Home Latest news and events on Climate-ADAPT

Latest news and events on Climate-ADAPT

Stay up to date with the latest changes on Climate-ADAPT
Doroczne seminarium Centrum Wiedzy na temat Zarządzania Ryzykiem Klęsk Żywiołowych Nov 22, 2022 01:00 PM to Nov 23, 2022 04:00 PM Paryż, Francja/hybrydowa,

To dwudniowe wydarzenie organizowane przez DRMKC ma na celu podzielenie się osiągnięciami filaru naukowego unijnej sieci wiedzy w zakresie ochrony ludności (UCPKN) w zakresie rozwiązywania problemów takich jak m.in. wydarzenia złożone, równoległe i kaskadowe, które należy uwzględnić w analizie ryzyka lub wyzwania komunikacyjne związane z zarządzaniem ryzykiem. Wydarzenie hybrydowe jest organizowane wspólnie z francuskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i organizowane wspólnie z DG ECHO w Paryżu.

Pierwsza europejska konferencja na temat gotowości społeczności na wypadek klęsk żywiołowych Oct 27, 2022 from 09:30 AM to 06:15 PM Luksemburg i internet,

Instytut Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) we współpracy z Centrum Klimatycznym Czerwonego Krzyża organizuje pierwszą europejską konferencję na temat gotowości społeczności na wypadek klęsk żywiołowych w dniu 27 października 2022 r. w siedzibie EBI w Luksemburgu. Na całym świecie nasilają się ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak susze, powodzie, pożary lasów i ciężkie burze. Przygotowanie i wiedza, jak działać we właściwy sposób i pomagać innym w ratowaniu życia i ograniczaniu szkód.

Uruchomienie sprawozdania EEA w sprawie klimatu i zdrowia na temat ciepła i chorób zakaźnych Nov 09, 2022 from 02:00 PM to 03:00 PM W internecie,

Podczas inauguracji online nowego sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska pt. „Zmiana klimatu jako zagrożenie dla zdrowia i dobrostanu w Europie: nacisk na ciepło i choroby zakaźne” EEA i Komisja Europejska omówią najważniejsze ustalenia zawarte w sprawozdaniu, rozwiązania mające na celu zminimalizowanie zagrożeń dla zdrowia związanych z klimatem oraz spostrzeżenia na temat powiązanych reakcji politycznych UE. Uczestnicy mogą omówić działania mające na celu zminimalizowanie zagrożeń dla zdrowia dzięki bardziej odpornym systemom opieki zdrowotnej.

Pierwsze euroatlantyckie forum odporności 2022: Perspektywa Morza Czarnego w dobie agresji hybrydowej i dezinformacji Nov 15, 2022 10:00 AM to Nov 16, 2022 06:00 PM Bukareszt, Rumunia,

W kontekście szybko trwających kryzysów, o różnym charakterze, czasie trwania i intensywności, odporność i przystosowanie się do niej muszą być kluczowymi czynnikami napędzającymi rekalibrację strategii budowania przyszłych zrównoważonych społeczeństw. Euroatlantyckie Centrum ds. Odporności Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Izba Senatu Rumunii organizują forum debat na temat perspektyw NATO, UE i ONZ na temat podatności na zagrożenia i zagrożeń dla społeczności w regionie Morza Czarnego. Jedno specjalne forum „Zwiększanie odporności miast na zmianę klimatu” dotyczy wyzwań i wniosków wyciągniętych z miast europejskich w odniesieniu do miast w Rumunii.

Doroczne spotkanie biznesowe „Zdrowe miasta” i konferencja techniczna Nov 22, 2022 12:00 AM to Nov 24, 2022 11:59 PM Hybrydowy: Kopenhaga, Dania i internet,

Konferencja ma na celu przedstawienie możliwości wyciągnięcia wniosków z pracy zdrowych miast w całym regionie europejskim i poza nim. Tematem konferencji w 2022 r. jest: Jedna planeta, jedna osoba, jedno zdrowie. Będzie kontynuować realizację zalecenia Komisji dotyczącego wdrożenia podejścia „Jedno zdrowie” na szczeblu lokalnym oraz zintensyfikowania dyskusji na temat interakcji między zdrowiem ludzi, zwierząt i środowiska, w tym zmianą klimatu.

Światowy Dzień Zdrowia 2022 Apr 07, 2022 from 12:00 AM to 11:59 PM Worldwide,

W czasie pandemii, zanieczyszczonej planety, rosnącej liczby chorób takich jak rak, astma, choroba serca, podczas Światowego Dnia Zdrowia 7 kwietnia 2022 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) skoncentruje globalną uwagę na pilnych działaniach niezbędnych do utrzymania zdrowia ludzi i planety oraz wspierania ruchu na rzecz tworzenia społeczeństw skoncentrowanych na dobrostanie. WHO szacuje, że co roku ponad 13 mln zgonów na całym świecie wynika z możliwych do uniknięcia przyczyn środowiskowych. Obejmuje to kryzys klimatyczny, który jest największym pojedynczym zagrożeniem dla zdrowia ludzi. Kryzys klimatyczny to również kryzys zdrowotny.

Kolokwium Roberta Kocha 2022 – Zmiana klimatu i zdrowie publiczne: Wpływ zagrożeń związanych z klimatem na zdrowie i dobrostan słabszych grup społecznych w Europie Jun 01, 2022 from 04:00 PM to 05:30 PM

niektóre grupy są szczególnie narażone na skutki zagrożeń związanych z klimatem dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Prezentacja EEA poświęcona będzie słabszym grupom społeczeństwa europejskiego, które są w nieproporcjonalnie dużym stopniu narażone na zmianę klimatu i odczuwają jej skutki, a także przyjrzy się rozwiązaniom politycznym i praktycznym w Europie.

Przywództwo w dziedzinie zdrowia na drodze do COP26 Jun 10, 2021 from 09:00 AM to 05:00 PM

Inicjatywa na rzecz niskoemisyjnych i odpornych na zmianę klimatu systemów opieki zdrowotnej została niedawno zainicjowana przez Fidżi, koalicję na rzecz działań adaptacyjnych, Zjednoczone Królestwo i Hiszpanię. Celem webinarium jest wprowadzenie inicjatywy i przedstawienie informacji na jej temat, a zespół COP26 oczekuje od państw wzmocnienia odporności na zmianę klimatu i zrównoważenia środowiskowego ich systemów opieki zdrowotnej. Można zarejestrować się na sesję w godzinach porannych lub po południu.

Zdrowie jako siła napędowa działań na rzecz zmiany klimatu Apr 08, 2022 from 12:00 AM to 11:59 PM Online,

Santé Publique France i IANPHI (Międzynarodowe Stowarzyszenie Krajowych Instytutów Zdrowia Publicznego) organizują dzień dyskusji poświęcony zmianie klimatu i zdrowiu publicznemu – wydarzenie zorganizowane z okazji francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Celem jest promowanie większej świadomości powiązań między klimatem, różnorodnością biologiczną i zdrowiem w polityce publicznej oraz zachęcanie do konkretnych działań na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim.

Europejski Tydzień Regionów i Miast – Odporność cyfrowa: Technologia i narzędzia służące zmniejszaniu ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi na szczeblu lokalnym Oct 12, 2022 from 02:30 PM to 04:00 PM W internecie,

Warsztaty Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2022, w których omówiono znaczenie solidnych i wzajemnie połączonych systemów cyfrowych w zwalczaniu ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi na szczeblu lokalnym oraz przedstawiono pomysły na większe zaangażowanie społeczności w budowanie silniejszych i bardziej odpornych miast i regionów.

Nowa sekcja Obserwatorium poświęcona wpływowi pyłku na zdrowie wrażliwemu na klimat

Pyłek, uwalniany przez różne gatunki roślin, jest jednym z najczęstszych alergenów w Europie i odpowiada za choroby alergiczne u ludzi. Zmiana klimatu wpływa na narażenie ludzi na pyłek oraz na proces alergii. Obserwatorium zawiera obecnie specjalną sekcję opisującą wpływ pyłku na zdrowie ludzi, obserwowany i przewidywany wpływ zmiany klimatu na pyłek oraz przykłady działań politycznych mających na celu zmniejszenie obciążenia dla zdrowia ludzkiego i jego kosztów gospodarczych.

Konferencja końcowa LIFE Radom Klima Nov 24, 2022 from 10:00 AM to 03:00 PM W internecie,

Zespół projektowy LIFERADOMKLIMA-PL organizuje konferencję końcową pod hasłem: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważone gospodarowanie wodą na obszarze miejskim w Radomiu”. Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwiązań w zakresie niebieskiej i zielonej infrastruktury na rzecz przystosowania się miast do zmiany klimatu, wdrożonych w Radomiu (Polska) w latach 2015–2022.

Doroczne posiedzenie IANPHI 2022: Pandemie, Konflikty, Zmiana klimatu: Nowe role i wyzwania dla krajowych instytutów zdrowia publicznego Nov 30, 2022 12:00 AM to Dec 02, 2022 11:59 PM Sztokholm, Szwecja, częściowo online,

Różne kryzysy, w tym kryzys klimatyczny, mają konsekwencje dla gospodarek krajowych i światowych oraz dla bezpieczeństwa żywnościowego, co wpływa na zdrowie i dobrostan ludności, często pogłębiając nierówności w zakresie zdrowia. IANPHI przeanalizował wpływ takich inicjatyw, jak plan działania IANPHI dotyczący działań w dziedzinie zdrowia i zmiany klimatu. Aby zaspokoić nowe potrzeby w zakresie zdrowia ludności i wesprzeć proces podejmowania decyzji w celu ochrony zdrowia ludzkiego, NPHI muszą przejść transformację opartą na wnioskach wyciągniętych z różnych kryzysów.

Międzynarodowe seminarium na temat strategii zarządzania powodziami ulewnymi i zapobiegania powodziom na obszarach górskich Sep 22, 2022 12:00 AM to Sep 23, 2022 11:59 PM Andora la Vella, Andora,

Projekt MONTCLIMA, sponsorowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Interreg SUDOE), organizuje międzynarodowe seminarium na temat strategii zarządzania powodziami ulewnymi i zapobiegania powodziom na obszarach górskich, które odbędzie się w Andorze La Vella w Andorze w dniach 21 i 22 września 2022 r. To transnarodowe seminarium skupi się na wymianie wiedzy i doświadczeń dotyczących dobrych praktyk w zakresie określania ryzyka powodziowego, związanych z nim słabych punktów i oczekiwanych skutków społeczno-gospodarczych, zmniejszenia podatności mienia i ludzi na zagrożenia oraz ograniczenia skutków tego zjawiska.

Dostosowanie do zmian klimatu: Monitorowanie, sprawozdawczość, ocena Sep 30, 2022 from 09:00 AM to 01:00 PM W internecie,

W tym roku Citepa (Techniczne Centrum Referencyjne ds. Zanieczyszczenia Powietrza i Zmiany Klimatu) organizuje konferencję pt. „Adaptacja do zmian klimatu: monitorowanie, sprawozdawczość, ocena”, która zapewnia sympozjum naukowe, wymianę techniczną i dyskusje polityczne. Przewiduje się pół dnia prezentacji i wymiany z kluczowymi podmiotami w dziedzinie przystosowania się do zmiany klimatu (wymiar krajowy i międzynarodowy) w celu przedstawienia kwestii technicznych i finansowych oraz podkreślenia podejść metodologicznych w zakresie monitorowania, sprawozdawczości i oceny przystosowania się do zmiany klimatu w oparciu o informacje zwrotne i konkretne przypadki. Prezentacja na temat europejskiej platformy wiedzy na temat przystosowania się do zmiany klimatu, Climate-ADAPT, pokaże treść i funkcje tej platformy w zakresie polityki, planowania i praktyki w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

Więcej regionów i władz lokalnych przyłączy się do misji UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

Sto więcej regionów i władz lokalnych podpisuje Kartę misji UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w celu wsparcia celów Europejskiego Zielonego Ładu i strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Całkowita liczba sygnatariuszy karty misji wynosi obecnie 215 z 24 państw członkowskich: deklarując gotowość do współpracy, mobilizowania zasobów i rozwijania działań służących osiągnięciu celów w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

Podręcznik „Zielony Ład w terenie”: Udzielanie władzom lokalnym i regionalnym wytycznych dotyczących transformacji ekologicznej

Aby wyposażyć władze lokalne i regionalne w odpowiednie środki radzenia sobie z zagrożeniami związanymi ze zmianą klimatu, Komitet Regionów opublikował podręcznik „Zielony Ład w terenie”, który zawiera ukierunkowane wytyczne dotyczące pomocy finansowej i pomocy technicznej w dziedzinie przystosowania się do zmiany klimatu. W przyszłości opracowane zostaną podobne wytyczne dotyczące fali renowacji i ochrony różnorodności biologicznej.

Projektowanie krajobrazów odpornych na zmianę klimatu: Najnowocześniejsze projekty w Europie

Publikacja ta, opublikowana jako jeden wkład dla czeskiej prezydencji Unii Europejskiej, skupia niektóre z projektów ukierunkowanych na najlepsze praktyki, które są obecnie realizowane w Europie w dziedzinie przystosowania się do zmiany klimatu. Obejmują one szereg środków, począwszy od retencji wody w krajobrazie, odtworzenia gleby, zwiększania odporności lasów i przywracania usług ekosystemowych.

Sprawozdanie w sprawie luki adaptacyjnej 2022 – UNEP

Sprawozdanie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska z 2022 r. w sprawie luki adaptacyjnej: „Too Little, Too Slow – Klimat przystosowywania się do zmiany klimatu zagraża światowi” stwierdza się, że świat musi pilnie zwiększyć wysiłki na rzecz dostosowania się do tych skutków zmiany klimatu. W sprawozdaniu przeanalizowano ogólne postępy w planowaniu, finansowaniu i wdrażaniu działań przystosowawczych.

Doroczne forum strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego Oct 20, 2020 from 12:00 AM to 11:59 PM Online,

Około 800 decydentów politycznych oraz ekspertów politycznych i gospodarczych omówi tematy „zrównoważony rozwój” i „innowacje” na rzecz czystego Morza Bałtyckiego, przeciwdziałanie zmianie klimatu, zielona energia, zrównoważony transport oraz zdrowie i dobrostan, co sprawi, że region Morza Bałtyckiego stanie się atrakcyjnym miejscem do życia i pracy.

Europejskie Forum Zdrowia w Gastein 2022: Wpływ kryzysu klimatycznego na zdrowie Sep 26, 2022 04:00 PM to Sep 29, 2022 03:00 PM Hybrydowy: Zły Hofgastein, Austria i internet,

Europejskie Forum Zdrowia Gastein (EHFG) obchodzi 25. rocznicę swojego istnienia w 2022 r. i podsumuje znaczące osiągnięcia w dziedzinie zdrowia publicznego w ostatnim kwartale wieku. EHFG będzie również patrzeć w przyszłość i dyskutować o wyzwaniach i politycznych wariantach działań, które są pilnie potrzebne we wszystkich sektorach, państwach i dyscyplinach w tym przełomowym momencie dla zdrowia, bezpieczeństwa i solidarności. Stwarza to okazję do współtworzenia prawdziwej Europejskiej Unii Zdrowotnej. Sesja S4 pt. „Wpływ kryzysu klimatycznego na zdrowie: Nowe narzędzia wspierające działania europejskie” (27 września) omówią bieżące potrzeby i działania mające na celu oszacowanie skali i wpływu zagrożeń dla zdrowia wynikających z bieżących zmian środowiskowych uwarunkowań zdrowia związanych ze zmianą klimatu. W jaki sposób obecne inicjatywy polityczne i wysiłki badawcze na szczeblu europejskim mogą dostarczyć niezbędnych dowodów, narzędzi i ram reagowania na poważne zagrożenie, jakie zmiana klimatu stwarza dla zdrowia ludzkiego? Zapraszamy do udziału w tej sesji, aby zastanowić się nad obecnymi podejściami i przyszłymi możliwościami przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu.

Water4All 2022 – wspólne ogłoszenie transnarodowego zaproszenia do składania wniosków

Wspólne transnarodowe zaproszenie do składania projektów badawczych i innowacyjnych w ramach europejskiego partnerstwa Water4All dotyczące: „Gospodarowanie zasobami wodnymi: odporność, przystosowanie się i łagodzenie skutków ekstremalnych zdarzeń hydroklimatycznych oraz narzędzia zarządzania” są obecnie otwarte. W ramach zaproszenia wspiera się projekty mające na celu zapewnienie wiedzy, modeli, podejść, narzędzi i metod w celu lepszego zrozumienia procesów hydrologicznych w celu skuteczniejszego reagowania na pojawiające się problemy związane ze zmianą klimatu związane z wodą.

Dziesięć zaleceń dotyczących sposobów lepszej ochrony dziedzictwa kulturowego przed skutkami zmiany klimatu

Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie pt. „Wzmocnienie odporności dziedzictwa kulturowego na zmianę klimatu”. Informacje zebrała grupa ekspertów z państw członkowskich UE ds. otwartej metody koordynacji (OMK). W sprawozdaniu przedstawiono zestaw dziesięciu zaleceń mających na celu przyczynienie się do wzmocnienia odporności dziedzictwa kulturowego na zmianę klimatu.

Parlament Europejski popiera apel przywódców lokalnych o wzmocnienie roli miast i regionów w globalnych negocjacjach w sprawie klimatu

Parlament Europejski i Europejski Komitet Regionów łączą siły przed konferencją ONZ w sprawie zmiany klimatu (COP27) w 2022 r., wzywając państwa członkowskie do podjęcia działań w dziedzinie klimatu. Rezolucja Parlamentu Europejskiego COP27 uznaje pilną potrzebę wielopoziomowego i opartego na współpracy działania oraz zaangażowania władz lokalnych i regionalnych we wdrażanie porozumienia paryskiego, wspiera kierowane lokalnie podejścia do przystosowania się do zmiany klimatu i ochrony różnorodności biologicznej, wzywa do obowiązkowych testów przystosowania się do zmiany klimatu i podatności na zmianę klimatu na szczeblu lokalnym oraz podkreśla potrzebę lepszego ukierunkowania środków finansowych na szczebel lokalny.

Europejska inauguracja sprawozdania Lancet Countdown z 2021 r. Dec 02, 2021 from 03:30 PM to 04:30 PM Online,

Ustalenia zawarte w sprawozdaniu Lancet Countdown dla Europy z 2021 r. zostaną przedstawione podczas tego webinarium, podczas którego decydenci polityczni i badacze wymienią poglądy z prelegentami na temat sposobów zapobiegania skutkom zmiany klimatu dla zdrowia publicznego.

Europejska konferencja na temat zdrowia publicznego 2021 Nov 10, 2021 12:00 AM to Nov 12, 2021 11:59 PM Online,

Tematem 14. edycji jest przyszłość zdrowia publicznego w zmieniającym się świecie. Sesja plenarna 5 poświęcona jest zmianie klimatu, sprawiedliwości i zdrowiu publicznemu – potrójna rola zorganizowana przez EuroHealthNet.

Doroczne spotkanie na temat zdrowia planety Oct 31, 2022 12:00 AM to Nov 02, 2022 11:59 PM Hybrydowy: Boston, MA, USA i internet,

Celem 5. dorocznego spotkania na temat zdrowia planety jest informowanie o złożoności naszej planety w dziedzinie zdrowia, w tym zmiany klimatu, znajdowanie społeczności, szukanie rozwiązań oraz budowanie umiejętności w zakresie działań i zmian. Zdrowie planety to transdyscyplinarne i ukierunkowane na rozwiązania ramy umożliwiające zrozumienie i sprostanie największym wyzwaniom naszych czasów: transformacja i degradacja różnorodności biologicznej i systemów naturalnych Ziemi oraz jej wzajemnie powiązane skutki dla zdrowia ludzkiego.

Europejski Forum na rzecz Zmniejszania Ryzyka Związanego z Klęskami Żywiołowymi (EFDRR) – dialog ukierunkowany na działania Oct 21, 2022 12:00 AM to Oct 27, 2022 11:59 PM Ateny, Grecja i Dubrownik, Chorwacja/hybryd,

Dialog w ramach Europejskiego Forum na rzecz Zmniejszania Ryzyka Związanego z Klęskami Żywiołowymi (EFDRR) ma na celu ułatwienie wymiany doświadczeń między zainteresowanymi stronami, w tym samorządami lokalnymi, oraz opracowanie dostosowanych wytycznych politycznych dotyczących kwestii związanych z przystosowaniem się do zmiany klimatu i zmniejszaniem ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi. Pierwszy dialog ukierunkowany na działania „Integracyjne i oparte na współpracy systemy zarządzania ryzykiem związanym z ciepłem i pożarami lasów” jest prowadzony przez rząd Grecji i odbędzie się 21 października 2022 r. w Atenach (Grecja). Drugi dialog ukierunkowany na działania „Inwestowanie w zmniejszanie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi w Europie Południowo-Wschodniej” jest prowadzony przez rząd Chorwacji i odbędzie się w Dubrowniku 25–27 października 2022 r. Wydarzenia będą dostępne online.

Document Actions