Home Latest news and events on Climate-ADAPT

Latest news and events on Climate-ADAPT

Stay up to date with the latest changes on Climate-ADAPT
Transnational workshop series: approaches to climate change adaptation in rural regions across Europe. Mar 30, 2023 to Jun 01, 2023 Online,

The EU-LIFE project Evolving Regions invites practitioners and scientists to discuss different aspects of climate adaptation in three online workshops (30 March; 25 April; 1 June). Participants will get to know different approaches from European countries, will get networking opportunities and will be able to look at cooperation in municipalities and regions, the role of climate data in dialogue processes as well as to compare formats of climate adaptation processes.

JRC report: Drought in Europe – March 2023

The European Drought Observatory of the Joint Research Centre, in the frame of the Copernicus Emergency Management Service, published a technical report on expected drought in Europe. It discusses the consequences of an exceptionally dry and warm winter in 2022, a historically low snow water equivalent in the Alps and it forecasts a season that can be critical for water resources in Europe.

Belmont call for proposals on Climate, Environment and Health

Belmont Forum’s Latest Collaborative Research Action (CRA) will address the nexus of Climate, Environment, and Health. The CRA are a call for proposals and aim at supporting international transdisciplinary research for understanding, mitigating and adapting to global environmental change.

Masterclass: Can’t stand the heat? Climate Change, Thermal Comfort and Health Mar 22, 2023 from 04:00 PM to 05:30 PM online,

This talk will focus on how we can move beyond using temperature within heatwaves and the relevance of thermal comfort indices that consider heat stress for sectors including meteorology and health. It will move on to discuss other links between meteorology, climate change and health.

WMO steps up action on climate and health

The World Meteorological Organization is stepping up its activities to protect people from climate and health-related hazards, including extreme heat, as part of its drive towards improved early warnings and action. A new implementation plan for advancing integrated climate-health science and services over the next ten years was endorsed. This promotes a coordinated approach to manage the impact of climate, weather, air pollution, UV radiation, extreme events and other environmental factors on health.

First Climateurope2 Webstival: Dialog naukowy i społeczny na temat usług i innowacji w dziedzinie klimatu Mar 22, 2023 12:00 AM to Mar 24, 2023 11:59 PM W internecie,

Climateurope2 to 4,5-letni projekt programu „Horyzont Europa”, który uwzględnia potrzebę terminowego dostarczania i skutecznego wykorzystywania informacji na temat klimatu. Projekt ma na celu wsparcie społeczności zajmującej się usługami klimatycznymi i zaproponowanie procedur normalizacyjnych na potrzeby przyszłych sprawiedliwych i wysokiej jakości usług w zakresie klimatu, przydatnych w podejmowaniu decyzji we wszystkich sektorach społeczeństwa. Podczas pierwszego webstivalu Climateurope2 zaproszone zostaną rozmowy na temat strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, oceny ryzyka zmiany klimatu, przystosowania misji i innych misji w ramach programu „Horyzont Europa”.

Primer festival Climateurope2: Diálogos entre la ciencia y la sociedad sobre los servicios climáticos y la innovación Mar 22, 2023 12:00 AM to Mar 24, 2023 11:59 PM En línea,

Climateurope2 es un proyecto Horizonte Europa de 4.5 años que aborda la necesidad de una entrega oportuna y un uso eficaz de la información sobre el clima. El proyecto tiene por objeto apoyar a la comunidad de servicios climáticos y proponer procedimientos de normalización para futuros servicios climáticos equitativos y de calidad, útiles para la toma de decisiones en todos los sectores de la sociedad. El primer seminario web Climateurope2 incluirá conversaciones invitadas sobre la estrategia de adaptación de la UE, la evaluación del riesgo climático, la adaptación a las misiones y otras misiones de Horizonte Europa.

Primo Climateurope2 Websto: Dialoghi scientifici e sociali sui servizi per il clima e l'innovazione Mar 22, 2023 12:00 AM to Mar 24, 2023 11:59 PM On-line,

Climateurope2 è un progetto Orizzonte Europa della durata di 4.5 anni che risponde alla necessità di una fornitura tempestiva e di un uso efficace delle informazioni sul clima. Il progetto mira a sostenere la comunità dei servizi climatici e a proporre procedure di standardizzazione per futuri servizi climatici equi e di qualità, utili per il processo decisionale in tutti i settori della società. I primi siti web Climateurope2 comprenderanno colloqui invitati sulla strategia di adattamento dell'UE, sulla valutazione del rischio climatico, sull'adattamento delle missioni e su altre missioni di Orizzonte Europa.

Erstes Climateurope2 Webstival: Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft über Klimadienstleistungen und Innovation Mar 22, 2023 12:00 AM to Mar 24, 2023 11:59 PM Verfügung,

Climateurope2 ist ein 4,5-jähriges Projekt im Rahmen von Horizont Europa, das der Notwendigkeit einer rechtzeitigen Bereitstellung und wirksamen Nutzung von Klimainformationen Rechnung trägt. Ziel des Projekts ist es, die Gemeinschaft der Klimadienstleistungen zu unterstützen und Normungsverfahren für künftige gerechte und qualitätsgesicherte Klimadienstleistungen vorzuschlagen, die für die Entscheidungsfindung in allen Bereichen der Gesellschaft von Nutzen sind. Auf dem ersten Climateurope2-Webstival werden eingeladene Gespräche über die Anpassungsstrategie der EU, die Bewertung des Klimarisikos, die Missionsanpassung und andere Missionen im Rahmen von Horizont Europa stattfinden.

Premier Climateurope2 Webstival: Dialogues scientifiques et sociaux sur les services climatiques et l’innovation Mar 22, 2023 12:00 AM to Mar 24, 2023 11:59 PM En ligne,

Climateurope2 est un projet Horizon Europe d’une durée de 4.5 ans qui répond à la nécessité de fournir en temps utile et d’utiliser efficacement les informations sur le climat. Le projet vise à soutenir la communauté des services climatiques et à proposer des procédures de normalisation pour de futurs services climatiques équitables et de qualité, utiles à la prise de décision dans tous les secteurs de la société. Le premier webstival Climateurope2 comprendra des discussions invitées sur la stratégie d’adaptation de l’UE, l’évaluation des risques climatiques, l’adaptation des missions et d’autres missions d’Horizon Europe.

First Climateurope2 Webstival: Science and society dialogues on climate services and innovation Mar 22, 2023 to Mar 24, 2023 Online,

Climateurope2 is a 4.5-year Horizon Europe project that addresses the need for timely delivery and effective use of climate information. The project aims to support the climate services community and propose standardisation procedures for future equitable and quality-assured climate services, useful for decision making in all sectors of society. The first Climateurope2 webstival will feature invited talks on EU adaptation strategy, climate risk assessment, mission adaptation and other Horizon Europe missions.

Europejski Pakt na rzecz Klimatu: Razem w działaniu Feb 01, 2023 from 02:00 PM to 05:15 PM Online i Bruksela,

Wydarzenie to pozwoli dowiedzieć się więcej o przepływie osób i organizacji zaangażowanych w Europejski Pakt na rzecz Klimatu, jego osiągnięciach oraz o tym, jak zaangażować się w przyszłość. Pojawią się możliwości nawiązywania kontaktów z ambasadorami Paktu na rzecz Klimatu z całej Europy, a także z decydentami, ekspertami i działaczami w celu dalszego omawiania działań w dziedzinie klimatu.

Tablica wskaźników dotycząca luki w ochronie ubezpieczeniowej w przypadku klęsk żywiołowych, w tym zdarzeń związanych z klimatem

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował tablicę wskaźników przedstawiającą lukę w ochronie ubezpieczeniowej w przypadku klęsk żywiołowych w całej Europie. Narzędzie to przedstawia czynniki powodujące lukę w ochronie ubezpieczeniowej związanej z klimatem. Jego celem jest określenie środków, które pomogą zmniejszyć straty społeczne w przypadku klęsk żywiołowych w Europie.

Zaproszenie do wymiany historii filmów GCHA na temat zagrożeń dla zdrowia klimatycznego

Światowy Sojusz na rzecz Klimatu i Zdrowia (GCHA), wraz z BBC Studios, wyprodukuje filmy, w których zmiany klimatu będą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Seria ta podniesie świadomość na temat wpływu środowiskowego na nasze zdrowie i uwypukli inspirujące, innowacyjne i sprzyjające włączeniu społecznemu rozwiązania wzajemnie powiązanych kryzysów klimatycznych i zdrowotnych, które mogą być powielane i skalowane gdzie indziej. Twoja organizacja może teraz podzielić się historiami dotyczącymi potencjalnego włączenia społecznego.

Webinarium na temat planowania przestrzennego obszarów morskich w zmieniającym się klimacie Feb 09, 2023 from 11:00 AM to 12:00 PM W internecie,

Planowanie przestrzenne obszarów morskich ma na celu sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na przestrzeń morską i zasoby morskie w sektorach tradycyjnych i wschodzących, przy jednoczesnym zachowaniu ekosystemów morskich i ich usług. Jako proces długoterminowy i dalekosiężny, PPOM powinien uwzględniać bezpośrednie i pośrednie skutki zmiany klimatu. Webinarium poinformuje uczestników z miast i gmin, okręgów, regionów, organów morskich, morskich i morskich, morskich i przybrzeżnych podmiotów gospodarczych, środowisk akademickich i organizacji społeczeństwa obywatelskiego o skutkach zmiany klimatu oraz o możliwościach uodpornienia sektora na zmianę klimatu.

Transdyscyplinarna konferencja na temat zdrowia i zmiany klimatu Oct 11, 2023 12:00 AM to Oct 12, 2023 11:59 PM Sztokholm, Szwecja,

Transdyscyplinarna konferencja, zorganizowana przez ENBEL, ma zgromadzić naukowców, ekspertów i decydentów politycznych na styku między zdrowiem a zmianą klimatu. Zapewnia ona i prowadzi dyskusje na temat wpływu zmiany klimatu na zdrowie, potencjalnych skutków społecznych i możliwości przystosowania się do zmiany klimatu.

Rozmowy klimatyczne – Jak dostosować się do zmiany klimatu na obszarach chronionych?

Rozmowy klimatyczne to pięcioczęściowy dokument dokumentalny, którego celem jest lepsze zrozumienie, co jest potrzebne, aby pomóc w przystosowaniu się do zmiany klimatu i jak wykorzystać rozwiązania oparte na zasobach przyrody do przystosowania się do zmiany klimatu. Odkrywają doświadczenia zdobyte przez specjalistów ds. ochrony przyrody na obszarach chronionych przyrodniczo i wokół nich w całej Europie.

Europejski Kongres Medycyny Tropikalnej i Międzynarodowego Zdrowia Nov 20, 2023 12:00 AM to Nov 23, 2023 11:59 PM Utrecht, Niderlandy,

Związek między zdrowiem ludzi a zmianą klimatu jest głównym tematem 13. Europejskiego Kongresu Medycyny Tropikalnej i Międzynarodowego Zdrowia (ECTMIH): jaki wpływ wywierają na nasz system opieki zdrowotnej ekstremalne zdarzenia pogodowe i katastrofalne warunki, w tym fale upałów, powodzie i pożary lasów w Europie? Celem ECTMIH-2023 jest przyspieszenie powiązań między medycyną tropikalną, zdrowiem na świecie i zdrowiem planety. Podkreśla się równość w dziedzinie zdrowia i powszechne zabezpieczenie zdrowotne.

Wielkie możliwości, ale również wyzwania, dla NBS w krajach nordyckich

Nowe sprawozdanie pt. „Praca z rozwiązaniami opartymi na przyrodzie: Synteza i mapowanie statusu w krajach nordyckich” przedstawiono przegląd stanu rozwiązań opartych na przyrodzie, w tym badania naukowe, ramy polityczne, wyzwania i przykłady projektów realizowanych w krajach nordyckich. Sprawozdanie zostało sfinansowane w ramach programu badawczego Nordyckiej Rady Ministrów realizowanego w latach 2021–2024. Program zachęca kraje nordyckie do współpracy i poszerzania bazy wiedzy na temat rozwiązań opartych na zasobach przyrody, odbudowy, łagodzenia zmiany klimatu oraz niebieskiej/zielonej infrastruktury.

Nowa strona Obserwatorium poświęcona zdrowiu na temat wpływu ozonu w warstwie przyziemnej i widzów prognozowania ozonu

Ozon w warstwie przyziemnej wpływa na zdrowie ludzi, wpływając negatywnie na funkcjonowanie układu oddechowego i układu krążenia, co prowadzi do większej liczby przyjęć do szpitali, nieobecności w szkole i pracy, stosowania leków, a nawet przedwczesnej umieralności. Oczekuje się, że bieżące i przyszłe zmiany klimatyczne w różny sposób wpłyną na zmienność z roku na rok stężeń ozonu i jego wartości szczytowych. Obserwatorium zawiera obecnie specjalną sekcję opisującą wpływ ozonu w warstwie przyziemnej na zdrowie ludzi, obserwowane i przewidywane skutki zmiany klimatu oraz przykłady działań politycznych mających na celu zmniejszenie obciążenia dla zdrowia ludzkiego i jego kosztów gospodarczych. 4-dniowy przeglądarka prognozowania ozonu w warstwie przyziemnej z usługi programu Copernicus w zakresie monitorowania atmosfery (CAMS) jest również dostępny w Obserwatorium.

Kiedy nastąpi wzrost poziomu morza o 2 metry i w jaki sposób możemy się dostosować?

WE wspólnym dokumencie politycznym projekty PROTECT, CoCliCo i SCORE finansowane przez UE w ramach programu „Horyzont 2020” określają działania, które są pilnie potrzebne do ograniczenia strat i szkód, ponieważ przystosowanie się do zmiany klimatu jest procesem ciągłym, obejmującym działania krótkoterminowe, planowanie długoterminowe i myślenie strategiczne.

Atlas interaktywny IPCC

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) opracował narzędzie do badania obserwowanych globalnych i regionalnych danych i symulacji modeli. Stanowi on podstawę wkładu grupy roboczej I do szóstego sprawozdania oceniającego (AR6). Regionalny komponent informacyjny zapewnia dostęp do danych dotyczących klimatu z globalnych i regionalnych baz danych. Komponent syntezy regionalnej dostarcza informacji jakościowych na temat zmian w tzw. wpływie klimatycznym.

Cele Unii Europejskiej w zakresie odporności na klęski żywiołowe

Komisja Europejska wraz z państwami członkowskimi opracowała pięć unijnych celów w zakresie odporności na klęski i katastrofy, aby ukierunkować przyszłe prace nad zapobieganiem klęskom żywiołowym i gotowością na nie. Cele te wskazują na strategiczne obszary, w których państwa członkowskie i Komisja muszą współpracować w celu wzmocnienia naszej zbiorowej zdolności do przetrwania przyszłych klęsk żywiołowych (w tym ekstremalnych zdarzeń pogodowych), ochrony obywateli oraz ochrony źródeł utrzymania, a także środowiska.

Document Actions