Home Latest news and events on Climate-ADAPT

Latest news and events on Climate-ADAPT

Stay up to date with the latest changes on Climate-ADAPT
Konferencja w sprawie przyszłości przystosowania się do zmiany klimatu w 2023 r. Oct 02, 2023 12:00 AM to Oct 06, 2023 11:59 PM Montréal, Kanada/hybrydowa,

Seria konferencji w sprawie przystosowywania się do zmiany klimatu jest pierwszą międzynarodową konferencją poświęconą wyłącznie przystosowaniu się do zmiany klimatu. Ta dwuletnia konferencja jest sztandarowym wydarzeniem Światowego Programu Nauki o Przystosowywaniu się do zmiany klimatu (WASP) – jednym z czterech elementów Światowego Programu Klimatycznego. W październiku 2023 r. w Ouranos, rządzie Kanady i WASP odbędzie się siódma edycja przyszłości adaptacji (AF2023). Główne centrum konferencji będzie zlokalizowane w Palais des congrès de Montréal w Quebecu w Kanadzie. Zaproszenie na sesje zostanie ogłoszone na początku października 2022 r. Może istnieć komponent europejskich działań i projektów badawczych w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

Eksperci spotkali się w Atenach, by podjąć działania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i odporności miast

Miasta i regiony w całej Europie dokładają wszelkich starań, aby wspierać odporność i przystosowanie się do zmiany klimatu, i chętnie wymieniają się wiedzą i doświadczeniami związanymi z tymi działaniami. W dniach 14–15 września w Atenach (Grecja) odbyła się 9. edycja Europejskiego Forum Odporności Miejskiej (EURESFO), w której udział wzięli przedstawiciele miast, eksperci i zainteresowane strony zajmujące czołową pozycję w dziedzinie przystosowania się do zmiany klimatu, odporności miast i zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi.

Dialog na temat sprawiedliwej transformacji Oct 12, 2022 from 01:00 PM to 03:00 PM W internecie,

W ramach tego dialogu zatytułowanego: „Sprawiedliwa odporność: pokazałeś(-aś) go... A następnie znasz to”, zorganizowane przez Wageningen UR, skupią się na znaczeniu sprawiedliwej odporności w strategiach adaptacyjnych na szczeblu unijnym i lokalnym oraz na sposobach pomiaru sprawiedliwej odporności.

Internetowa konferencja na temat krajobrazu klimatycznego na temat wpływu projektowania krajobrazu na odporność na zmianę klimatu i mezoklimat Oct 18, 2022 12:00 AM to Oct 19, 2022 11:59 PM W internecie,

W dniach 18–19 października 2022 r. odbędzie się internetowa konferencja poświęcona krajobrazom klimatycznym pt. „Wpływ projektowania krajobrazu na odporność na zmianę klimatu i mezoklimat”. Celem konferencji jest pokazanie naukom, praktykom, polityce, ekspertom ds. mediów i przedsiębiorstwom ogromnego potencjału produkcji roślinnej ukierunkowanej na ekosystem oraz odpowiednio zaprojektowanej gospodarki wodnej w zakresie bilansu wodnego gruntów wykorzystywanych w rolnictwie i leśnictwie. Jednocześnie należy rozważyć związane z tym pozytywne skutki dla różnorodności biologicznej, zdrowych gleb i lepszego przystosowania się do zmiany klimatu. Przedstawione i omówione zostaną odpowiednie i wykonalne rozwiązania zwiększające odporność rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej.

Webinarium Biura Wsparcia Projektów Zielonego Ładu: Misja w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu Oct 24, 2022 from 10:00 AM to 12:00 PM W internecie,

Biuro Wsparcia Projektów w ramach Zielonego Ładu (GD-SO) organizuje serię webinarium, aby uwypuklić najnowocześniejsze osiągnięcia i innowacje w ramach projektów zaproszeń do składania wniosków w ramach Zielonego Ładu i podzielić się nimi z szerszą publicznością. Seminarium internetowe „Misja na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu” odbędzie się 24 października w godz. 10.00–12.00 czasu środkowoeuropejskiego. W ramach tego webinarium uruchomione zostanie nowe, zorientowane na oddziaływanie podejście do europejskiej polityki w zakresie badań naukowych i innowacji wspierające cele Europejskiego Zielonego Ładu i odegra ważną rolę w promowaniu wdrażania strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu z 2021 r.

Nordycka perspektywa transgranicznego ryzyka klimatycznego – notatka polityczna Nordyckiej Rady Ministrów

Dokument programowy i badanie pt. „Nordic Perspectives on Transborderary Climate Risk” [Nordyckie perspektywy transgranicznego ryzyka klimatycznego] przeprowadzone przez Nordycką Radę Ministrów pokazują, w jaki sposób powodzie i pożary lasów oraz inne zmiany klimatu wpływają kaskadowo ponad granicami, powodując na przykład wyższe ceny lub zakłócenia w dostawach towarów żywnościowych. W sprawozdaniu zawarto zalecenia dotyczące tego, w jaki sposób kraje nordyckie mogą lepiej wspólnie przeciwdziałać tym zagrożeniom.

Candidarsi alla missione Adattamento ai cambiamenti climatici entro il 25 novembre 2022

La missione dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici si concentra sul sostegno alle regioni, alle città e agli enti locali dell'UE nei loro sforzi volti a rafforzare la resilienza contro gli impatti dei cambiamenti climatici. Gli enti regionali e locali che condividono le ambizioni della missione possono manifestare il loro interesse per il sondaggio dell'UE a firmare la Carta della missione e ad aderire alla missione entro il 25 novembre 12: 00 CET al più tardi.

Ondate di calore in Europa: Come mantenere gli edifici raffreddati in modo sostenibile?

La nota informativa dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) intitolata "Cooling buildings in Europe" analizza come alleviare al meglio lo stress termico negli edifici e i suoi potenziali impatti sui gruppi vulnerabili, sulla salute e sulle disuguaglianze, riducendo nel contempo il consumo di energia. Le frequenti ondate di calore e la crescente vulnerabilità della popolazione determineranno un aumento sostanziale degli effetti negativi sulla salute in Europa, a meno che non vengano adottate misure di adattamento.

Nuova relazione dell'AEA dal titolo "Climate change impact on health in Europe: heat and infettive diseases" out (Impatto dei cambiamenti climatici sulla salute in Europa: calore e malattie infettive)

È pubblicata la nuova relazione dell'AEA dal titolo "Climate change impacts on health in Europe: heat and infettive diseases" (Impatto dei cambiamenti climatici sulla salute in Europa: calore e malattie infettive), che fornisce dati e prospettive sulle minacce per la salute causate dalle ondate di calore e dalle malattie sensibili al clima.

Risultati essenziali della ricerca a sostegno del processo decisionale in un decennio critico

La relazione "New Insights in Climate Science 2022" del 10 pone l'accento sulle complesse interazioni tra i cambiamenti climatici e altri fattori di rischio, come i conflitti, le pandemie, le crisi alimentari e le sfide di sviluppo sottostanti. La presente relazione risponde a chiare richieste di orientamenti politici durante questo decennio critico per il clima. Vi è l'urgente necessità di risposte adattative al fine di evitare e ridurre al minimo ulteriori perdite e danni.

Analisi dei rischi climatici e adattamento delle imprese

Per facilitare l'attuazione della tassonomia dell'Unione europea, l'Agenzia tedesca per l'ambiente ha elaborato la raccomandazione "Come effettuare una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità per la comunicazione della tassonomia dell'UE?". Tali raccomandazioni descrivono il modo in cui le imprese possono concretamente procedere al fine di soddisfare i requisiti giuridici per determinare se determinate attività economiche contribuiscono in modo significativo agli obiettivi ambientali europei, tra cui la protezione del clima e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Lancio della relazione Lancet Countdown in Europe 2022 Oct 27, 2022 from 11:00 AM to 01:00 PM On-line,

L'evento di lancio della prima relazione sugli indicatori del "Lancet Countdown in Europe" (pubblicato nel Lancet Public Health nell'ottobre 2022) discuterà degli ultimi dati sul modo in cui i cambiamenti climatici stanno compromettendo le fondamenta della buona salute, nonché dei benefici per la salute di una risposta rapida e solida ai cambiamenti climatici in Europa.

Conferenza mondiale del 2021 sulla salute e i cambiamenti climatici: Giustizia climatica Nov 06, 2021 12:00 AM to Nov 07, 2021 11:59 PM Glasgow, UK,

L'obiettivo è sostenere e illustrare i contributi determinati a livello nazionale (NDC) all'accordo di Parigi che sono ambiziosi, basati sui principi di giustizia ed equità, e promuovono e proteggono la salute. Mobiliterà inoltre il movimento in rapida crescita di operatori sanitari in tutto il mondo che stanno portando avanti un'azione ambiziosa per il clima.

Lancio europeo della relazione 2020 Lancet Countdown sulla salute e i cambiamenti climatici Dec 07, 2020 from 04:00 PM to 05:30 PM Webinar,

Una settimana prima del quinto anniversario dell'accordo di Parigi, la relazione 2020 del "Lancet Countdown on Health and Climate Change" discuterà degli ultimi dati sul modo in cui i cambiamenti climatici compromettono le fondamenta della buona salute, nonché dei benefici per la salute derivanti da una risposta rapida e solida ai cambiamenti climatici. Questo webinar contestualizzerà i risultati della presente relazione, riunendo accademici di spicco e responsabili politici con un'ampia esperienza e competenze.

Vertice sui cambiamenti climatici, incentrato sull'Europa centrale e orientale

Il 4 e 5 ottobre 2022 il vertice sui cambiamenti climatici: A Bucarest (Romania) si è svolta a Bucarest, in Romania, la "promozione di soluzioni per il futuro mediante l'adozione di un'azione già presente", con particolare attenzione all'Europa centrale e orientale. L'evento è stato organizzato da Social Innovations Solutions, come piattaforma interattiva per collegare il processo decisionale, i rappresentanti delle imprese e dei cittadini, principalmente dell'Unione europea, per discutere e cercare soluzioni praticabili e sostenibili alle questioni e alle politiche in materia di cambiamenti climatici, alle opportunità di investimento nell'economia verde e all'innovazione digitale.

Il citadel di Copenaghen può ora far fronte a una piovosità di 1,000 anni

Il ministero dell'Ambiente della Danimarca e l'Agenzia per la protezione dell'ambiente, in collaborazione con diversi altri ministeri, agenzie e organizzazioni, hanno pubblicato un nuovo studio di caso sull'adattamento urbano ai cambiamenti climatici a Copenaghen. Sette chiusure di pozzetti di ghisa sul terreno sono l'unico segno di una protezione dalle inondazioni estesa e molto complessa per il Citadel a Østerbro, Copenaghen. La fortificazione è un monumento antico elencato. Negli ultimi anni Citadel è stato esposto a diverse inondazioni torrenziali a seguito di cloudburst. A seguito di importanti lavori sotterranei, l'Organizzazione danese degli Stati e delle infrastrutture di difesa ha ora assicurato la Citadel contro un evento di pioggia di 1,000 anni.

Conferenza congiunta sulla salute pubblica: Pianeta sano, persone sane Nov 30, 2022 from 10:00 AM to 04:00 PM On-line,

La conferenza di quest'anno "Un pianeta sano, persone sane" si concentrerà sul modo in cui la crisi climatica mondiale incide sulla nostra salute. Riunirà esperti globali per discutere delle sfide poste dalla crisi climatica, ma anche dei notevoli benefici collaterali per la salute che accompagnano l'azione sui cambiamenti climatici.

Scoperta della conferenza 2022: Imparare dalla COVID-19, guardare al futuro Nov 08, 2022 03:00 PM to Nov 09, 2022 01:30 PM On-line,

La terza conferenza annuale di scoperta esaminerà gli insegnamenti che si possono trarre dagli ultimi due anni e mezzo della pandemia di COVID-19 e il modo in cui tali insegnamenti possono contribuire a prepararsi più efficacemente alle sfide del futuro. Il 2º giorno è dedicato alle sfide sanitarie emergenti, tra cui i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità e l'insorgenza di malattie.

Proteggere gli ambienti e la salute rafforzando la resilienza urbana Oct 04, 2022 from 09:30 AM to 11:00 AM On-line,

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l'Unione per il Mediterraneo (UpM) organizzano congiuntamente il webinar "Proteggere gli ambienti e la salute rafforzando la resilienza urbana", martedì 4 ottobre 2022, dalle 09: 30 alle 11: 00 (CEST). La pianificazione urbana e territoriale deve considerare sempre più la preparazione e la resilienza come un fattore determinante della salute pubblica a livello locale. I cambiamenti climatici, i modelli di urbanizzazione inadeguati e il degrado ambientale hanno reso molte città vulnerabili a catastrofi quali eventi meteorologici estremi, incidenti chimici, inondazioni, terremoti, interruzioni di corrente, pandemie o incendi boschivi.

Formazione dei dirigenti sul rafforzamento della resilienza ai cambiamenti climatici Oct 24, 2022 12:00 AM to Oct 25, 2022 11:59 PM Montegrotto Terme, Italia,

Il World Energy and Meteorology Council (WEMC) in collaborazione con Inside Climate Service srl, l'Università di Padova e i colleghi dell'Università di East Anglia stanno avviando una nuova serie di formazioni mirate rivolte ai professionisti per comprendere come i servizi climatici possano essere utilizzati per la pianificazione, il processo decisionale, la comunicazione, lo sviluppo delle imprese e la definizione di strategie per rafforzare la resilienza a lungo termine ai cambiamenti climatici. L'evento si svolgerà a Montegrotto Terme, Italia, dal 24 al 25 ottobre 2022.

Adattamento basato sugli ecosistemi: Lavorare con la natura per adattarsi ai cambiamenti climatici Nov 03, 2022 12:00 AM to Jan 05, 2023 11:59 PM On-line,

La piattaforma di apprendimento edX, Transformation through education, sostenuta da varie università di tutto il mondo, offre un corso online sul tema "Adattamento basato sull'ecosistema: lavorare con la natura per adattarsi a un clima in evoluzione". Doterà i discenti di competenze trasferibili e replicabili nella progettazione e nell'attuazione di iniziative di adattamento basato sull'ecosistema (EbA), offrendo una formazione mirata sui principi fondamentali, le valutazioni dei rischi, il monitoraggio e la governance.

Giornate dell'istruzione per il clima 2022: Co-creare apprendimento per la resilienza ai cambiamenti climatici Nov 07, 2022 05:00 PM to Nov 09, 2022 07:00 PM on-line,

La Commissione europea organizza la seconda edizione della conferenza online "Istruzione per il clima" per alunni, studenti, personale docente, ONG e decisori nell'UE, con tavole rotonde e progetti per paese sullo stato dell'arte della scienza e sulle politiche o gli approcci comunitari europei su come affrontare meglio le sfide poste dai cambiamenti climatici, in particolare attraverso l'attuazione di soluzioni in materia di istruzione verde.

Implicazioni per la salute dei punti critici per il clima Dec 05, 2022 from 05:30 PM to 07:00 PM On-line,

Partecipa agli aiuti (Analysis, Integration, and Modeling of the Earth System), alla Earth Commission, Future Earth, e al Safe Landing Climates Lighthouse Activity del World Climate Research Program (WCRP) per un webinar sulle implicazioni per la salute dei punti di non ritorno al clima, nell'ambito di una serie che mira a far progredire le conoscenze sugli elementi di discarica, l'irreversibilità e i bruschi cambiamenti nel sistema terrestre.

Seminario di Rosling: Il nostro pianeta, la nostra salute — un dialogo intergenerazionale Oct 05, 2022 from 01:00 PM to 02:30 PM Ibrido: Stoccolma, Svezia e online,

Il seminario, in memoria di Hans Rosling, professore di sanità pubblica mondiale presso l'Institutet Karolinska (KI), mira a proseguire i lavori nello spirito di Rosling per le decisioni basate sui fatti, nella convinzione che sia possibile un cambiamento. Il seminario fornisce informazioni sulla salute del pianeta e sulla salvaguardia della salute umana in un pianeta in rapida evoluzione. Essa riguarda, tra l'altro, l'impatto degli shock climatici sulla nutrizione e la salute umana e l'impatto nutrizionale globale delle crescenti concentrazioni di CO2 nell'atmosfera.

Consultazione sulla tabella di marcia europea per la ricerca e l'innovazione per le soluzioni basate sulla natura

Il progetto EU NetworkNature facilita lo sviluppo della tabella di marcia dell'UE in materia di ricerca e innovazione per le soluzioni basate sulla natura e sta ora avviando una consultazione pubblica sul suo primo progetto fino al 18 settembre 2022. La tabella di marcia mira a mettere a punto leve fondamentali per la ricerca e l'innovazione al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di sviluppo e diffusione delle NbS e di colmare ulteriormente le esigenze in termini di conoscenze e le lacune di attuazione nel contesto dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della riduzione del rischio di catastrofi.

Document Actions