Opis

W ciągu ostatnich kilku dekad w Europie nastąpił znaczny postęp w dziedzinie zdrowia publicznego, przy drastycznym spadku przedwczesnej śmiertelności i wydłużeniu średniego trwania życia o prawie 9 lat od 1980 r. Kraje europejskie mają jedne z najlepszych systemów opieki zdrowotnej na świecie. Europa stoi jednak w obliczu bezprecedensowych i nakładających się na siebie kryzysów, które są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i źródeł utrzymania oraz zagrażają zdolnościom adaptacyjnym. W porównaniu z okresami przedindustrialnymi średni wzrost średniej temperatury powietrza powierzchniowego w Europie był o prawie 1 °C wyższy od średniego wzrostu temperatury na świecie, a 2022 r. był najgorętszym europejskim latem w historii. Europa, będąca trzecią co do wielkości gospodarką świata i znaczącym czynnikiem przyczyniającym się do skumulowanych emisji gazów cieplarnianych na świecie, jest kluczowym podmiotem na świecie w reakcji na zmianę klimatu i ma globalną odpowiedzialność i szanse, aby przewodzić transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej oraz zdrowszego i bardziej odpornego społeczeństwa.
> <br>
> <strong>Koszty zdrowotne związane z opóźnioną dekarbonizacją<strong>
Alarmujący wzrost zagrożeń dla zdrowia, podatności na zagrożenia, narażenia i skutków zmiany klimatu w całej Europie wskazuje na pilną potrzebę opracowania ambitnych celów w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, które ograniczają globalny wzrost temperatury do poziomu poniżej 1·5 °C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Jednocześnie pilne są skuteczne strategie adaptacyjne mające na celu budowanie odporności na rosnące zagrożenia dla zdrowia wynikające ze zmiany klimatu.
Ludność Europy jest w coraz większym stopniu narażona na fale upałów, co zagraża szczególnie narażonym grupom społecznym (w tym osobom starszym, dzieciom i osobom o złym stanie zdrowia) i prowadzi do wysokiego obciążenia chorobami i zgonami. Poza bezpośrednim wpływem na zdrowie, narażenie na ciepło osłabia również źródła utrzymania ludzi i społeczne uwarunkowania zdrowia poprzez zmniejszenie zdolności do pracy. 
Zmiany klimatu powodują również coraz częstsze i coraz częstsze zdarzenia ekstremalne związane z klimatem w Europie, mające zarówno bezpośredni, jak i pośredni wpływ na zdrowie, utratę infrastruktury i koszty gospodarcze.
Zmieniające się warunki środowiskowe zmieniają również przydatność środowiskową do przenoszenia różnych chorób zakaźnych, w tym Vibrio, dengi, wirusa Zachodniego Nilu.
Cieplejsze temperatury zmieniają również pory kwitnienia kilku alergicznych gatunków drzew, a sezony brzozy, oliwki i olchy zaczynają kwitnąć wcześniej i wpływają na zdrowie około 40 % populacji w Europie, które mają alergie na pyłki.
Te nakładające się na siebie i wzajemnie powiązane skutki zdrowotne, które ewoluują w kontekście pandemii i niszczycielskiej wojny na Ukrainie, ujawniają pilną potrzebę interwencji, które budują odporność w sektorze zdrowia i chronią ludzi przed rosnącymi zagrożeniami dla zdrowia. Poczyniono pewne postępy w zakresie przystosowania się do zdrowia w Europie, w tym opracowanie krajowych strategii lub planów w zakresie zdrowia i zmiany klimatu, oceny podatności i przystosowania się do zmiany klimatu oraz ekologizację środowiska. Przystosowanie się do zmiany klimatu często musi konkurować o ograniczone zasoby finansowe, a samo przyjęcie planów przystosowawczych nie wystarcza do zwiększenia zdolności adaptacyjnych. Wraz ze wzrostem skutków zmiany klimatu wysiłki na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu muszą szybko przyspieszyć i być starannie wdrażane wraz ze strategiami łagodzenia zmiany klimatu.
> <br>
Europa powinna zmniejszyć swoje emisje, aby osiągnąć cel dotyczący zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r. i zmniejszyć wpływ zmiany klimatu na zdrowie. Ponadto dzięki redukcji emisji region skorzystałby również z bezpośrednich i pośrednich dodatkowych korzyści zdrowotnych wynikających ze zmniejszonego narażenia na cząstki stałe pochodzące ze spalania paliw kopalnych i transportu. Wysokoemisyjne i bogate w mięso diety Europy również przyczyniają się do wysokich emisji gazów cieplarnianych i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Ponadto opóźnione wdrożenie lokalnie wytwarzanych, niskoemisyjnych źródeł energii sprawiło, że Europa stała się podatna na niestabilne ceny energii, które osiągnęły rekordowo wysokie wartości w 2022 r. Podczas gdy świat próbuje wyzdrowieć po pandemii COVID-19 i reagować na wiele zbiegających się z sobą klęsk żywiołowych, ożywienie gospodarcze jest utrudnione przez negatywne skutki zmiany klimatu dla zdrowia i jej uwarunkowań, podkreślając pilną potrzebę podjęcia działań.
><br>
><strong>Transformacyjna zmiana dla zdrowia<strong>
Pomimo dotychczas ograniczonych działań w dziedzinie klimatu w Europie wskaźniki zawarte w niniejszym sprawozdaniu sugerują, że zmiany mogą być w toku. Chociaż zaangażowanie w przecięcie zdrowia i zmiany klimatu jest niewielkie w porównaniu z ogólnym zaangażowaniem w zmianę klimatu bardziej ogólnie, zaangażowanie polityczne w dziedzinie zdrowia i zmiany klimatu w Parlamencie Europejskim nieznacznie wzrosło od 2014 r. Wskaźniki pokazują, że przyspieszone przejście na czystą energię może uratować życie każdego roku.
> <br>
> <strong>Największa szansa na zdrowie publiczne stulecia<strong>
Ponieważ świat jest niebezpiecznie bliski osiągnięcia punktów bez powrotu do klimatu i narastającego kryzysu energetycznego, a także gdy zdrowie ludności jest coraz bardziej osłabione przez globalne ocieplenie, Europa znajduje się w kluczowym punkcie zmian. Jeśli plany łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej są opracowywane i wdrażane z uwzględnieniem zdrowia, dobrostanu i sprawiedliwości, może to stanowić największą szansę na politykę zdrowia publicznego stulecia. Ambitne europejskie strategie adaptacyjne i łagodzące będą nie tylko chronić życie i dobrobyt w Europie, ale także w krajach, które w najmniejszym stopniu przyczyniły się do antropogenicznej zmiany klimatu. Niebezpieczeństwo dotarcia do punktu bez powrotu oznacza, że Europa nie może sobie pozwolić na przegapienie takiej okazji.

Źródło informacji

Strony internetowe:
Współpracownik:
Lancet Countdown in Europe (Lancet Countdown in Europe)

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22, 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Nov 29, 2022

Language preference detected

Do you want to see the page translated into ?

Exclusion of liability
This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.