Start Archiwum informacyjne

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Archiwum informacyjne

 • Nordycka perspektywa transgranicznego ryzyka klimatycznego – notatka polityczna Nordyckiej Rady Ministrów

  18 Nov 2022

  Dokument programowy i badanie pt. „Nordic Perspectives on Transborderary Climate Risk” [Nordyckie perspektywy transgranicznego ryzyka klimatycznego] przeprowadzone przez Nordycką Radę Ministrów pokazują, w jaki sposób powodzie i pożary lasów oraz inne zmiany klimatu wpływają kaskadowo ponad granicami, powodując na przykład wyższe ceny lub zakłócenia w dostawach towarów żywnościowych. W sprawozdaniu zawarto zalecenia dotyczące tego, w jaki sposób kraje nordyckie mogą lepiej wspólnie przeciwdziałać tym zagrożeniom.

 • Uruchomienie interaktywnego atlasu klimatycznego dla Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech

  28 Nov 2022

  Agencja Środowiska niemieckiego kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia opublikowała internetowy atlas klimatyczny (Klimaatlas Nordrhein-Westfalen). Obejmuje on mapy, interaktywne funkcje umożliwiające przeglądanie i pobieranie danych, a także wskaźniki dotyczące skutków zmiany klimatu i zmiany klimatu na szczeblu niższym niż krajowy. Publikacja atlasu internetowego wspiera wdrażanie ustawy o adaptacji do zmiany klimatu w Nadrenii Północnej-Westfalii.

 • Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska Morskiego (EMODnet) uruchamia w pełni ujednoliconą usługę danych morskich

  27 Jan 2023

  Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska Morskiego (EMODnet) uruchomiła w pełni ujednoliconą usługę danych morskich, łącząc wszystkie dane w jeden portal. Szybki dostęp do wiarygodnych i dokładnych danych i informacji ma zasadnicze znaczenie dla przeciwdziałania zagrożeniom dla środowiska morskiego, opracowywania polityk i przepisów mających na celu ochronę wrażliwych obszarów naszych wybrzeży i oceanów, zrozumienia tendencji i prognozowania przyszłych zmian. Portal ten przyczynia się do międzynarodowych i europejskich wysiłków na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu.

 • Przewodnik dotyczący lokalnego planowania przystosowania się do zmiany klimatu w regionie Morza Bałtyckiego

  10 Feb 2023

  „Przewodnik dotyczący lokalnego planowania przystosowania się do zmiany klimatu w regionie Morza Bałtyckiego” pomoże samorządom i społecznościom lokalnym w podjęciu wstępnych działań na rzecz stworzenia bezpiecznego, społecznie i gospodarczo bezpiecznego i zrównoważonego społeczeństwa odpornego na obecne i przyszłe skutki zmiany klimatu. Wytyczne dotyczące przygotowania i opracowania planu przystosowania się do zmiany klimatu dla samorządów lokalnych w regionie Morza Bałtyckiego (BSR) zostały przygotowane jako wynik projektu „Uwzględnianie kwestii klimatu na poziomie lokalnym w regionie Morza Bałtyckiego (CliMaLoc).

 • UrbanByNature South Eastern Europe Hub Webinar #3 Recap: Osiągnięcie celów środowiskowych i społecznych poprzez plany zazieleniania obszarów miejskich

  13 Feb 2023

  Seminarium internetowe #3 UrbanByNature w Europie Południowo-Wschodniej dotyczyło celów środowiskowych i społecznych w ramach planów zazieleniania miast. Omówiono również aspekty dotyczące sposobu przedstawienia planu działania poprzez silne uczestnictwo obywateli w określaniu priorytetowych tematów i obszarów interwencji m.in. w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, odporności na zmianę klimatu i miejskiego charakteru. Przedstawiono studia przypadków z Aten, Belgradu i z projektu CLEVER Cities.

 • Państwa członkowskie UE czynią postępy w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w celu zwiększenia odporności – przegląd EEA

  14 Dec 2022

 • 26 Oct 2022

 • Partnerzy Creative Commons z SPARC i elektronicznymi informacjami dla bibliotek w celu rozpoczęcia czteroletniej otwartej kampanii na rzecz klimatu

  28 Oct 2022

  Aby otwarta wymiana wyników badań naukowych stała się normą w dziedzinie nauk o klimacie, Creative Commons, SPARC i informacji elektronicznych dla bibliotek (EIFL), rozpoczęła czteroletnią otwartą kampanię klimatyczną. Kampania klimatyczna będzie wykraczać poza samą wymianę wiedzy na temat klimatu i różnorodności biologicznej, aby rozszerzyć sprzyjające włączeniu społecznemu, sprawiedliwe i sprawiedliwe strategie i praktyki w zakresie wiedzy, które umożliwiają lepszą wymianę.

 • Projekt Krajowego Planu Adaptacji 2100 – Ocena podatności terytorium Portugalii na zmianę klimatu w XXI wieku (RNA 2100)

  31 Oct 2022

  Projekt krajowego planu działania na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu 2100 – Ocena podatności terytorium Portugalii na zmianę klimatu w XXI wieku (RNA 2100) określa narracje zmian podatności na zagrożenia i skutków zmiany klimatu w Portugalii. Oceniono w nim również potrzebę inwestycji w przystosowanie się do zmiany klimatu oraz społeczno-gospodarcze koszty niepodejmowania działań. RNA 2100 wspiera i reaguje na działania polityki publicznej mające na celu przystosowanie się do zmiany klimatu na różnych poziomach interwencji terytorialnej. Ponieważ RNA 2100 jest również wspierana przez inicjatywy mające na celu rozpowszechnianie jej wyników, w tym wśród ogółu społeczeństwa, ma ona zamiar stać się ważnym narzędziem podnoszenia świadomości w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

 • Cele Unii Europejskiej w zakresie odporności na klęski żywiołowe

  10 Feb 2023

  Komisja Europejska wraz z państwami członkowskimi opracowała pięć unijnych celów w zakresie odporności na klęski i katastrofy, aby ukierunkować przyszłe prace nad zapobieganiem klęskom żywiołowym i gotowością na nie. Cele te wskazują na strategiczne obszary, w których państwa członkowskie i Komisja muszą współpracować w celu wzmocnienia naszej zbiorowej zdolności do przetrwania przyszłych klęsk żywiołowych (w tym ekstremalnych zdarzeń pogodowych), ochrony obywateli oraz ochrony źródeł utrzymania, a także środowiska.