Start Baza danych Organizacje Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Organisation

Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP)

Opis:

Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) jest wiodącym światowym organem ds. ochrony środowiska, który wyznacza globalną agendę środowiskową, promuje spójne wdrażanie środowiskowego wymiaru zrównoważonego rozwoju w ramach systemu Narodów Zjednoczonych i służy jako autorytatywny orędownik globalnego środowiska.

Ich misją jest zapewnienie przywództwa i zachęcanie do partnerstwa w trosce o środowisko poprzez inspirowanie, informowanie i umożliwianie narodom i narodom poprawy jakości życia bez uszczerbku dla przyszłych pokoleń.

Prace UNEP podzielono na siedem szeroko zakrojonych obszarów tematycznych: zmiana klimatu, klęski żywiołowe i konflikty, zarządzanie ekosystemem, zarządzanie środowiskiem, chemikalia i odpady, efektywne gospodarowanie zasobami i środowisko podlegające przeglądowi. WE wszystkich swoich pracach istnieje nadrzędne zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju.

Z siedzibą w Nairobi w Kenii, Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska jest prowadzony przez Senior Management Team, któremu przewodniczy dyrektor wykonawczy. UNEP działa poprzez swoje oddziały, biura regionalne, łącznikowe i oddelegowane, a także rozwijającą się sieć współpracujących centrów doskonałości. UNEP jest również gospodarzem kilku konwencji środowiskowych, sekretariatów i międzyagencyjnych organów koordynujących.

Głównym celem Biura UNEP dla Europyjest zapewnienie wskazówek dla rządów krajowych na różnych szczeblach oraz udział w dialogu na temat kwestii środowiskowych między organami rządowymi, społeczeństwem obywatelskim, sektorem prywatnym i innymi zainteresowanymi stronami. Zachęca do ściślejszej współpracy między głównymi podmiotami w regionie, realizuje projekty i zapewnia wiedzę naukową i prawną w zakresie wyzwań stojących przed środowiskiem europejskim. Podejmuje również inicjatywy i kampanie uświadamiające, dając Europejczykom szansę działania na rzecz bardziej ekologicznego regionu przy jednoczesnej poprawie jakości ich życia.

Źródło informacji

Strony internetowe:

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Nov 22 2022

Akcje Dokumentu