Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób miasta mogą dostosować się do zmian klimatu, aby stać się miastami odpornymi na przyszłość

Narzędzie Wsparcia Adaptacji Miejskiej pomaga miastom, miasteczkom i władzom lokalnym w opracowywaniu, wdrażaniu i monitorowaniu planów adaptacji do zmian klimatu.

Health Observatory Logo

Przeglądarka Map Adaptacji Miejskiejj umożliwia przegląd obecnych i przyszłych zagrożeń klimatycznych, podatności miast na te zagrożenia oraz ich zdolności adaptacyjnych.

Europejski Eksplorator Danych Klimatycznych zapewnia interaktywny dostęp do wielu wskaźników klimatycznych z Copernicus Climate Change Service w celu wsparcia przystosowania do zmian klimatu.

Studia przypadków

Przeglądaj studia przypadków adaptacji miast pod względem położenia geograficznego, zakresu tematycznego i powiązań z opcjami adaptacji za pomocą eksploratora studiów przypadków opartego na mapie.

Taktyki adaptacyjne

Dowiedz się więcej o opcjach adaptacyji do różnych skutków zmian klimatu na obszarach miejskich.

UE dysponuje kilkoma ramami politycznymi mającymi na celu zwiększenie odporności europejskich miast i ich mieszkańców, w tym unijną strategią adaptacyjną i unijną strategią ochrony różnorodności biologicznej do 2030 r., oraz opracowała kilka inicjatyw mających na celu poprawę wiedzy i dostępności danych na temat podatności miast na zagrożenia i zdolności adaptacyjnych. Zapewnia również wsparcie finansowe i techniczne decydentom i wykonawcom, aby uczynić miasta bardziej odpornymi i zdolnymi do adaptacji.

Interaktywny przewodnik dotyczący finansowania Porozumienia Burmistrzów zawiera wyczerpujące i aktualne informacje na temat różnych inicjatyw finansowania otwartych dla miast i zarządzanych przez Komisję Europejską, państwa członkowskie i kluczowe instytucje finansowe, takie jak Europejski Bank Inwestycyjny. Ponadto przewodnik zawiera informacje na temat usług wsparcia i innowacyjnych modeli finansowania.

Unijne Porozumienie Burmistrzów

Unijne Porozumienie Burmistrzów zrzesza ponad 10 000 samorządów lokalnych, które dobrowolnie zobowiązały się do realizacji unijnych celów klimatycznych i energetycznych. Miasta-sygnatariusze zobowiązują się do zwiększania odporności i przygotowywania się do negatywnych skutków zmian klimatu.

Europejski Pakt na rzecz Klimatu

Europejski Pakt na rzecz Klimatu jest unijną inicjatywą zapraszającą ludzi, społeczności i organizacje do uczestnictwa w działaniach na rzecz klimatu i budowania bardziej ekologicznej Europy.

Innowacyjne Działania Miejskie (Urban Innovative Actions)

Innowacyjne Działania Miejskie (Urban Innovative Actions) to inicjatywa Unii Europejskiej, która zapewnia obszarom miejskim w całej Europie zasoby do testowania nowych i niesprawdzonych rozwiązań w celu sprostania wyzwaniom miejskim

Zielone Miasta FAO (FAO Green Cities)

Inicjatywa Zielonych Miast FAO (FAO Green Cities) koncentruje się na poprawie środowiska miejskiego, wzmocnieniu powiązań miejsko-wiejskich oraz odporności systemów miejskich, usług i populacji na wstrząsy zewnętrzne.

OPPLA

Oppla jest unijnym repozytorium rozwiązań opartych na przyrodzie. Stanowi rynek wiedzy, na którym gromadzone są najnowsze informacje o kapitale naturalnym, usługach ekosystemowych i rozwiązaniach opartych na przyrodzie. Jego celem jest uproszczenie sposobu udostępniania, pozyskiwania i tworzenia wiedzy w celu lepszego zarządzania naszym środowiskiem

Misje UE

Adaptacja do zmian klimatu: cel programu Misja UE -Adaptacja do zmian klimatu ma sprzyjać rozwojowi innowacyjnych rozwiązań w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz zachęcać regiony, miasta i społeczności do odgrywania głównej roli w przemiach społecznych.

MCR 2030

Making Cities Resilient: Making Cities Resilient 2030 jest inicjatywą obejmującą wielu interesariuszy, mającą na celu poprawę lokalnej odporności poprzez rzecznictwo, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, tworzenie wzajemnie wzmacniających się sieci edukacyjnych między miastami, zwiększanie wiedzy technicznej, łączenie wielu organów administracji i budowanie partnerstw.

URBACT

Misją Urbacta jest umożliwienie miastom współpracy i opracowywania zintegrowanych rozwiązań dla wspólnych wyzwań miejskich poprzez tworzenie sieci kontaktów, uczenie się od siebie nawzajem, wyciąganie wniosków i identyfikowanie dobrych praktyk w celu poprawy polityki miejskiej.

Sieć Odpornych Miast (Resilient Cities Network)

Sieć Odpornych Miast (Resilient Cities Network) zrzesza miasta zaangażowane w budowanie i inwestowanie w odporność miejską, zlokalizowaną w pięciu regionach geograficznych: Afryce, regionie Azji i Pacyfiku, Europie i na Bliskim Wschodzie, Ameryce Łacińskiej i Karaibach oraz Ameryce Północnej.