Home Latest news and events on Climate-ADAPT

Latest news and events on Climate-ADAPT

Stay up to date with the latest changes on Climate-ADAPT
Open horizon Europe calls for Climate-Health

The recently adopted Horizon Europe Work Programme 2023-2024 includes calls for Research & Innovation activities, co-funded partnerships (COFUND) and Coordination and Support Actions (CSAs). The Health cluster is divided into six Destinations, focusing on a broad range of areas of importance for the future of health. Several clusters have open calls that are relevant for the climate-health nexus.

Horizon Europe info day – Health Cluster Jan 19, 2023 from 08:30 AM to 05:30 PM Online,

This information day aims to inform (potential) applicants to Horizon Europe funding about topics included in the Cluster 1 'Health' work programme of 2023.

European Congress on Tropical Medicine and International Health Nov 20, 2023 to Nov 23, 2023 Utrecht, the Netherlands,

The relation between human health and climate change is the central theme of the 13th European Congress on Tropical Medicine and International Health (ECTMIH): how is our health system impacted by extreme weather events and catastrophic conditions, including heatwaves, floods and wildfires in Europe. ECTMIH-2023's aim is to accelerate the connections between tropical medicine, global health, and planetary health. Health equity and universal health coverage are emphasized.

When will a 2-meter rise in sea level occur, and how might we adapt?

In a joint policy brief, the EU-funded H2020 projects PROTECT, CoCliCo and SCORE projects identify actions that are urgently needed to limit losses and damages, as coastal adaptation is an ongoing process that involves short-term actions, long-term planning and strategic thinking.

European Climate Change Adaptation (ECCA) Conference: Actionable knowledge for a climate resilient Europe Jun 19, 2023 to Jun 21, 2023 Dublin, Ireland,

ECCA2023 will showcase real-world examples of adaptation measures around state-of-the-art science and research for a climate resilient Europe. Solution-driven programme events will facilitate face-to-face conversations, informal and formal knowledge exchange on leading climate research projects. Face-to-face networking will re-connect existing relations and enable new contacts to be formed with new organisations and personalities that have joined the climate adaption communities since the pandemic.

Oświadczenie sztokholmskie: rola krajowych instytutów zdrowia publicznego w zakresie gotowości i reagowania na kryzys klimatyczny

Krajowe instytuty zdrowia publicznego (NPHI) z całego świata spotkały się na początku grudnia w Sztokholmie (Szwecja), aby zająć się największymi wyzwaniami dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego i znaleźć rozwiązania dla tych wyzwań. W oświadczeniu sztokholmskim podkreślono pilną potrzebę wykorzystania wniosków wyciągniętych z pandemii COVID-19 w celu przeciwdziałania innym zagrożeniom dla zdrowia, w tym wyraźnie zmianie klimatu. NPHI odgrywają kluczową rolę w radzeniu sobie z kryzysami, które mają wpływ na zdrowie ludzkie.

Nowe wskaźniki dostępne w Obserwatorium

Europejskie Obserwatorium Klimatu i Zdrowia oferuje obecnie więcej wskaźników związanych ze skutkami zdrowotnymi wrażliwych na klimat chorób zakaźnych, ciepła i pyłku (opracowane przez Lancet Countdown Europe) i zaktualizowało istniejące wskaźniki o najnowsze dane.

Seminarium internetowe pt. „Działania w dziedzinie klimatu i styl życia w Alpach: jak tworzyć rozwiązania korzystne dla wszystkich” Dec 15, 2022 from 03:30 PM to 05:00 PM online (Zoom),

Webinarium zorganizowane przez Alpy Klimatyczne Konwencji Alpejskiej zbada, w jaki sposób stworzyć pozytywne nastawienie do działań w dziedzinie klimatu. Pokaże, w jaki sposób potężne historie lokalne mogą zainspirować ludzi do podejmowania działań w związku ze zmianą klimatu oraz w jaki sposób mogą oni stworzyć korzystne dla wszystkich rozwiązania w zakresie poprawy jakości życia w Alpach. Wkład ilustruje działania czynników (i motywacji) na rzecz zmiany zachowań, koncentrując się na łagodzeniu zmiany klimatu i przystosowywaniu się do niej. Przedstawiciele dobrych praktyk, o których mowa w broszurze ACB „Zmniejszanie luki w działaniach w dziedzinie klimatu”, podzielą się swoimi doświadczeniami.

Przeglądarka na temat dostępności szpitali w Europie

Europejskie Obserwatorium ds. Klimatu i Zdrowia oferuje obecnie przeglądarkę mapy prezentującą dostępność szpitali w Europie. Możliwość terminowego przybycia do szpitala jest istotnym aspektem dostępu do opieki zdrowotnej. Przeglądarka przedstawia średni czas podróży do najbliższego szpitala w każdym regionie NUTS 3 w Europie.

Webinarium: Zanieczyszczenie ciepła i powietrza w kontekście nordyckim Dec 16, 2022 from 10:00 AM to 11:30 AM W internecie,

Globalne ocieplenie prowadzi do wzrostu temperatury i ekstremalnych zjawisk pogodowych, również w krajach nordyckich. To webinarium dotyczy potencjalnych skutków zdrowotnych fal upałów i rosnącego ryzyka pożarów lasów oraz ocenia poziom gotowości w krajach nordyckich. Przedstawiono również ustalenia projektu wyczerpania, w ramach którego bada się skutki połączenia ekstremalnego zanieczyszczenia ciepła i powietrza, jego koszty i potencjalne strategie radzenia sobie z tym problemem.

Konferencja „Klimat, woda i społeczeństwo – zmiany i wyzwania” Jul 03, 2023 12:00 AM to Jul 05, 2023 11:59 PM Bukareszt, Rumunia,

Edycja dorocznych konferencji organizowanych pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Klimatologii jest organizowana wspólnie z Uniwersytetem Bukareszteńskim we współpracy z Krajową Administracją Meteorologii, administracją krajową „wody rumuńskie”, Krajowym Instytutem Hydrologii i Gospodarki Wodnej oraz innymi instytucjami. Celem konferencji jest spotkanie przedstawicieli środowisk akademickich i ekspertów, a także przedstawicieli agencji rządowych i organizacji pozarządowych, w celu omówienia sposobów dostosowania się do różnych zmian klimatycznych i związanych z wodą oraz zmian wpływających na społeczeństwo.

Uruchomienie interaktywnego atlasu klimatycznego dla Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech

Agencja Środowiska niemieckiego kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia opublikowała internetowy atlas klimatyczny (Klimaatlas Nordrhein-Westfalen). Obejmuje on mapy, interaktywne funkcje umożliwiające przeglądanie i pobieranie danych, a także wskaźniki dotyczące skutków zmiany klimatu i zmiany klimatu na szczeblu niższym niż krajowy. Publikacja atlasu internetowego wspiera wdrażanie ustawy o adaptacji do zmiany klimatu w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Dichiarazione di Stoccolma: ruolo degli istituti nazionali di sanità pubblica nella preparazione e nella risposta alle crisi climatiche

Gli istituti nazionali di sanità pubblica (NPHI) di tutto il mondo si sono riuniti a Stoccolma (Svezia) all'inizio di dicembre per affrontare e trovare soluzioni alle principali sfide per la sicurezza sanitaria pubblica. Nella dichiarazione di Stoccolma sottolineano l'urgente necessità di applicare gli insegnamenti tratti dalla COVID-19 per affrontare altre minacce sanitarie, tra cui esplicitamente i cambiamenti climatici. Gli NPHI svolgono un ruolo fondamentale nella gestione delle crisi che colpiscono la salute umana.

Nuovi indicatori disponibili nell'Osservatorio

L'Osservatorio europeo sul clima e sulla salute offre ora un maggior numero di indicatori relativi all'impatto sulla salute delle malattie infettive, del calore e del polline sensibili al clima (sviluppato dal Lancet Countdown Europe) e ha aggiornato gli indicatori esistenti con dati recenti.

Webinar "Azione per il clima e stili di vita nelle Alpi: come creare soluzioni vantaggiose per tutti" Dec 15, 2022 from 03:30 PM to 05:00 PM online (Zoom),

Un webbinar, organizzato dal comitato per il clima alpino della Convenzione alpina, esaminerà come creare una mentalità positiva nei confronti dell'azione per il clima. Essa dimostrerà quanto importanti storie locali possano ispirare le persone ad agire in materia di cambiamenti climatici e come possano creare soluzioni vantaggiose per tutti per migliorare la qualità della vita nelle Alpi. I contributi illustrano le azioni dei motori (e delle motivazioni) dei cambiamenti comportamentali, incentrati sulla mitigazione e sull'adattamento ai cambiamenti climatici. I rappresentanti delle buone pratiche, che figurano nell'opuscolo ACB "Colmare il divario in materia di azione per il clima", condivideranno le loro esperienze.

Visualizzatore cartografico sull'accessibilità degli ospedali in Europa

L'Osservatorio europeo per il clima e la salute offre ora un visualizzatore di mappe che visualizza l'accessibilità degli ospedali in Europa. Essere in grado di arrivare tempestivamente in un ospedale è un aspetto essenziale dell'accesso all'assistenza sanitaria. L'osservatore presenta il tempo medio di percorrenza verso l'ospedale più vicino per regione NUTS3 in Europa.

Webinar: Calore e inquinamento atmosferico in un contesto nordico Dec 16, 2022 from 10:00 AM to 11:30 AM On-line,

Il riscaldamento globale determina un aumento delle temperature e fenomeni meteorologici estremi, anche nei paesi nordici. Il webinar affronta i potenziali effetti sulla salute delle ondate di calore e del crescente rischio di incendi boschivi e valuta il livello di preparazione nei paesi nordici. Vengono inoltre presentati i risultati del progetto di esaurimento, che esamina l'impatto di una combinazione di calore estremo e inquinamento atmosferico, i suoi costi e le potenziali strategie di risposta.

Convegno sul tema Clima, acqua e società — Cambiamenti e sfide Jul 03, 2023 12:00 AM to Jul 05, 2023 11:59 PM Bucarest, Romania,

La 36a edizione delle conferenze annuali organizzate sotto l'egida dell'Associazione internazionale della Climatologia è organizzata congiuntamente con l'Università di Bucarest, in collaborazione con l'amministrazione nazionale della meteorologia, l'amministrazione nazionale "acque rumene", l'Istituto nazionale per l'idrologia e la gestione delle risorse idriche e altre istituzioni. La conferenza mira a riunire accademici ed esperti, nonché rappresentanti delle agenzie governative e delle ONG, per discutere di come adattarsi ai vari cambiamenti e variazioni legati al clima e all'acqua che hanno un impatto sulla società.

Lancio di un Atlante climatico interattivo per la regione della Renania settentrionale-Vestfalia in Germania

L'Agenzia per l'ambiente del Land Renania settentrionale-Vestfalia ha pubblicato un Atlante climatico online (Klimaatlas Nordrhein-Westfalen). Comprende mappe, funzionalità interattive per navigare e scaricare dati, nonché indicatori sugli impatti dei cambiamenti climatici e dei cambiamenti climatici a livello subnazionale. La pubblicazione dell'atlante online sostiene l'attuazione della legge sull'adattamento ai cambiamenti climatici nella Renania settentrionale-Vestfalia.

Nuevos indicadores disponibles en el Observatorio

El Observatorio Europeo del Clima y la Salud ofrece ahora más indicadores relacionados con el impacto en la salud de las enfermedades infecciosas sensibles al clima, el calor y el polen (desarrollado por Lancet Countdown Europe) y ha actualizado los indicadores existentes con datos recientes.

Declaración de Estocolmo: papel de los institutos nacionales de salud pública en la preparación y respuesta a la crisis climática

Los institutos nacionales de salud pública de todo el mundo se reunieron a principios de diciembre en Estocolmo (Suecia) para abordar y encontrar soluciones a los mayores retos para la seguridad de la salud pública. En la Declaración de Estocolmo destacan la urgente necesidad de aplicar las lecciones aprendidas de la COVID-19 para hacer frente a otras amenazas para la salud, incluido explícitamente el cambio climático. Los INP desempeñan un papel fundamental en la gestión de las crisis que afectan a la salud humana.

Seminario web «Acción por el clima y estilos de vida en los Alpes: cómo crear soluciones beneficiosas para todas las partes» Dec 15, 2022 from 03:30 PM to 05:00 PM en línea (Zoom),

Un seminario web, organizado por el Consejo Alpino para el Clima del Convenio de los Alpes, estudiará cómo crear una mentalidad positiva hacia la acción por el clima. Mostrará hasta qué punto las historias locales poderosas pueden inspirar a las personas a tomar medidas contra el cambio climático, y cómo pueden crear soluciones beneficiosas para todas las partes a la hora de mejorar la calidad de vida en los Alpes. Las aportaciones ilustran las acciones de los motores (y las motivaciones) del cambio de comportamiento, centradas en la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo. Los representantes de las buenas prácticas, que figuran en el folleto de la CCCA titulado «Cerrar la brecha en la acción por el clima», compartirán sus experiencias.

Seminario web: Calor y contaminación atmosférica en un contexto nórdico Dec 16, 2022 from 10:00 AM to 11:30 AM En línea,

El calentamiento global provoca un aumento de las temperaturas y fenómenos meteorológicos extremos, también en los países nórdicos. Este seminario web aborda los posibles efectos sobre la salud de las olas de calor y el aumento del riesgo de incendios forestales, y evalúa el nivel de preparación en los países nórdicos. También se presentan los resultados del proyecto de agotamiento, que investiga los efectos de una combinación de calor extremo y contaminación atmosférica, sus costes y posibles estrategias de adaptación.

Document Actions