Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Deklaracja budapeszteńska: przyspieszenie działań na rzecz zdrowszych ludzi, dobrze prosperującej planety, zrównoważonej przyszłości

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Publications and Reports

Deklaracja budapeszteńska: przyspieszenie działań na rzecz zdrowszych ludzi, dobrze prosperującej planety, zrównoważonej przyszłości

Opis

Przyjęta w dniu 6 lipca 2023 r. przez ministrów zdrowia i środowiska państw regionu europejskiego WHO deklaracja budapeszteńska określa zobowiązania polityczne i działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia związanym z potrójnym kryzysem związanym ze zmianą klimatu, zanieczyszczeniem i utratą różnorodności biologicznej, a także w kontekście odbudowy po pandemii COVID-19. Deklaracja traktuje priorytetowo pilne, szeroko zakrojone działania w zakresie wyzwań zdrowotnych związanych z tym potrójnym kryzysem i ma na celu przyspieszenie sprawiedliwej transformacji w kierunku odpornych, zdrowych, sprawiedliwych i zrównoważonych społeczeństw. Przyjmując deklarację budapeszteńską, kraje zobowiązały się do walki z zanieczyszczeniem i zmianą klimatu, zapewnienia wszystkim dostępu do bezpiecznej wody, usług sanitarnych i higienicznych, włączenia kwestii przyrody i różnorodności biologicznej do polityki oraz promowania czystego, bezpiecznego i zdrowego środowiska zbudowanego. Dodatkowe zobowiązania ukierunkowane na systemy opieki zdrowotnej.

Deklaracja promuje zaangażowanie sektora zdrowia w zmiany klimatu i przedstawia argumenty przemawiające za zdrowiem w procesie kształtowania polityki klimatycznej. Jeśli chodzi o politykę dostosowawczą, kluczowym zobowiązaniem jest opracowanie, aktualizacja i wdrożenie krajowych planów przystosowania się do zmiany klimatu w dziedzinie zdrowia, w formie odrębnych dokumentów lub w ramach szerszych krajowych działań w zakresie planowania przystosowania się do zmiany klimatu. Aby wesprzeć zdolności państw w zakresie wdrażania, deklaracja ma również na celu wzmocnienie sprawowania rządów, inwestycje w zasoby ludzkie oraz generowanie wiedzy i narzędzi działania. Podkreśla również wzmocnienie pozycji organizacji młodzieżowych, aby ich działania były bardziej istotne w kształtowaniu i wdrażaniu polityki. Plan działania na rzecz zdrowszych ludzi, kwitnącej planety i zrównoważonej przyszłości na lata 2023–2030 stanowi integralną część deklaracji i opisuje szereg działań mających na celu przyspieszenie niezbędnych przemian. Aby przyspieszyć realizację zobowiązań, zainicjowano partnerstwa na rzecz Europejskiego Procesu Ochrony Środowiska i Zdrowia (EHP) jako nowy mechanizm ukierunkowany na działania. Ma ona na celu zgromadzenie krajów i partnerów mających wspólny interes w konkretnym obszarze tematycznym, aby wspólnie pracować nad wspólnymi projektami i działaniami. Uruchomiono cztery partnerstwa EHP, koncentrujące się na działaniach na rzecz klimatu w sektorze zdrowia, współpracy młodzieży, biomonitoringu człowieka i zdrowej mobilności. Partnerstwo na rzecz działań w dziedzinie klimatu w sektorze zdrowiama na celu zapewnienie regionalnej społeczności praktycznej wymiany podejść, doświadczeń i badań, ponieważ kraje określają ścieżki i rozwiązania w zakresie rozwoju odpornych na zmianę klimatu, niskoemisyjnych i zrównoważonych środowiskowo systemów opieki zdrowotnej.

Źródło informacji

Współpracownik:
Biuro Regionalne WHO dla Europy

Opublikowane w Climate-ADAPT Sep 21 2023   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Sep 21 2023

Akcje Dokumentu