Home Latest news and events on Climate-ADAPT
Info
Dear visitors, we are in the process of migrating the website to some multilingual versions. There will be parts of the website that may be experiencing technical difficulties. We apologise for any temporal inconvenience. Stay informed and register for our climate change adaptation information.

Latest news and events on Climate-ADAPT

Stay up to date with the latest changes on Climate-ADAPT
W jaki sposób sezonowe prognozy klimatyczne mogą pobudzić europejską produkcję pszenicy

Rolnicy i decydenci mogą czerpać korzyści z uwzględnienia sezonowych prognoz pogodowych przy podejmowaniu decyzji dotyczących produkcji pszenicy. Czas kwitnienia można wiarygodnie przewidzieć już na początku sezonu wegetacyjnego w Europie Środkowej i Wschodniej. Wynika to z badania przeprowadzonego przez naukowców Wspólnego Centrum Badawczego opublikowanego niedawno w „Nature”.

Zmniejszone ryzyko powodziowe dla ponad 1 300 osób żyjących wzdłuż słoweńskich rzek

Aby zapobiec powodziom, jak miało to miejsce w Słowenii w przeszłości, wzdłuż rzek Meža i Mislinja podjęto szereg działań w ramach projektu finansowanego z polityki regionalnej UE, realizowanego przez Słoweńską Agencję Wodną. Projekt przyczyni się do zapewnienia 100-letniej ochrony przeciwpowodziowej na obszarach miejskich i rolniczych objętych projektem.

Europejczycy postrzegają zmianę klimatu jako największe wyzwanie dla UE

Dziewięciu na 10 młodych Europejczyków zgadza się, że przeciwdziałanie zmianie klimatu może przyczynić się do poprawy ich zdrowia i dobrostanu, podczas gdy 84 % osób w wieku co najmniej 55 lat zgadza się z tym poglądem. Według specjalnego badania Eurobarometru na temat przyszłości Europy niemal co drugi Europejczyk (49 %) postrzega zmianę klimatu jako główne globalne wyzwanie dla przyszłości UE.

Zwiększanie odporności dzięki informacjom o ryzyku klimatycznym

WWiI ds. klimatu EIT bada sposoby przyspieszenia przejścia na bardziej odporny świat dzięki nowatorskim projektom innowacyjnym. Przystosowanie się do zmiany klimatu i ekstremalnych zjawisk pogodowych wymaga narzędzi wspierających podejmowanie decyzji w celu walidacji środków przeciwdziałania zagrożeniom. Nowe narzędzie Crisi-ADAPT II oferuje decydentom tego rodzaju wsparcie. Projekt Crisi-ADAPT II ma na celu monitorowanie i poprawę planowania środków przystosowawczych poprzez walidację w czasie rzeczywistym w oparciu o prognozę ryzyka klimatycznego opartą na lokalizacji i sezonową.

Dane z usług programu Copernicus w zakresie zmiany klimatu wspierają badania naukowe i kształtowanie polityki przez cały 2021 r.

W ramach usługi programu Copernicus w zakresie zmiany klimatu (C3S) uzyskano szeroki zakres wiarygodnych, kontrolowanych pod względem jakości informacji i zbiorów danych na temat stanu klimatu, w ramach wsparcia badań naukowych oraz strategii łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej prowadzonych przez decydentów politycznych i przedsiębiorstwa. C3S opublikowało swoje coroczne ustalenia, z których wynika, że na świecie ostatnie siedem lat było najcieplejszymi w historii, a Europa przeżywa najcieplejsze lato w historii.

Pilna potrzeba dostosowania się do ogromnych skutków zmiany klimatu podkreślona w ostatnim sprawozdaniu IPCC

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) opublikował swoje najnowsze sprawozdanie na temat skutków zmian klimatu, przystosowania się do nich i podatności na nie, wkład grupy roboczej II do szóstego sprawozdania oceniającego IPCC. Jednym z głównych wniosków zawartych w sprawozdaniu jest to, że zmiana klimatu wywołana przez ludzkość już teraz wpływa na przyrodę i ludzi w sposób bardziej intensywny, częściej i na szerszym obszarze geograficznym niż wcześniej zakładano. Ustalenia zawarte w sprawozdaniu potwierdzają, że Europa musi stać się bardziej odporna na zmianę klimatu i przygotować się na nieuniknione skutki kryzysu klimatycznego.

Zielony Tydzień Unii Europejskiej 2021 zapewnia szeroko zakrojoną mobilizację na rzecz zdrowszych ludzi i planety

Tegoroczna edycja Zielonego Tygodnia Unii Europejskiej (UE) – największego dorocznego europejskiego wydarzenia środowiskowego – zakończyła się rekordowym zaangażowaniem obywateli i zainteresowanych stron w całej UE. Wydarzenie to, poświęcone ambicjom UE polegającym na zerowym poziomie zanieczyszczenia, przyciągnęło się do wysiłków na rzecz rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody, tworząc świat, w którym zanieczyszczenie nie jest już szkodliwe dla zdrowia ludzi i ekosystemów.

Pięćdziesiąt miast zobowiązuje się do wykraczania poza środowisko naturalne

Porozumienie Komisji Europejskiej w sprawie zielonego miasta osiągnęło milowy cel wielu miast, które chciałyby przyjąć jeszcze ambitniejsze cele w zakresie ochrony środowiska. Alba Iulia (Rumunia), Koszyce (Słowacja) i Grenoble (Francja), Zielona Stolica Europy w 2022 r., ogłosili swoje zobowiązania. Miasta te dołączają do innych sygnatariuszy, wyznaczając ambitne cele w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej oraz wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym i lokalnych działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

Nowa Europejska Naukowa Rada Doradcza ds. Zmian Klimatu

Powołano członków nowego Europejskiego Naukowego Komitetu Doradczego ds. Zmian Klimatu, a ten niezależny organ może obecnie zapewnić UE wiedzę naukową, wiedzę fachową i doradztwo w zakresie zmiany klimatu, skutków zmiany klimatu i przystosowania się do niej. Prace komitetu doradczego będą stanowić podstawę działań UE w dziedzinie klimatu i wysiłków na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

W kierunku silniejszego i bardziej odpowiedzialnego zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi w całej UE

192 krajowe stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca na całym świecie odgrywają kluczową rolę w działaniach na rzecz zapobiegania wszelkiego rodzaju kryzysom i katastrofom, ograniczania ich skutków i reagowania na nie. Większa rozliczalność wymaga inwestycji w wielu obszarach, w tym współpracy, koordynacji, zdolności lokalnych i stałego zaangażowania społeczności. Jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, aspekty te mają również kluczowe znaczenie dla stworzenia bardziej odpornego społeczeństwa w UE, wspieranego przez Unijny Mechanizm Ochrony Ludności.

10 Najważniejsze informacje na temat zdrowia z 6. sprawozdania IPCC

Wkład grupy roboczej II do szóstego sprawozdania oceniającego IPCC – AR6 Climate Change 2022: Impact, Adaptation and Vulnerability [Skutki, adaptacja i podatność], opublikowane w dniu 28 lutego 2022 r., zawiera ważne przesłania dotyczące obecnego i przyszłego wpływu ekstremalnego ciepła na zdrowie ludzi.

Zdrowie jako siła napędowa działań na rzecz zmiany klimatu

Z okazji francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Santé publique France i Międzynarodowe Stowarzyszenie Krajowych Instytutów Zdrowia Publicznego (IANPHI) zorganizowały 8 kwietnia 2022 r. dzień dyskusji na temat zmiany klimatu i zdrowia publicznego. Wydarzenie to miało na celu zwiększenie świadomości na temat powiązań między klimatem, różnorodnością biologiczną i zdrowiem w polityce publicznej oraz zachęcenie do konkretnych działań na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim w celu przystosowania się do zmiany klimatu.

Sprawozdanie IPCC: „Zmiana klimatu 2022: łagodzenie zmiany klimatu” – podsumowanie dla decydentów politycznych

W streszczeniu dla decydentów (udostępnionym w dniu 4 kwietnia 2022 r.) przedstawiono najważniejsze ustalenia zawarte w sprawozdaniu grupy roboczej III jako wkład do szóstego sprawozdania oceniającego IPCC. Sprawozdanie grupy roboczej III zawiera zaktualizowaną globalną ocenę postępów w łagodzeniu zmiany klimatu i związanych z nią zobowiązań oraz analizuje źródła globalnych emisji. Nowy rozdział dotyczący innowacji, rozwoju i transferu technologii może przyczynić się do osiągnięcia celów zarówno w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, jak i przystosowywania się do niej, a także do osiągnięcia szerszych celów zrównoważonego rozwoju.

Wysokie poziomy zanieczyszczenia powietrza zwiększają ryzyko dla zdrowia związane z wysokimi temperaturami w Europie

Sprawozdanie z projektu UE w sprawie wyczerpania zasobów: W dokumencie „Interaktywne skutki wysokiej temperatury i zanieczyszczenia powietrza w Europie” podsumowano dowody pochodzące z analiz dotyczących interaktywnego wpływu wysokiej temperatury i różnych zanieczyszczeń powietrza na śmierć i choroby związane z sercem i płucami. W ustaleniach podkreślono pilną potrzebę poprawy jakości powietrza w całej Europie, a decydentom politycznym – że należy również uwzględnić środki służące przystosowaniu się do zmiany klimatu, aby chronić wrażliwe podgrupy.

Rozpoczyna się proces partycypacyjny w realizacji Pirenejańskiej strategii przeciwdziałania zmianie klimatu

Przyszła pirenejska strategia przystosowania się do zmiany klimatu będzie pierwszą tego rodzaju strategią w Europie, o charakterze transgranicznym, która w sposób przekrojowy uwzględnia wyzwania klimatyczne bioregionu. W ramach procesu partycypacyjnego odbędzie się kilka warsztatów tematycznych dotyczących transpirenii, których celem będzie przedstawienie pełnego dokumentu na początku jesieni 2021 r.

Miasta odgrywają kluczową rolę w przechodzeniu na ekologiczną i zrównoważoną przyszłość

Zgodnie z dwiema ocenami zmian w środowisku miejskim, opublikowanymi w briefingu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), miasta europejskie mają potencjał, by wytyczyć drogę ku zielonej i zrównoważonej przyszłości. Obejmują one przeciwdziałanie skutkom pandemii dla zdrowia, radzenie sobie z kryzysem klimatycznym i ekologicznym oraz przeciwdziałanie nierównościom społecznym i gospodarczym.

Zaproszenie dla miast: Zgłoś się o wsparcie dostosowane do potrzeb, aby poczynić postępy w zakresie działań przystosowawczych

Narzędzie wspierania polityki jest nową inicjatywą zainicjowaną przez Komisję Europejską w ramach Porozumienia Burmistrzów – Europa, aby pomóc władzom lokalnym i regionalnym we wdrażaniu strategii adaptacyjnych. Czterdzieści władz lokalnych i regionalnych z 12 państw członkowskich UE ma możliwość otrzymania dostosowanego do potrzeb wsparcia ze strony ekspertów w celu poczynienia postępów w zakresie działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Wzywa się je do złożenia wniosku do dnia 21 czerwca 2022 r.

Europejski Bank Inwestycyjny i Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych zgadzają się na wykorzystanie programu Copernicus na rzecz inteligentnego przystosowania się do zmiany klimatu.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) podpisały protokół ustaleń określający ramy współpracy w zakresie zwiększonego wykorzystania danych z obserwacji Ziemi programu Copernicus. W ramach planu działania banku klimatycznego na lata 2021–2025 EBI zobowiązał się do znacznego zwiększenia wysiłków na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu i zapewnienia, aby wszystkie operacje, które wspiera, były dostosowane do obecnej zmienności pogody i przyszłych skutków zmiany klimatu. Nowa umowa o współpracy z ECMWF będzie wspierać ją w osiąganiu tych celów.

Enghaveparken Climate Parken w Kopenhadze przyciąga zarówno ludzi, jak i pomaga w zarządzaniu odpływem wód opadowych

Ponad 90-letnia zielona oaza, Enghaveparken, została przekształcona w wyniku szeroko zakrojonego projektu renowacji. Park jest obecnie jednym z największych projektów przystosowania się do zmiany klimatu w mieście Kopenhaga i może obecnie zatrzymać do 22 600 metrów sześciennych spływów wody deszczowej, gdzie można ponownie wykorzystać zwykłe opady deszczu kierowane do parku.

Globalna kampania na rzecz pobudzenia odpornych działań: Miasta na rzecz odporności

Race to odporność jest globalną kampanią prowadzoną przez prezydencję COP26 i liderów wysokiego szczebla w dziedzinie klimatu, aby zmobilizować się do przywództwa i wsparcia ze strony miast, regionów, przedsiębiorstw i inwestorów, aby pomóc społecznościom pierwszej linii w budowaniu odporności i dostosowywaniu się do skutków zmiany klimatu. Celem inicjatywy „Race to Resilience” jest katalizator działań podmiotów niepaństwowych w celu budowania odporności 4 mld osób z grup i społeczności znajdujących się w trudnej sytuacji na ryzyko związane z klimatem.

Zapewnienie łatwego dostępu do danych programu Copernicus dotyczących zmiany klimatu za pośrednictwem europejskiego badania danych dotyczących klimatu

Europejski przegląd danych dotyczących klimatu, opracowany wspólnie w ramach usług programu Copernicus w zakresie zmiany klimatu (C3S) i EEA, zapewnia łatwy dostęp do zmiennych klimatycznych i wskaźników wpływu na klimat z bazy danych klimatycznych C3S. Umożliwia również poszerzanie wiedzy na mapach w celu skoncentrowania się na mniejszych regionach będących przedmiotem zainteresowania. obejmuje szeregi czasowe dla konkretnych regionów, a użytkownicy mogą eksportować obrazy i dane. To nowe narzędzie ma na celu wspieranie krajów europejskich w opracowywaniu i wdrażaniu ich krajowych, regionalnych i lokalnych strategii przystosowania się do zmiany klimatu. Zostanie on rozszerzony w przyszłości o kolejne indeksy, nowe źródła danych i dodatkowe funkcje.

Przeciwdziałanie skutkom zmiany klimatu dla zdrowia w regionie Morza Śródziemnego i w regionach sąsiadujących

Niniejsze sprawozdanie z warsztatów zawiera oceny z regionu i zalecenia dla decydentów politycznych i środowiska naukowego. Regiony Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu są „hotspotami”, a skutki zmiany klimatu są tu większe niż w innych regionach. Podczas warsztatów omówiono m.in. skutki ekstremalnych zdarzeń pogodowych, niedobór wody, bezpieczeństwo żywnościowe, choroby zakaźne, zanieczyszczenie powietrza oraz problemy zdrowotne przesiedleńców.

Document Actions