Home Latest news and events on Climate-ADAPT

Latest news and events on Climate-ADAPT

Stay up to date with the latest changes on Climate-ADAPT
Nowe studium przypadku dotyczące nadzoru dengi we Francji

Niniejsze studium przypadku dotyczące nadzoru nad dengiami we Francji zawiera informacje na temat możliwości przystosowania się do zwiększonego ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych spowodowanego zmianą klimatu. System nadzoru obejmuje kampanie uświadamiające na temat diagnostyki i sprawozdawczości skierowane do pracowników służby zdrowia, badanie podejrzanych przypadków dengi i innych chorób, aktywne wykrywanie przypadków, dochodzenia epidemiologiczne oraz środki zwalczania komarów.

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) uruchamia nową publiczną tablicę wskaźników obejmującą wszystkie jej projekty i programy

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) uruchomiła publiczną internetową tablicę wskaźników skupiającą wszystkie programy powierzone jej przez Komisję Europejską, w tym projekt dotyczący przystosowania się do zmiany klimatu. Dzięki temu każdy będzie mógł znaleźć aktualne informacje na temat projektów objętych wsparciem w ramach każdego programu, odesłać do nich i pozyskać dane w celu ewentualnego ponownego wykorzystania.

Dostępne są możliwości finansowania projektów badawczych dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu

Trzy zaproszenia do składania wniosków w ramach programu prac „Horyzont Europa” na 2023 r. są otwarte, co przyczyni się do realizacji misji UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Zaproszenia do składania wniosków zostaną zamknięte w dniu 20 września 2023 r. Ponadto ogłoszono dwa wspólne zaproszenia do składania wniosków z innymi misjami UE, które zakończyły się odpowiednio 27 kwietnia i 20 września 2023 r.

Open horizon Europe apele o klimat i zdrowie

Niedawno przyjęty program prac programu „Horyzont Europa” na lata 2023–2024 obejmuje zaproszenia do składania wniosków dotyczących działań w zakresie badań naukowych i innowacji, partnerstw współfinansowanych (COFUND) oraz działań koordynacyjnych i wspierających. Klaster „Zdrowie” podzielono na sześć miejsc przeznaczenia, koncentrując się na wielu obszarach istotnych dla przyszłości zdrowia. W kilku klastrach ogłoszono otwarte zaproszenia do składania wniosków, które są istotne dla związku między klimatem a zdrowiem.

UrbanByNature South Eastern Europe Hub Webinar #3 Recap: Osiągnięcie celów środowiskowych i społecznych poprzez plany zazieleniania obszarów miejskich

Seminarium internetowe #3 UrbanByNature w Europie Południowo-Wschodniej dotyczyło celów środowiskowych i społecznych w ramach planów zazieleniania miast. Omówiono również aspekty dotyczące sposobu przedstawienia planu działania poprzez silne uczestnictwo obywateli w określaniu priorytetowych tematów i obszarów interwencji m.in. w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, odporności na zmianę klimatu i miejskiego charakteru. Przedstawiono studia przypadków z Aten, Belgradu i z projektu CLEVER Cities.

Przewodnik dotyczący lokalnego planowania przystosowania się do zmiany klimatu w regionie Morza Bałtyckiego

„Przewodnik dotyczący lokalnego planowania przystosowania się do zmiany klimatu w regionie Morza Bałtyckiego” pomoże samorządom i społecznościom lokalnym w podjęciu wstępnych działań na rzecz stworzenia bezpiecznego, społecznie i gospodarczo bezpiecznego i zrównoważonego społeczeństwa odpornego na obecne i przyszłe skutki zmiany klimatu. Wytyczne dotyczące przygotowania i opracowania planu przystosowania się do zmiany klimatu dla samorządów lokalnych w regionie Morza Bałtyckiego (BSR) zostały przygotowane jako wynik projektu „Uwzględnianie kwestii klimatu na poziomie lokalnym w regionie Morza Bałtyckiego (CliMaLoc).

Cele Unii Europejskiej w zakresie odporności na klęski żywiołowe

Komisja Europejska wraz z państwami członkowskimi opracowała pięć unijnych celów w zakresie odporności na klęski i katastrofy, aby ukierunkować przyszłe prace nad zapobieganiem klęskom żywiołowym i gotowością na nie. Cele te wskazują na strategiczne obszary, w których państwa członkowskie i Komisja muszą współpracować w celu wzmocnienia naszej zbiorowej zdolności do przetrwania przyszłych klęsk żywiołowych (w tym ekstremalnych zdarzeń pogodowych), ochrony obywateli oraz ochrony źródeł utrzymania, a także środowiska.

W obliczu rosnącego ryzyka powodziowego w rzekach w Europie: środki przystosowawcze mogą ratować życie i miliardy euro

Strategie przystosowania się do powodzi są potrzebne, aby stawić czoła zwiększonej intensywności i prawdopodobieństwu powodzi w większości regionów Europy spowodowanej globalnym ociepleniem. W nowym dokumencie opracowanym wspólnie przez naukowców ze Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej i opublikowanym w publikacji „Natura Climate Change” porównano koszty i korzyści związane ze środkami ograniczania ryzyka powodziowego w Europie. Badanie pokazuje, że przystosowanie się do powodzi może być wysoce opłacalne i ma kluczowe znaczenie dla zrównoważenia rosnącego ryzyka powodziowego w Europie zmianą klimatu.

Europejska Konferencja w sprawie Zmian Klimatu (ECCA2023): Zaproszenia do składania wniosków są otwarte do 27 lutego 2023 r.

Zgłoś się, aby podzielić się swoimi rozwiązaniami i wyzwaniami w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, propozycjami treści, plakatami i twórczością sztuki na 6. Europejskiej Konferencji w sprawie Zmian Klimatu (ECCA2023). Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi składania wniosków, aby wybrać najodpowiedniejszy temat i złożyć wniosek przed godz. 23.59 (czasu środkowoeuropejskiego) w poniedziałek 27 lutego 2023 r.

Zaproszenie do wymiany historii filmów GCHA na temat zagrożeń dla zdrowia klimatycznego

Światowy Sojusz na rzecz Klimatu i Zdrowia (GCHA), wraz z BBC Studios, wyprodukuje filmy, w których zmiany klimatu będą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Seria ta podniesie świadomość na temat wpływu środowiskowego na nasze zdrowie i uwypukli inspirujące, innowacyjne i sprzyjające włączeniu społecznemu rozwiązania wzajemnie powiązanych kryzysów klimatycznych i zdrowotnych, które mogą być powielane i skalowane gdzie indziej. Twoja organizacja może teraz podzielić się historiami dotyczącymi potencjalnego włączenia społecznego.

Webinarium na temat planowania przestrzennego obszarów morskich w zmieniającym się klimacie Feb 09, 2023 from 11:00 AM to 12:00 PM W internecie,

Planowanie przestrzenne obszarów morskich ma na celu sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na przestrzeń morską i zasoby morskie w sektorach tradycyjnych i wschodzących, przy jednoczesnym zachowaniu ekosystemów morskich i ich usług. Jako proces długoterminowy i dalekosiężny, PPOM powinien uwzględniać bezpośrednie i pośrednie skutki zmiany klimatu. Webinarium poinformuje uczestników z miast i gmin, okręgów, regionów, organów morskich, morskich i morskich, morskich i przybrzeżnych podmiotów gospodarczych, środowisk akademickich i organizacji społeczeństwa obywatelskiego o skutkach zmiany klimatu oraz o możliwościach uodpornienia sektora na zmianę klimatu.

Transdyscyplinarna konferencja na temat zdrowia i zmiany klimatu Oct 11, 2023 12:00 AM to Oct 12, 2023 11:59 PM Sztokholm, Szwecja,

Transdyscyplinarna konferencja, zorganizowana przez ENBEL, ma zgromadzić naukowców, ekspertów i decydentów politycznych na styku między zdrowiem a zmianą klimatu. Zapewnia ona i prowadzi dyskusje na temat wpływu zmiany klimatu na zdrowie, potencjalnych skutków społecznych i możliwości przystosowania się do zmiany klimatu.

Rozmowy klimatyczne – Jak dostosować się do zmiany klimatu na obszarach chronionych?

Rozmowy klimatyczne to pięcioczęściowy dokument dokumentalny, którego celem jest lepsze zrozumienie, co jest potrzebne, aby pomóc w przystosowaniu się do zmiany klimatu i jak wykorzystać rozwiązania oparte na zasobach przyrody do przystosowania się do zmiany klimatu. Odkrywają doświadczenia zdobyte przez specjalistów ds. ochrony przyrody na obszarach chronionych przyrodniczo i wokół nich w całej Europie.

Nowa strona Obserwatorium poświęcona zdrowiu na temat wpływu ozonu w warstwie przyziemnej i widzów prognozowania ozonu

Ozon w warstwie przyziemnej wpływa na zdrowie ludzi, wpływając negatywnie na funkcjonowanie układu oddechowego i układu krążenia, co prowadzi do większej liczby przyjęć do szpitali, nieobecności w szkole i pracy, stosowania leków, a nawet przedwczesnej umieralności. Oczekuje się, że bieżące i przyszłe zmiany klimatyczne w różny sposób wpłyną na zmienność z roku na rok stężeń ozonu i jego wartości szczytowych. Obserwatorium zawiera obecnie specjalną sekcję opisującą wpływ ozonu w warstwie przyziemnej na zdrowie ludzi, obserwowane i przewidywane skutki zmiany klimatu oraz przykłady działań politycznych mających na celu zmniejszenie obciążenia dla zdrowia ludzkiego i jego kosztów gospodarczych. 4-dniowy przeglądarka prognozowania ozonu w warstwie przyziemnej z usługi programu Copernicus w zakresie monitorowania atmosfery (CAMS) jest również dostępny w Obserwatorium.

Feb 20, 2023 from 02:00 PM to 03:30 PM Online,
Warunki niedoboru wody w Europie: Niedobór wody dotknął 29 % terytorium UE w co najmniej jednym sezonie w 2019 r.

Wskaźnik Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) „Wskaźnik wykorzystania wody plus” (WEI ) ma częstotliwość aktualizacji co dwa lata. Niedawno zaktualizowany WEI pomaga zmierzyć zużycie wody, zasoby wodne znajdujące się w trudnej sytuacji i prawdopodobieństwo niedoboru wody ze względu na wpływ na klimat na terytorium Unii Europejskiej. Wynika z niego, że na obszarze dotkniętym niedoborem wody nie nastąpił ogólny spadek.

Europejska konferencja w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu (ECCA): Praktyczna wiedza na rzecz odpornej na zmianę klimatu Europy Jun 19, 2023 12:00 AM to Jun 21, 2023 11:59 PM Dublinie, w Irlandii,

ECCA2023 będzie prezentować rzeczywiste przykłady środków przystosowawczych w oparciu o najnowocześniejszą naukę i badania naukowe na rzecz odpornej na zmianę klimatu Europy. Oparte na rozwiązaniach wydarzenia programowe ułatwią bezpośrednie rozmowy oraz nieformalną i formalną wymianę wiedzy na temat wiodących projektów badawczych w dziedzinie klimatu. Bezpośrednie tworzenie sieci kontaktów umożliwi ponowne połączenie istniejących stosunków i nawiązanie nowych kontaktów z nowymi organizacjami i osobistościami, które dołączyły do społeczności zajmujących się przystosowaniem się do zmiany klimatu od czasu pandemii.

Otwarta sesja szkoleniowa komisji REGILIENCE na temat krajobrazu odporności UE Mar 22, 2023 from 10:00 AM to 12:00 PM w internecie,

Finansowany przez UE projekt REGILIENCE zapewnia pierwszą sesję Otwartego Szkolenia (OTS) obejmującą serię wydarzeń służących budowaniu zdolności dla podmiotów regionalnych zajmujących się przystosowaniem się do zmiany klimatu. Sesja koncentruje się na unijnym krajobrazie odporności i analizuje wysoce innowacyjne inicjatywy i projekty UE. Zapewni on wytyczne dotyczące tego, gdzie można uzyskać wsparcie w odniesieniu do obecnych wyzwań i potrzeb regionalnych, oraz podkreśli możliwości pobudzenia regionalnych zmian w zakresie odporności na zmianę klimatu.

Wydarzenie upowszechniające podręcznik planowania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w regionie Morza Bałtyckiego Mar 14, 2023 from 10:00 AM to 11:00 AM W internecie,

Wydarzenie to przedstawia podręcznik dotyczący przystosowania się do zmiany klimatu na szczeblu lokalnym. Zapewnia on władzom lokalnym dziesięcioetapowe podejście do przygotowywania i planowania strategii przystosowania się do zmiany klimatu. Wydarzenie to jest organizowane w ramach projektu na lata 2021–2023 „Uwzględnianie kwestii klimatu na szczeblu lokalnym w regionie Morza Bałtyckiego” (CliMaLoc) finansowanego przez szwedzki Instytut i Radę Państw Morza Bałtyckiego w długoterminowym priorytecie „Zrównoważony i dochodowy region”.

Publiczne seminarium internetowe europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska morskiego (EMODnet): Jeden ocean, jeden EMODnet Feb 16, 2023 from 03:30 PM to 05:00 PM W internecie,

Europejska sieć informacji i obserwacji środowiska morskiego (EMODnet) jest najbardziej kompleksowym serwisem danych morskich in situ w Europie, obejmującym informacje na temat przystosowania się do zmiany klimatu. Publiczne seminarium internetowe wykazujące zmodernizowane usługi EMODnet odbędzie się w internecie w dniu 16 lutego 2023 r. w godz. 15.30–17.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Rozwiązania oparte na zasobach przyrody: Narzędzie przystosowania się do zmiany klimatu i innych wyzwań społecznych

Szwedzka Agencja Ochrony Środowiska opublikowała sprawozdanie pt. „Rozwiązania oparte na przyrodzie: narzędzie przystosowania się do zmiany klimatu i inne wyzwania społeczne”. Sprawozdanie rozpowszechnia wiedzę i informacje na temat rozwiązań opartych na zasobach przyrody oraz zawiera wytyczne dotyczące sposobu planowania i wdrażania strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju w celu sprostania wyzwaniom związanym ze zmieniającym się klimatem, przy jednoczesnym promowaniu zrównoważonego rozwoju poprzez zwiększenie odporności i zmniejszenie podatności na zagrożenia.

Dzień informacyjny programu „Horyzont Europa” – klaster zdrowia Jan 19, 2023 from 08:30 AM to 05:30 PM W internecie,

Celem tego dnia informacyjnego jest poinformowanie (potencjalnych) wnioskodawców ubiegających się o finansowanie w ramach programu „Horyzont Europa” o tematach ujętych w programie prac klastra 1 „Zdrowie” na 2023 r.

Wdrażanie Zielonego Ładu: Komisja rozpoczyna dialog na temat odporności na zmianę klimatu

Komisja Europejska rozpoczęła dialog na temat odporności na zmianę klimatu, jak zapowiedziano w strategii dotyczącej finansowania transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki, a także w nowej strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Pierwsze spotkanie w ramach dialogu zgromadziło ubezpieczycieli, reasekuratorów, sektor przedsiębiorstw, konsumentów, organy publiczne i inne zainteresowane strony w celu wymiany poglądów i najlepszych praktyk w celu zaradzenia stratom wynikającym z klęsk żywiołowych związanych z klimatem.

Europejska ocena ryzyka związanego z klimatem

Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu Komisji Europejskiej (DG CLIMA) i Europejska Agencja Środowiska (EEA) rozpoczęły przygotowanie pierwszej europejskiej oceny ryzyka związanego z klimatem (EUCRA). Jego celem jest ocena obecnych i przyszłych skutków zmiany klimatu i zagrożeń dla środowiska, gospodarki i ogółu społeczeństwa w Europie. Ocena skoncentruje się na złożonych zagrożeniach klimatycznych, takich jak ryzyko transgraniczne, ryzyko kaskadowe i ryzyko złożone.

Rozpoczęcie odporności opieki zdrowotnej na zmianę klimatu Feb 07, 2023 from 12:00 PM to 01:15 PM W internecie,

Health Care Without Harm (HCWH) Europa organizuje webinarium, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wytrzymać próbę czasu w Twojej placówce opieki zdrowotnej przed skutkami zmiany klimatu. Plan odporności na zmianę klimatu ma zasadnicze znaczenie dla każdego systemu opieki zdrowotnej w celu ochrony zdrowia społeczności.

Zdrowie jako dźwignia przeciwdziałania zmianie klimatu: postępowanie w sprawie wydarzenia

W kwietniu 2022 r. Santé publique France i Międzynarodowe Stowarzyszenie Krajowych Instytutów Zdrowia Publicznego (IANPHI) zorganizowały dzień dyskusji na temat zdrowia jako siły napędowej przeciwdziałania zmianie klimatu. Prace nad tym wydarzeniem są obecnie dostępne do wglądu. Umożliwiają wgląd w powiązania między klimatem, różnorodnością biologiczną i zdrowiem

Document Actions