Home Latest news and events on Climate-ADAPT

Latest news and events on Climate-ADAPT

Stay up to date with the latest changes on Climate-ADAPT
Transdyscyplinarna konferencja na temat zdrowia i zmiany klimatu Oct 11, 2023 12:00 AM to Oct 12, 2023 11:59 PM Sztokholm, Szwecja,

Transdyscyplinarna konferencja, zorganizowana przez ENBEL, ma zgromadzić naukowców, ekspertów i decydentów politycznych na styku między zdrowiem a zmianą klimatu. Zapewnia ona i prowadzi dyskusje na temat wpływu zmiany klimatu na zdrowie, potencjalnych skutków społecznych i możliwości przystosowania się do zmiany klimatu.

Rozmowy klimatyczne – Jak dostosować się do zmiany klimatu na obszarach chronionych?

Rozmowy klimatyczne to pięcioczęściowy dokument dokumentalny, którego celem jest lepsze zrozumienie, co jest potrzebne, aby pomóc w przystosowaniu się do zmiany klimatu i jak wykorzystać rozwiązania oparte na zasobach przyrody do przystosowania się do zmiany klimatu. Odkrywają doświadczenia zdobyte przez specjalistów ds. ochrony przyrody na obszarach chronionych przyrodniczo i wokół nich w całej Europie.

Europejski Kongres Medycyny Tropikalnej i Międzynarodowego Zdrowia Nov 20, 2023 12:00 AM to Nov 23, 2023 11:59 PM Utrecht, Niderlandy,

Związek między zdrowiem ludzi a zmianą klimatu jest głównym tematem 13. Europejskiego Kongresu Medycyny Tropikalnej i Międzynarodowego Zdrowia (ECTMIH): jaki wpływ wywierają na nasz system opieki zdrowotnej ekstremalne zdarzenia pogodowe i katastrofalne warunki, w tym fale upałów, powodzie i pożary lasów w Europie? Celem ECTMIH-2023 jest przyspieszenie powiązań między medycyną tropikalną, zdrowiem na świecie i zdrowiem planety. Podkreśla się równość w dziedzinie zdrowia i powszechne zabezpieczenie zdrowotne.

Wielkie możliwości, ale również wyzwania, dla NBS w krajach nordyckich

Nowe sprawozdanie pt. „Praca z rozwiązaniami opartymi na przyrodzie: Synteza i mapowanie statusu w krajach nordyckich” przedstawiono przegląd stanu rozwiązań opartych na przyrodzie, w tym badania naukowe, ramy polityczne, wyzwania i przykłady projektów realizowanych w krajach nordyckich. Sprawozdanie zostało sfinansowane w ramach programu badawczego Nordyckiej Rady Ministrów realizowanego w latach 2021–2024. Program zachęca kraje nordyckie do współpracy i poszerzania bazy wiedzy na temat rozwiązań opartych na zasobach przyrody, odbudowy, łagodzenia zmiany klimatu oraz niebieskiej/zielonej infrastruktury.

Nowa strona Obserwatorium poświęcona zdrowiu na temat wpływu ozonu w warstwie przyziemnej i widzów prognozowania ozonu

Ozon w warstwie przyziemnej wpływa na zdrowie ludzi, wpływając negatywnie na funkcjonowanie układu oddechowego i układu krążenia, co prowadzi do większej liczby przyjęć do szpitali, nieobecności w szkole i pracy, stosowania leków, a nawet przedwczesnej umieralności. Oczekuje się, że bieżące i przyszłe zmiany klimatyczne w różny sposób wpłyną na zmienność z roku na rok stężeń ozonu i jego wartości szczytowych. Obserwatorium zawiera obecnie specjalną sekcję opisującą wpływ ozonu w warstwie przyziemnej na zdrowie ludzi, obserwowane i przewidywane skutki zmiany klimatu oraz przykłady działań politycznych mających na celu zmniejszenie obciążenia dla zdrowia ludzkiego i jego kosztów gospodarczych. 4-dniowy przeglądarka prognozowania ozonu w warstwie przyziemnej z usługi programu Copernicus w zakresie monitorowania atmosfery (CAMS) jest również dostępny w Obserwatorium.

Kiedy nastąpi wzrost poziomu morza o 2 metry i w jaki sposób możemy się dostosować?

WE wspólnym dokumencie politycznym projekty PROTECT, CoCliCo i SCORE finansowane przez UE w ramach programu „Horyzont 2020” określają działania, które są pilnie potrzebne do ograniczenia strat i szkód, ponieważ przystosowanie się do zmiany klimatu jest procesem ciągłym, obejmującym działania krótkoterminowe, planowanie długoterminowe i myślenie strategiczne.

Atlas interaktywny IPCC

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) opracował narzędzie do badania obserwowanych globalnych i regionalnych danych i symulacji modeli. Stanowi on podstawę wkładu grupy roboczej I do szóstego sprawozdania oceniającego (AR6). Regionalny komponent informacyjny zapewnia dostęp do danych dotyczących klimatu z globalnych i regionalnych baz danych. Komponent syntezy regionalnej dostarcza informacji jakościowych na temat zmian w tzw. wpływie klimatycznym.

Cele Unii Europejskiej w zakresie odporności na klęski żywiołowe

Komisja Europejska wraz z państwami członkowskimi opracowała pięć unijnych celów w zakresie odporności na klęski i katastrofy, aby ukierunkować przyszłe prace nad zapobieganiem klęskom żywiołowym i gotowością na nie. Cele te wskazują na strategiczne obszary, w których państwa członkowskie i Komisja muszą współpracować w celu wzmocnienia naszej zbiorowej zdolności do przetrwania przyszłych klęsk żywiołowych (w tym ekstremalnych zdarzeń pogodowych), ochrony obywateli oraz ochrony źródeł utrzymania, a także środowiska.

UrbanByNature South Eastern Europe Hub Webinar #3 Recap: Osiągnięcie celów środowiskowych i społecznych poprzez plany zazieleniania obszarów miejskich

Seminarium internetowe #3 UrbanByNature w Europie Południowo-Wschodniej dotyczyło celów środowiskowych i społecznych w ramach planów zazieleniania miast. Omówiono również aspekty dotyczące sposobu przedstawienia planu działania poprzez silne uczestnictwo obywateli w określaniu priorytetowych tematów i obszarów interwencji m.in. w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, odporności na zmianę klimatu i miejskiego charakteru. Przedstawiono studia przypadków z Aten, Belgradu i z projektu CLEVER Cities.

Przewodnik dotyczący lokalnego planowania przystosowania się do zmiany klimatu w regionie Morza Bałtyckiego

„Przewodnik dotyczący lokalnego planowania przystosowania się do zmiany klimatu w regionie Morza Bałtyckiego” pomoże samorządom i społecznościom lokalnym w podjęciu wstępnych działań na rzecz stworzenia bezpiecznego, społecznie i gospodarczo bezpiecznego i zrównoważonego społeczeństwa odpornego na obecne i przyszłe skutki zmiany klimatu. Wytyczne dotyczące przygotowania i opracowania planu przystosowania się do zmiany klimatu dla samorządów lokalnych w regionie Morza Bałtyckiego (BSR) zostały przygotowane jako wynik projektu „Uwzględnianie kwestii klimatu na poziomie lokalnym w regionie Morza Bałtyckiego (CliMaLoc).

Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska Morskiego (EMODnet) uruchamia w pełni ujednoliconą usługę danych morskich

Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska Morskiego (EMODnet) uruchomiła w pełni ujednoliconą usługę danych morskich, łącząc wszystkie dane w jeden portal. Szybki dostęp do wiarygodnych i dokładnych danych i informacji ma zasadnicze znaczenie dla przeciwdziałania zagrożeniom dla środowiska morskiego, opracowywania polityk i przepisów mających na celu ochronę wrażliwych obszarów naszych wybrzeży i oceanów, zrozumienia tendencji i prognozowania przyszłych zmian. Portal ten przyczynia się do międzynarodowych i europejskich wysiłków na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu.

Warunki niedoboru wody w Europie: Niedobór wody dotknął 29 % terytorium UE w co najmniej jednym sezonie w 2019 r.

Wskaźnik Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) „Wskaźnik wykorzystania wody plus” (WEI ) ma częstotliwość aktualizacji co dwa lata. Niedawno zaktualizowany WEI pomaga zmierzyć zużycie wody, zasoby wodne znajdujące się w trudnej sytuacji i prawdopodobieństwo niedoboru wody ze względu na wpływ na klimat na terytorium Unii Europejskiej. Wynika z niego, że na obszarze dotkniętym niedoborem wody nie nastąpił ogólny spadek.

Europejska konferencja w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu (ECCA): Praktyczna wiedza na rzecz odpornej na zmianę klimatu Europy Jun 19, 2023 12:00 AM to Jun 21, 2023 11:59 PM Dublinie, w Irlandii,

ECCA2023 będzie prezentować rzeczywiste przykłady środków przystosowawczych w oparciu o najnowocześniejszą naukę i badania naukowe na rzecz odpornej na zmianę klimatu Europy. Oparte na rozwiązaniach wydarzenia programowe ułatwią bezpośrednie rozmowy oraz nieformalną i formalną wymianę wiedzy na temat wiodących projektów badawczych w dziedzinie klimatu. Bezpośrednie tworzenie sieci kontaktów umożliwi ponowne połączenie istniejących stosunków i nawiązanie nowych kontaktów z nowymi organizacjami i osobistościami, które dołączyły do społeczności zajmujących się przystosowaniem się do zmiany klimatu od czasu pandemii.

Feb 20, 2023 from 02:00 PM to 03:30 PM Online,
Dzień informacyjny programu „Horyzont Europa” – klaster zdrowia Jan 19, 2023 from 08:30 AM to 05:30 PM W internecie,

Celem tego dnia informacyjnego jest poinformowanie (potencjalnych) wnioskodawców ubiegających się o finansowanie w ramach programu „Horyzont Europa” o tematach ujętych w programie prac klastra 1 „Zdrowie” na 2023 r.

Węgierska krajowa platforma adaptacyjna znacznie zmodernizowano

Od czasu pierwszej fazy rozwoju węgierski krajowy system informacji o przystosowaniu się do zmiany klimatu (NAGiS) został znacznie rozszerzony. Zapewnia on obecnie dostęp do aplikacji wspierającej decyzje w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na poziomie lokalnym oraz do barometru przystosowania się do zmiany klimatu na poziomie ugody do celów oceny potrzeb w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na poziomie osiedli. Zawiera on liczne wytyczne, takie jak metodologia kompleksowej oceny podatności na zagrożenia, a także rozwiązania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w wybranych sektorach polityki, np. w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w węgierskich ośrodkach turystycznych. W niedalekiej przyszłości planowane jest rozszerzenie systemu makroregionalnego.

Wielki obraz: w jaki sposób klimat i różnorodność biologiczna są ze sobą ściśle powiązane i co robi Unia Europejska, aby je chronić

Unia Europejska (UE) odniosła znaczny sukces w finansowaniu lokalnych projektów w Europie i na całym świecie na rzecz globalnych działań w dziedzinie klimatu i działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej. Konieczne są jednak pilne działania na dużą skalę, aby zapobiec wyginięciu niezliczonych roślin i gatunków, a ostatecznie uniknąć nieodwracalnych zakłóceń w naszych ekosystemach, co może mieć negatywne skutki dla zmiany klimatu.

Czy częstsze powodzie rzeczne spowodują powszechne nieprawidłowe funkcjonowanie europejskich sieci drogowych?

Opublikowano nowe badanie pt. „Ocena ryzyka powodziowego europejskiej sieci drogowej”. Bada się w nim, czy potencjalny poziom zakłócającego wpływu na sieci drogowe w krajach europejskich mógłby osiągnąć punkt zwrotny społeczno-gospodarczy, powodując nagłą i dużą utratę funkcji sieci drogowej. Badania te stosują formę analizy statystycznej w przypadku powodzi na dużą skalę w Europie i mają na celu opracowanie polityki przystosowania się do zmiany klimatu.

Wydarzenie upowszechniające podręcznik planowania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w regionie Morza Bałtyckiego Mar 14, 2023 from 10:00 AM to 11:00 AM W internecie,

Wydarzenie to przedstawia podręcznik dotyczący przystosowania się do zmiany klimatu na szczeblu lokalnym. Zapewnia on władzom lokalnym dziesięcioetapowe podejście do przygotowywania i planowania strategii przystosowania się do zmiany klimatu. Wydarzenie to jest organizowane w ramach projektu na lata 2021–2023 „Uwzględnianie kwestii klimatu na szczeblu lokalnym w regionie Morza Bałtyckiego” (CliMaLoc) finansowanego przez szwedzki Instytut i Radę Państw Morza Bałtyckiego w długoterminowym priorytecie „Zrównoważony i dochodowy region”.

Greckie Krajowe Centrum Adaptacji jest obecnie dostępne w internecie

Grecja niedawno uruchomiła Krajowe Centrum Adaptacji. Centrum zamierza zapewnić narzędzia i zasoby wspierające decydentów, podnoszące świadomość w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i propagujące wymianę dobrych praktyk między kluczowymi zainteresowanymi stronami w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Centrum powstało w ramach projektu LIFE-IP AdaptInGR.

Otwarta sesja szkoleniowa komisji REGILIENCE na temat krajobrazu odporności UE Mar 22, 2023 from 10:00 AM to 12:00 PM w internecie,

Finansowany przez UE projekt REGILIENCE zapewnia pierwszą sesję Otwartego Szkolenia (OTS) obejmującą serię wydarzeń służących budowaniu zdolności dla podmiotów regionalnych zajmujących się przystosowaniem się do zmiany klimatu. Sesja koncentruje się na unijnym krajobrazie odporności i analizuje wysoce innowacyjne inicjatywy i projekty UE. Zapewni on wytyczne dotyczące tego, gdzie można uzyskać wsparcie w odniesieniu do obecnych wyzwań i potrzeb regionalnych, oraz podkreśli możliwości pobudzenia regionalnych zmian w zakresie odporności na zmianę klimatu.

Wdrażanie Zielonego Ładu: Komisja rozpoczyna dialog na temat odporności na zmianę klimatu

Komisja Europejska rozpoczęła dialog na temat odporności na zmianę klimatu, jak zapowiedziano w strategii dotyczącej finansowania transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki, a także w nowej strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Pierwsze spotkanie w ramach dialogu zgromadziło ubezpieczycieli, reasekuratorów, sektor przedsiębiorstw, konsumentów, organy publiczne i inne zainteresowane strony w celu wymiany poglądów i najlepszych praktyk w celu zaradzenia stratom wynikającym z klęsk żywiołowych związanych z klimatem.

Europejska ocena ryzyka związanego z klimatem

Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu Komisji Europejskiej (DG CLIMA) i Europejska Agencja Środowiska (EEA) rozpoczęły przygotowanie pierwszej europejskiej oceny ryzyka związanego z klimatem (EUCRA). Jego celem jest ocena obecnych i przyszłych skutków zmiany klimatu i zagrożeń dla środowiska, gospodarki i ogółu społeczeństwa w Europie. Ocena skoncentruje się na złożonych zagrożeniach klimatycznych, takich jak ryzyko transgraniczne, ryzyko kaskadowe i ryzyko złożone.

Document Actions