Start Archiwum informacyjne

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Archiwum informacyjne

 • Parlament Europejski popiera apel przywódców lokalnych o wzmocnienie roli miast i regionów w globalnych negocjacjach w sprawie klimatu

  25 Oct 2022

  Parlament Europejski i Europejski Komitet Regionów łączą siły przed konferencją ONZ w sprawie zmiany klimatu (COP27) w 2022 r., wzywając państwa członkowskie do podjęcia działań w dziedzinie klimatu. Rezolucja Parlamentu Europejskiego COP27 uznaje pilną potrzebę wielopoziomowego i opartego na współpracy działania oraz zaangażowania władz lokalnych i regionalnych we wdrażanie porozumienia paryskiego, wspiera kierowane lokalnie podejścia do przystosowania się do zmiany klimatu i ochrony różnorodności biologicznej, wzywa do obowiązkowych testów przystosowania się do zmiany klimatu i podatności na zmianę klimatu na szczeblu lokalnym oraz podkreśla potrzebę lepszego ukierunkowania środków finansowych na szczebel lokalny.

 • Niderlandzki Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM) przyczynia się do międzynarodowego podejścia do zmiany klimatu i zdrowia

  04 Nov 2021

  nacisk publiczny na turbiny wiatrowe i zdrowie.

 • Deficyt wody jest poważnym i rosnącym problemem w Europie

  27 Oct 2021

  Sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska: W dokumencie „Zasoby wodne w całej Europie – przeciwdziałanie deficytowi wody: zaktualizowana ocena” przedstawiono obecny stan deficytu wody w Europie, aby skupić się na zarządzaniu ryzykiem związanym z dostępnością wody w związku ze skutkami zmieniającego się klimatu. Oczekuje się, że zmiana klimatu pogłębi problemy, ponieważ susze rosną pod względem częstotliwości, rozmiarów i skutków. Europa musi wzmocnić odporność swoich ekosystemów i efektywniej wykorzystywać wodę.

 • Opublikowany atlas zagrożeń klimatycznych dla państw grupy G-20

  28 Oct 2021

  „Atlas zagrożeń klimatycznych grupy G-20 – wpływ, polityka, ekonomia” zawiera szereg arkuszy informacyjnych dla poszczególnych krajów zawierających mapy i infografiki, które podsumowują naukowe prognozy dotyczące wpływu na klimat w 20 największych krajach świata w nadchodzących dziesięcioleciach.

 • Wyniki współpracy internetowej z obywatelami Hiszpanii

  02 Oct 2021

  W dniu 28 lipca 2020 r. 50 uczestników z Hiszpanii wzięło udział w wydarzeniu dotyczącym cyfrowego zaangażowania obywatelskiego w misję Unii Europejskiej „Adaptacja do zmiany klimatu” wybranych losowo z różnych grup płci, wieku i sytuacji w zakresie zatrudnienia, aby zapewnić różnorodność poglądów.

 • Ocena wpływu na klimat i ocena ryzyka w 2021 r. dla Niemiec

  02 Nov 2021

  ogólne uwzględnienie zagrożeń związanych ze zmianą klimatu bez przystosowania się do zmiany klimatu i z uwzględnieniem jej skutków

 • Sprawozdanie Wspólnego Centrum Badawczego na temat pożarów lasów: zmiana klimatu jest co roku bardziej zauważalna

  29 Oct 2021

  Po najgorszym w historii roku 2019 r. rok 2020 był kolejnym rokiem, w którym pożary spalały duże obszary naturalnych gruntów w Europie. Pomimo zwiększonego poziomu gotowości w państwach UE w 2020 r. w UE wypalono około 340 000 hektarów (ha). Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej przedstawiło 21. edycję swojego rocznego sprawozdania na temat pożarów lasów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej za 2020 r.

 • Polityka przeciwdziałania zmianie klimatu: ranking niemieckich miast

  01 Nov 2021

  Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung i Uniwersytet w Poczdamie zbadały działania związane z łagodzeniem zmiany klimatu i przystosowaniem się do niej w 104 dużych i średnich miastach niemieckich. Ranking pokazuje, że większe miasta są bardziej aktywne pod względem pomiaru zmiany klimatu. Ponadto zaangażowanie miast w działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu wzmacnia ich działania w dziedzinie przystosowania się do zmiany klimatu.

 • Wyniki dyskusji panelowej na temat zmiany klimatu

  01 Nov 2021

  21 września 2021 r. Śródziemnomorskie Biuro Informacyjne ds. Środowiska, Kultury i Zrównoważonego Rozwoju (MIO-ECSDE) zorganizowało dyskusję panelową wysokiego szczebla pt. „Zmiany klimatu: szybko rosnące wyzwanie dla regionu Morza Śródziemnego”, co dało podmiotom okazję do wyrażenia jasnych informacji na temat tego, w jaki sposób kraje śródziemnomorskie są przygotowane do lepszego sprostania pojawiającym się wyzwaniom.

 • Prognozy klimatyczne Grecji dostępne w internecie

  04 Nov 2021

  W ramach finansowanego przez UE projektu LIFE-IP AdaptInGR opracowano nowe prognozy klimatyczne dla Grecji, aby jeszcze bardziej zwiększyć uwzględnianie kwestii przystosowania się do zmiany klimatu we wszystkich politykach i projektach. Dla trzech scenariuszy emisji gazów cieplarnianych i dla dwóch przyszłych okresów (2031–2060, 2071–2100) opracowano mapy GIS w wysokiej rozdzielczości dla 22 indeksów klimatycznych. Mapy są dostępne za pośrednictwem GIS Mapsportal greckiego Ministerstwa Środowiska i Energii.