Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Miejskie planowanie na rzecz odporności i zdrowia: główne przesłania

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Publications and Reports

Miejskie planowanie na rzecz odporności i zdrowia: główne przesłania

Opis

Zdrowie publiczne i jego związek z planowaniem urbanistycznym, zarządzaniem ryzykiem oraz środowiskiem naturalnym i zabudowanym w miastach stały się bardziej istotne niż kiedykolwiek wcześniej. Zmiana klimatu, szybka lub niewłaściwie planowana urbanizacja i degradacja środowiska sprawiły, że wiele miast jest bardziej narażonych na klęski żywiołowe, z których wiele jest wywołanych lub związanych ze zmieniającymi się warunkami klimatycznymi i środowiskowymi. Pandemia COVID-19 uwypukliła dla rządów i obywateli powiązania między zdrowiem a środowiskiem miejskim – zwłaszcza mieszkalnictwem, przestrzenią publiczną, podstawowymi usługami i infrastrukturą oraz transportem. Niedawne sprawozdanie Międzyrządowego Zespołu Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu (IPCC) nadaje nową pilność zarówno potrzebie działań zapobiegawczych, jak i wymogu przygotowania się na zwiększoną częstotliwość i znaczenie klimatu i związanych z nim zjawisk przyrodniczych. Ponadto miasta coraz częściej borykają się z lokalnymi sytuacjami kryzysowymi wynikającymi z wypadków przemysłowych i awarii systemu, co wskazuje na wysoki stopień współzależności, które mają szczególnie duże miasta. Nieodpowiednie planowanie uznano zatem za istotny czynnik ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, wpływający na zagrożenia miejskie, narażenie i poziom podatności na zagrożenia. Miasta muszą zrozumieć cechy i procesy, które czynią je podatnymi na kryzysy i zagrożenia środowiskowe – oraz związane z nimi skutki dla zdrowia – oraz uznać najskuteczniejsze polityki i działania mające na celu zmniejszenie ryzyka, lepsze przygotowanie i zwiększenie odporności.

Celem projektu „Ochrona środowiska i zdrowia poprzez budowanie odporności obszarów miejskich” prowadzonego przez Europejskie Centrum Środowiska i Zdrowia Biura Regionalnego WHO dla Europy jest wspieranie władz lokalnych i decydentów w refleksji nad potrzebami w zakresie gotowości na szczeblu lokalnym i budowaniu odporności. Zespół projektowy zgromadził dowody i doświadczenia na poziomie lokalnym oraz zdobyte doświadczenia związane z:

  • ograniczenie zagrożeń dla zdrowia stwarzanych przez lokalne zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi i sytuacjami nadzwyczajnymi;
  • ograniczenie lokalnej podatności na te zagrożenia; i
  • lokalne priorytety i działania na rzecz poprawy gotowości, odporności (i zdrowia) poprzez planowanie iprojektowanie obszarówmiejskich, a także zarządzanie infrastrukturą miejską.

Badanie w ramach projektu, w jaki sposób miasta mogą wykorzystywać interwencje miejskie i infrastrukturalne, dostępne dane i lokalne wskaźniki i oceny w celu zmniejszenia lokalnego ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi oraz zwiększenia gotowości i odporności, stanowi wkład w odporność miast i lokalne zdolności radzenia sobie z klęskami żywiołowymi. Jest to również główny element szerszego celu zrównoważonego, sprawiedliwego i zdrowego rozwoju obszarów miejskich.

Niniejsze sprawozdanie podsumowujące zawiera najważniejsze przesłania i wnioski z trzech odrębnych obszarów prac, aby określić, w jaki sposób można poprawić odporność i gotowość miast dzięki strukturze i projektowi miasta oraz za pomocą zarządzania miejskiego i monitorowania.

Źródło informacji

Współpracownik:
Biuro Regionalne WHO dla Europy

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Dec 06 2022

Akcje Dokumentu