Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Europejska ocena ryzyka związanego z klimatem

W maju 2022 r. Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu Komisji Europejskiej (DG CLIMA) i Europejska Agencja Środowiska (EEA) zainicjowały przygotowanie pierwszej europejskiej oceny ryzyka klimatycznego (Eucra). 

Eucra oceni obecne i przyszłe skutki zmiany klimatu i zagrożenia związane ze środowiskiem, gospodarką i szerszym społeczeństwem w Europie.

Pierwsza Eucra będzie przyspieszoną i opartą na ekspertach oceną opartą przede wszystkim na przeglądzie i syntezie istniejących danych i wiedzy z różnych źródeł. Ocena skupi się w szczególności na złożonych zagrożeniach klimatycznych, takich jak ryzyko transgraniczne, kaskadowe i złożone.  

Kontekst polityczny

Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu określa, w jaki sposób Unia Europejska może dostosować się do nieuniknionych skutków zmiany klimatu i stać się odporna na zmianę klimatu do 2050 r. W strategii proponuje się zintensyfikowanie planowania adaptacji i oceny ryzyka jako jeden z kluczowych kroków w kierunku osiągnięcia inteligentniejszej, szybszej i bardziej systematycznej adaptacji w Europie. W pkt 14 wyraźnie stwierdza się: „W oparciu o przegląd zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka Unia Europejska może napotkać odpowiednie projekty badawcze, serię sprawozdań PESETA oraz uwzględniając istniejące przepisy sektorowe, Komisja opracuje ogólnounijną ocenę ryzyka związanego z klimatem.

W rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 15 września 2022 r. wezwano również Komisję do sporządzenia ogólnounijnej oceny ryzyka klimatycznego oraz do zwrócenia szczególnej uwagi na zagrożenia związane z suszami, pożarami lasów i zagrożeniami dla zdrowia.

Pierwsza Eukra będzie wspierać identyfikację priorytetów politycznych związanych z przystosowaniem się do zmiany klimatu w Europie oraz rozwój polityki UE w sektorach wrażliwych na zmianę klimatu. Może również stanowić ogólnounijny punkt odniesienia dla przeprowadzania i aktualizacji krajowych lub niższych niż krajowy ocen ryzyka związanego z klimatem.

Jakie produkty dostarczy Eucra?

Eucra będzie składać się z następujących produktów:

 • Raport Eucra (opublikowany przez EEA)
 • Streszczenie
 • Produkty uzupełniające, w tym interaktywna przeglądarka danych i dokumenty techniczne

Jaka jest wartość dodana Eucra?

Celem Eucra jest uzupełnienie istniejącej bazy wiedzy na temat oceny zagrożeń i zagrożeń związanych z klimatem w Europie oraz zapewnienie wartości dodanej dla kształtowania polityki w następujących obszarach:

 • Wykorzystanie najnowszych wyników modelowych i literatury naukowej;
 • Systematyczna ocena skali obecnego i przyszłego kluczowego ryzyka klimatycznego;
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom złożonym, ryzyku transgranicznemu, ryzyku kaskadowemu i ryzyku systemowemu;
 • Angażowanie zainteresowanych stron z Komisji Europejskiej w proces oceny;
 • Ocena kontekstu polityki europejskiej, własności ryzyka i pilnego podjęcia działań w odniesieniu do każdego kluczowego ryzyka; i
 • Zapewnienie uzupełniających interaktywnych narzędzi w zakresie zagrożeń i zagrożeń klimatycznych.

  Jakie są ramy czasowe?

  Publikacja pierwszej Eukry zaplanowana jest na wiosnę 2024 r. 

  Kto jest w to zamieszany?

  Komisja Europejska D irectorate-G eneral for Climate Action i EEA wspólnie kierują przygotowaniem Eucra.  

  Partnerami wykonawczymi są:

  Eucra angażuje również dużą liczbę ekspertów zewnętrznych, decydentów politycznych i innych zainteresowanych stron na różnych etapach projektu, w tym: 

  • Grupa doradcza ekspertów
  • Grupa robocza Komisji Europejskiej
  • Grupa EIONET ds. wpływu na zmiany klimatu, podatności i przystosowania się

  Jakie jest ogólne podejście i metodologia?  

  Eucra zastosuje koncepcję ryzyka klimatycznego sporządzoną w szóstym sprawozdaniu oceniającym Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) i będzie w miarę możliwości stosować się do wytycznych dotyczących oceny ryzyka określonych w normach ISO 31000 i ISO 14091.

  Źródło: UNDRR (dostosowany)

  Jakie dane i źródła wiedzy zostaną wykorzystane?

  Eucra będzie opierać się na dostępnych danych i wiedzy z poprzednich ocen zagrożeń i zagrożeń związanych z klimatem w Europie oraz na poziomie globalnym, a także będzie koordynować z trwającymi ocenami europejskimi w celu zapewnienia komplementarności wyników.

  Kluczowe źródła danych i wiedzy obejmują:

  Skąd pochodzą fundusze?

  Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską. Ponadto wkłady rzeczowe są przekazywane przez inne organizacje wnoszące wkład, w tym przez EEA, JRC i C3S.

  Kontakt

  EUCRA@eea.europa.eu