Start Baza danych Filmy wideo Zbadanie potencjalnych wariantów adaptacyjnych dla decydentów politycznych i decydentów: Katalog Climate-ADAPT

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Video

Zbadanie potencjalnych wariantów adaptacyjnych dla decydentów politycznych i decydentów: Katalog Climate-ADAPT

Warianty przystosowania się do zmiany klimatu to środki i działania, które można wdrożyć w celu zarządzania ryzykiem klimatycznym do akceptowalnego poziomu, wykorzystując wszelkie pozytywne możliwości wynikające ze zmiany klimatuKlimatADAPT zawiera katalog potencjalnych wariantów adaptacji, które mogą być zbadane przez wpływ na klimat i sektory przystosowania się do zmiany klimatu będące przedmiotem zainteresowania. Katalog ma na celu wspieranie decydentów politycznych i decyzyjnych, w szczególności na skalę lokalną i regionalną, w ich wysiłkach na rzecz radzenia sobie ze skutkami zmiany klimatu

Warianty przystosowania mają kompleksową strukturę, która obejmuje wszystkie kluczowe aspekty cyklu wdrażania adaptacji i są specjalnie opracowane przez Europejską Agencję Środowiska przy wsparciu ETC-CCA (Europejskiego Centrum Tematycznego ds. Podatności i Przystosowania siędo Zmian Klimatu). W przypadku większości wariantów dostosowawczych dostępne są studia przypadków przedstawiające już wdrożone lub wdrażane środki w dziedzinie klimatuADAPT.

Klimatwarianty adaptacji ADAPT są podzielone na szare, zielone i miękkie. Szare środki odnoszą się do rozwiązań technologicznych i inżynieryjnych mających na celu poprawę adaptacji terytorium, infrastruktury i ludzi. Środki ekologiczne opierają się na podejściu ekosystemowym (lub opartym na przyrodzie) i wykorzystują wiele usług świadczonych przez ekosystemy naturalne w celu zwiększenia odporności i zdolności adaptacyjnych. Warianty miękkie obejmują środki polityczne, prawne, społeczne, zarządzania i finansowe, które mogą zmieniać ludzkie zachowania i style zarządzania, przyczyniając się do poprawy zdolności adaptacyjnych i zwiększania świadomości na temat kwestii związanych ze zmianą klimatu. Warianty te są również klasyfikowane zgodnie ze schematem klasyfikacji zaproponowanym przez IPCC w sprawozdaniu z 5 AR5 GG II.

Celem niniejszego webinarium jest poprawa rozpowszechniania wiedzy na temat wariantów przystosowania się do zmiany klimatu– ADAPT oraz promowanie ich wykorzystania, np. w odniesieniu do: proces polityki strategicznej, podnoszenie świadomości, planowanie, opracowywanie wytycznych itp. Jednocześnie Webinar zamierza omówić, w jaki sposób zbiór ten mógłby zostać ulepszony i lepiej dostosowany do rzeczywistych potrzeb użytkowników. Wreszcie, Webinar chciałby zachęcić uczestników do przyczynienia się do wzbogacenia opcji adaptacji klimatuADAPT i dalszego rozpowszechniania ich wiedzy.

Powiązane dokumenty i prezentacje

Akcje Dokumentu