Home Latest news and events on Climate-ADAPT

Latest news and events on Climate-ADAPT

Stay up to date with the latest changes on Climate-ADAPT
Zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi w UE

Zmiana klimatu wiąże się z bardziej ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Komisja Europejska przedstawia najnowsze dostępne dane dotyczące zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi, takimi jak powodzie, pożary lub choroby, które zagrażają UE, opierając się na krajowych ocenach ryzyka opracowanych przez państwa członkowskie UE oraz na międzysektorowych pracach politycznych i naukowych Komisji.

Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2022 (UNFCCC COP 27) Nov 06, 2022 12:00 AM to Nov 18, 2022 11:59 PM Sharm el-Sheikh, Egypt,

Sesja konferencji stron (COP 27) UNFCCC poświęcona jest łagodzeniu zmiany klimatu, przystosowywaniu się do niej i finansowaniu. Globalny cel w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu był jednym z istotnych wyników COP26. Celem COP27 jest poczynienie pilnych postępów i wezwanie wszystkich stron do wykazania się niezbędną wolą polityczną do ujęcia i oceny naszych postępów w zwiększaniu odporności i pomocy najsłabszym społecznościom.

Seria seminariów internetowych w 2021 r.: W jaki sposób realizowane są inicjatywy i działania miejskie wspierające ekologiczne, sprawiedliwe i produktywne miasta w UE? Sep 20, 2021 02:00 PM to Oct 04, 2021 04:00 PM Online,

Zorganizowane zostaną trzy seminaria internetowe zgodne z wymiarem zielonym, sprawiedliwym i produktywnym miast, zgodnie z nową kartą lipską. Seminaria internetowe będą prezentować przykłady i inicjatywy miast dotyczące sposobów rozwijania odporności i dalszego wdrażania tych wymiarów na szczeblu lokalnym, a także zapewniać przestrzeń do dyskusji na temat osiągnięć, nierozstrzygniętych kwestii i przyszłych możliwości, aby pomóc miastom w sprostaniu wyzwaniom w sposób strategiczny, a tym samym przyczynić się do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2022 (COP 27 dell'UNFCCC) Nov 06, 2022 12:00 AM to Nov 18, 2022 11:59 PM Sharm el-Sheikh, Egypt,

La 27a sessione della conferenza delle parti (COP 27) dell'UNFCCC riguarda la mitigazione, l'adattamento e la finanza. L'obiettivo globale di adattamento è stato uno dei risultati significativi della COP26. L'obiettivo della COP27 è compiere progressi urgenti ed esortare tutte le parti a dar prova della volontà politica necessaria per cogliere e valutare i progressi compiuti nell'aumentare la resilienza e assistere le comunità più vulnerabili.

Obecna praktyka w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym w UE

Komisja i państwa członkowskie przeprowadziły badanie w celu zebrania informacji na temat ram ustanowionych w odniesieniu do zarządzania ryzykiem powodziowym na mocy dyrektywy powodziowej w UE. Sprawozdanie końcowe z badania rozpoczętego w 2019 r. pt. „Current Practice in Flood Risk Management” opiera się na przeglądzie 34 przykładów studiów przypadku z 15 państw członkowskich. Celem tych prac jest wzmocnienie zarządzania ryzykiem powodziowym w UE.

Posiedzenie inauguracyjne sieci obserwatoriów susz w UE

Susze stanowią coraz większe zagrożenie w Europie i są coraz poważniejszym powodem do niepokoju, ponieważ ich skutki są coraz częstsze i dotkliwie odczuwane w różnych sektorach. Europejskie i światowe obserwatoria susz (EDO i GDO) monitorują i prognozują susze w skali europejskiej i światowej. Na dwudniowym posiedzeniu inauguracyjnym, które odbyło się w czerwcu 2022 r., wzięło udział około 120 uczestników z 29 państw i podkreślono, w jaki sposób zwiększono wysiłki na rzecz monitorowania i prognozowania susz w następstwie niedawnych susz w UE i poza nią.

Gli europei considerano i cambiamenti climatici una sfida fondamentale per l'UE

Nove giovani europei su 10 concordano sul fatto che la lotta ai cambiamenti climatici può contribuire a migliorare la loro salute e il loro benessere, mentre il 84 % delle persone di età pari o superiore a 55 anni è d'accordo. Quasi ogni due europei (49 %) considerano i cambiamenti climatici la principale sfida globale per il futuro dell'UE, secondo uno speciale Eurobarometro sul futuro dell'Europa.

Pubblicazione della relazione dell'OMS sulla salute pubblica e le politiche di adattamento ai cambiamenti climatici nell'UE

L'ufficio regionale dell'OMS per l'Europa e la Commissione europea hanno sviluppato un progetto per analizzare le politiche sanitarie per affrontare il problema dell'adattamento ai cambiamenti climatici nei paesi dell'UE e per elaborare una selezione di studi di casi di buone pratiche. La relazione comprende i risultati e un esame delle tendenze passate e delle proiezioni future di determinati rischi climatici e climatici, compresi i relativi impatti sulla salute.

Serie di webinar 2021: Come sono le iniziative e le azioni urbane a sostegno delle città verdi, giuste e produttive nell'UE? Sep 20, 2021 02:00 PM to Oct 04, 2021 04:00 PM Online,

Sarà organizzata una serie di tre webinar in linea con le dimensioni delle città verdi, giuste e produttive, come stabilito dalla nuova Carta di Lipsia (NLC). I webinar illustreranno esempi e iniziative delle città su come sviluppare la resilienza e proseguire l'attuazione di queste dimensioni a livello locale, e fornire uno spazio per discutere i risultati, le questioni in sospeso e le opportunità future per aiutare le città ad affrontare le loro sfide in modo strategico e contribuire in tal modo allo sviluppo urbano sostenibile.

Rischi di catastrofi nell'UE

I cambiamenti climatici stanno provocando eventi meteorologici estremi. La Commissione europea presenta gli ultimi dati disponibili sui rischi di catastrofi, quali inondazioni, incendi o malattie, che minacciano l'UE, sulla base delle valutazioni nazionali dei rischi elaborate dagli Stati membri dell'UE e delle attività scientifiche e politiche intersettoriali della Commissione.

Prassi corrente nella gestione del rischio di alluvioni nell'UE

La Commissione e gli Stati membri hanno condotto un'indagine per raccogliere informazioni sul quadro istituito nell'UE per la gestione del rischio di alluvioni ai sensi della direttiva Alluvioni. La relazione finale dello studio avviato nel 2019, dal titolo "Current Practice in Flood Risk Management", si basa su un esame di 34 esempi di studi di casi provenienti da 15 Stati membri. L'obiettivo di questo lavoro è rafforzare la gestione del rischio di alluvioni nell'UE.

La ciudadanía europea considera que el cambio climático es el mayor reto para la UE

Nueve de cada 10 jóvenes europeos están de acuerdo en que la lucha contra el cambio climático puede ayudar a mejorar su propia salud y bienestar, mientras que el 84 % de los jóvenes de 55 años o más está de acuerdo. Casi cada dos europeos (49 %) considera el cambio climático como el principal reto mundial para el futuro de la UE, según un Eurobarómetro especial sobre el futuro de Europa.

Informe de la OMS publicado sobre las políticas de salud pública y adaptación al cambio climático en la UE

La Oficina Regional para Europa de la OMS y la Comisión Europea han desarrollado un proyecto para analizar las políticas sanitarias para abordar la adaptación al cambio climático en los países de la UE y recopilar una selección de estudios de casos de buenas prácticas. El presente informe incluye las conclusiones y una revisión de las tendencias pasadas y las proyecciones futuras de determinados peligros relacionados con las condiciones meteorológicas y el clima, incluido su impacto en la salud.

Riesgos de catástrofes en la UE

El cambio climático está provocando fenómenos meteorológicos más extremos. La Comisión Europea presenta las últimas pruebas disponibles sobre los riesgos de catástrofes, como inundaciones, incendios forestales o enfermedades, que amenazan a la UE, basándose en las evaluaciones nacionales de riesgos elaboradas por los Estados miembros de la UE y en la política intersectorial y el trabajo científico de la Comisión.

Práctica actual en la gestión del riesgo de inundación en la UE

La Comisión y los Estados miembros llevaron a cabo una encuesta para recopilar información sobre el marco establecido para la gestión del riesgo de inundación en virtud de la Directiva sobre inundaciones en la UE. El informe final del estudio iniciado en 2019 sobre «Prácticas actuales en la gestión del riesgo de inundación» se basa en una revisión de 34 ejemplos de estudios de casos de 15 Estados miembros. El objetivo de este trabajo es reforzar la gestión del riesgo de inundación en la UE.

Reunión inicial de la Red de Observatorios de la Sequía en la UE

Las sequías plantean riesgos cada vez mayores en Europa y son un motivo de preocupación cada vez mayor, ya que sus efectos se perciben con mayor frecuencia y gravedad en distintos sectores. Los observatorios europeos y mundiales de la sequía de Copernicus (EDO y GDO) supervisan y prevén sequías a escala europea y mundial. Una reunión inicial de dos días en junio de 2022 acogió a unos 120 participantes de 29 países y puso de relieve cómo se han intensificado los esfuerzos para supervisar y prever las sequías a raíz de las recientes sequías en la UE y fuera de ella.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 (COP 27 de la CMNUCC) Nov 06, 2022 12:00 AM to Nov 18, 2022 11:59 PM Sharm el-Sheikh, Egypt,

El 27.º período de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP 27) en la CMNUCC trata de la mitigación, la adaptación y la financiación. El objetivo global de adaptación fue uno de los resultados significativos de la COP26. El objetivo de la COP27 es avanzar urgentemente e instar a todas las Partes a mostrar la voluntad política necesaria para captar y evaluar nuestros avances en el aumento de la resiliencia y ayudar a las comunidades más vulnerables.

Serie de seminarios web 2021: ¿Cómo están las iniciativas y acciones urbanas de apoyo a las ciudades ecológicas, justas y productivas de la UE? Sep 20, 2021 02:00 PM to Oct 04, 2021 04:00 PM Online,

Se organizará una serie de tres seminarios web en consonancia con las dimensiones de las ciudades ecológicas, justas y productivas, tal como se establece en la nueva Carta de Leipzig (NLC). Los seminarios web mostrarán ejemplos e iniciativas de las ciudades sobre cómo desarrollar la resiliencia y promover la aplicación de estas dimensiones a nivel local, y ofrecerán un espacio para debatir los logros, las cuestiones pendientes y las oportunidades futuras para ayudar a las ciudades a hacer frente a sus retos de manera estratégica y contribuir así al desarrollo urbano sostenible.

Les Européens considèrent le changement climatique comme un défi majeur pour l’UE

Neuf jeunes Européens sur 10 conviennent que la lutte contre le changement climatique peut contribuer à améliorer leur santé et leur bien-être, tandis que 84 % des jeunes de 55 ans ou plus sont d’accord. Selon un Eurobaromètre spécial sur l’avenir de l’Europe, près d’un Européen sur deux (49 %) considère le changement climatique comme le principal défi mondial pour l’avenir de l’UE.

Publication du rapport de l’OMS sur les politiques de santé publique et d’adaptation au changement climatique dans l’UE

Le bureau régional de l’OMS pour l’Europe et la Commission européenne ont élaboré un projet visant à analyser les politiques de santé visant à s’adapter au changement climatique dans les pays de l’UE et à compiler une sélection d’études de cas de bonnes pratiques. Le présent rapport comprend les conclusions et un examen des tendances passées et des projections futures de certains dangers liés aux intempéries et au climat, y compris leurs incidences sur la santé.

Risques de catastrophes dans l’UE

Le changement climatique provoque davantage de phénomènes météorologiques extrêmes. La Commission européenne présente les dernières données disponibles sur les risques de catastrophes, tels que les inondations, les incendies de forêt ou les maladies, qui menacent l’UE, en s’appuyant sur les évaluations nationales des risques élaborées par les États membres de l’UE et sur les politiques transsectorielles et les travaux scientifiques de la Commission.

Pratiques actuelles en matière de gestion des risques d’inondation dans l’UE

La Commission et les États membres ont réalisé une enquête afin de recueillir des informations sur le cadre établi pour la gestion des risques d’inondation au titre de la directive «Inondations» dans l’UE. Le rapport final de l’étude lancée en 2019, intitulée «Pratique actuelle en matière de gestion des risques d’inondation», se fonde sur l’examen de 34 exemples d’études de cas provenant de 15 États membres. L’objectif de ces travaux est de renforcer la gestion des risques d’inondation dans l’UE.

Réunion de lancement du réseau des observatoires de la sécheresse dans l’UE

Les sécheresses représentent des risques croissants en Europe et constituent une source de préoccupation de plus en plus importante, car leurs effets sont plus fréquents et se font ressentir gravement dans différents secteurs. Les observatoires européens et mondiaux de la sécheresse de Copernicus (EDO et GDO) surveillent et prévoient les sécheresses à l’échelle européenne et mondiale. Une réunion de démarrage de deux jours en juin 2022 a accueilli quelque 120 participants issus de 29 pays et a mis en évidence la manière dont les efforts de suivi et de prévision des sécheresses ont été intensifiés à la suite des récentes sécheresses dans l’UE et au-delà.

Document Actions