Home Latest news and events on Climate-ADAPT

Latest news and events on Climate-ADAPT

Stay up to date with the latest changes on Climate-ADAPT
Water4All 2022 – wspólne ogłoszenie transnarodowego zaproszenia do składania wniosków

Wspólne transnarodowe zaproszenie do składania projektów badawczych i innowacyjnych w ramach europejskiego partnerstwa Water4All dotyczące: „Gospodarowanie zasobami wodnymi: odporność, przystosowanie się i łagodzenie skutków ekstremalnych zdarzeń hydroklimatycznych oraz narzędzia zarządzania” są obecnie otwarte. W ramach zaproszenia wspiera się projekty mające na celu zapewnienie wiedzy, modeli, podejść, narzędzi i metod w celu lepszego zrozumienia procesów hydrologicznych w celu skuteczniejszego reagowania na pojawiające się problemy związane ze zmianą klimatu związane z wodą.

Dziesięć zaleceń dotyczących sposobów lepszej ochrony dziedzictwa kulturowego przed skutkami zmiany klimatu

Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie pt. „Wzmocnienie odporności dziedzictwa kulturowego na zmianę klimatu”. Informacje zebrała grupa ekspertów z państw członkowskich UE ds. otwartej metody koordynacji (OMK). W sprawozdaniu przedstawiono zestaw dziesięciu zaleceń mających na celu przyczynienie się do wzmocnienia odporności dziedzictwa kulturowego na zmianę klimatu.

Parlament Europejski popiera apel przywódców lokalnych o wzmocnienie roli miast i regionów w globalnych negocjacjach w sprawie klimatu

Parlament Europejski i Europejski Komitet Regionów łączą siły przed konferencją ONZ w sprawie zmiany klimatu (COP27) w 2022 r., wzywając państwa członkowskie do podjęcia działań w dziedzinie klimatu. Rezolucja Parlamentu Europejskiego COP27 uznaje pilną potrzebę wielopoziomowego i opartego na współpracy działania oraz zaangażowania władz lokalnych i regionalnych we wdrażanie porozumienia paryskiego, wspiera kierowane lokalnie podejścia do przystosowania się do zmiany klimatu i ochrony różnorodności biologicznej, wzywa do obowiązkowych testów przystosowania się do zmiany klimatu i podatności na zmianę klimatu na szczeblu lokalnym oraz podkreśla potrzebę lepszego ukierunkowania środków finansowych na szczebel lokalny.

Europejska inauguracja sprawozdania Lancet Countdown z 2021 r. Dec 02, 2021 from 03:30 PM to 04:30 PM Online,

Ustalenia zawarte w sprawozdaniu Lancet Countdown dla Europy z 2021 r. zostaną przedstawione podczas tego webinarium, podczas którego decydenci polityczni i badacze wymienią poglądy z prelegentami na temat sposobów zapobiegania skutkom zmiany klimatu dla zdrowia publicznego.

Europejska konferencja na temat zdrowia publicznego 2021 Nov 10, 2021 12:00 AM to Nov 12, 2021 11:59 PM Online,

Tematem 14. edycji jest przyszłość zdrowia publicznego w zmieniającym się świecie. Sesja plenarna 5 poświęcona jest zmianie klimatu, sprawiedliwości i zdrowiu publicznemu – potrójna rola zorganizowana przez EuroHealthNet.

Doroczne spotkanie na temat zdrowia planety Oct 31, 2022 12:00 AM to Nov 02, 2022 11:59 PM Hybrydowy: Boston, MA, USA i internet,

Celem 5. dorocznego spotkania na temat zdrowia planety jest informowanie o złożoności naszej planety w dziedzinie zdrowia, w tym zmiany klimatu, znajdowanie społeczności, szukanie rozwiązań oraz budowanie umiejętności w zakresie działań i zmian. Zdrowie planety to transdyscyplinarne i ukierunkowane na rozwiązania ramy umożliwiające zrozumienie i sprostanie największym wyzwaniom naszych czasów: transformacja i degradacja różnorodności biologicznej i systemów naturalnych Ziemi oraz jej wzajemnie powiązane skutki dla zdrowia ludzkiego.

Europejski Forum na rzecz Zmniejszania Ryzyka Związanego z Klęskami Żywiołowymi (EFDRR) – dialog ukierunkowany na działania Oct 21, 2022 12:00 AM to Oct 27, 2022 11:59 PM Ateny, Grecja i Dubrownik, Chorwacja/hybryd,

Dialog w ramach Europejskiego Forum na rzecz Zmniejszania Ryzyka Związanego z Klęskami Żywiołowymi (EFDRR) ma na celu ułatwienie wymiany doświadczeń między zainteresowanymi stronami, w tym samorządami lokalnymi, oraz opracowanie dostosowanych wytycznych politycznych dotyczących kwestii związanych z przystosowaniem się do zmiany klimatu i zmniejszaniem ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi. Pierwszy dialog ukierunkowany na działania „Integracyjne i oparte na współpracy systemy zarządzania ryzykiem związanym z ciepłem i pożarami lasów” jest prowadzony przez rząd Grecji i odbędzie się 21 października 2022 r. w Atenach (Grecja). Drugi dialog ukierunkowany na działania „Inwestowanie w zmniejszanie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi w Europie Południowo-Wschodniej” jest prowadzony przez rząd Chorwacji i odbędzie się w Dubrowniku 25–27 października 2022 r. Wydarzenia będą dostępne online.

Przystosowanie się do zmiany klimatu oraz rola badań naukowych i innowacji: Jak wzmocnić odporność na zmianę klimatu w Izraelu i w Unii Europejskiej Oct 20, 2022 from 10:00 AM to 11:30 AM W internecie,

Internetowa dyskusja ekspercka pt. „Adaptacja do zmiany klimatu oraz rola badań naukowych i innowacji: jak wzmocnić odporność na zmianę klimatu w Izraelu i Unii Europejskiej” odbędzie się 20 października 2022 r. o godz. 10.00 (CEST)/11:00 (IDT). Jest to wspólna inicjatywa ambasady Niemiec w Izraelu, biura Państwa Bawarii w Izraelu oraz Biura Koordynacji Naukowej Bawarii-Izrael Bawarskiego Stowarzyszenia Badawczego (Bayfor). To wydarzenie internetowe będzie poświęcone przystosowywaniu się do zmiany klimatu, jak wspomniano w nowym programie ramowym Unii Europejskiej (UE) w zakresie badań naukowych „Horyzont Europa”. Ponadto obejmuje on możliwości finansowania projektów badawczych, które pomagają wzmocnić odporność na zmianę klimatu za pomocą innowacyjnych rozwiązań.

Webinarium na temat studiów przypadku Climate-ADAPT Jun 19, 2019 from 11:00 AM to 12:00 PM webinarium,

Celem piątego webinarium europejskiej platformy przystosowania się do zmiany klimatu (Climate-ADAPT) jest rozpowszechnianie podstawowych cech studiów przypadku Climate-ADAPT: kryteria ich identyfikacji, struktura ich opisu, proces opracowywania oraz aktualny stan zbioru studiów przypadku. Oprócz dwóch konkretnych studiów przypadku z perspektywy dewelopera i z punktu widzenia wdrażania na szczeblu lokalnym, zostaną przedstawione i promowane będzie wykorzystanie puli studiów przypadku Climate-ADAPT, np. w odniesieniu do: strategiczny proces polityczny, podnoszenie świadomości, planowanie, opracowywanie wytycznych, projektowanie i wdrażanie podobnych zastosowań w innych miejscach. Uczestnicy omówią dalszy rozwój studiów przypadku i podzielą się potencjalnymi sposobami usprawnienia narzędzia wyszukiwania studiów przypadku.

Uruchomienie Europejskiego Obserwatorium ds. Klimatu i Zdrowia oraz opublikowanie wspólnego briefingu Lancet Countdown-EEA

Europejskie Obserwatorium ds. Klimatu i Zdrowia jest partnerstwem Komisji Europejskiej, EEA oraz kilku innych organizacji europejskich i międzynarodowych. Obserwatorium to zapewnia dostęp do szerokiego wachlarza zasobów dotyczących zmiany klimatu i zdrowia oraz ma na celu wzmocnienie komponentu dotyczącego zdrowia w strategiach i działaniach przystosowawczych, a także komponentu polityki zdrowotnej dotyczącego przystosowania się do zmiany klimatu. Obserwatorium zostało uruchomione 4 marca 2021 r. podczas wirtualnego wydarzenia inauguracyjnego wraz z organizacjami partnerskimi i użytkownikami. W związku z uruchomieniem obserwatorium, Lancet Countdown i EEA publikują wspólny briefing pt. „Responding to the health risks of climate change in Europe” [„Reagowanie na zagrożenia dla zdrowia wynikające ze zmiany klimatu w Europie”]. W niniejszym briefingu podkreślono kluczowe skutki dla zdrowia wynikające ze zmiany klimatu, a także możliwości ograniczenia zagrożeń dla zdrowia związanych z klimatem za pomocą polityki przystosowania się do zmiany klimatu dostosowanej do działań łagodzących.

Europejska konferencja na temat przystosowania się do zmiany klimatu May 25, 2021 12:00 AM to Jun 22, 2021 11:59 PM Online + Brussels , Belgium,

Celem tej konferencji jest inspirowanie działań przystosowawczych poprzez prezentowanie rozwiązań, wymianę wiedzy, tworzenie powiązań i zachęcanie do dialogu na temat sposobów szybszego działania na każdym szczeblu. Po serii seminariów internetowych poświęconych pilnym wyzwaniom związanym z przystosowaniem się do zmiany klimatu, które odbyły się w dniach od 25 maja do 10 czerwca, odbędzie się konferencja wysokiego szczebla w dniu 22 czerwca.

Klasa magisterska: Zrozumienie, modelowanie i łagodzenie skutków miejskich wysp ciepła Feb 17, 2021 09:00 AM to Mar 02, 2021 02:00 PM Online,

Ta otwarta i bezpłatna Masterclass, składająca się z trzech części rozłożonych na trzy dni, będzie obejmować przegląd wiedzy na temat miejskich wysp uprzednich i zapewni wgląd w rozważania dotyczące wyboru interwencji w celu zarządzania nimi. Grupy docelowe to m.in. urbaniści, projektanci, architekci, urzędnicy ds. odporności, urzędnicy administracji miejskiej, naukowcy zajmujący się klimatem miejskim.

Kolokwium Roberta Kocha 2022 – Zmiana klimatu i zdrowie publiczne: Argumenty zdrowotne na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu Jun 08, 2022 from 04:00 PM to 05:30 PM Webex seminar,

Podjęcie szybkich i ambitnych działań mających na celu powstrzymanie i odwrócenie kryzysu klimatycznego może przynieść wiele korzyści zdrowotnych. Ponadto korzyści dla zdrowia publicznego wynikające z ambitnych wysiłków na rzecz łagodzenia zmiany klimatu znacznie przewyższałyby ich koszty. W prezentacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) omówione zostaną kwestie zdrowotne w procesach podejmowania decyzji w sprawie klimatu.

Ludzie i planeta – od teorii do konferencji w sprawie rozwiązań Nov 08, 2021 12:00 AM to Nov 10, 2021 11:59 PM Lahti, Finland,

W związku ze zmianą klimatu i utratą różnorodności biologicznej konieczne są pilne decyzje i działania. Celem konferencji jest omówienie wyzwań naukowych związanych z interdyscyplinarnymi badaniami w dziedzinie nauk środowiskowych i medycznych oraz przedstawienie rozwiązań wspierających zdrowie publiczne i respektujących ograniczenia planety.

Światowy Kongres Planowania ISOCARP: „Od majątku do zdrowych miast” Oct 03, 2022 11:00 AM to Oct 06, 2022 12:00 PM Brussels, Belgium,

Międzynarodowe Towarzystwo Miast i Planistów Regionalnych (ISOCARP) jest platformą z wizją uczynienia miast i osiedli ludzkich inkluzywnymi, odpornymi i zrównoważonymi poprzez partycypacyjne planowanie miejskie i terytorialne. Celem tegorocznego kongresu jest uwypuklenie potrzeby ścieżek w tej dziedzinie: „Od Wealthy do Zdrowych Miast”. Obejmuje on również temat przystosowania się do zmiany klimatu.

Następna konferencja LEVEL 2021 Oct 20, 2021 from 12:00 AM to 11:59 PM Online & Dordrecht (NL),

Jednodniowa konferencja (warsztaty internetowe i osobiste) koncentruje się na różnych aspektach innowacji, badając wpływ rozwiązań opartych na zasobach przyrody na przystosowanie się do zmiany klimatu, różnorodność biologiczną, ludzi i społeczeństwo oraz zdrowie i dobrostan.

Nauka na rzecz działań w dziedzinie klimatu: Wkład Unii Europejskiej w badania naukowe w grupie roboczej II Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) ds. skutków, przystosowania się i podatności na zagrożenia: zapewnienie rozwiązań umożliwiających odporny rozwój

Broszura pt. „Wkład badań naukowych Unii Europejskiej (UE) w grupie roboczej II Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) ds. skutków, przystosowania się do zmiany klimatu i podatności na zagrożenia: zapewnienie rozwiązań, umożliwienie odpornego rozwoju” przedstawia i docenia wkład projektów finansowanych przez UE w wytyczanie granic światowej klasy nauki o adaptacji jako kluczowego składnika rozwoju odpornego na zmianę klimatu i sprawiedliwej transformacji dla wszystkich.

Projekt Krajowego Planu Adaptacji 2100 – Ocena podatności terytorium Portugalii na zmianę klimatu w XXI wieku (RNA 2100)

Projekt krajowego planu działania na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu 2100 – Ocena podatności terytorium Portugalii na zmianę klimatu w XXI wieku (RNA 2100) określa narracje zmian podatności na zagrożenia i skutków zmiany klimatu w Portugalii. Oceniono w nim również potrzebę inwestycji w przystosowanie się do zmiany klimatu oraz społeczno-gospodarcze koszty niepodejmowania działań. RNA 2100 wspiera i reaguje na działania polityki publicznej mające na celu przystosowanie się do zmiany klimatu na różnych poziomach interwencji terytorialnej. Ponieważ RNA 2100 jest również wspierana przez inicjatywy mające na celu rozpowszechnianie jej wyników, w tym wśród ogółu społeczeństwa, ma ona zamiar stać się ważnym narzędziem podnoszenia świadomości w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

Konferencja Nordycka w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu (NOCCA) 2023 Apr 17, 2023 12:00 AM to Apr 19, 2023 11:59 PM Reykjavík, Islandia,

Konferencja Nordycka w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu, NOCCA23”, odbędzie się w Islandii, Reykjavík Grand Hotel w dniach 17–19 kwietnia 2023 r. Konferencja z zadowoleniem przyjmuje wszystkich, którzy pracują nad przystosowaniem się do zmiany klimatu w dziedzinach nauki, w społecznościach lokalnych, rządach i administracji gminnej, w ministerstwach i organach krajowych, w polityce, przedsiębiorstwach, przemyśle i organizacjach pozarządowych. Rejestracja rozpocznie się w listopadzie 2022 r.

Sprawozdanie dotyczące środowiska w lotnictwie europejskim z 2022 r.

Głównym celem sprawozdania na temat środowiska w lotnictwie europejskim z 2022 r. jest zapewnienie obiektywnego, jasnego i dokładnego źródła informacji na temat efektywności środowiskowej sektora lotnictwa na szczeblu europejskim. Zawiera również sprawozdania na temat polityk i działań wdrażanych w celu dalszego dostosowania i budowania odporności poprzez uwzględnianie kwestii związanych ze zmianą klimatu w procesach planowania i przyszłych inwestycjach.

Øresund Bridge ma obecnie wytrzymać 10,000-letni wzrost huraganu

Duńskie Ministerstwo Środowiska i Agencja Ochrony Środowiska, we współpracy z kilkoma innymi ministerstwami, agencjami i organizacjami, opublikowały nowe studium przypadku dotyczące mostu Øresund. Øresundsbro Konsortiet chroni czterokilometrowy tunel przed falami burzowymi. Po zakończeniu bieżących projektów w 2025 r. część tunelu połączenia Øresund będzie w stanie wytrzymać 10,000-letni wzrost huraganu, przewidywany do 2050 r. Obecne projekty infrastrukturalne obejmują budowę nowych wałów i betonowego ściany ochrony przeciwpowodziowej.

Transformacja miejska 2022 – Integracja planowania urbanistycznego i transportowego, środowiska i zdrowia na rzecz zdrowszego życia w miastach Nov 08, 2022 12:00 AM to Nov 10, 2022 11:59 PM Sitges Barcelona, Spain,

Celem konferencji jest promowanie zdrowego rozwoju obszarów miejskich poprzez połączenie różnych dyscyplin działających w miastach. Zajmie się nauką i praktyką oraz zapewni drogi do niskoemisyjnych, przyjaznych dla życia, sprawiedliwych i zdrowych miast. Odporność na zmianę klimatu jest jednym z tematów poruszanych w sposób integracyjny.

Konsorcjum uniwersytetów w dziedzinie zdrowia na świecie – doroczna konferencja 2022 r. Mar 25, 2022 12:00 AM to Apr 01, 2022 11:59 PM Online,

Tematem konferencji Konsorcjum Uniwersytetów Globalnego Zdrowia (CUGH) w 2022 r. jest „zdrowa ludzie, zdrowa planeta, sprawiedliwość społeczna”. Podczas odbywających się przed konferencją wirtualnych sesji satelitarnych w dniach 21–25 marca i 28 marca – 1 kwietnia reprezentowany jest szeroki wachlarz dyscyplin medycznych. Uczestnicy będą inspirowani, będą kwestionowani, nauczą się nowych umiejętności, nawiążą nowe kontakty i znajdziemy sposoby poprawy zdrowia ludzi i naszej planety.

Światowy Kongres ICLEI 2021–2022: Szczyt w Malmö May 11, 2022 12:00 AM to May 13, 2022 11:59 PM Malmö, Sweden,

Światowy Kongres ICLEI w latach 2021–2022: Szczyt w Malmö odbędzie się w celu wymiany i inspirowania się do najlepszych praktyk w zakresie lokalnego zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi aspektów adaptacyjnych, takich jak rozwiązania oparte na zasobach przyrody. Szczyt w Malmö będzie miał trzy dni podstawowego programowania dla uczestników, obejmujący strategiczne dialogi wysokiego szczebla oparte na tematach zbadanych w 2021 r., a także ekscytujące wizyty techniczne, pogłębione warsztaty i liczne możliwości tworzenia sieci kontaktów, szczególnie odpowiednie do osobistego uczestnictwa.

Impreza towarzysząca COP26: Zadziałaj teraz! Polityki i narzędzia na rzecz ukierunkowanych na zdrowie działań w dziedzinie klimatu Nov 11, 2021 from 03:15 PM to 04:15 PM COP26 Health Pavilion, Glasgow (UK) & online,

Wydarzenie towarzyszące organizowane przez WHO Europa podczas COP26, którego celem jest zbadanie, dlaczego pilne działania w dziedzinie klimatu są warunkiem wstępnym utrzymania zdrowia na świecie oraz w jaki sposób prozdrowotne środowiska i zachowania mogą być korzystne dla klimatu.

Uruchomienie sprawozdania Lancet Countdown z 2022 r. w sprawie zdrowia i zmiany klimatu Oct 26, 2022 from 02:00 PM to 04:00 PM W internecie,

Lancet Countdown: Monitorowanie postępów w dziedzinie zdrowia i zmiany klimatu wirtualnie rozpoczyna swoje sprawozdanie z 2022 r. W sprawozdaniu przedstawiono nowe dowody wspierające przyspieszone działania w dziedzinie klimatu i szybkie wycofywanie paliw kopalnych w celu ochrony zdrowia ludności na całym świecie. Złożone zagrożenia związane z bezpieczeństwem żywnościowym, przenoszeniem chorób i wpływami na źródła utrzymania w połączeniu z pandemią COVID-19, kryzysy energetyczne i kryzysy związane z kosztami życia mają wpływ na zdrowie i dobrostan ludzi.

Document Actions