Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Przystosowanie się do zmiany klimatu i zmniejszanie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi w Europie. Zwiększanie spójności bazy wiedzy, polityk i praktyk

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
Publications and Reports

Przystosowanie się do zmiany klimatu i zmniejszanie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi w Europie. Zwiększanie spójności bazy wiedzy, polityk i praktyk

Opis

W sprawozdaniu oceniono obecne praktyki i poziom know-how oraz podkreślono pojawiające się innowacyjne narzędzia stosowane przez władze krajowe, regionalne i lokalne w celu przeciwdziałania skutkom zagrożeń związanych z pogodą i klimatem.

Na szczeblu globalnym, europejskim i krajowym pojawia się potrzeba zwiększenia spójności między przystosowaniem się do zmiany klimatu a ograniczaniem ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi poprzez uwzględnienie podobnych celów i różnic, przyczyniając się w ten sposób do lepszej gotowości i reagowania na klęski żywiołowe, a także do zrównoważonego rozwoju. Wspólne cele dotyczą zarządzania ryzykiem klimatycznym (zmienności i zmian) oraz budowania społeczeństw odpornych na zmianę klimatu. Z przeglądu obecnych praktyk wynika, że chociaż istnieją innowacyjne przykłady, nie wykorzystano jeszcze pełnego potencjału lepszej integracji DRR i CCA.

Wraz ze wzrostem częstotliwości i/lub intensywności zagrożeń naturalnych związanych z pogodą i klimatem wzrastają również zmiany społeczno-ekonomiczne i narażenie na zagrożenia w postaci szkód i strat gospodarczych. Z tego powodu społeczeństwo europejskie i decydenci muszą zrozumieć rolę zmiany klimatu w napędzaniu ekstremalnych warunków pogodowych, a także interakcje i współzależności ekstremalnych zjawisk pogodowych i klimatycznych z innymi zjawiskami naturalnymi i działalnością człowieka. Sprawozdanie koncentruje się na przeszłych i przewidywanych skutkach, wraz z przeglądem istniejących systemów danych dotyczących strat w Europie i innych krajach oraz podsumowaniem prac opracowanych przez OIEWG ONZ na temat wskaźników postępów w realizacji ram z Sendai dotyczących zmniejszania ryzyka klęsk żywiołowych (SFDRR).

W sprawozdaniu uwzględniono sześć studiów przypadku, przedstawicieli ds. spójności między praktykami CCA i DRR. Najważniejsze komunikaty to następujące elementy:

  • Podejście programowe, zainicjowane odgórnie, realizowane oddolnie i wspierane przez odpowiednie finansowanie i długoterminową strategię, może zapewnić skuteczną integrację CCA i DRR.
  • Ubezpieczyciele są kluczowymi graczami w CCA i DRR na różne sposoby.
  • Połączenie krajowych planów działania oraz wdrażania i integracji na szczeblu lokalnym skutkuje skuteczną realizacją strategii CCA i DRR.
  • Krajowe oceny ryzyka (KOR) mogą służyć jako skuteczna podstawa dla CCA i DRR, ponieważ zapewniają szerszy obraz ryzyka i wskazują progi tolerancji.
  • Sieci mają kluczowe znaczenie dla motywowania miast i wspierania budowania zdolności w zakresie polityki przeciwdziałania zmianie klimatu. Nie wolno ignorować istniejących różnic w otoczeniu instytucjonalnym, kulturowym i gospodarczym.

Źródło informacji

Źródło:
Europejska Agencja Środowiska
Współpracownik:
Europejska Agencja Środowiska

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Apr 04 2024

Akcje Dokumentu