Home Latest news and events on Climate-ADAPT

Latest news and events on Climate-ADAPT

Stay up to date with the latest changes on Climate-ADAPT
Tabela wskaźników klimatycznych dla rolników prowadzących uprawy oliwek, winogron i pszenicy

Wraz z zakończeniem projektu EU Med-Gold uruchomiono tablicę wskaźników zawierającą krótkoterminowe dane pogodowe i długoterminowe dane dotyczące klimatu, aby pomóc rolnikom w sadzeniu nowych gajów, przewidywaniu przyszłych wyzwań zarówno w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, jak i przystosowywania się do niej, a także w lepszym przygotowaniu się na szkodniki i choroby.

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania: Wyznaczenie członków Europejskiego Naukowego Komitetu Doradczego ds. Zmian Klimatu

Europejska Agencja Środowiska (EEA) ogłasza zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w celu wyznaczenia członków Europejskiego Naukowego Komitetu Doradczego ds. Zmian Klimatu. Rada doradcza zapewni niezależne doradztwo naukowe i sporządzi sprawozdania na temat unijnych środków na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu i jej łagodzenia, celów klimatycznych i orientacyjnych budżetów na emisję gazów cieplarnianych oraz ich spójności z europejskim prawem o klimacie i międzynarodowymi zobowiązaniami UE wynikającymi z porozumienia paryskiego. Data zamknięcia: 1 listopada 2021 r.

Przystosowanie się do skutków zmiany klimatu: Zwiększenie wysiłków przed COP26

Posiedzenie Komitetu ds. Dostosowania UNFCCC zakończyło się 10 września z myślą o konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu COP26. Poczyniono postępy w pracach Komitetu w zakresie promowania wdrażania wzmożonych działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w ramach konwencji i porozumienia paryskiego oraz wspierania państw w ich wysiłkach na rzecz przystosowania się do skutków zmiany klimatu. W szczególności przyjęła elastyczny plan prac na lata 2022–2024 oraz sprawozdanie z analizy metod przeglądu ogólnych postępów w osiąganiu globalnego celu w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

Finansowanie przystosowania się do zmiany klimatu: Zrównoważone inwestycje w przystosowanie się do zmiany klimatu zostały zharmonizowane w systematyce Unii Europejskiej

Zrównoważone inwestycje w przystosowanie się do zmiany klimatu są zharmonizowane w taksonomii Unii Europejskiej, która z czasem musi obejmować więcej rodzajów działalności gospodarczej i ma zastosowanie na całym świecie. Dzięki inwestycjom oznaczonym jako zrównoważone sektor finansowy może promować i wspierać środki przystosowawcze w celu ograniczenia fizycznego ryzyka związanego z klimatem. Ryzyko rezydualne można przenosić za pośrednictwem mechanizmów ubezpieczeniowych.

Zaproszenie do składania wniosków o przyznanie nagrody w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w regionie Morza Śródziemnego

Trzecia edycja tego konkursu została rozpoczęta w ramach 5. rocznicy porozumienia klimatycznego z Paryża. Jest ona skierowana do zainteresowanych podmiotów publicznych, członków sektora prywatnego i organizacji pozarządowych, które podejmują działania i opracowują rozwiązania mające na celu dostosowanie regionów śródziemnomorskich do zmieniającego się klimatu. Termin składania zgłoszeń: 15 kwietnia 2021 r.

Ocena ryzyka zmiany klimatu w sposób zharmonizowany na szczeblu międzynarodowym

W oparciu o inicjatywę Niemiec i Korei Południowej Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała nową normę dotyczącą oceny ryzyka zmiany klimatu w serii ISO dotyczącej przystosowania się do zmiany klimatu. Norma ta, ISO 14091, Adaptacja do zmiany klimatu – Wytyczne w sprawie podatności, skutków i oceny ryzyka, 2021–02, opisuje, jak zrozumieć podatność organizacji na zagrożenia oraz jak opracować i wdrożyć solidną ocenę ryzyka w kontekście zmiany klimatu, obecnie i w przyszłości. Dokument ten został opracowany równolegle jako norma europejska i wkrótce zostanie opublikowany jako EN ISO 14091.

Posiedzenie końcowe w sprawie badania na temat modelowania przystosowania się do zmiany klimatu Mar 18, 2022 from 12:30 PM to 02:00 PM Online,

Wyniki badania na temat modelowania adaptacyjnego, zleconego przez DG CLIMA Komisji Europejskiej i przeprowadzonego przez grupę międzynarodowych naukowców koordynowaną przez Fundację CMCC, koncentrują się na modelowaniu przystosowawczym w celu wspierania bardziej świadomego procesu decyzyjnego. To ostatnie wydarzenie będzie okazją do omówienia wyników badania w świetle ostatnich zmian w krajobrazie polityki przystosowywania się do zmiany klimatu.

Zwiększenie skali innowacji w zakresie wody, energii i żywności poprzez finansowanie przez użytkownika końcowego przystosowania się do zmiany klimatu Aug 23, 2022 from 06:30 PM to 07:50 PM Online,

Podczas Światowego Tygodnia Wody 2022 (23 sierpnia – 1 wrzesień) ta sesja online wprowadzi finansowanie dla użytkowników końcowych i zdefiniuje związek między efektywnym wykorzystaniem wody, przystosowaniem się do zmiany klimatu i odpornością rolnictwa. Szczególny nacisk kładzie się na modele finansowania użytkowników końcowych, takie jak repartycyjne, finansowanie społecznościowe, finansowanie typu pay-by-produce, czynsz za własność i łańcuch wartości, a także na sposób, w jaki zwiększają one dostęp drobnych producentów rolnych do przyjaznych dla środowiska rozwiązań w zakresie wody, energii i żywności.

Miasta oświetlające 2022 r. Oct 03, 2022 12:00 AM to Oct 07, 2022 11:59 PM Online,

To globalne wirtualne forum ma umożliwić decydentom miejskim radzenie sobie z kryzysem klimatycznym. W 2022 r. skoncentruje się na finansowaniu i działaniach w dziedzinie klimatu.

Europejskie Forum Odporności Miejskiej Sep 14, 2022 12:00 AM to Sep 15, 2022 11:59 PM Athens, Greece,

Europejskie Forum na rzecz Odporności Miast (EURESFO) jest platformą dla przedstawicieli miast, ekspertów i zainteresowanych stron z instytucji lokalnych i regionalnych, służącą do omawiania strategii, inicjatyw i działań na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu, zarządzania klęskami żywiołowymi i budowania odporności miast. W 2022 r. w dużej mierze skupiono się na poszukiwaniu sposobów kształtowania odpornej na zmianę klimatu przyszłości europejskich miast i regionów.

Podejścia do gospodarki wodnej odpornej na zmianę klimatu: Zastosowanie do działań w dziedzinie klimatu i Agendy na rzecz rozwoju 2030 Oct 26, 2021 12:00 AM to Oct 28, 2021 11:59 PM Online, Registration coming soon,

Celem tej trzydniowej konferencji zorganizowanej przez międzynarodową organizację pozarządową Agwa, która odbyła się bezpośrednio przed konferencją stron ONZ w sprawie zmiany klimatu (COP26), jest budowanie zdolności wokół nowych podejść do oceny ryzyka związanego z klimatem i przeciwdziałania mu we wszystkich sektorach, w tym jego ogromnego potencjału w ramach globalnej polityki klimatycznej i programów zrównoważonego rozwoju.

Webstiwal Climateurope: operacjonalizacja usług klimatycznych Jan 28, 2021 from 01:00 PM to 05:00 PM Online,

Piąty i ostatni webstiwal Climateurope skupia się na operacjonalizacji usług związanych z klimatem. Odbędą się dyskusje panelowe, które podkreślą potrzeby tych służb w zakresie badań nad dostosowaniem

Sprawozdanie z inauguracji wydarzenia naukowego w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi Mar 23, 2021 from 03:00 PM to 05:00 PM Online,

Sprawozdanie sporządziło ponad 300 ekspertów z różnych dziedzin w dziedzinie zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi: „Nauka na rzecz zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi w 2020 r.: dzisiejsze działania, ochrona jutra”, wraz z dokładnymi i aktualnymi informacjami na temat skutków klęsk żywiołowych dla kluczowych atutów społeczeństwa i sposobów zarządzania nimi. Inauguracja będzie zawierać uzasadnienie i najważniejsze punkty sprawozdania, a następnie dyskusja panelowa.

Webinarium: Ponowne wykorzystanie wody a Europejski Zielony Ład Mar 09, 2021 from 10:00 AM to 11:30 AM Online,

Platforma uczenia się polityki Interreg Europa organizuje webinarium, aby pokazać kluczową rolę sektora gospodarki wodnej w przechodzeniu na gospodarkę o obiegu zamkniętym i w osiąganiu celów środowiskowych UE. Umożliwia ona lokalnym i regionalnym decydentom politycznym oraz podmiotom świadczącym usługi wodne wgląd w najnowsze zmiany polityki UE w dziedzinie wody na rozdrożu między gospodarką o obiegu zamkniętym, przystosowaniem się do zmiany klimatu i ochroną przyrody.

W kierunku miast i regionów odpornych na zmianę klimatu Oct 20, 2020 from 02:30 PM to 04:00 PM Online,

Prelegenci Europejskiej Agencji Środowiska i Porozumienia Burmistrzów przedstawią status quo w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na szczeblu niższym niż krajowy w Europie. Debata z udziałem publiczności zbada, w jaki sposób zapewnić lepszą wiedzę związaną z przystosowaniem się do zmiany klimatu oraz jak uruchomić lub przyspieszyć realizację działań adaptacyjnych.

DOSTOSOWANIE: Oparte na zasobach przyrody rozwiązania na rzecz odpornych społeczeństw na Bałkanach Zachodnich

Projekt ADAPT jest trzyletnią inicjatywą, rozpoczętą w 2019 r., mającą na celu zwiększenie odporności ekosystemów i społeczności na zmianę klimatu i zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi poprzez zastosowanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody w krajach Bałkanów Zachodnich. Zapewnia on możliwość przeanalizowania krajowej polityki w zakresie zarządzania ekosystemami i różnorodności biologicznej z perspektywy zmiany klimatu oraz wskaźników przystosowawczych.

Sprawozdanie Irlandii na temat stanu środowiska za 2020 r.

Agencja Ochrony Środowiska oceniła ogólną jakość środowiska w Irlandii, wywieraną na nią presję oraz reakcje społeczne na obecne i pojawiające się problemy środowiskowe. Klimat, w tym przystosowanie się do zmiany klimatu, jest jednym z obszarów polityki poddanych ocenie.

Projekty w ramach programu „Horyzont 2020” dodane do programu Climate-ADAPT

Trzy bieżące i cztery niedawno ukończone projekty w ramach programu „Horyzont 2020” zostały dodane do katalogu projektów w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach Climate-ADAPT. Niedawno opublikowane projekty obejmują: Cascades, CLARITY, ClimeFish, NAIAD, SOCLIMPACT, ThinkNature i URBAN GreenUp.

Morskie fale upałów są wytwarzane przez człowieka

Fale upałów w oceanach na świecie są ponad 20 razy częstsze ze względu na wpływ człowieka na klimat. To właśnie są w stanie udowodnić naukowcy z Oeschger Centre for Climate Research na Uniwersytecie w Bernie. Ambitne cele klimatyczne są jedynym sposobem zapobieżenia nieodwracalnej utracie niektórych z najcenniejszych ekosystemów morskich.

Czynniki ryzyka klimatycznego, zagrożenia i konsekwencje w regionie Morza Bałtyckiego

W ramach unijnego projektu „Wspólnotowe działanie na rzecz bezpieczeństwa na rzecz wspierania przystosowania się do zmiany klimatu i rozwoju” (CASCADE) przedstawiono przegląd czynników ryzyka klimatycznego, zagrożeń i konsekwencji w regionie Morza Bałtyckiego. W sprawozdaniu przedstawiono kaskadowe skutki zagrożeń klimatycznych dla regionu, gromadząc przykłady lokalne.

Lato w mieście: zielona infrastruktura w celu utrzymania chłodu obszarów miejskich

Ostatnie pięć lat było najgorszym w historii. Rekordy temperatury zostały przerwane w miastach w Czechach, Hiszpanii, Niemczech, Francji i Polsce. Tymczasem w Belgii, we Włoszech i w Szwajcarii wydano ostrzeżenia dotyczące zdrowia publicznego ze względu na intensywne ogrzewanie. Zespół w ramach projektu LIFE Tree Check opracował kilka rozwiązań, które mogą pomóc miastom w całej Europie Środkowej w radzeniu sobie z ogrzewaniem.

Opinia naukowa – Przystosowanie się do zdrowotnych skutków zmiany klimatu w Europie

W niniejszej opinii naukowej, opublikowanej w czerwcu 2020 r., zbadano, które środki dostosowawcze mogłyby wzmocnić europejski sektor zdrowia w odniesieniu do skutków zmiany klimatu. Koncentruje się on na szczególnie wrażliwych grupach społecznych, regionach i środowisku miejskim oraz na wpływie chorób przenoszonych przez wektory, upałów i fal upałów.

Narzędzie wsparcia przystosowania się do przystosowania się do zmiany klimatu – uruchomiono nową wersję

Niedawno zaktualizowane narzędzie wsparcia przystosowywania się do zmiany klimatu (AST) zapewnia rzetelny przegląd i wytyczne w zakresie udzielania pomocy decydentom i koordynatorom w państwach członkowskich UE, państwach członkowskich EOG i innych państwach w zakresie opracowywania, dalszej poprawy i zwiększania spójności krajowych strategii adaptacyjnych i krajowych planów działania. 18 listopada 2020 r. odbędzie się seminarium internetowe, aby dowiedzieć się więcej o praktycznych doświadczeniach i sposobach wykorzystania w polityce, planowaniu i podejmowaniu decyzji.

Nowe projekty LIFE dotyczące działań w dziedzinie klimatu: wnioskodawcy ubiegają się o finansowanie unijne w wysokości prawie 500 mln EUR

W odpowiedzi na zaproszenie do składania projektów działań w dziedzinie klimatu w ramach unijnego programu LIFE na 2020 r. Komisja Europejska otrzymała 258 nowych wniosków. Stanowi to wzrost o 55 % w stosunku do danych z ubiegłego roku. Świadczy to również o rosnącym zaangażowaniu w przeciwdziałanie zmianie klimatu i przystosowywanie się do niej. Wnioskodawcy pochodzą ze wszystkich państw członkowskich, a całkowity koszt proponowanych projektów wynosi ok. 978 mln EUR.

W przypadku powodzi unijny program LIFE ma pomóc

W Europie powodzie nasilają się ze względu na zmianę klimatu. Te ekstremalne zdarzenia pogodowe często prowadzą do tragedii ludzkiej, utraty życia i strat gospodarczych. Środowisko cierpi również z powodu niszczenia siedlisk dzikiej fauny i flory oraz zanieczyszczenia jednolitych części wód. Kilka projektów LIFE dokłada wszelkich starań, aby zaradzić tej sytuacji.

Nowy plan działania na rzecz klimatu w Alpach

Plan działania na rzecz klimatu 2.0 konwencji alpejskiej, opracowany przez Alpejską Radę ds. Klimatu (ACB) i zatwierdzony przez XVI konferencję alpejską, został opublikowany w kwietniu 2021 r. Torując drogę do krótko- i średnioterminowego wdrożenia alpejskiego systemu celów klimatycznych do 2050 r. w kierunku neutralnych dla klimatu i odpornych na zmianę klimatu Alp, w planie określono ścieżki wdrażania obejmujące konkretne priorytety w dziesięciu sektorach.

Document Actions