Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Podejście do budowania odporności w zakresie planowania przestrzennego, projektowania i zarządzania – przegląd dowodów

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
Publications and Reports

Podejście do budowania odporności w zakresie planowania przestrzennego, projektowania i zarządzania – przegląd dowodów

Opis

Lokalne kryzysy i sytuacje nadzwyczajne wpływają na działalność gospodarczą, niszczą środowisko, przerywają usługi w zakresie infrastruktury krytycznej oraz powodują bezpośrednie i pośrednie skutki zdrowotne. Miasta muszą zapewnić skuteczną reakcję i wyjście z kryzysu. Muszą one również zmniejszyć obecne i przyszłe narażenie na zagrożenia i podatność na zagrożenia. Projektowanie obszarów miejskich, zarządzanie nimi i planowanie mają do odegrania rolę w zapobieganiu i ograniczaniu ryzyka; należy je zatem włączyć do lokalnych strategii i planów w zakresie odporności. Kilka niedawnych wielostronnych sprawozdań, ram i wytycznych wskazuje na miasta jako wiodące podmioty w zakresie łagodzenia zagrożeń i przystosowania się do nich, ustalając priorytety i umożliwiając oddolne podejścia, które w dalszym ciągu angażują społeczności (i sprawiają, że samorządy lokalne są bardziej odpowiedzialne) w budowaniu zdrowszych, zrównoważonych, sprawiedliwych i odpornych miast.

W ramach projektu ochrony środowiska i zdrowia WHO poprzez budowanie projektu odporności miast przeprowadzono szeroki przegląd literatury dotyczącej planowania przestrzennego, projektowania, zarządzania i gotowości związanej z klęskami żywiołowymi. Opracowano literaturę akademicką opublikowaną w latach 2015–2021, mającą zastosowanie do miast w regionie europejskim WHO, oraz wyciągnięto strategie planowania przestrzennego oparte na ryzyku na rzecz poprawy odporności na szczeblu lokalnym. Krótki wybór niedawnych międzynarodowych sprawozdań i wytycznych został również uwzględniony jako zasoby służące zapewnieniu kontekstu i analizy porównawczej.

W niniejszym sprawozdaniu określono koncepcje, ramy i strategie w literaturze, aby pomóc miastom w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z przygotowaniem się i zapobieganiem prawdopodobieństwu i dotkliwości skutków lokalnych ekstremalnych zdarzeń. Przeanalizowano w nim, w jaki sposób (i w jakim stopniu) planowanie przestrzenne, zarządzanie i projektowanie obszarów miejskich mogą stanowić mechanizm poprawy gotowości i odporności.

Wyniki badań pokazują, że opublikowane badania oparte na pojedynczym typie zagrożenia są powszechne: około 60 % przeanalizowanych artykułów uznano za specyficzne dla zagrożeń. W sprawozdaniu omówiono szereg strategii, które są szczególnie istotne dla niektórych rodzajów zagrożeń, rozróżniając te, które wiążą się z modyfikacją lub projektowaniem infrastruktury fizycznej, a tymi, które odnoszą się do zarządzania, komunikacji i zaangażowania społeczeństwa. Na przykład fale upałów i efekt miejskiej wyspy ciepła są często powiązane z gęstymi i nieprzepuszczalnymi tkaninami miejskimi i wymagają większego zasięgu ekologicznego dzięki rozwiązaniom opartym na przyrodzie. W tym sensie lokalne przepisy dotyczące planowania (takie jak obowiązkowe minimalne współczynniki zielonej przestrzeni) mogłyby przyczynić się do zwiększenia zasięgu ekologicznego w miastach. To z kolei może mieć duże znaczenie dla zapobiegania powodziom (lub łagodzeniu skutków) powodzi w środowiskach miejskich – tradycyjnie zależnych wyłącznie od szarej infrastruktury, która może nie być w stanie poradzić sobie z przyszłymi poziomami przewidywanymi ze względu na zmianę klimatu. Gotowość na trzęsienie ziemi polega na optymalnym zaprojektowaniu otwartych przestrzeni w mieście do
pełnienia roli schronów, a także aktualnych inwentaryzacji sieci drogowej i zasobów budowlanych. Poprawa odporności na budowę ma kluczowe znaczenie w obliczu zarówno zdarzeń sejsmicznych, jak i silnych wiatrów podczas burz. W przypadku tych ostatnich zwiększenie wiedzy publicznej i świadomości ryzyka związanego z burzami może poprawić środki gotowości osobistej i gospodarstw domowych, które również okazały się potencjalnie istotne w łagodzeniu skutków i skróceniu czasu odbudowy.

Źródło informacji

Współpracownik:
Biuro Regionalne WHO dla Europy

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Apr 04 2024

Akcje Dokumentu