Home Latest news and events on Climate-ADAPT

Latest news and events on Climate-ADAPT

Stay up to date with the latest changes on Climate-ADAPT
Narzędzie wsparcia przystosowania się do przystosowania się do zmiany klimatu – uruchomiono nową wersję

Niedawno zaktualizowane narzędzie wsparcia przystosowywania się do zmiany klimatu (AST) zapewnia rzetelny przegląd i wytyczne w zakresie udzielania pomocy decydentom i koordynatorom w państwach członkowskich UE, państwach członkowskich EOG i innych państwach w zakresie opracowywania, dalszej poprawy i zwiększania spójności krajowych strategii adaptacyjnych i krajowych planów działania. 18 listopada 2020 r. odbędzie się seminarium internetowe, aby dowiedzieć się więcej o praktycznych doświadczeniach i sposobach wykorzystania w polityce, planowaniu i podejmowaniu decyzji.

Nowe projekty LIFE dotyczące działań w dziedzinie klimatu: wnioskodawcy ubiegają się o finansowanie unijne w wysokości prawie 500 mln EUR

W odpowiedzi na zaproszenie do składania projektów działań w dziedzinie klimatu w ramach unijnego programu LIFE na 2020 r. Komisja Europejska otrzymała 258 nowych wniosków. Stanowi to wzrost o 55 % w stosunku do danych z ubiegłego roku. Świadczy to również o rosnącym zaangażowaniu w przeciwdziałanie zmianie klimatu i przystosowywanie się do niej. Wnioskodawcy pochodzą ze wszystkich państw członkowskich, a całkowity koszt proponowanych projektów wynosi ok. 978 mln EUR.

W przypadku powodzi unijny program LIFE ma pomóc

W Europie powodzie nasilają się ze względu na zmianę klimatu. Te ekstremalne zdarzenia pogodowe często prowadzą do tragedii ludzkiej, utraty życia i strat gospodarczych. Środowisko cierpi również z powodu niszczenia siedlisk dzikiej fauny i flory oraz zanieczyszczenia jednolitych części wód. Kilka projektów LIFE dokłada wszelkich starań, aby zaradzić tej sytuacji.

Nowy plan działania na rzecz klimatu w Alpach

Plan działania na rzecz klimatu 2.0 konwencji alpejskiej, opracowany przez Alpejską Radę ds. Klimatu (ACB) i zatwierdzony przez XVI konferencję alpejską, został opublikowany w kwietniu 2021 r. Torując drogę do krótko- i średnioterminowego wdrożenia alpejskiego systemu celów klimatycznych do 2050 r. w kierunku neutralnych dla klimatu i odpornych na zmianę klimatu Alp, w planie określono ścieżki wdrażania obejmujące konkretne priorytety w dziesięciu sektorach.

Sprawozdanie OECD w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu w zarządzaniu strefami przybrzeżnymi

Niniejszy dokument programowy OECD zawiera kompleksową ocenę niedawnego i przewidywanego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przybrzeżnych. Dokonano w nim przeglądu presji wywieranej na środowisko przez działalność człowieka na obszarach przybrzeżnych, a także skutków zmiany klimatu, które pogłębiają istniejące wyzwania. W dokumencie wzywa się do skoordynowanej i dobrze dostosowanej reakcji politycznej w celu sprostania tym wyzwaniom.

Nowa wersja szwedzkiego portalu na temat przystosowania się do zmiany klimatu

Uruchomiono nową wersję szwedzkiego portalu przystosowania się do zmiany klimatu z nowym projektem i większą ilością treści. Portal pokazuje, w jaki sposób zmieniający się klimat wywiera wpływ na społeczeństwo szwedzkie oraz w jaki sposób prowadzone są prace przystosowawcze. Prawie 30 agencji wnosi wkład w treści portalu.

Rozbudowa niemieckiego projektu adaptacyjnego dotyczącego stresu cieplnego w miastach

Niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska przedłużyło o dwa lata projekt „HeatResilientCity”, badający od 2017 r., w jaki sposób miasta i budynki można lepiej dostosować do ogrzewania. W drugiej fazie projektu planuje się zapoznanie praktyków z tematem adaptacji cieplnej w dzielnicach miejskich, stworzenie nowych sieci oraz wspólne opracowanie odpowiednich narzędzi i pomocy w podejmowaniu decyzji w zakresie planowania przestrzeni miejskiej i otwartej przestrzeni.

Wiele dużych niemieckich przedsiębiorstw zaniża ryzyko związane ze zmianą klimatu

Skutki zmiany klimatu stwarzają ryzyko gospodarcze dla przedsiębiorstw. Z badania przeprowadzonego przez niemiecką Agencję Ochrony Środowiska (UBA) wynika, że jedynie około połowa przedsiębiorstw notowanych na niemieckim rynku giełdowym publicznie informuje o tych zagrożeniach. Żadne z 100 największych przedsiębiorstw objętych badaniem nie dostarcza informacji na temat tego, czy strategia korporacyjna jest odporna na silniejszą zmianę klimatu.

Document Actions