Start Wiedza Projekty Interreg

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Projekty Interreg

Cel programu Interreg

Interreg jest programem europejskiej współpracy terytorialnej powiązanym z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego (EFRR). Jest to jeden z wielu programów finansowania europejskiej polityki regionalnej, takich jak programy Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem Interreg jest promowanie harmonijnego rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego Unii jako całości. Program koncentruje się na zacieśnianiu współpracy transgranicznej i zapewnia ramy dla realizacji wspólnych działań i wymiany polityki między podmiotami z różnych państw członkowskich. Wiele państw członkowskich, regionów i miast wykorzystało Interreg do finansowania planowania i wdrażania przystosowania się do zmiany klimatu.

 

Struktura

Pierwszy program Interreg został uruchomiony w 1990 r. (Interreg I (1990-1993), a następnie Interreg II (1994-1999), Interreg III (2000-2006) i Interreg IV (2007-2013). Podczas gdy program na lata 2021–2027 jest w przygotowaniu, Interreg V (2014–2020) działa i ma następującą strukturę:

  1. Interreg A – Transgraniczny: wzmocnienie współpracy transgranicznej między regionami NUTS III z co najmniej dwóch różnych państw członkowskich leżących bezpośrednio na granicach lub sąsiadujących z nimi. Interreg A może być wykorzystywany do inwestowania w innowacje, opiekę zdrowotną, edukację, zatrudnienie i mobilność pracowników. W ramach tego programu można finansować zapobieganie ryzyku i reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych w ramach przystosowania się do zmiany klimatu.
  2. Interreg B – Transnarodowy: wzmocnienie współpracy transnarodowej między regionami z kilku krajów poprzez opracowanie wspólnego podejścia do rozwiązywania wspólnych problemów, takich jak innowacje, środowisko, dostępność, telekomunikacja, rozwój obszarów miejskich. Program ten może finansować strategie przystosowania się do zmiany klimatu, np. związane z zarządzaniem powodzią, rozwiązaniami opartymi na przyrodzie.  
  3. Interreg C - Sieć: zacieśnianie współpracy międzyregionalnej w celu tworzenia sieci w celu rozwijania dobrych praktyk oraz ułatwiania wymiany i przekazywania doświadczeń przez regiony odnoszące sukcesy.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych Interreg i Interreg Europe.

 

Budżet Interreg na lata 2014-2020

Interreg V opiera się na 11 priorytetach inwestycyjnych określonych w rozporządzeniu w sprawie EFRR, przyczyniających się do realizacji strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Co najmniej 80 % budżetu każdego programu współpracy musi koncentrować się na maksymalnie 4 celach tematycznych spośród jedenastu priorytetów UE:

Interreg V dysponuje budżetem w wysokości 10,1 mld EUR zainwestowanym w ponad 100 programów współpracy między regionami oraz partnerami terytorialnymi, społecznymi i gospodarczymi. Budżet ten obejmuje również środki z EFRR przeznaczone dla państw członkowskich na udział w programach współpracy na granicach zewnętrznych UE wspieranych z innych instrumentów (instrument przedakcesyjny i Europejski Instrument Sąsiedztwa).

 

Interreg V

Wkład z EFRR

Liczba programów

InterregA – Transgraniczne

 

 

6,6 mld EUR

 

 

242 mln

 

 

634 mln

60 programów współpracy (granice wewnętrzne)

 

12 Interreg IPA (Instrument Pomocy Przedakcesyjnej)

 

16 Interreg ENI (Europejski Instrument Sąsiedztwa)

 

Interreg B – Transnarodowy

2,1 mld EUR

15 programów współpracy

Interreg C – Międzyregionalne/sieciowe

500 mln EUR

4 programy współpracy (Interreg Europe, Interact III, Urbact III, Espon)

Źródło: http://ec.europa.eu/regional_policy/EN/policy/cooperation/european-territorial/

 

 

Niektóre projekty Interreg V (2014–2020) dotyczące przystosowania się do zmiany klimatu

Istnieją już pewne projekty w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, które są finansowane przez Interreg. Można je znaleźć w bazie danych KEEP.

Projekty w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu finansowane przez Interreg C – Transgraniczne

Jednym z wielu programów transgranicznych jest Interreg 2 Seas Mers Zeeën. Jest to współpraca między obszarami przybrzeżnymi Anglii, Francji, Flandrii (Belgia) i Holandii, które znajdują się nad kanałem La Manche i Morzem Północnym. W tej chwili uruchomiono siedem projektów na CCA. Jednym z nich jest SPONGE2020, rozpoczęty w lipcu 2016 r. i trwający 4 lata, którego celem jest poprawa zdolności adaptacyjnych miast i gęsto zabudowanych obszarów w regionie 2 mórz poprzez współtworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zmiany klimatu wraz z zainteresowanymi stronami. Doświadczenia są dzielone, a rozwiązania oparte na naturze dla CCA są współtworzone. Do 2020 r. projekt ten zaowocuje zwiększeniem zdolności adaptacyjnych gęsto zabudowanych obszarów o co najmniej 25 000 m3 oraz oszczędnością kosztów o 10-50 % w porównaniu z tradycyjnymi inwestycjami WCA. Całkowity budżet projektu wynosi 6 840 257 EUR i jest realizowany przez władze regionalne i lokalne, takie jak Rotterdam, Antwerpia, Rada Hrabstwa Somerset, Rada hrabstwa Essex, regionalny organ ds. wody Delfland, Westcountry River Trust, Westland i Southend-on-Sea Borough Council. SPONGE2020 jest dobrym przykładem, aby pokazać, że programowanie Interreg może być wykorzystywane do wdrażania rozwiązań opartych na przyrodzie w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

Projekty w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu finansowane przez Interreg B – Transnational

Istnieje również wiele programów międzynarodowych, które finansują projekty związane z przystosowaniem się do zmiany klimatu.  W szczególności kraje Europy Wschodniej mogą mieć ograniczone fundusze na CCA. Programowanie Interreg jest dobrym sposobem wspierania ich w transformacji w kierunku społeczeństwa adaptacyjnego.

Jednym z projektów finansowanych przez Interreg V B Alpine Space Programme 2014-2020 jest GoApply. Projekt jest współpracą między władzami Austrii, Niemiec, Szwajcarii i Włoch oraz obserwacją partnerów z tych krajów oraz Słowenii, Francji i Liechtensteinu. Celem projektu jest wyeliminowanie barier w zakresie wielopoziomowego sprawowania rządów w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w krajach alpejskich. Projekt kosztuje 734 331 EUR i rozpoczął się 1 listopada 2016 r. Zostanie ona sfinalizowana w dniu 30 kwietnia 2019 r. 

Projekty w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu finansowane przez Interreg C – Sieć

Aby zapewnić wymianę wiedzy na temat przystosowania się do zmiany klimatu między państwami członkowskimi, Interreg Networking sfinansował kilka projektów wymiany wiedzy. Jednym z nich jest PERFECT – Planowanie środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami w europejskich miastach i miastach. Sieć ta ma na celu usprawnienie wdrażania polityki rozwoju regionalnego na rzecz ochrony i rozwoju dziedzictwa naturalnego poprzez uznanie wielu korzyści płynących z zielonej infrastruktury przez instytucje zarządzające, partnerów i grupy zainteresowanych stron. Perfekcyjni partnerzy będą współpracować z regionalnymi interesariuszami i zespołami interdyscyplinarnymi w swoich organizacjach, aby zidentyfikować i zintegrować wielokrotne wykorzystanie zielonej infrastruktury w długoterminowych politykach i praktykach, a co najważniejsze, inwestycjach.

Doskonałe wyniki obejmą 7 planów działania dotyczących oznaczeń geograficznych, ekspertyzy, arkusze informacyjne, wytyczne i matrycę dobrych praktyk. Całkowity budżet wynosi 1 839 719,60 EUR. Partnerami w tej sieci są władze lokalne Holandii, Słowenii, Słowacji, Włoch, Austrii, Węgier i Wielkiej Brytanii.

Przystosowanie się do zmiany klimatu finansowane przez Interreg IPA Transgraniczne

Przystosowanie się do zmiany klimatu może być jednym z tematów sprzyjających stabilnym stosunkom z krajami kandydującymi, potencjalnymi krajami kandydującymi i państwami członkowskimi UE. Program współpracy transgranicznej IPA Węgry-Serbia otrzymał środki finansowe w latach 2014–2020. Jednym z projektów jest PROTECT-HUSRB, którego celem jest zmniejszenie ryzyka środowiskowego i zapobieganie negatywnym skutkom zmian klimatu na obszarach chronionych przyrodą w regionach przygranicznych węgiersko-serbii poprzez wspólne działania w zakresie monitorowania, mapowania i zapobiegania gatunkom inwazyjnym. Projekt rozpoczął się w styczniu 2018 r. i potrwa do września 2019 r. Całkowity budżet wynosi 284 817 EUR, 34.

Projekty w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu finansowane przez ENPI/ENI Transgraniczne

Współpraca z państwami spoza UE na granicach Unii Europejskiej pomaga ustabilizować ten obszar. Interreg V nie ma jeszcze projektów przystosowawczych do zmiany klimatu. Interreg IV obejmował projekty transgraniczne ENPI/ENI dla CCA. Przystosowanie się do zmiany klimatu było jednym z tematów współpracy w regionie Morza Czarnego, na przykład poprzez finansowanie i uruchomienie programu MAREAS – Wspólnego Regionalnego Centrum Badawczego ds. W tym ośrodku współpracowały instytuty Rumunii, Bułgarii, Gruzji, Ukrainy i Turcji. Interreg sfinansował to centrum kwotą 459 169 EUR, 29 EUR.

Projekty Interreg dotyczące klimatu-ADAPT

Odpowiedni kafelek

{'sector': [], 'nr_items': 5, 'uuids': None, 'combine_results': False, 'origin_website': [], 'special_tags': [], 'bio_regions': [], 'search_text': None, 'title': 'Projekty Interreg dotycz\xc4\x85ce klimatu-ADAPT', 'css_class': None, 'countries': [], 'search_type': ['RESEARCHPROJECT'], 'element_type': [], 'macro_regions': [], 'funding_programme': 'INTERREG', 'show_share_btn': False, 'sortBy': 'NAME'}