Start Sieci

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

This object has been archived because its content is outdated. You can still access it as legacy

Sieć

Przystosowanie się do zmiany klimatu jest złożonym tematem, który wymaga interdyscyplinarnej pracy i angażuje wiele zainteresowanych stron. Radzenie sobie z istniejącymi i przyszłymi zagrożeniami związanymi ze zmianą klimatu i wykorzystywanie możliwości wymaga interwencji na wielu szczeblach sprawowania rządów i sektora prywatnego za pośrednictwem szeregu organizacji i sieci. Sekcja ta zawiera przegląd głównych odpowiednich organizacji, sieci i platform wymiany wiedzy.

Poziom globalny

Na szczeblu międzynarodowym UNFCCC uznaje, że przystosowanie się do zmiany klimatu jest drugim elementem polityki klimatycznej uzupełniającym łagodzenie zmiany klimatu. Szeroki zakres międzynarodowych organizacji i programów spółdzielczych oraz sieci działających na poziomie globalnym są dostępne tutaj. Więcej linków do platform wymiany wiedzy zarządzanych przez różne podmioty na poziomie globalnym można znaleźć tutaj.

Na szczeblu UE

Na szczeblu UE Komisja Europejska dysponuje unijną strategią dostosowawczą, która ma wspierać działania poprzez promowanie lepszej koordynacji i wymiany informacji między państwami członkowskimi oraz poprzez dopilnowanie, aby kwestie związane z przystosowaniem się do zmiany klimatu były uwzględniane we wszystkich odnośnych politykach UE. Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu (DG CLIMA) Komisji Europejskiej współpracuje z państwami członkowskimi za pośrednictwem grupy roboczej ds. adaptacji Komitetu ds. Zmian Klimatu ds. wdrażania strategii i dalszych inicjatyw w tej dziedzinie. Europejska Agencja Środowiska (EEA) wspierana przez Europejskie Centrum Tematyczne ds. Zmian Klimatu, Podatności i Przystosowania (ETC/CCA) dostarcza wiedzy i ocen na potrzeby przystosowania się do zmiany klimatu w Europie.

Poziom ponadnarodowy

Organizacje na szczeblu transnarodowym są coraz bardziej aktywne w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, np. w ramach konwencji alpejskich i karpackich lub w ramach sieci państw członkowskich UE (np. dla regionu Morza Bałtyckiego). Organy i sieci międzyrządowe, które podejmują wyzwania związane ze zmianą klimatu na tym poziomie transgranicznym, można znaleźć tutaj.

Zarządzanie i sieci na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym

Na szczeblu krajowym rządy krajowe zajmują się zagrożeniami i możliwościami związanymi ze zmianą klimatu, np. poprzez opracowanie krajowych strategii adaptacji (NAS), krajowych planów działania i zestawu innych działań politycznych. Informacje na temat organizacji działających na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym można znaleźć na krajowych (krajowych) stronach adaptacyjnych Climate-ADAPT. EEA zarządza Eionet, który obejmuje krajowe ośrodki referencyjne ds. skutków zmiany klimatu, podatności na zagrożenia i przystosowania się do niej.