Start Baza danych Publikacja i sprawozdania water-energy-food-ecosystems-pathways-towards-reducing-water-scarcity-in-europe

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
Publications and Reports

Opis

Sprzężony model hydrologiczny/uprawy LISFLOOD-EPIC został pomyślnie symulowany dla Europy przy użyciu meteorologicznego scenariusza referencyjnego oraz indywidualnych i połączonych scenariuszy środków oszczędzania wody na lata 1990–2018. W niniejszym badaniu rozważono pięć istotnych dla polityki środków oszczędzania wody, tj. poprawę scenariuszy efektywności nawadniania, ograniczenie wycieków w zaopatrzeniu w wodę w miastach, ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków, ograniczenie odsalania wody energetycznej i odsalania. Największym wyzwaniem przy porównywaniu scenariusza „co-if” i scenariusza odniesienia jest wybór jednego, dostosowanego do celu wskaźnika, który może dać jakościową wskazówkę dotyczącą wyników scenariusza i nadal uchwycić złożoność problemu. W tych pracach stosuje się wskaźnik Water Exploitation Index Plus (WEI+) do oszacowania wpływu środków oszczędzania wody na niedobór wody w obecnym klimacie. Oblicza się je dla zużycia wody i definiuje się jako stosunek całkowitego zużycia netto wody podzielonej przez dostępne zasoby słodkowodne w regionie, w którym znajduje się woda wpływająca w górę rzeki. Różnice w WEI+ między scenariuszem odniesienia a proponowanym środkiem lub środkami wyraźnie wskazują na poprawę, jaką środek ten jest w stanie osiągnąć jako odsetek całkowitej dostępności wody. Dlatego też w niniejszym sprawozdaniu wyniki koncentrują się na różnicach w wartościach WEI+, a nie na wartościach bezwzględnych. Wyniki pokazały, że scenariusze połączone ze środkami są najskuteczniejsze, a przyszłe prace skupią się na oszacowaniu, czy poprawa ta będzie wystarczająca do rozwiązania problemów związanych z niedoborem wody, jeśli weźmie się również pod uwagę zmianę klimatu.

Źródło informacji

Źródło:

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/40996e3d-6683-11ee-9220-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-294984454

Opublikowane w Climate-ADAPT Oct 31 2023   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Oct 31 2023

Akcje Dokumentu