Home Latest news and events on Climate-ADAPT

Latest news and events on Climate-ADAPT

Stay up to date with the latest changes on Climate-ADAPT
Kolokwium Roberta Kocha 2022 – Zmiana klimatu i zdrowie publiczne: Argumenty zdrowotne na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu Jun 08, 2022 from 04:00 PM to 05:30 PM Webex seminar,

Podjęcie szybkich i ambitnych działań mających na celu powstrzymanie i odwrócenie kryzysu klimatycznego może przynieść wiele korzyści zdrowotnych. Ponadto korzyści dla zdrowia publicznego wynikające z ambitnych wysiłków na rzecz łagodzenia zmiany klimatu znacznie przewyższałyby ich koszty. W prezentacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) omówione zostaną kwestie zdrowotne w procesach podejmowania decyzji w sprawie klimatu.

Ludzie i planeta – od teorii do konferencji w sprawie rozwiązań Nov 08, 2021 12:00 AM to Nov 10, 2021 11:59 PM Lahti, Finland,

W związku ze zmianą klimatu i utratą różnorodności biologicznej konieczne są pilne decyzje i działania. Celem konferencji jest omówienie wyzwań naukowych związanych z interdyscyplinarnymi badaniami w dziedzinie nauk środowiskowych i medycznych oraz przedstawienie rozwiązań wspierających zdrowie publiczne i respektujących ograniczenia planety.

Światowy Kongres Planowania ISOCARP: „Od majątku do zdrowych miast” Oct 03, 2022 11:00 AM to Oct 06, 2022 12:00 PM Brussels, Belgium,

Międzynarodowe Towarzystwo Miast i Planistów Regionalnych (ISOCARP) jest platformą z wizją uczynienia miast i osiedli ludzkich inkluzywnymi, odpornymi i zrównoważonymi poprzez partycypacyjne planowanie miejskie i terytorialne. Celem tegorocznego kongresu jest uwypuklenie potrzeby ścieżek w tej dziedzinie: „Od Wealthy do Zdrowych Miast”. Obejmuje on również temat przystosowania się do zmiany klimatu.

Następna konferencja LEVEL 2021 Oct 20, 2021 from 12:00 AM to 11:59 PM Online & Dordrecht (NL),

Jednodniowa konferencja (warsztaty internetowe i osobiste) koncentruje się na różnych aspektach innowacji, badając wpływ rozwiązań opartych na zasobach przyrody na przystosowanie się do zmiany klimatu, różnorodność biologiczną, ludzi i społeczeństwo oraz zdrowie i dobrostan.

Nauka na rzecz działań w dziedzinie klimatu: Wkład Unii Europejskiej w badania naukowe w grupie roboczej II Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) ds. skutków, przystosowania się i podatności na zagrożenia: zapewnienie rozwiązań umożliwiających odporny rozwój

Broszura pt. „Wkład badań naukowych Unii Europejskiej (UE) w grupie roboczej II Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) ds. skutków, przystosowania się do zmiany klimatu i podatności na zagrożenia: zapewnienie rozwiązań, umożliwienie odpornego rozwoju” przedstawia i docenia wkład projektów finansowanych przez UE w wytyczanie granic światowej klasy nauki o adaptacji jako kluczowego składnika rozwoju odpornego na zmianę klimatu i sprawiedliwej transformacji dla wszystkich.

Projekt Krajowego Planu Adaptacji 2100 – Ocena podatności terytorium Portugalii na zmianę klimatu w XXI wieku (RNA 2100)

Projekt krajowego planu działania na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu 2100 – Ocena podatności terytorium Portugalii na zmianę klimatu w XXI wieku (RNA 2100) określa narracje zmian podatności na zagrożenia i skutków zmiany klimatu w Portugalii. Oceniono w nim również potrzebę inwestycji w przystosowanie się do zmiany klimatu oraz społeczno-gospodarcze koszty niepodejmowania działań. RNA 2100 wspiera i reaguje na działania polityki publicznej mające na celu przystosowanie się do zmiany klimatu na różnych poziomach interwencji terytorialnej. Ponieważ RNA 2100 jest również wspierana przez inicjatywy mające na celu rozpowszechnianie jej wyników, w tym wśród ogółu społeczeństwa, ma ona zamiar stać się ważnym narzędziem podnoszenia świadomości w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

Konferencja Nordycka w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu (NOCCA) 2023 Apr 17, 2023 12:00 AM to Apr 19, 2023 11:59 PM Reykjavík, Islandia,

Konferencja Nordycka w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu, NOCCA23”, odbędzie się w Islandii, Reykjavík Grand Hotel w dniach 17–19 kwietnia 2023 r. Konferencja z zadowoleniem przyjmuje wszystkich, którzy pracują nad przystosowaniem się do zmiany klimatu w dziedzinach nauki, w społecznościach lokalnych, rządach i administracji gminnej, w ministerstwach i organach krajowych, w polityce, przedsiębiorstwach, przemyśle i organizacjach pozarządowych. Rejestracja rozpocznie się w listopadzie 2022 r.

Sprawozdanie dotyczące środowiska w lotnictwie europejskim z 2022 r.

Głównym celem sprawozdania na temat środowiska w lotnictwie europejskim z 2022 r. jest zapewnienie obiektywnego, jasnego i dokładnego źródła informacji na temat efektywności środowiskowej sektora lotnictwa na szczeblu europejskim. Zawiera również sprawozdania na temat polityk i działań wdrażanych w celu dalszego dostosowania i budowania odporności poprzez uwzględnianie kwestii związanych ze zmianą klimatu w procesach planowania i przyszłych inwestycjach.

Øresund Bridge ma obecnie wytrzymać 10,000-letni wzrost huraganu

Duńskie Ministerstwo Środowiska i Agencja Ochrony Środowiska, we współpracy z kilkoma innymi ministerstwami, agencjami i organizacjami, opublikowały nowe studium przypadku dotyczące mostu Øresund. Øresundsbro Konsortiet chroni czterokilometrowy tunel przed falami burzowymi. Po zakończeniu bieżących projektów w 2025 r. część tunelu połączenia Øresund będzie w stanie wytrzymać 10,000-letni wzrost huraganu, przewidywany do 2050 r. Obecne projekty infrastrukturalne obejmują budowę nowych wałów i betonowego ściany ochrony przeciwpowodziowej.

Transformacja miejska 2022 – Integracja planowania urbanistycznego i transportowego, środowiska i zdrowia na rzecz zdrowszego życia w miastach Nov 08, 2022 12:00 AM to Nov 10, 2022 11:59 PM Sitges Barcelona, Spain,

Celem konferencji jest promowanie zdrowego rozwoju obszarów miejskich poprzez połączenie różnych dyscyplin działających w miastach. Zajmie się nauką i praktyką oraz zapewni drogi do niskoemisyjnych, przyjaznych dla życia, sprawiedliwych i zdrowych miast. Odporność na zmianę klimatu jest jednym z tematów poruszanych w sposób integracyjny.

Konsorcjum uniwersytetów w dziedzinie zdrowia na świecie – doroczna konferencja 2022 r. Mar 25, 2022 12:00 AM to Apr 01, 2022 11:59 PM Online,

Tematem konferencji Konsorcjum Uniwersytetów Globalnego Zdrowia (CUGH) w 2022 r. jest „zdrowa ludzie, zdrowa planeta, sprawiedliwość społeczna”. Podczas odbywających się przed konferencją wirtualnych sesji satelitarnych w dniach 21–25 marca i 28 marca – 1 kwietnia reprezentowany jest szeroki wachlarz dyscyplin medycznych. Uczestnicy będą inspirowani, będą kwestionowani, nauczą się nowych umiejętności, nawiążą nowe kontakty i znajdziemy sposoby poprawy zdrowia ludzi i naszej planety.

Światowy Kongres ICLEI 2021–2022: Szczyt w Malmö May 11, 2022 12:00 AM to May 13, 2022 11:59 PM Malmö, Sweden,

Światowy Kongres ICLEI w latach 2021–2022: Szczyt w Malmö odbędzie się w celu wymiany i inspirowania się do najlepszych praktyk w zakresie lokalnego zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi aspektów adaptacyjnych, takich jak rozwiązania oparte na zasobach przyrody. Szczyt w Malmö będzie miał trzy dni podstawowego programowania dla uczestników, obejmujący strategiczne dialogi wysokiego szczebla oparte na tematach zbadanych w 2021 r., a także ekscytujące wizyty techniczne, pogłębione warsztaty i liczne możliwości tworzenia sieci kontaktów, szczególnie odpowiednie do osobistego uczestnictwa.

Impreza towarzysząca COP26: Zadziałaj teraz! Polityki i narzędzia na rzecz ukierunkowanych na zdrowie działań w dziedzinie klimatu Nov 11, 2021 from 03:15 PM to 04:15 PM COP26 Health Pavilion, Glasgow (UK) & online,

Wydarzenie towarzyszące organizowane przez WHO Europa podczas COP26, którego celem jest zbadanie, dlaczego pilne działania w dziedzinie klimatu są warunkiem wstępnym utrzymania zdrowia na świecie oraz w jaki sposób prozdrowotne środowiska i zachowania mogą być korzystne dla klimatu.

Uruchomienie sprawozdania Lancet Countdown z 2022 r. w sprawie zdrowia i zmiany klimatu Oct 26, 2022 from 02:00 PM to 04:00 PM W internecie,

Lancet Countdown: Monitorowanie postępów w dziedzinie zdrowia i zmiany klimatu wirtualnie rozpoczyna swoje sprawozdanie z 2022 r. W sprawozdaniu przedstawiono nowe dowody wspierające przyspieszone działania w dziedzinie klimatu i szybkie wycofywanie paliw kopalnych w celu ochrony zdrowia ludności na całym świecie. Złożone zagrożenia związane z bezpieczeństwem żywnościowym, przenoszeniem chorób i wpływami na źródła utrzymania w połączeniu z pandemią COVID-19, kryzysy energetyczne i kryzysy związane z kosztami życia mają wpływ na zdrowie i dobrostan ludzi.

Konferencja w sprawie przyszłości przystosowania się do zmiany klimatu w 2023 r. Oct 02, 2023 12:00 AM to Oct 06, 2023 11:59 PM Montréal, Kanada/hybrydowa,

Seria konferencji w sprawie przystosowywania się do zmiany klimatu jest pierwszą międzynarodową konferencją poświęconą wyłącznie przystosowaniu się do zmiany klimatu. Ta dwuletnia konferencja jest sztandarowym wydarzeniem Światowego Programu Nauki o Przystosowywaniu się do zmiany klimatu (WASP) – jednym z czterech elementów Światowego Programu Klimatycznego. W październiku 2023 r. w Ouranos, rządzie Kanady i WASP odbędzie się siódma edycja przyszłości adaptacji (AF2023). Główne centrum konferencji będzie zlokalizowane w Palais des congrès de Montréal w Quebecu w Kanadzie. Zaproszenie na sesje zostanie ogłoszone na początku października 2022 r. Może istnieć komponent europejskich działań i projektów badawczych w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

Eksperci spotkali się w Atenach, by podjąć działania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i odporności miast

Miasta i regiony w całej Europie dokładają wszelkich starań, aby wspierać odporność i przystosowanie się do zmiany klimatu, i chętnie wymieniają się wiedzą i doświadczeniami związanymi z tymi działaniami. W dniach 14–15 września w Atenach (Grecja) odbyła się 9. edycja Europejskiego Forum Odporności Miejskiej (EURESFO), w której udział wzięli przedstawiciele miast, eksperci i zainteresowane strony zajmujące czołową pozycję w dziedzinie przystosowania się do zmiany klimatu, odporności miast i zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi.

Dialog na temat sprawiedliwej transformacji Oct 12, 2022 from 01:00 PM to 03:00 PM W internecie,

W ramach tego dialogu zatytułowanego: „Sprawiedliwa odporność: pokazałeś(-aś) go... A następnie znasz to”, zorganizowane przez Wageningen UR, skupią się na znaczeniu sprawiedliwej odporności w strategiach adaptacyjnych na szczeblu unijnym i lokalnym oraz na sposobach pomiaru sprawiedliwej odporności.

Internetowa konferencja na temat krajobrazu klimatycznego na temat wpływu projektowania krajobrazu na odporność na zmianę klimatu i mezoklimat Oct 18, 2022 12:00 AM to Oct 19, 2022 11:59 PM W internecie,

W dniach 18–19 października 2022 r. odbędzie się internetowa konferencja poświęcona krajobrazom klimatycznym pt. „Wpływ projektowania krajobrazu na odporność na zmianę klimatu i mezoklimat”. Celem konferencji jest pokazanie naukom, praktykom, polityce, ekspertom ds. mediów i przedsiębiorstwom ogromnego potencjału produkcji roślinnej ukierunkowanej na ekosystem oraz odpowiednio zaprojektowanej gospodarki wodnej w zakresie bilansu wodnego gruntów wykorzystywanych w rolnictwie i leśnictwie. Jednocześnie należy rozważyć związane z tym pozytywne skutki dla różnorodności biologicznej, zdrowych gleb i lepszego przystosowania się do zmiany klimatu. Przedstawione i omówione zostaną odpowiednie i wykonalne rozwiązania zwiększające odporność rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej.

Webinarium Biura Wsparcia Projektów Zielonego Ładu: Misja w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu Oct 24, 2022 from 10:00 AM to 12:00 PM W internecie,

Biuro Wsparcia Projektów w ramach Zielonego Ładu (GD-SO) organizuje serię webinarium, aby uwypuklić najnowocześniejsze osiągnięcia i innowacje w ramach projektów zaproszeń do składania wniosków w ramach Zielonego Ładu i podzielić się nimi z szerszą publicznością. Seminarium internetowe „Misja na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu” odbędzie się 24 października w godz. 10.00–12.00 czasu środkowoeuropejskiego. W ramach tego webinarium uruchomione zostanie nowe, zorientowane na oddziaływanie podejście do europejskiej polityki w zakresie badań naukowych i innowacji wspierające cele Europejskiego Zielonego Ładu i odegra ważną rolę w promowaniu wdrażania strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu z 2021 r.

Nordycka perspektywa transgranicznego ryzyka klimatycznego – notatka polityczna Nordyckiej Rady Ministrów

Dokument programowy i badanie pt. „Nordic Perspectives on Transborderary Climate Risk” [Nordyckie perspektywy transgranicznego ryzyka klimatycznego] przeprowadzone przez Nordycką Radę Ministrów pokazują, w jaki sposób powodzie i pożary lasów oraz inne zmiany klimatu wpływają kaskadowo ponad granicami, powodując na przykład wyższe ceny lub zakłócenia w dostawach towarów żywnościowych. W sprawozdaniu zawarto zalecenia dotyczące tego, w jaki sposób kraje nordyckie mogą lepiej wspólnie przeciwdziałać tym zagrożeniom.

Candidarsi alla missione Adattamento ai cambiamenti climatici entro il 25 novembre 2022

La missione dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici si concentra sul sostegno alle regioni, alle città e agli enti locali dell'UE nei loro sforzi volti a rafforzare la resilienza contro gli impatti dei cambiamenti climatici. Gli enti regionali e locali che condividono le ambizioni della missione possono manifestare il loro interesse per il sondaggio dell'UE a firmare la Carta della missione e ad aderire alla missione entro il 25 novembre 12: 00 CET al più tardi.

Ondate di calore in Europa: Come mantenere gli edifici raffreddati in modo sostenibile?

La nota informativa dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) intitolata "Cooling buildings in Europe" analizza come alleviare al meglio lo stress termico negli edifici e i suoi potenziali impatti sui gruppi vulnerabili, sulla salute e sulle disuguaglianze, riducendo nel contempo il consumo di energia. Le frequenti ondate di calore e la crescente vulnerabilità della popolazione determineranno un aumento sostanziale degli effetti negativi sulla salute in Europa, a meno che non vengano adottate misure di adattamento.

Nuova relazione dell'AEA dal titolo "Climate change impact on health in Europe: heat and infettive diseases" out (Impatto dei cambiamenti climatici sulla salute in Europa: calore e malattie infettive)

È pubblicata la nuova relazione dell'AEA dal titolo "Climate change impacts on health in Europe: heat and infettive diseases" (Impatto dei cambiamenti climatici sulla salute in Europa: calore e malattie infettive), che fornisce dati e prospettive sulle minacce per la salute causate dalle ondate di calore e dalle malattie sensibili al clima.

Risultati essenziali della ricerca a sostegno del processo decisionale in un decennio critico

La relazione "New Insights in Climate Science 2022" del 10 pone l'accento sulle complesse interazioni tra i cambiamenti climatici e altri fattori di rischio, come i conflitti, le pandemie, le crisi alimentari e le sfide di sviluppo sottostanti. La presente relazione risponde a chiare richieste di orientamenti politici durante questo decennio critico per il clima. Vi è l'urgente necessità di risposte adattative al fine di evitare e ridurre al minimo ulteriori perdite e danni.

Analisi dei rischi climatici e adattamento delle imprese

Per facilitare l'attuazione della tassonomia dell'Unione europea, l'Agenzia tedesca per l'ambiente ha elaborato la raccomandazione "Come effettuare una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità per la comunicazione della tassonomia dell'UE?". Tali raccomandazioni descrivono il modo in cui le imprese possono concretamente procedere al fine di soddisfare i requisiti giuridici per determinare se determinate attività economiche contribuiscono in modo significativo agli obiettivi ambientali europei, tra cui la protezione del clima e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Lancio della relazione Lancet Countdown in Europe 2022 Oct 27, 2022 from 11:00 AM to 01:00 PM On-line,

L'evento di lancio della prima relazione sugli indicatori del "Lancet Countdown in Europe" (pubblicato nel Lancet Public Health nell'ottobre 2022) discuterà degli ultimi dati sul modo in cui i cambiamenti climatici stanno compromettendo le fondamenta della buona salute, nonché dei benefici per la salute di una risposta rapida e solida ai cambiamenti climatici in Europa.

Conferenza mondiale del 2021 sulla salute e i cambiamenti climatici: Giustizia climatica Nov 06, 2021 12:00 AM to Nov 07, 2021 11:59 PM Glasgow, UK,

L'obiettivo è sostenere e illustrare i contributi determinati a livello nazionale (NDC) all'accordo di Parigi che sono ambiziosi, basati sui principi di giustizia ed equità, e promuovono e proteggono la salute. Mobiliterà inoltre il movimento in rapida crescita di operatori sanitari in tutto il mondo che stanno portando avanti un'azione ambiziosa per il clima.

Document Actions