Home Latest news and events on Climate-ADAPT
Info
Dear visitors, we are in the process of migrating the website to some multilingual versions. There will be parts of the website that may be experiencing technical difficulties. We apologise for any temporal inconvenience. Stay informed and register for our climate change adaptation information.

Latest news and events on Climate-ADAPT

Stay up to date with the latest changes on Climate-ADAPT
Nowe jeziora zatrzymują wodę deszczową w mieście Tommerup Stationsby na wyspie Funen w Danii

W gminie Assens na Funen Dania trzy nowe stawy retencyjne utrzymują miasto Tommerup Stationsby such-shod, nawet po trwałych i intensywnych opadach deszczu. Łącznie trzy jeziora – znane wspólnie jako Tallerupsøerne – stanowią największy dotychczas projekt przystosowania się do zmiany klimatu w zachodniej Funen. Jeziora zostały zaprojektowane w taki sposób, aby wytrzymać pięcioletnie opady deszczu, ale okazały się zdolne do wytrzymania większej odporności.

Ośrodek rehabilitacyjny jest obecnie częścią dostosowanego do klimatu parku rekreacyjnego w Aarhus (Dania)

W Aarhus w Danii pojawiły się nowe synergie w działaniach na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu. Otoczenie duńskiego ośrodka rehabilitacji, badań i rozwoju – MarselisborgCentret – łączy zdrowie, przyrodę miejską, odbudowę i przystosowanie się do zmiany klimatu w jednym projekcie. Projekt nosi nazwę SPARK i jest częścią strategii lokalnego przedsiębiorstwa wodnego (Aarhus Vands) mającej na celu powstrzymywanie i zatrzymywanie prawie wszystkich wód deszczowych, które znajdują się na terenie centrum.

Biuletyny projektu Europejskiego Obserwatorium ds. Ryzyka Związanego z Klęskami Żywiołowymi i Zarządzania Kryzysowego (ROADMAP): Biuletyn pt. „Zarządzanie ryzykiem powodzi i osuwisk”

Głównym celem Europejskiego Obserwatorium ds. najlepszych praktyk zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi i kryzysami (ROADMAP) jest ustanowienie europejskiej doktryny dotyczącej ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi i zarządzania kryzysowego, finansowanej w ramach wzajemnej współpracy między społecznościami naukowymi a organami ds. zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi. W czwartym biuletynie skoncentrowano się na powodziach i osuwiskach ze względu na ich potencjalne poważne, a nawet katastrofalne skutki związane ze śmiercią, chorobami oraz awarią budowlaną i infrastrukturalną, a także może zniszczyć lub całkowicie zniszczyć rozległe obszary kraju. Według IPCC (IPCC 2021) oczekuje się, że zarówno prawdopodobieństwo, jak i skutki powodzi i osunięć ziemi wzrosną w nadchodzących dziesięcioleciach w wyniku zmiany klimatu oraz zwiększonej podatności na zagrożenia i narażenia, zwłaszcza na obszarach miejskich.

Sprawozdanie w sprawie rozbieżności w dostosowaniu z 2021 r.

Szóste wydanie sprawozdania Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) w sprawie rozbieżności w przystosowaniu: „The Gathering Storm” analizuje, w jaki sposób Europa i cały świat robią działania w zakresie przystosowania się do skutków zmiany klimatu. W sprawozdaniu stwierdzono, że istnieje pilna potrzeba zwiększenia finansowania na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu.

Projekt LIFE SHARA kończy się: Zwiększanie świadomości i zarządzania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

UE sfinansowała projekt LIFE SHARA (Wspieranie świadomości i zarządzania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu) wzmocnił sieć współpracy między Hiszpanią a Portugalią w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Ponadto tworzenie i przekazywanie wiedzy zostało wzmocnione dzięki utworzeniu platformy technicznej na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu „AdapteCCA”.

Europejska konferencja w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu (ECCA 2021) – przegląd wydarzeń

W internecie odbyła się 5. europejska konferencja na temat przystosowania się do zmiany klimatu pt. „Bringing adaptation solutions to life”. Tematem konferencji były dziś działania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na rzecz odpornej przyszłości. W okresie od 25 maja do 10 czerwca zorganizowano serię dziewięciu seminariów internetowych w ramach przygotowań do wydarzenia wysokiego szczebla zaplanowanego na 22 czerwca.

Nowa ocena ujawnia poważne zagrożenia klimatyczne dla światowego handlu żywnością

W opublikowanym niedawno przez Sztokholmskim Instytucie Środowiska sprawozdaniu pt. „Zmiana klimatu, handel i światowe bezpieczeństwo żywnościowe – globalna ocena transgranicznych zagrożeń związanych ze zmianą klimatu w przepływach towarów rolnych” przedstawiono szczegółowo zagrożenia klimatyczne dla światowego handlu głównymi towarami rolnymi i stwierdzono, że stanowią one poważne wyzwanie w Europie i na świecie.

Pierwszy bałtycki arkusz informacyjny dotyczący zmiany klimatu pokazuje najnowszą wiedzę naukową na temat zmian klimatu w Morzu Bałtyckim

Aby lepiej zrozumieć skutki zmiany klimatu w Morzu Bałtyckim, Ziemia Bałtycka i HELCOM opublikowały niedawno pierwszy bałtycki arkusz informacyjny dotyczący zmiany klimatu. W publikacji zebrano najnowsze dostępne w regionie dane naukowe wskazujące, że temperatura wody i poziom morza w Morzu Bałtyckim wzrosną, a pokrywa lodowa na morzu zmniejszy się.

Opublikowane sprawozdanie na temat reakcji państw na powiększanie się mórz

Istnieje pilna potrzeba zapewnienia, aby obszary przybrzeżne przystosowywały się do skutków zmiany klimatu. Przewiduje się, że zagrożenia na tych obszarach wzrosną z powodu podnoszenia się poziomu mórz i presji rozwojowej. W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano, w jaki sposób kraje OECD mogą wykorzystać swoje krajowe procesy planowania przystosowywania się do zmiany klimatu, aby sprostać temu wyzwaniu.

Więcej pożarów lasów w Alpach z powodu zmiany klimatu

Zmiana klimatu może doprowadzić do zwiększenia liczby poważnych pożarów lasów w regionie alpejskim, co może doprowadzić do zniszczenia lasów i obszarów rekreacyjnych chronionych na obszarach alpejskich, gwałtownego wzrostu ryzyka związanego z zagrożeniami naturalnymi oraz ogromnych kosztów tłumienia pożarów. Konkretne zalecenia dla decydentów pomagają im we wdrażaniu zintegrowanego zarządzania pożarami lasów.

Europejski stan klimatu w 2019 r.

Europejski stan klimatu (ESOTC) na 2019 r. zawiera podsumowanie zawierające najważniejsze ustalenia oraz rozdziały dotyczące klimatu w Europie, począwszy od wskaźników długoterminowych po szczegółowe przeglądy anomalii klimatycznych w ubiegłym roku. ESOTC jest opracowywany w ramach usługi programu Copernicus w zakresie zmiany klimatu (C3S) i wdrażany w imieniu Komisji Europejskiej przez Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF).

Webinarium ECCA 2021: Przyroda jako rozwiązanie służące odporności, łagodzeniu zmiany klimatu i zrównoważonemu rozwojowi May 27, 2021 from 01:30 PM to 06:00 PM Online,

Seminarium internetowe skupia się na czterech tematach: Wsparcie polityczne, 2) baza wiedzy, 3) zastosowania i 4) droga naprzód w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi w Europie. Zapewnia on prezentacje i dyskusje z kluczowymi ekspertami na temat różnych aspektów NbS i oferuje uczestnikowi możliwość interakcji z nimi.

Webinarium ECCA 2021: 360° widok na skutki zmiany klimatu: doświadczenia w przyszłości w zakresie planowania przystosowania się do zmiany klimatu May 31, 2021 from 01:30 PM to 04:00 PM Online,

Przedstawione zostaną najnowsze badania naukowe na temat wpływu na klimat, w których uznaje się wpływ na klimat za wzajemnie powiązane, współistniejące, transgraniczne zmiany w innowacyjnym formacie symulacji politycznej. Uczestnicy gry symulacyjnej będą pracować nad propozycjami działań mających na celu przeciwdziałanie kryzysom, które mogą pojawić się w wyniku transgranicznych skutków klimatycznych.

Europejskie Forum Odporności Miejskiej Oct 19, 2021 12:00 AM to Oct 20, 2021 11:59 PM Malmö, Sweden and online,

Europejskie Forum Odporności Miast (EURESFO) jest jedyną w swoim rodzaju platformą, w ramach której miasta, organizacje i zainteresowane strony z instytucji lokalnych i regionalnych mogą wymieniać się doświadczeniami i omawiać strategie planowania przystosowania się do zmiany klimatu i budowania odporności miast na potrzeby działań lokalnych. Wydarzenie to jest inicjatywą ICLEI Samorządy Lokalne na rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz Europejskiej Agencji Środowiska (EEA).

Cryosfera 2022, międzynarodowe sympozjum na temat lodu, śniegu i wody w świecie ocieplenia Aug 21, 2022 12:00 AM to Aug 26, 2022 11:59 PM Reykjavík, Iceland,

Islandzki Urząd Meteorologiczny wraz z partnerami międzynarodowymi organizuje sympozjum podkreślające szybkie zmiany zachodzące we wszystkich częściach kriosfery Ziemi. Zaprezentowane zostanie wiele tematów związanych z kriosferą i jej zmianami spowodowanymi globalnym ociepleniem, w tym „możliwości, przystosowanie się do zmiany klimatu i łagodzenie jej skutków”.

Szwedzkie sympozjum klimatyczne May 16, 2022 12:00 AM to May 18, 2022 11:59 PM Online and Norrköping, Sweden,

Szwedzkie sympozjum klimatyczne podkreśli główne wnioski szóstego sprawozdania oceniającego IPCC i jego konsekwencje dla Szwecji. Podczas serii równoległych sesji tematycznych przedstawiono szerokie spektrum wiedzy fachowej w dziedzinie nauk o klimacie, w tym modelowanie, prace eksperymentalne i w terenie, rolę nauki o paleoklimatyce, obserwacje, badania wpływu, strategie łagodzenia zmiany klimatu, interakcje z różnorodnością biologiczną i usługami ekosystemowymi oraz aspekty gospodarcze i związane z zarządzaniem zmianą klimatu.

ICCPEE 2022: Międzynarodowa Konferencja Przewidywania Zdarzeń Klimatycznych May 16, 2022 12:00 AM to May 17, 2022 11:59 PM Amsterdam, The Netherlands,

Międzynarodowa konferencja na temat prognozowania zdarzeń zewnętrznych w związku z klimatem ma na celu zgromadzenie wiodących naukowców, badaczy i badaczy w celu wymiany doświadczeń i wyników badań na temat wszystkich aspektów prognozowania ekstremalnych zdarzeń związanych z klimatem. Stanowi on również pierwszą interdyscyplinarną platformę dla badaczy, praktyków i edukatorów, umożliwiającą prezentowanie i omawianie najnowszych innowacji, tendencji i obaw, a także napotkanych praktycznych wyzwań i rozwiązań przyjętych w dziedzinie prognozowania ekstremalnych zdarzeń klimatycznych.

Europejska konferencja w sprawie klimatu Mar 07, 2022 12:00 AM to Mar 08, 2022 11:59 PM Nantes, France,

Europejska konferencja klimatyczna, zorganizowana przez francuską prezydencję Rady Unii Europejskiej, zgromadzi przedstawicieli wysokiego szczebla państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, a także czołowych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, środowiska naukowego, przedsiębiorstw i samorządów lokalnych. Konferencja poświęcona będzie między innymi wiedzy, potrzebom, rozwiązaniom i polityce w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, w szczególności w obszarach priorytetowych francuskiej prezydencji Rady, takich jak środowisko miejskie, w tym obszary przybrzeżne, oraz transport.

Miejsce docelowe Ziemia – wydarzenie inauguracyjne Mar 30, 2022 from 12:15 PM to 04:00 PM Online,

Komisja Europejska wraz z Europejskim Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF), Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) oraz z podmiotami wdrażającymi organizuje publiczne wydarzenie internetowe poświęcone inauguracji kierunku turystycznego Ziemi. Cel podróży Ziemi (DestinE) ma na celu opracowanie bardzo dokładnego cyfrowego modelu Ziemi w celu monitorowania i przewidywania interakcji między zjawiskami naturalnymi a działalnością człowieka, w tym przystosowaniem się do zmiany klimatu.

Konferencja „Rozrastanie zielone miasta” – Floriade EXPO 2022 Jul 04, 2022 10:00 AM to Jul 05, 2022 01:15 PM Almere, The Netherlands,

Zmiana klimatu, urbanizacja, zmniejszająca się różnorodność biologiczna, ekstremalne warunki pogodowe i rosnąca produkcja żywności: są to tylko kilka czynników, które stanowią wyzwanie dla przyszłości miast. Istnieje coraz więcej dowodów na to, że rozwiązania oparte na przyrodzie mogą być rozsądnymi inwestycjami w przyszłe wyzwania miejskie. Kolejnym tematem są tylko rozwiązania dla miast. Do udziału w tej dwudniowej konferencji zaprasza się w szczególności praktyków, naukowców, decydentów politycznych i studentów.

Światowy Szczyt Ekologiczny Feb 22, 2022 12:00 AM to Feb 24, 2022 11:59 PM Online,

Seria Światowego Szczytu Ekologicznego ma na celu promowanie ponownego przemyślenia i odbudowy naszej ludzkiej cywilizacji na całym świecie w celu zapewnienia równowagi z systemami życia. W czternastym wydaniu skoncentrowano się na zagadnieniach związanych ze zdrowymi i zrównoważonymi obszarami miejskimi i zaproszono innowatorów, inżynierów i planistów, decydentów politycznych i innych specjalistów, a jednym z tematów jest przystosowanie się do zmiany klimatu i odporność na zmianę klimatu.

Konferencja na temat hałasu morskiego w 2022 r. Oct 17, 2022 12:00 AM to Oct 18, 2022 11:59 PM Venice, Italy,

Ta ogólnoeuropejska konferencja, zorganizowana w ramach JPI Climate-JPI Oceans Centre on Sea Level Rise, zgromadzi naukowców, zainteresowane strony i specjalistów w dziedzinie polityki w celu oceny dostępnej i wymaganej wiedzy naukowej na temat zmian na poziomie regionalnym i lokalnym w Europie, opracowywania i wdrażania polityki, z aktualnymi szczegółami geograficznymi i kontekstowymi.

Warsztaty online LIFE HEATLAND: miejska wyspa ciepła i hałas Nov 17, 2021 from 05:00 PM to 07:30 PM Online,

Zespół odpowiedzialny za LIFE HEATLAND organizuje w dniu 17 listopada 2021 r. warsztaty online pt. „Urban heat island and noise – nasz nie tak niewidzialny wroga” LIFE HEATLAND ma na celu poprawę dostosowania miast do skutków zmiany klimatu. Zespół dąży do ograniczenia efektu miejskiej wyspy ciepła poprzez opracowanie nowych chodników o mniejszym zużyciu energii słonecznej niż chodniki konwencjonalne.

Konferencja ADAPTATE LIFE Sep 16, 2021 from 12:00 AM to 11:59 PM Online,

W ramach finansowanego przez UE projektu Life ADAPTATE organizuje się końcową konferencję w celu przedstawienia i wymiany najnowszych osiągnięć w dziedzinie badań nad zmianą klimatu w sześciu krajach i gminach. Celem konferencji jest zgromadzenie naukowców, decydentów politycznych, organizacji i obywateli zaangażowanych w kwestie związane ze skutkami zmiany klimatu i przystosowaniem się do zmiany klimatu w środowisku miejskim.

Wydarzenie służące nawiązywaniu kontaktów dla konsorcjów w oparciu o misję UE: „Przystosowanie się do zmiany klimatu” Feb 18, 2022 from 09:00 AM to 04:00 PM Online,

W następstwie niedawnych dni informacyjnych misji UE, które odbyły się w styczniu 2022 r. i które rozpoczęły fazę realizacji misji, w ramach europejskiej inicjatywy w zakresie wspólnego planowania w dziedzinie klimatu (JPI), wspieranej przez francuskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji, organizuje się europejskie wydarzenie służące nawiązywaniu kontaktów dla podmiotów zainteresowanych zaproszeniami misji przystosowania się do zmiany klimatu w ramach programu „Horyzont Europa 2021”.

Dane dotyczące działań w dziedzinie klimatu w regionie Morza Śródziemnego Oct 25, 2021 12:00 AM to Oct 26, 2021 11:59 PM Online,

W dniu 25 i 26 października w ramach usługi programu Copernicus w zakresie zmiany klimatu i Unii dla Śródziemnomorza zorganizowane zostaną wirtualne warsztaty w celu przedstawienia wyzwań związanych ze zmianą klimatu w regionie Morza Śródziemnego oraz sposobów ich przezwyciężenia poprzez lepsze wykorzystanie danych dotyczących klimatu.

COP26 – Utworzenie szeregu projektów w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu: Ukierunkowanie finansowania na odporność na zmianę klimatu Nov 11, 2021 from 01:00 PM to 02:00 PM

To wirtualne wydarzenie, zorganizowane przez Europejski Bank Inwestycyjny we współpracy z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym, koncentruje się na wyzwaniu, jakim jest stworzenie szeregu projektów w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej (UE). Podczas konferencji przeanalizowano rolę usług doradczych w tym wyzwaniu i przeanalizowano możliwości współpracy z państwami członkowskimi, miastami i regionami UE w zakresie przekładania planów i strategii adaptacyjnych na projekty przystosowawcze, które można uzyskać z banków.

Inteligentniejsze, szybsze i systemowe: Przyspieszenie przystosowania się do zmiany klimatu w celu zapewnienia odporności na zmianę klimatu Nov 09, 2021 from 07:00 PM to 08:00 PM Online and Glasgow, UK,

Wydarzenie to jest odpowiedzią na potrzebę bardziej inteligentnego, szybszego i systemowego przystosowania się do zmiany klimatu. Zwołuje ona przywódców i praktyków w celu omówienia rozwiązań dotyczących głównych przeszkód utrudniających działania przystosowawcze. Inauguracja na wysokim szczeblu podkreśli ambicje w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w kontekście krajów rozwiniętych i rozwijających się. Następnie odbędzie się dyskusja panelowa skupiająca się na przyspieszeniu działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

Document Actions