Start Baza danych Projekty w zakresie badań naukowych i wiedzy Przygotowanie strategii przystosowania się do zmiany klimatu z wykorzystaniem map klimatycznych miast i udziału społeczeństwa

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Project

Przygotowanie strategii przystosowania się do zmiany klimatu z wykorzystaniem map klimatycznych miast i udziału społeczeństwa (LIFE ADAPTCITY)

Opis:

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnego wpływu zmian klimatu na ekosystem miasta Warszawy oraz wykorzystanie warszawskich doświadczeń w celu zachęcenia innych polskich miast do podejmowania działań na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu. Proponowane działania obejmują opracowanie strategii adaptacyjnej dla Warszawy, która ma na celu przygotowanie władz miasta i obywateli do radzenia sobie ze zmianą klimatu i wdrażania działań adaptacyjnych.

Szczegółowe cele projektu to:

  • Przygotowanie strategii przystosowania się do zmiany klimatu dla Warszawy w oparciu o podejście ekosystemowe, w którym infrastruktura techniczna i ekologiczna współpracują ze sobą zgodnie z komunikatem UE „Zielona infrastruktura – wzmacnianie zielonej stolicy Europy” (COM/2013/0249);
  • Zachęcanie administracji miejskich i podmiotów świadczących usługi komunalne do wdrożenia adaptacji do zmiany klimatu w oparciu o doświadczenia z Warszawy;
  • Promowanie map prognoz klimatycznych jako narzędzia budowania strategii przystosowania się do zmiany klimatu dla miast; i
  • Podnoszenie świadomości na temat kwestii związanych ze zmianą klimatu wśród władz miejskich i zachęcanie ich do angażowania się w działania na szczeblu krajowym i europejskim.

Informacje o projekcie

Główny

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

Partnerzy

Miasto Warszawa, Polska

Związek Metropolii Polskich (UMP), Polska

Verband Region Stuttgart, Niemcy

Źródło finansowania

Komisja Europejska, Instrument Finansowy na rzecz Środowiska: Program LIFE na lata 2014–2020

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Nov 22 2022

Akcje Dokumentu