Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Ciepło i zdrowie w europejskim regionie WHO: zaktualizowane dowody na potrzeby skutecznego zapobiegania

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Publications and Reports

Ciepło i zdrowie w europejskim regionie WHO: zaktualizowane dowody na potrzeby skutecznego zapobiegania

Opis

Niniejsza publikacja zestawia i podsumowuje najważniejsze dowody opublikowane od 2008 r., koncentrując się przede wszystkim na 53 państwach członkowskich obsługiwanych przez Biuro Regionalne WHO dla Europy.

Ustalenia są zorganizowane wokół ośmiu elementów, które pierwotne wytyczne określono jako „podstawowe” do kompleksowego planu działania na rzecz zdrowia cieplnego (HHAP), a każdy rozdział uzupełnia wyniki przeprowadzonego przez WHO w 2019 r. badania dotyczącego planowania działań w dziedzinie zdrowia cieplnego, w stosownych przypadkach w odniesieniu do omawianego tematu. Główna treść każdego rozdziału przedstawiono poniżej.

Rozdział 1 określa scenę i przedstawia wpływ ciepła i zdrowia, zarówno obserwowany, jak i przewidywany, koncentrując się na krajach w regionie europejskim WHO. Prognozy wyraźnie wskazują, że bez odpowiednich wysiłków na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu narażenie na ciepło i związane z tym skutki dla zdrowia znacznie wzrosną.

W rozdziale 2 podsumowano dowody dotyczące zarządzania reakcjami zdrowia publicznego na ciepło. Potrzeba określenia i wdrożenia odpowiednich i uzgodnionych reakcji i polityk w dziedzinie zdrowia publicznego staje się coraz bardziej nagląca, chociaż dostępne dowody na to, co stanowi dobrą praktykę w zarządzaniu takimi reakcjami, są ograniczone. Kluczowe kwestie, którymi należy się zająć, stają się jednak coraz bardziej jasne, w tym odpowiednie finansowanie i zasoby ludzkie oraz formalne zaangażowanie podmiotów szczebla niższego niż krajowy i podmiotów niepaństwowych.

W rozdziale 3 sprawozdania dotyczące systemów ostrzegania o zdrowiu cieplnym i sposobu, w jaki powinny one opierać się na HHAP w celu terminowego i skutecznego reagowania. Literatura naukowa sugeruje, że zainwestowano znaczne wysiłki w poprawę skuteczności modelu ostrzegania i czasu realizacji, ukierunkowane rozpowszechnianie i zrozumienie wśród zainteresowanych stron zajmujących się zdrowiem publicznym. Ocena systemów ostrzegania musi być przeprowadzana regularnie, aby zapewnić ciągłe doskonalenie i zrozumienie.

W rozdziale 4 podsumowano dowody na to, w jaki sposób plany dotyczące ciepła/pokrewnych informacji na temat zdrowia informują o ryzyku cieplnym i zaleceniach. Przedstawiono w nim istniejące podejścia mające na celu zapewnienie skuteczności przekazów dotyczących zdrowia cieplnego oraz rozważono, w jaki sposób HHAP mogą lepiej kierować ostrzeżenia, zalecenia i informacje do różnych zainteresowanych stron i odbiorców. Państwa generalnie przesunęły swoją komunikację HHAP na internetowe i mobilne platformy technologiczne i ważne jest, aby takie zmiany były przeprowadzane zapewniające sprawiedliwość społeczną, bez wykluczania osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji lub osób dysponujących mniejszymi zasobami.

Rozdział 5 zawiera sprawozdania na temat rodzajów interwencji i dowodów na skuteczność w ograniczaniu niebezpiecznego narażenia na ciepło w pomieszczeniach. Można zastosować szeroką gamę pasywnego chłodzenia (powiązanego z obudową i chłodzeniem) oraz aktywnego chłodzenia (takiego jak klimatyzacja, osobiste urządzenia chłodzące) i technologii. Zrozumienie potrzeb w zakresie komfortu cieplnego osób najbardziej narażonych na ciepło jest jednak nadal ograniczone, a brakuje danych na temat związku w czasie rzeczywistym między temperaturami zewnętrznymi i wewnętrznymi w pomieszczeniach mieszkalnych. Potrzebne są dalsze badania nad ryzykiem przegrzania i rozwiązań adaptacyjnych w szpitalach, domach opieki i innych placówkach.

W rozdziale 6 przedstawiono zaktualizowane dowody dotyczące czynników ryzyka i podatności na zagrożenia. Dowody te ewoluują i stają się bardziej szczegółowe pod względem wyników zdrowotnych, mechanizmów biologicznych, przyczynowości i wrażliwości różnych grup. Do tej pory jednak większość krajowych HHAP wspomina o grupach szczególnie wrażliwych, ale nie zawiera działań skierowanych do nich. Należy podjąć większe wysiłki na rzecz podnoszenia świadomości i promowania środków aktywnego reagowania oraz szkolenia pracowników służby zdrowia i opieki społecznej. Ważne jest, aby uznać, że wrażliwe podgrupy i ich potrzeby zmieniają się z czasem i wymagają stałego monitorowania i badań.

Rozdział 7 zawiera sprawozdanie na temat gotowości systemu opieki zdrowotnej i społecznej na ciepło. Do tej pory dowody na środki planowania i reagowania stosowane w placówkach opieki zdrowotnej i ich skuteczność są rzadkie. Kluczowym wyzwaniem, które pozostaje, jest wpływ fal upałów w placówkach opieki zdrowotnej i społecznej, pomimo znacznych zdarzeń fal cieplnych, które miały miejsce w całym europejskim regionie WHO w ostatnich latach. Należy podjąć większe wysiłki na rzecz wymiany najlepszych praktyk w zakresie planowania i reagowania w sektorze opieki zdrowotnej.

W rozdziale 8 opisano, w jaki sposób długoterminowe planowanie przestrzenne może zmniejszyć ryzyko cieplne. Zielone i niebieskie (wodne) przestrzenie, materiały i kolory krajobrazu miejskiego oraz modyfikacje struktury miejskiej są kluczowymi obszarami służącymi długoterminowemu ograniczaniu zagrożeń dla zdrowia wynikających z ciepła i emisji gazów cieplarnianych. Pomimo ich potencjału w zakresie ochrony zdrowia, interwencje urbanistyczne pozostają najmniej wdrażanym podstawowym elementem HHAP. Brakuje narzędzi do działań międzysektorowych, aby umożliwić agencjom zdrowia publicznego wywieranie wpływu na decyzje w zakresie zarządzania miastami w celu ochrony zdrowia przed ciepłem. 

W rozdziale 9 przeanalizowano wykorzystanie procesów monitorowania i oceny jako kluczowych elementów HHAP. Nadzór zdrowotny jest ważny dla monitorowania wpływu na zdrowie i oceny środków reagowania podczas zdarzeń fal cieplnych i po nich, ale nadal stanowi marginalny element HHAP i należy go promować. Ocena obejmuje wielodyscyplinarne i wspólne działania różnych zainteresowanych stron w celu uwzględnienia różnych aspektów i elementów HHAP. Formalne i stałe monitorowanie i ocena HHAP są niezbędne do zrozumienia ich skuteczności i potencjalnych obszarów poprawy.

W rozdziale 10 przedstawiono podsumowanie najważniejszych przesłań zawartych w sprawozdaniu, wraz ze szczegółowymi i nadrzędnymi wnioskami, a także lukami w dowodach i badaniach naukowych.

Wybrane informacje z tego sprawozdania są wizualizowane na stronie tematycznej Krajowe systemy ostrzegania o cieple i zdrowie oraz plany działania Europejskiego Obserwatorium Klimatu i Zdrowia.

Źródło informacji

Współpracownik:
Biuro Regionalne WHO dla Europy

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Dec 06 2022

Akcje Dokumentu