Home Latest news and events on Climate-ADAPT

Latest news and events on Climate-ADAPT

Stay up to date with the latest changes on Climate-ADAPT
Map viewer on accessibility of hospitals in Europe

The European Climate and Health Observatory now offers a map viewer visualizing the accessibility of hospitals in Europe. Being able to arrive timely at a hospital is an essential aspect of access to healthcare. The viewer presents the average travel time to the nearest hospital per NUTS3 region within Europe.

Interactive Climate Atlas for the North Rhine-Westphalia region in Germany launched

The Environment Agency of the German federal state of North Rhine-Westphalia published an online Climate Atlas (Klimaatlas Nordrhein-Westfalen). It includes maps, interactive functionalities to browse and download data, as well as indicators on climate change and climate change impacts at the sub-national level. The publication of the online atlas supports the implementation of the Climate Adaptation Law in North Rhine-Westphalia.

Conference on Climate, Water and Society – Changes and Challenges Jul 03, 2023 to Jul 05, 2023 Bucharest, Romania,

The 36th edition of the annual conferences organized under the auspices of the International Association of Climatology is jointly organized with the University of Bucharest, in partnership with the National Administration of Meteorology, the National Administration “Romanian Waters”, the National Institute of Hydrology and Water Management and other institutions. This conference aims at bringing together academics and experts, as well as representatives of governmental agencies and NGOs, to discuss on how to adapt to various climate and water-related changes and variations impacting society.

Zgłoś się do 25 listopada 2022 r., aby przyłączyć się do misji w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

Misja UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu koncentruje się na wspieraniu regionów, miast i władz lokalnych UE w ich wysiłkach na rzecz budowania odporności na skutki zmiany klimatu. Władze regionalne i lokalne, które podzielają ambicje misji, mogą wyrazić zainteresowanie EU Survey podpisaniem karty misji i przystąpieniem do niej najpóźniej do dnia 25 listopada do godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Fale upałów w Europie: Jak utrzymać ostyganie budynków w sposób zrównoważony?

W briefingu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) pt. „Cooling buildings sustainable in Europe” przeanalizowano, jak najlepiej złagodzić stres cieplny w budynkach i jego potencjalny wpływ na grupy szczególnie wrażliwe, zdrowie i nierówności, a jednocześnie zmniejszyć zużycie energii. Częste fale upałów i rosnąca podatność ludności na zagrożenia doprowadzą do znacznego wzrostu negatywnych skutków dla zdrowia w Europie, o ile nie zostaną podjęte środki dostosowawcze.

Nowe sprawozdanie EEA pt. „Climate change impact on health in Europe: heat and infectious diseases” [Wpływ zmiany klimatu na zdrowie w Europie: choroby gorące i zakaźne]

Opublikowano nowe sprawozdanie EEA pt. „Climate change impacts on health in Europe: heat and infection diseases” [Wpływ zmiany klimatu na zdrowie w Europie: choroby cieplne i zakaźne], w którym przedstawiono dowody i prognozy dotyczące zagrożeń dla zdrowia spowodowanych falami upałów i chorobami wrażliwymi na klimat.

Wyniki badań niezbędnych do wsparcia procesu decyzyjnego w krytycznej dekadzie

W sprawozdaniu z 2022 r. pt. „10 New Insights in Climate Science 2022” podkreślono i rozwinięto złożone interakcje między zmianą klimatu a innymi czynnikami ryzyka, takimi jak konflikty, pandemie, kryzysy żywnościowe i leżące u ich podstaw wyzwania rozwojowe. Niniejsze sprawozdanie stanowi odpowiedź na wyraźne apele o wytyczne polityczne w obecnej dekadzie krytycznej dla klimatu. Istnieje pilna potrzeba reakcji adaptacyjnych, aby zapobiec dalszym stratom i szkodom oraz je zminimalizować.

Analiza ryzyka klimatycznego i przystosowanie się do zmiany klimatu w przedsiębiorstwach

Aby ułatwić wdrożenie systematyki Unii Europejskiej, niemiecka Agencja Środowiska opracowała zalecenie „Jak przeprowadzić solidną ocenę ryzyka zmiany klimatu i podatności na zagrożenia na potrzeby sprawozdawczości w zakresie unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju?”. W zaleceniach tych opisano, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą w praktyce postępować w celu spełnienia wymogów prawnych dotyczących ustalenia, czy niektóre rodzaje działalności gospodarczej w znacznym stopniu przyczyniają się do realizacji europejskich celów środowiskowych, w tym ochrony klimatu i przystosowania się do zmiany klimatu.

Oct 27, 2022 from 11:00 AM to 01:00 PM W internecie,

Wydarzenie inaugurujące pierwsze sprawozdanie wskaźnikowe Lancet Countdown w Europie (opublikowane w Lancet w dziedzinie zdrowia publicznego w październiku 2022 r.) omówi najnowsze dowody na to, w jaki sposób zmiana klimatu podważa podstawy dobrego zdrowia, a także szczegółowo omówi korzyści dla zdrowia płynące z szybkiej i zdecydowanej reakcji na zmianę klimatu w Europie.

Globalna konferencja na temat zdrowia i zmiany klimatu w 2021 r.: Sprawiedliwość klimatyczna Nov 06, 2021 12:00 AM to Nov 07, 2021 11:59 PM Glasgow, UK,

Celem jest wspieranie i prezentowanie ustalonych na szczeblu krajowym wkładów do porozumienia paryskiego, które są ambitne, oparte na zasadach sprawiedliwości i sprawiedliwości, oraz promują i chronią zdrowie. Zmobilizuje on również szybko rosnącą liczbę pracowników służby zdrowia na całym świecie, którzy obecnie prowadzą ambitne działania w dziedzinie klimatu.

Europejska inauguracja sprawozdania Lancet Countdown na 2020 r. w sprawie zdrowia i zmiany klimatu Dec 07, 2020 from 04:00 PM to 05:30 PM Webinar,

Tydzień przed piątą rocznicą porozumienia paryskiego w sprawozdaniu Lancet Countdown na rzecz zdrowia i zmiany klimatu z 2020 r. omówione zostaną najnowsze dowody na to, w jaki sposób zmiana klimatu podważa podstawy dobrego zdrowia, a także szczegółowo przedstawione korzyści dla zdrowia płynące z szybkiej i zdecydowanej reakcji na zmianę klimatu. Niniejsze webinarium skoncentruje się na ustaleniach niniejszego sprawozdania, skupiając czołowych naukowców i decydentów dysponujących szerokim doświadczeniem i wiedzą fachową.

Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu – warsztaty i panele Feb 25, 2021 12:00 AM to Feb 26, 2021 11:59 PM Online,

To wirtualne wydarzenie towarzyszy przyjęciu nowej strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu 24 lutego 2021 r. i składa się z warsztatów społeczności klimatycznej (trzy równoległe cykle w godz. 14.00–16.00 czasu środkowoeuropejskiego w obu dniach) oraz paneli politycznych wysokiego szczebla (16.15–18.00 czasu środkowoeuropejskiego w obu dniach).

Szczyt klimatyczny poświęcony Europie Środkowo-Wschodniej

Szczyt w sprawie zmiany klimatu, który odbędzie się 4–5 października 2022 r.: W Bukareszcie (Rumunia) odbyło się „Wspieranie rozwiązań na rzecz przyszłości poprzez podjęcie inspirowanych działań w zakresie prezentacji”, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Social Innovations Solutions jako interaktywną platformę łączącą decydentów, przedstawicieli biznesu i obywateli, głównie z Unii Europejskiej, w debacie i poszukiwaniu wykonalnych i zrównoważonych rozwiązań kwestii i polityki przeciwdziałania zmianie klimatu, możliwości inwestycyjnych w zielonej gospodarce i innowacji cyfrowych.

Cytadel w Kopenhadze jest obecnie w stanie poradzić sobie z 1000-letnimi opadami deszczu.

Duńskie Ministerstwo Środowiska i Agencja Ochrony Środowiska, we współpracy z kilkoma innymi ministerstwami, agencjami i organizacjami, opublikowały w Kopenhadze nowe studium przypadku dotyczące przystosowania się do zmiany klimatu na obszarach miejskich. Siedem pokryw włazów żeliwnych na ziemi jest jedyną oznaką ekstensywnej i bardzo złożonej ochrony przeciwpowodziowej Citadel w Østerbro w Kopenhadze. Fortyfikacja jest wpisanym na listę zabytkiem starożytnym. W ostatnich latach Citadel był narażony na kilka ulewnych powodzi po wybuchach chmur. W związku z dużymi pracami podziemnymi Duńska Organizacja Obronna i Infrastruktura zabezpieczyła Citadel przed 1000-letnimi opadami deszczu.

Ochrona środowiska i zdrowia poprzez budowanie odporności miast Oct 04, 2022 from 09:30 AM to 11:00 AM W internecie,

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Unia dla Śródziemnomorza wspólnie organizują webinarium pt. „Ochrona środowiska i zdrowia poprzez budowanie odporności miast” we wtorek 4 października 2022 r. w godz. 9.30–11.00 (CEST). W planowaniu miejskim i przestrzennym należy w coraz większym stopniu uwzględniać gotowość i odporność jako czynniki warunkujące zdrowie publiczne na szczeblu lokalnym. Zmiana klimatu, nieodpowiednie wzorce urbanizacji i degradacja środowiska sprawiły, że wiele miast było narażonych na klęski żywiołowe, takie jak ekstremalne zdarzenia pogodowe, wypadki chemiczne, powodzie, trzęsienia ziemi, przerwy w dostawach energii, pandemie lub pożary lasów.

Szkolenie kadry kierowniczej w zakresie budowania odporności na zmianę klimatu Oct 24, 2022 12:00 AM to Oct 25, 2022 11:59 PM Montegrotto Terme, Włochy,

Światowa Rada ds. Energii i Meteorologii (WEMC) we współpracy z Inside Climate Service srl, Uniwersytetem w Padwie i kolegami z Uniwersytetu w Anglii Wschodniej rozpoczyna nową serię ukierunkowanych szkoleń dla specjalistów w celu zrozumienia, w jaki sposób usługi związane z klimatem mogą być wykorzystywane do planowania, podejmowania decyzji, komunikacji, rozwoju biznesu oraz określania strategii budowania długoterminowej odporności na zmianę klimatu. Wydarzenie to odbędzie się w Montegrotto Terme we Włoszech w dniach 24–25 października 2022 r.

Dostosowanie oparte na ekosystemie: Praca z przyrodą w celu przystosowania się do zmieniającego się klimatu Nov 03, 2022 12:00 AM to Jan 05, 2023 11:59 PM W internecie,

Platforma edycyjna edX, Transformation through education, wspierana przez różne uniwersytety na całym świecie, oferuje internetowy kurs pt. „Ecosystem-based Adaptation: Work with nature to adaptation to a changing climate”. Wyposaży osoby uczące się w umiejętności przenoszalne i dające się powielać w zakresie projektowania i wdrażania inicjatyw w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu (EbA) poprzez oferowanie ukierunkowanych szkoleń w zakresie kluczowych zasad, ocen ryzyka, monitorowania i zarządzania.

Dni Edukacji na rzecz Klimatu 2022: Współtworzenie uczenia się na rzecz odporności na zmianę klimatu Nov 07, 2022 05:00 PM to Nov 09, 2022 07:00 PM w internecie,

Komisja Europejska organizuje drugą edycję konferencji online „Edukacja dla klimatu” dla uczniów, pracowników dydaktycznych, organizacji pozarządowych i decydentów w UE, wraz z dyskusjami panelowymi i krajowymi pracami projektowymi na temat stanu techniki w nauce oraz europejskich strategii politycznych lub podejścia wspólnotowego do tego, jak lepiej radzić sobie z wyzwaniami związanymi ze zmianą klimatu, zwłaszcza poprzez wdrażanie ekologicznych rozwiązań edukacyjnych.

Konsultacje w sprawie europejskiego planu działania w zakresie badań naukowych i innowacji w zakresie rozwiązań opartych na przyrodzie

Projekt EU NetworkNature ułatwia opracowanie planu działania UE w zakresie badań naukowych i innowacji na rzecz rozwiązań opartych na przyrodzie i obecnie rozpoczyna konsultacje publiczne w sprawie jego pierwszego projektu do dnia 18 września 2022 r. Plan działania ma na celu przedstawienie kluczowych dźwigni na rzecz badań naukowych i innowacji, aby pomóc w osiągnięciu celów UE w zakresie rozwoju i wdrażania NbS oraz w dalszym stopniu niwelować potrzeby w zakresie wiedzy i luki we wdrażaniu w kontekście przystosowania się do zmiany klimatu i zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi.

Wspólna konferencja na temat zdrowia publicznego: Zdrowa planeta, zdrowi ludzie Nov 30, 2022 from 10:00 AM to 04:00 PM W internecie,

Tegoroczna konferencja pt. „Zdrowa planeta, zdrowi ludzie” skupi się na wpływie światowego kryzysu klimatycznego na nasze zdrowie. Wezmą w nim udział eksperci z całego świata, którzy omówią wyzwania związane z kryzysem klimatycznym, ale także istotne dodatkowe korzyści dla zdrowia, które towarzyszą działaniom w zakresie zmiany klimatu.

Webinarium na temat przeciwdziałania skutkom zmiany klimatu dla zdrowia za pośrednictwem polityk krajowych Mar 16, 2022 from 10:00 AM to 11:15 AM Online,

Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu oraz Europejska Agencja Środowiska organizują to seminarium internetowe z okazji pierwszej rocznicy uruchomienia Europejskiego Obserwatorium Klimatu i Zdrowia w ramach strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

Webinarium IANPHI na temat opracowywania wskaźników wpływających na zmianę klimatu i zdrowie Nov 14, 2022 from 03:00 PM to 04:30 PM W internecie,

Wskaźniki są kluczowymi narzędziami pozwalającymi śledzić i ujmować wpływ na zdrowie spowodowany zmianą klimatu, wykorzystywać dowody i wdrażać skuteczne interwencje w zakresie zdrowia publicznego. Są one kluczowymi narzędziami służącymi zwiększeniu zdolności krajowych instytutów zdrowia publicznego (NPHI). Podczas tego webinarium kilka NPHI porozmawia o własnych doświadczeniach związanych z opracowywaniem i wykorzystywaniem wskaźników oraz o stojących przed nimi wyzwaniach. Omówione zostaną również wskaźniki opracowane w ramach inicjatyw międzynarodowych, w tym Europejskiego Obserwatorium ds. Klimatu i Zdrowia oraz Lancet Countdown.

Skutki zdrowotne punktów krytycznych dla klimatu Dec 05, 2022 from 05:30 PM to 07:00 PM W internecie,

Wspólne cele (analiza, integracja i modelowanie systemu Ziemi), Komisja ds. Ziemi, „Przyszłość Ziemi” i „Bezpieczne Ziemia” w ramach Światowego Programu Badań nad Klimatem (WCRP) w ramach webinarium na temat wpływu punktów krytycznych dla klimatu na zdrowie, w ramach serii, której celem jest pogłębienie wiedzy na temat elementów przełomowych, nieodwracalności i gwałtownych zmian w systemie Ziemi.

Seminarium Roslinga: Nasza planeta, nasze zdrowie – dialog międzypokoleniowy Oct 05, 2022 from 01:00 PM to 02:30 PM Hybrydowy: Sztokholm, Szwecja i internet,

Seminarium to, upamiętniające Hansa Roslinga, światowego profesora zdrowia publicznego w Instytucie Karolinskiej (KI), ma na celu kontynuowanie w duchu Roslinga prac nad decyzjami opartymi na faktach, w przekonaniu, że zmiana jest możliwa. Seminarium to służy informowaniu o zdrowiu planety i ochronie zdrowia ludzkiego na szybko zmieniającej się planecie. Dotyczy on między innymi wpływu wstrząsów klimatycznych na żywienie i zdrowie ludzi oraz na globalne skutki żywieniowe rosnącego stężenia CO2 w atmosferze.

Globalny panel ekspertów: Kryzys klimatyczny Oct 11, 2022 from 10:00 PM to 11:30 PM W internecie,

W jaki sposób zmiana klimatu wpłynie na zdrowie rodziny i społeczności? Czy sektor zdrowia jest przygotowany na przyszłe wyzwania? Tematem dyskusji na temat tych wyzwań będzie globalny panel ekspertów.

Konferencja Otwarta 2022: Wyciąganie wniosków z pandemii COVID, Wyświetl się do przyszłości Nov 08, 2022 03:00 PM to Nov 09, 2022 01:30 PM W internecie,

Podczas trzeciej dorocznej konferencji odkrywa się, co można wyciągnąć z ostatnich dwóch i pół roku pandemii COVID-19 i w jaki sposób wnioski te mogą pomóc w skuteczniejszym przygotowaniu się na przyszłe wyzwania. Drugi dzień poświęcony jest pojawiającym się wyzwaniom zdrowotnym, w tym zmianie klimatu, utracie różnorodności biologicznej i pojawianiu się chorób.

Uruchomienie Lancet Countdown w Europie Sep 23, 2021 from 03:00 PM to 05:00 PM

Lancet Countdown w Europie to współpraca badawcza mająca na celu monitorowanie postępów w dziedzinie zdrowia i zmiany klimatu w Europie. Dzięki dostępnym zasobom danych i wiedzy naukowej współpraca ta pozwoli na opracowanie wskaźników o wysokiej rozdzielczości i specyficznych dla danego regionu w celu określenia i sprostania głównym wyzwaniom i możliwościom związanym z reakcją Europy na zmianę klimatu w dziedzinie zdrowia. Wskaźniki te będą dostarczać informacji na potrzeby podejmowania decyzji politycznych, a także stanowić wkład w działalność Europejskiego Obserwatorium Klimatu i Zdrowia. Weź udział, rejestrując się na dwugodzinną imprezę inauguracyjną tej inicjatywy.

ICEHCC 2022: Międzynarodowa konferencja na temat zdrowia środowiskowego i zmiany klimatu Jun 23, 2022 12:00 AM to Jun 24, 2022 11:59 PM Oslo, Norway,

Międzynarodowa konferencja na temat zdrowia środowiskowego i zmiany klimatu, zorganizowana przez Światową Akademię Nauki, Inżynierii i Technologii, ma na celu zgromadzenie wiodących naukowców akademickich, badaczy i naukowców w celu wymiany i wymiany doświadczeń i wyników badań dotyczących wszystkich aspektów zdrowia środowiska i zmiany klimatu. Stanowi on również pierwszą interdyscyplinarną platformę dla badaczy, praktyków i edukatorów, umożliwiającą prezentowanie i omawianie najnowszych innowacji, tendencji i obaw, a także praktycznych wyzwań i rozwiązań przyjętych w dziedzinie zdrowia środowiska i zmiany klimatu.

Document Actions