Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

uast_logo_6 Przygotowanie gruntu do adaptacji Ocena ryzyka i podatności na zmiany klimatu Identyfikacja wariantów adaptacji Ocena wariantów adaptacji Wdrożenie Monitorowanie i ocena

6

Monitorowanie i ocena przystosowania się do zmiany klimatu

Wykorzystanie wyników monitorowania w celu usprawnienia procesu przystosowywania się do zmiany klimatu

Skuteczne ramy monitorowania obejmują nie tylko tworzenie wskaźników i ich pomiary, ale również określają sposoby wykorzystania wyników monitorowania.

Władze lokalne mogą wykorzystać wyniki monitorowania do przeglądu i dostosowania strategii/planu działania dostosowawczego, przekształcając je w żywe dokumenty umożliwiające stałe i spójne planowanie i wdrażanie adaptacji. Po drugie, monitorowanie wyników działań dostosowawczych daje władzom lokalnym spostrzeżenia na temat skuteczności ich systemu monitorowania i czy wymagają one jakichkolwiek dostosowań. Ponadto wyniki oceny mogą być przekazywane różnym zainteresowanym stronom, od decydentów po obywateli, w celu informowania i zachęcania do dalszych działań.

Sygnatariusze Porozumienia Burmistrzów zobowiązują się do monitorowania swoich działań dostosowawczych co dwa lata. Mogą one zdecydować się na publiczne udostępnienie sprawozdania monitorującego na stronie internetowej Porozumienia Burmistrzów, aby podzielić się swoimi postępami i wszelkimi napotkanymi przeszkodami z innymi sygnatariuszami.

Dzięki dobrym ramom monitorowania władze lokalne mogą sprawdzić, co następuje:

  • czy robimy właściwe rzeczy?;
  • czy robimy to dobrze?;
  • jak przebiega proces wdrażania?; i
  • czy ramy monitorowania są skuteczne?” (tj. czy ramy monitorowania dostarczają informacji potrzebnych władzom lokalnym przy wykorzystaniu określonej ilości zasobów).

Wyniki monitorowania umożliwiają władzom lokalnym zmianę wyboru działań dostosowawczych, dostosowanie sposobu ich realizacji oraz samego systemu monitorowania. Ponadto monitorowanie daje pomocny przegląd stanu realizacji poszczególnych działań. Wszystkie te informacje powinny zostać uwzględnione w aktualizacji strategii/planu działania dostosowawczego oraz ewentualnie w dostosowaniu ram monitorowania.

Monitoring odbywa się okresowo, najczęściej co dwa lata. Przy wprowadzaniu ram monitorowania pomocne jest określenie mechanizmów ostrzegania i progów, tak aby władze lokalne mogły działać szybko, w przypadku gdy oczekiwane wyniki działań dostosowawczych mają negatywne skutki, na przykład w wyniku niedostosowania.

Wyniki monitorowania mogą być wykorzystywane do informowania zainteresowanych stron i zachęcania ich do dalszego podejmowania działań dostosowawczych. Ważne jest, aby informacje były udostępniane w sposób łatwy do zrozumienia i dostosowany do grupy docelowej. Na przykład wyniki monitorowania mogą być udostępniane w formie raportu przeznaczonego dla rady miasta lub innych departamentów zajmujących się adaptacją, wydarzenia dla obywateli lub komunikatu prasowego dla mediów.

Sprawozdania

Relevant tile