Start Kraje, regiony i miasta

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Kraje, regiony i miasta

This object has been archived because its content is outdated. You can still access it as legacy

Regiony transnarodowe i inne regiony
Istnieje 12 regionów współpracy transnarodowej w Europie. Ponadto istnieją szczególne strategie uzgodnione przez UE dla czterech regionów makronarodowych (Morze Bałtyckie, Dunaj, Alpy oraz Adriatyk i Joński).

Niniejsza sekcja zawiera oparte na mapie informacje ogólne na temat strategii i działań związanych z przystosowaniem się, które zostały opracowane lub są obecnie opracowywane dla regionów transnarodowych UE oraz dla innych regionów i krajów, a także dla poszczególnych regionów.

 

Kraje
Wszystkie kraje w Europie znajdują się na różnych etapach przygotowywania, opracowywania i wdrażania krajowych strategii adaptacyjnych. Sekcja „Informacje dotyczące poszczególnych krajów” zawiera oparte na mapie informacje UE na temat aktualnego stanu krajowego planowania i strategii przystosowania się do zmiany klimatu dla poszczególnych krajów, a także informacje dotyczące poszczególnych krajów. Informacje opierają się na sprawozdawczości zgodnie z rozporządzeniem w sprawie mechanizmu monitorowania (rozporządzenie (UE) nr 525/2013); MMR) oraz dobrowolne oświadczenia państw członkowskich EOG.

 

Miasta
są szczególnie narażone na zmianę klimatu i mają wiele wyzwań związanych z przystosowaniem się do zmiany klimatu. Niniejsza sekcja zapewnia miastom dostęp do informacji o skutkach zmiany klimatu, podatnościach na zmiany klimatu i możliwościach przystosowania się do nich.

Sekcja zawiera informacje na temat strategii i działań, które zostały opracowane lub są obecnie opracowywane przez różne podmioty na różnych szczeblach sprawowania rządów.

Jako działanie ukierunkowane na miasto w ramach strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu Komisja Europejska zainicjowała inicjatywę Burmistrzów Adapt mającą na celu wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu na szczeblu lokalnym.  W październiku 2015 r. rozpoczęto Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii, nową wspólną inicjatywę parasolową Burmistrzów Adapt oraz Porozumienie Burmistrzów.