Start Baza danych Publikacja i sprawozdania „Nie pozostawiaj nikogo nikogo” w polityce i praktykach w zakresie odporności na zmianę klimatu w Europie – Przegląd wiedzy i praktyk na rzecz sprawiedliwej odporności

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
Publications and Reports

„Nie pozostawiaj nikogo nikogo” w polityce i praktykach w zakresie odporności na zmianę klimatu w Europie – Przegląd wiedzy i praktyk na rzecz sprawiedliwej odporności

Opis

Skutki zmiany klimatu wpływają na ludzi na różne sposoby, a niektórzy członkowie społeczeństwa uznają za bardziej wymagające dostosowanie ich warunków życia i pracy oraz źródeł utrzymania do zmieniających się warunków klimatycznych. Zarządzanie przystosowaniem się do zmiany klimatu i przejściem do społeczeństwa odpornego na zmianę klimatu w sposób sprawiedliwy i sprzyjający włączeniu społecznemu wymaga świadomości, które warunki powodują niesprawiedliwość, a obciążenia wynikające z wpływu na klimat są dzielone, a także koszty i korzyści wynikające ze środków przystosowawczych rozłożonych w sprawiedliwy i sprawiedliwy sposób.

Niniejszy dokument techniczny zawiera przegląd wiedzy i praktyki na rzecz sprawiedliwej odporności w Europie jako analizę zakresu opartą na szybkim przeglądzie literatury naukowej dotyczącej społecznych skutków przystosowania się i odporności, informacji od krajowych ośrodków referencyjnych, wkładzie grupy ekspertów ds. sprawiedliwej odporności, ustanowionej na potrzeby tej analizy, informacji ze sprawozdań regulacyjnych dotyczących krajowych postępów w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu oraz przeglądzie bazy danych Climate-ADAPT. Kontekst dokumentu technicznego dotyczy rozwoju polityki europejskiej, w szczególności Europejskiego Zielonego Ładu i zmienionej strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, w której podkreślono znaczenie osiągnięcia odporności w sprawiedliwy i sprawiedliwy sposób, aby korzyści w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu były dzielone sprawiedliwie. W celu zapewnienia jasności w dokumencie technicznym wykorzystuje się podejście krokowe zaproponowane w unijnych ramach wytycznych dotyczących polityki adaptacji – narzędzie wsparcia przystosowania się – do badania aktualnej wiedzy i praktyki. Dokument techniczny kończy się barierami i warunkami sprzyjającymi sprawiedliwej odporności, możliwymi do podjęcia zaleceniami dla decydentów politycznych, planistów adaptacyjnych i praktyków oraz określa szereg luk w wiedzy i kierunków przyszłych badań.

Źródło informacji

Źródło:

Dokument techniczny CCA nr 2/2021 pt. „Sprawiedliwa transformacja w kontekście przystosowania się do zmiany klimatu”

Współpracownik:
Europejska Agencja Środowiska

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Nov 22 2022

Akcje Dokumentu