Home Latest news and events on Climate-ADAPT

Latest news and events on Climate-ADAPT

Stay up to date with the latest changes on Climate-ADAPT
Evento annuale NetworkNature: Potenziare le soluzioni basate sulla natura nelle politiche e nella pratica Sep 27, 2022 from 09:30 AM to 06:00 PM Brussels, Belgium,

Il progetto NetworkNature finanziato dall'UE è una risorsa per la comunità delle soluzioni basate sulla natura, compresi i responsabili politici. L'evento di quest'anno si concentrerà sul tema del semestre "Soluzioni e norme basate sulla natura", al fine di garantire la qualità, l'efficacia e la portata dell'attuazione che contribuisce alla realizzazione del Green Deal europeo e alle sfide connesse alla biodiversità, ai cambiamenti climatici e allo sviluppo socioeconomico.

Sessione informativa sulla missione dell'Unione europea in materia di adattamento ai cambiamenti climatici Nov 23, 2021 from 02:30 PM to 04:00 PM Online,

La missione di adattamento ai cambiamenti climatici contribuirà a prepararsi agli inevitabili impatti climatici e ad accelerare la trasformazione dell'Europa in un continente resiliente ai cambiamenti climatici. Il 23 novembre 2021 sarà organizzata una sessione informativa per presentare il concetto e i meccanismi di attuazione della missione e spiegare in che modo le regioni possono partecipare al processo.

COP 26 — Sessione speciale: Soluzioni climatiche ad alto impatto Nov 10, 2021 from 05:45 PM to 06:45 PM Online and Glasgow, UK,

Questo evento illustrerà in che modo le soluzioni climatiche più redditizie contribuiscono agli obiettivi climatici della COP21 e avvierà un dialogo con le istituzioni per accelerarne l'attuazione. A seguito di un'introduzione del direttore generale della Banca europea per gli investimenti Chris Hurst e della Bertrand Piccard sul lato della Solar Impulse Foundation, sarà presentata una serie di soluzioni ad alto impatto in vari settori, seguite da due cicli di tavole rotonde.

Seminario sull'iniziativa Natur'Adapt Jul 13, 2021 from 09:30 AM to 11:00 AM Online,

Seminario partecipativo per avviare un dialogo su come accelerare collettivamente la transizione verso una società rispettosa della natura e resiliente ai cambiamenti climatici.

16th European Public Health Conference 2023 Nov 08, 2023 to Nov 11, 2023 Dublin, Ireland,

The 16th EPHC has as main theme 'Our Food, Our Health, Our Earth : A Sustainable Future for Humanity'. This conference aims to open up a discussion on the future world in the context of climate emergency, with a focus on health and health care. Topics include among others gender and health, health care delivery, use of digital tools, and necessary staffing and skills to provide good care. The conference will look in depth at the climate emergency, and very specifically at the human food supply.

More regions and local authorities join the EU Mission for Adaptation to Climate Change

One hundred more regions and local authorities sign the Charter of the EU Mission for Adaptation to Climate Change in support of the goals of the European Green Deal and the EU Climate Adaptation Strategy. The total number of signatories to the Mission Charter now stands at 215 from 24 Member States: declaring their willingness to cooperate, mobilise resources and develop activities to reach their adaptation goals.

Webinar on Climate-ADAPT case studies Jun 19, 2019 from 11:00 AM to 12:00 PM webinar,

The aim of the fifth webinar of the European Climate Adaptation platform (Climate-ADAPT) is to disseminate the basic features of the Climate-ADAPT case studies: criteria for their identification, structure for their description, development process, and current state of the case study collection. Besides two specific case studies from a developer perspective and a local implementation point of view are going to be presented and the use of the Climate-ADAPT pool of case studies will be promoted, e.g. for: strategic policy process, awareness raising, planning, development of guidelines, design and implementation of similar applications in other locations. Participants will discuss further development of case studies and share potential ways to improve the case study search tool.

European Climate and Health Observatory launched and joint Lancet Countdown-EEA Briefing published

The European Climate and Health Observatory is a partnership of the European Commission, the EEA and several other European and international organizations. This Observatory provides access to a wide range of resources on climate change and health, and aims to strengthen the health component in adaptation strategies and activities as well as the climate adaptation component in health policies. The Observatory was launched on 4 March 2021 in a virtual launch event together with its partner organisations and users. In connection with the launch of the Observatory, the Lancet Countdown and the EEA publish a joint briefing ’Responding to the health risks of climate change in Europe’. This Briefing highlights key health impacts from climate change as well as opportunities to reduce climate-related health risks through adaptation policies aligned with mitigation actions.

Reakcje roślin na klimat są opóźnione

Reakcje roślin na czynniki wpływające na klimat, takie jak temperatura i opady, mogą stać się widoczne dopiero lata po faktycznym zdarzeniu klimatycznym. Ponieważ interakcje między roślinami a klimatem są bardziej złożone niż przewidywano, naukowcy chcą priorytetowo potraktować opracowanie solidnych scenariuszy dla gatunków roślin, które mają kluczowe znaczenie dla dobrostanu człowieka.

Światowe Centrum Adaptacji zapoczątkowało pierwsze sprawozdanie na temat stanu i tendencji w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu za 2020 r.

W pierwszej i kolejnych sprawozdaniach na temat stanu i tendencji w przystosowywaniu się do zmiany klimatu ocenione zostaną postępy w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu oraz przedstawione zostaną wytyczne i zalecenia dotyczące najlepszych praktyk w zakresie przystosowania się do skutków zmiany klimatu i budowania odporności na wstrząsy klimatyczne.

Zmiana klimatu zagraża europejskim lasom

Według badania przeprowadzonego przez międzynarodowy zespół naukowców z Włoch, Hiszpanii, Finlandii i Niemiec znacznie ponad połowa europejskich lasów jest potencjalnie zagrożona w wyniku wiatru, pożarów lasów i ataków na owady. Utrata szczególnie dużych i starych drzew może negatywnie wpłynąć na istotne usługi ekosystemowe.

Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej na rzecz bardziej odpornej Europy

Komisja Europejska zidentyfikowała nowe wyzwania i możliwości lepszego ukierunkowania strategicznych wyborów Unii Europejskiej. Uwzględniono w nim odporność UE w czterech wymiarach: społecznym i ekonomicznym, geopolitycznym, ekologicznym i cyfrowym. Odporność ekologiczna wiąże się z łagodzeniem zmiany klimatu i przystosowaniem się do niej, co będzie monitorowane za pomocą tzw. tablicy wskaźników odporności.

Szwedzkie sieci wzmacniają prace gmin w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

Osoby, które zajmują się przystosowaniem się do zmiany klimatu w gminie, często pracują samodzielnie. W związku z tym ważne jest określenie form współpracy. Gminy, które współpracują ze sobą w celu utworzenia sieci przystosowania się do zmiany klimatu, mogą uczyć się od siebie nawzajem i wzajemnie wspierać się w swojej pracy. Jedną z takich sieci utworzono już w regionie Göteborga w Szwecji.

Wpływ zmiany klimatu na gospodarkę wodną – przegląd, zakres działań i strategiczne obszary działania

W grudniu 2020 r. Stały Komitet ds. Zmian Klimatu w ramach niemieckiej grupy roboczej ds. gospodarki wodnej państw federalnych i rządu federalnego (LAWA) przygotował kompleksowe sprawozdanie na temat obaw, potencjalnych odpowiedzi i strategicznych obszarów działania w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi, aktualizując poprzednie prace przeprowadzone w 2017 r. W sprawozdaniu zorientowanym na zastosowanie opisano, w jaki sposób zmiany w elementach klimatycznych wpływają na wody powierzchniowe, wody podziemne i ekologię jednolitych części wód oraz praktyczne przykłady rozwiązań.

Komisja Europejska zachęca regiony i społeczności do przyłączenia się do misji w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

Celem misji w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu jest wspieranie 150 regionów i społeczności w przyspieszeniu ich transformacji w kierunku odporności na zmianę klimatu do 2030 r. Regiony i społeczności mogą wyrazić zainteresowanie przystąpieniem do misji ankietą. Po przeanalizowaniu odpowiedzi na ankietę, regiony i społeczności, które wykazują zaangażowanie na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu, zostaną poproszone o podpisanie karty misji.

Nowa strona polityczna na temat klimatu-ADAPT: Tylko odporność

Osoby i systemy znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji są najbardziej narażone na skutki zmiany klimatu, mają najmniejszą zdolność do przystosowania się do zmiany klimatu i są najmniej prawdopodobne, że odniosą korzyści z działań przystosowawczych. Nowa strona poświęcona klimatowi-ADAPT zawiera informacje na temat kluczowych działań dotyczących „niepozostawiania nikogo w tyle” w ramach ostatnich i przyszłych polityk UE związanych z przystosowaniem się do zmiany klimatu, w tym pakietu dotyczącego Europejskiego Zielonego Ładu i misji UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

Lancet Countdown korzysta z nowego projektu finansowanego przez UE

IDAlert, nowy projekt finansowany przez Komisję Europejską, będzie wspierał Lancet Countdown Europe poprzez opracowanie wskaźników monitorowania wpływu zmiany klimatu na zdrowie ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem chorób odzwierzęcych w UE, oraz zapewnienie długoterminowej stabilności, wpływu polityki i absorpcji.

Ministrowie zdrowia grupy G-7 uzgadniają plan działania w dziedzinie klimatu

WE wspólnym oświadczeniu liderzy ds. zdrowia z grupy 7 uznali kluczową rolę krajowych instytutów zdrowia publicznego w działaniach na rzecz klimatu. Zobowiązali się do zacieśnienia współpracy w zakresie wpływu na klimat i środowisko, a także poparli plan działania Międzynarodowego Stowarzyszenia Krajowych Instytutów Zdrowia Publicznego (IANPHI) na rzecz działań na rzecz zdrowia i zmiany klimatu.

Analiza treści politycznych na potrzeby oceny wymiaru sprawiedliwości w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w Stambule (Turcja)

W dokumentach dotyczących polityki wyraźnie brakuje celów dotyczących urzeczywistnienia sprawiedliwości w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w miastach. Naukowcy doszli do wniosku, że nie zajęto się kwestią podstawowej podatności zmarginalizowanych społeczności na skutki zmiany klimatu, i wskazują, że sprawiedliwość przystosowawcza w miastach w kontekście autorytarnych rządów stanowi krytyczną lukę badawczą.

Europejskie szkoły i szpitale zagrożone falami upałów i powodziami: Jak chronić słabsze grupy społeczne przed zmianą klimatu?

Zmiana klimatu dotyka wszystkich Europejczyków, ale najbardziej dotknięte są słabsze grupy społeczne, takie jak osoby starsze, dzieci, grupy o niskich dochodach oraz osoby z problemami zdrowotnymi lub niepełnosprawnymi. W briefingu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) przeanalizowano te nierówności i sposoby zaradzenia im poprzez sprawiedliwe przystosowanie się do zmiany klimatu.

Nowy projekt dotyczący wzmocnienia odporności Europy na pojawiające się zagrożenia dla zdrowia

Przeciwdziałanie pojawianiu się i przenoszeniu odzwierzęcych czynników chorobotwórczych wymaga opracowania nowatorskich wskaźników, systemów wczesnego ostrzegania, narzędzi dla decydentów oraz oceny strategii przystosowawczych i łagodzących. Finansowany przez UE projekt IDAlert (narzędzia wspierające podejmowanie decyzji w sprawie chorób zakaźnych i systemy ostrzegania w celu budowania odporności na nowe zagrożenia dla zdrowia) będzie opierał się na powiązaniach z Europejskim Obserwatorium Klimatu i Zdrowia oraz Lancet Countdown w Europie w celu zagwarantowania długoterminowej stabilności, wpływu polityki i absorpcji.

Ukraina przystępuje do programu LIFE na rzecz środowiska i klimatu

Ukraina jest pierwszym państwem spoza UE, które przystąpiło do programu. Wsparcie ze strony LIFE mogłoby pomóc w odbudowie ukraińskiego środowiska po zniszczeniu spowodowanemu przez rosyjską inwazję. Wnioskodawcy ukraińscy mogą już składać wnioski w ramach zaproszeń do składania wniosków w ramach programu LIFE 2022.

Nowe profile krajowe w dziedzinie zdrowia i zmiany klimatu

Od 2015 r. ponad 80 krajów uczestniczyło w inicjatywie dotyczącej profilu krajowego w dziedzinie zdrowia i zmiany klimatu. W profilach tych podsumowano dowody zagrożeń klimatycznych i zagrożeń dla zdrowia, przed którymi stoją państwa. Obecna globalna seria na lata 2021–2022 obejmuje państwa europejskie.

Rozwiązania oparte na zasobach przyrody w zakresie przystosowania budynków do zmiany klimatu: Koncepcje i rozwiązania pilotażowe dla Portugalii i Hiszpanii

W Dzienniku Otwartym Dostępu „Zielone przestrzenie miejskie” rozdział „Rozwiązania oparte na przyrodzie: prototypy i rozwiązania pilotażowe w obszarach badań” dostarcza informacji na temat prototypów opracowanych w ramach unijnego projektu LIFE-myBUILDINGisGREEN w celu przyczynienia się do zwiększenia odporności w budynkach naukowych i społecznych dzięki wykorzystaniu roślinności autochtonicznej. Te prototypy NbS (dostosowanie budynków) są stosowane na ścianach, dachach, placach zabaw i zewnętrznych powierzchniach trzech budynków pilotażowych w Portugalii i Badajoz (Hiszpania).

Zalecenia dotyczące przeprowadzania ocen ryzyka zmiany klimatu na szczeblu gminnym

Ze względu na coraz większe postępy w zakresie zmiany klimatu ocena zagrożeń staje się coraz ważniejsza. Zwłaszcza na szczeblu gminnym należy określić skutki zmiany klimatu i ocenić wynikające z niej zagrożenia, aby można było podjąć skuteczne działania zapobiegawcze. Zalecenia przedstawione w dokumencie Niemieckiej Agencji Środowiska (UBA) ułatwiają przygotowanie i wdrożenie ocen ryzyka zmiany klimatu na szczeblu gminnym, przyjmując za podstawę międzynarodową normę „Adaptacja do zmiany klimatu – Wytyczne dotyczące oceny wrażliwości, skutków i ryzyka” (ISO 14091:2021-07).

Nowa strona polityczna na temat klimatu-ADAPT: Rozwiązania oparte na zasobach przyrody

Zmiana klimatu ma wpływ na wiele sektorów i regionów w całej Europie. Rozwiązania oparte na zasobach przyrody obejmują szereg podejść ekosystemowych, których celem jest zwiększenie odporności na zmianę klimatu. NBS zazwyczaj obejmują ochronę strefy przybrzeżnej, rekultywację terenów podmokłych, rekultywację równin zalewowych, system rolno-leśny i ochronę gleby. NBS mogą świadczyć takie usługi jak kontrola erozji, zapobieganie suszom i powodziom. Ta nowa strona internetowa zawiera przegląd potencjału NbS w zakresie polityk i działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

Rozpoczęto projekt dotyczący ochrony przed falami burzowymi i nowego środowiska portowego w Svendborgu (Dania)

Nowy projekt o nazwie „The Blue Edge” (Den Blå Kant) zaczął stać się nową wspólną przestrzenią portową Svendborga między miastem a morzem, której celem jest jednocześnie ochrona przeciwpowodzi i chmury, a także poprawa stanu środowiska miejskiego. Trzy suwnice i pas stałych i ruchomych wałów chronią ten obszar przed falami sztormowymi na wysokości do trzech metrów powyżej średniego poziomu morza. W ramach projektu powstanie również awaryjne kanały przeciwpowodziowe prowadzące do spływu wód burzowych z miasta bezpośrednio do dorzecza portu. Najistotniejsze informacje na temat projektu są dostępne za pośrednictwem duńskiego portalu przystosowania się do zmiany klimatu.

Ankiety na temat europejskiego badania danych dotyczących klimatu

Europejska Agencja Środowiska (EEA) chciałaby uzyskać informacje zwrotne na temat wykorzystania europejskiego badania danych dotyczących klimatu, kluczowego narzędzia Climate-ADAPT. Dwa badania są dostępne do dnia 20 maja 2022 r., aby pomóc w rozwoju sytuacji w przyszłości. Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie w następujący sposób:

Projekt impulsu rozpoczyna 7 regionalnych badań wpływu zmiany klimatu i przystosowania się do niej

W ramach finansowanego przez UE projektu IMPETUS rozpoczęto badanie dostępne w językach narodowych w celu sporządzenia wykazu kształtujących przystosowanie się do zmiany klimatu dla długotrwałych korzyści w siedmiu społecznościach regionalnych w Europie. W oparciu o odpowiedzi uzyskane w ramach ankiety partnerzy zaoferują lokalnym obywatelom, przedsiębiorstwom i przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego dalsze możliwości udziału w projektach w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

Document Actions