Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Sprawozdanie Lancet Countdown z 2022 r. na temat zdrowia i zmiany klimatu: w kierunku przyszłości odpornej na zmianę klimatu

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Publications and Reports

Sprawozdanie Lancet Countdown z 2022 r. na temat zdrowia i zmiany klimatu: w kierunku przyszłości odpornej na zmianę klimatu

Opis

W ciągu ostatnich kilku dekad w Europie nastąpił znaczny postęp w dziedzinie zdrowia publicznego, przy drastycznym spadku przedwczesnej śmiertelności i wydłużeniu średniego trwania życia o prawie 9 lat od 1980 r. Kraje europejskie mają jedne z najlepszych systemów opieki zdrowotnej na świecie. Europa stoi jednak w obliczu bezprecedensowych i nakładających się na siebie kryzysów, które są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i źródeł utrzymania oraz zagrażają zdolnościom adaptacyjnym. W porównaniu z okresami przedindustrialnymi średni wzrost średniej temperatury powietrza powierzchniowego w Europie był o prawie 1 °C wyższy od średniego wzrostu temperatury na świecie, a 2022 r. był najgorętszym europejskim latem w historii. Europa, będąca trzecią co do wielkości gospodarką świata i znaczącym czynnikiem przyczyniającym się do skumulowanych emisji gazów cieplarnianych na świecie, jest kluczowym podmiotem na świecie w reakcji na zmianę klimatu i ma globalną odpowiedzialność i szanse, aby przewodzić transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej oraz zdrowszego i bardziej odpornego społeczeństwa.


Koszty zdrowotne związane z opóźnioną dekarbonizacją
Alarmujący wzrost zagrożeń dla zdrowia, podatności na zagrożenia, narażenia i skutków zmiany klimatu w całej Europie wskazuje na pilną potrzebę opracowania ambitnych celów w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, które ograniczają globalny wzrost temperatury do poziomu poniżej 1·5 °C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Jednocześnie pilne są skuteczne strategie adaptacyjne mające na celu budowanie odporności na rosnące zagrożenia dla zdrowia wynikające ze zmiany klimatu.
Ludność Europy jest w coraz większym stopniu narażona na fale upałów, co zagraża szczególnie narażonym grupom społecznym (w tym osobom starszym, dzieciom i osobom o złym stanie zdrowia) i prowadzi do wysokiego obciążenia chorobami i zgonami. Poza bezpośrednim wpływem na zdrowie, narażenie na ciepło osłabia również źródła utrzymania ludzi i społeczne uwarunkowania zdrowia poprzez zmniejszenie zdolności do pracy. 
Zmiany klimatu powodują również coraz częstsze i coraz częstsze zdarzenia ekstremalne związane z klimatem w Europie, mające zarówno bezpośredni, jak i pośredni wpływ na zdrowie, utratę infrastruktury i koszty gospodarcze.
Zmieniające się warunki środowiskowe zmieniają również przydatność środowiskową do przenoszenia różnych chorób zakaźnych, w tym Vibrio, dengi, wirusa Zachodniego Nilu.
Cieplejsze temperatury zmieniają również pory kwitnienia kilku alergicznych gatunków drzew, a sezony brzozy, oliwki i olchy zaczynają kwitnąć wcześniej i wpływają na zdrowie około 40 % populacji w Europie, które mają alergie na pyłki.
Te nakładające się na siebie i wzajemnie powiązane skutki zdrowotne, które ewoluują w kontekście pandemii i niszczycielskiej wojny na Ukrainie, ujawniają pilną potrzebę interwencji, które budują odporność w sektorze zdrowia i chronią ludzi przed rosnącymi zagrożeniami dla zdrowia. Poczyniono pewne postępy w zakresie przystosowania się do zdrowia w Europie, w tym opracowanie krajowych strategii lub planów w zakresie zdrowia i zmiany klimatu, oceny podatności i przystosowania się do zmiany klimatu oraz ekologizację środowiska. Przystosowanie się do zmiany klimatu często musi konkurować o ograniczone zasoby finansowe, a samo przyjęcie planów przystosowawczych nie wystarcza do zwiększenia zdolności adaptacyjnych. Wraz ze wzrostem skutków zmiany klimatu wysiłki na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu muszą szybko przyspieszyć i być starannie wdrażane wraz ze strategiami łagodzenia zmiany klimatu.

Europa powinna zmniejszyć swoje emisje, aby osiągnąć cel dotyczący zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r. i zmniejszyć wpływ zmiany klimatu na zdrowie. Ponadto dzięki redukcji emisji region skorzystałby również z bezpośrednich i pośrednich dodatkowych korzyści zdrowotnych wynikających ze zmniejszonego narażenia na cząstki stałe pochodzące ze spalania paliw kopalnych i transportu. Wysokoemisyjne i bogate w mięso diety Europy również przyczyniają się do wysokich emisji gazów cieplarnianych i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Ponadto opóźnione wdrożenie lokalnie wytwarzanych, niskoemisyjnych źródeł energii sprawiło, że Europa stała się podatna na niestabilne ceny energii, które osiągnęły rekordowo wysokie wartości w 2022 r. Podczas gdy świat próbuje wyzdrowieć po pandemii COVID-19 i reagować na wiele zbiegających się z sobą klęsk żywiołowych, ożywienie gospodarcze jest utrudnione przez negatywne skutki zmiany klimatu dla zdrowia i jej uwarunkowań, podkreślając pilną potrzebę podjęcia działań.


Transformacyjna zmiana dla zdrowia
Pomimo dotychczas ograniczonych działań w dziedzinie klimatu w Europie wskaźniki zawarte w niniejszym sprawozdaniu sugerują, że zmiany mogą być w toku. Chociaż zaangażowanie w przecięcie zdrowia i zmiany klimatu jest niewielkie w porównaniu z ogólnym zaangażowaniem w zmianę klimatu bardziej ogólnie, zaangażowanie polityczne w dziedzinie zdrowia i zmiany klimatu w Parlamencie Europejskim nieznacznie wzrosło od 2014 r. Wskaźniki pokazują, że przyspieszone przejście na czystą energię może uratować życie każdego roku.


Największa szansa na zdrowie publiczne stulecia
Ponieważ świat jest niebezpiecznie bliski osiągnięcia punktów bez powrotu do klimatu i narastającego kryzysu energetycznego, a także gdy zdrowie ludności jest coraz bardziej osłabione przez globalne ocieplenie, Europa znajduje się w kluczowym punkcie zmian. Jeśli plany łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej są opracowywane i wdrażane z uwzględnieniem zdrowia, dobrostanu i sprawiedliwości, może to stanowić największą szansę na politykę zdrowia publicznego stulecia. Ambitne europejskie strategie adaptacyjne i łagodzące będą nie tylko chronić życie i dobrobyt w Europie, ale także w krajach, które w najmniejszym stopniu przyczyniły się do antropogenicznej zmiany klimatu. Niebezpieczeństwo dotarcia do punktu bez powrotu oznacza, że Europa nie może sobie pozwolić na przegapienie takiej okazji.

Źródło informacji

Współpracownik:
Lancet Countdown in Europe (Lancet Countdown in Europe)

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Nov 29 2022

Akcje Dokumentu