trzydniowej konferencji zorganizowanej przez międzynarodową organizację pozarządową Agwa, która odbyła się bezpośrednio przed konferencją stron ONZ w sprawie zmiany klimatu (COP26), jest budowanie zdolności wokół nowych podejść do oceny ryzyka związanego z klimatem i przeciwdziałania mu we wszystkich sektorach, w tym jego ogromnego potencjału w ramach globalnej polityki klimatycznej i programów zrównoważonego rozwoju.

Document Actions