Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

uast_logo_6 Przygotowanie gruntu do adaptacji Ocena ryzyka i podatności na zmiany klimatu Identyfikacja wariantów adaptacji Ocena wariantów adaptacji Wdrożenie Monitorowanie i ocena

6

Monitorowanie i ocena przystosowania się do zmiany klimatu

6.2 Określenie wskaźników monitorowania

Wskaźniki odgrywają kluczową rolę w monitorowaniu postępów miasta i wyciąganiu wniosków z wyników. Wymierne wskaźniki są również atrakcyjne dla decydentów i decydentów, ponieważ dostarczają wymiernych „dowodów” skutków, postępów i wyników.

Niniejsza sekcja pomaga władzom lokalnym w określeniu ram wskaźników monitorowania.

Zdefiniowanie i wprowadzenie najwłaściwszych i najbardziej praktycznych wskaźników może stanowić wyzwanie ze względu na takie czynniki, jak dostępność danych, ale także ze względu na trudności z pomiarem rzeczywistych postępów na drodze do zwiększenia odporności. Na przykład, jeśli mierzona jest tylko liczba posadzonych drzew, nie można uwzględnić faktu, że sadzenie młodych drzew nie doprowadzi od razu do poprawy komfortu cieplnego na placu lub ulicy.

Kluczowe znaczenie ma wybór wskaźników, które jak najdokładniej odzwierciedlają cele przystosowawcze, które miasto wyznaczyło sobie (zob. krok 2.6). Przy określaniu odpowiednich wskaźników zarówno do celów monitorowania, jak i oceny procesu adaptacji i jego wyników, można wziąć pod uwagę następujące elementy:

  • Wartości bazowe wskaźników powinny obejmować skutki przyszłych zmian klimatu, w szczególności w przypadku projektów o długoterminowych skutkach, takich jak inwestycje w infrastrukturę.
  • Nie ma potrzeby ponownego odkrywania koła – wiele procesów adaptacyjnych można już mierzyć za pomocą istniejących wskaźników, a istniejące systemy M & E można dostosować, aby lepiej uwzględnić adaptację.
  • Uznać, że systemy M & E są zależne od wskaźników zastępczych, które również podlegają szeregowi innych czynników, tj. osiągnięcia często nie mogą być przypisane wyłącznie dobrej praktyce adaptacyjnej, ale mogą być wynikiem innych czynników wpływających.
  • Opracowanie kombinacji wskaźników procesu i rezultatu, uznając, że w niektórych przypadkach wyniki adaptacji nie mogą być określane przez wiele lat.
  • Wskaźniki muszą służyć jasno określonemu celowi i powinny być istotne. Innym ważnym czynnikiem przy wyborze wskaźników jest to, czy dane mogą być gromadzone skutecznie i wydajnie; gromadzenie danych nie powinno być droższe niż wartość dostarczanych przez nie informacji.

Całkowity zestaw wskaźników powinien umożliwiać uwzględnienie wszystkich aspektów, które mają wpływ na cele dostosowawcze.