Start Archiwum informacyjne

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Archiwum informacyjne

 • Nordycka perspektywa transgranicznego ryzyka klimatycznego – notatka polityczna Nordyckiej Rady Ministrów

  18 Nov 2022

  Dokument programowy i badanie pt. „Nordic Perspectives on Transborderary Climate Risk” [Nordyckie perspektywy transgranicznego ryzyka klimatycznego] przeprowadzone przez Nordycką Radę Ministrów pokazują, w jaki sposób powodzie i pożary lasów oraz inne zmiany klimatu wpływają kaskadowo ponad granicami, powodując na przykład wyższe ceny lub zakłócenia w dostawach towarów żywnościowych. W sprawozdaniu zawarto zalecenia dotyczące tego, w jaki sposób kraje nordyckie mogą lepiej wspólnie przeciwdziałać tym zagrożeniom.

 • Uruchomienie interaktywnego atlasu klimatycznego dla Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech

  28 Nov 2022

  Agencja Środowiska niemieckiego kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia opublikowała internetowy atlas klimatyczny (Klimaatlas Nordrhein-Westfalen). Obejmuje on mapy, interaktywne funkcje umożliwiające przeglądanie i pobieranie danych, a także wskaźniki dotyczące skutków zmiany klimatu i zmiany klimatu na szczeblu niższym niż krajowy. Publikacja atlasu internetowego wspiera wdrażanie ustawy o adaptacji do zmiany klimatu w Nadrenii Północnej-Westfalii.

 • 26 Oct 2022

 • Partnerzy Creative Commons z SPARC i elektronicznymi informacjami dla bibliotek w celu rozpoczęcia czteroletniej otwartej kampanii na rzecz klimatu

  28 Oct 2022

  Aby otwarta wymiana wyników badań naukowych stała się normą w dziedzinie nauk o klimacie, Creative Commons, SPARC i informacji elektronicznych dla bibliotek (EIFL), rozpoczęła czteroletnią otwartą kampanię klimatyczną. Kampania klimatyczna będzie wykraczać poza samą wymianę wiedzy na temat klimatu i różnorodności biologicznej, aby rozszerzyć sprzyjające włączeniu społecznemu, sprawiedliwe i sprawiedliwe strategie i praktyki w zakresie wiedzy, które umożliwiają lepszą wymianę.

 • Projekt Krajowego Planu Adaptacji 2100 – Ocena podatności terytorium Portugalii na zmianę klimatu w XXI wieku (RNA 2100)

  31 Oct 2022

  Projekt krajowego planu działania na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu 2100 – Ocena podatności terytorium Portugalii na zmianę klimatu w XXI wieku (RNA 2100) określa narracje zmian podatności na zagrożenia i skutków zmiany klimatu w Portugalii. Oceniono w nim również potrzebę inwestycji w przystosowanie się do zmiany klimatu oraz społeczno-gospodarcze koszty niepodejmowania działań. RNA 2100 wspiera i reaguje na działania polityki publicznej mające na celu przystosowanie się do zmiany klimatu na różnych poziomach interwencji terytorialnej. Ponieważ RNA 2100 jest również wspierana przez inicjatywy mające na celu rozpowszechnianie jej wyników, w tym wśród ogółu społeczeństwa, ma ona zamiar stać się ważnym narzędziem podnoszenia świadomości w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

 • Nauka na rzecz działań w dziedzinie klimatu: Wkład Unii Europejskiej w badania naukowe w grupie roboczej II Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) ds. skutków, przystosowania się i podatności na zagrożenia: zapewnienie rozwiązań umożliwiających odporny rozwój

  10 Oct 2022

  Broszura pt. „Wkład badań naukowych Unii Europejskiej (UE) w grupie roboczej II Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) ds. skutków, przystosowania się do zmiany klimatu i podatności na zagrożenia: zapewnienie rozwiązań, umożliwienie odpornego rozwoju” przedstawia i docenia wkład projektów finansowanych przez UE w wytyczanie granic światowej klasy nauki o adaptacji jako kluczowego składnika rozwoju odpornego na zmianę klimatu i sprawiedliwej transformacji dla wszystkich.

 • Zmiana klimatu zagraża norweskiemu systemowi żywnościowemu

  29 Nov 2022

 • Sprawozdanie w sprawie luki adaptacyjnej 2022 – UNEP

  04 Nov 2022

  Sprawozdanie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska z 2022 r. w sprawie luki adaptacyjnej: „Too Little, Too Slow – Klimat przystosowywania się do zmiany klimatu zagraża światowi” stwierdza się, że świat musi pilnie zwiększyć wysiłki na rzecz dostosowania się do tych skutków zmiany klimatu. W sprawozdaniu przeanalizowano ogólne postępy w planowaniu, finansowaniu i wdrażaniu działań przystosowawczych.

 • Analiza ryzyka klimatycznego i przystosowanie się do zmiany klimatu w przedsiębiorstwach

  14 Sep 2022

  Aby ułatwić wdrożenie systematyki Unii Europejskiej, niemiecka Agencja Środowiska opracowała zalecenie „Jak przeprowadzić solidną ocenę ryzyka zmiany klimatu i podatności na zagrożenia na potrzeby sprawozdawczości w zakresie unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju?”. W zaleceniach tych opisano, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą w praktyce postępować w celu spełnienia wymogów prawnych dotyczących ustalenia, czy niektóre rodzaje działalności gospodarczej w znacznym stopniu przyczyniają się do realizacji europejskich celów środowiskowych, w tym ochrony klimatu i przystosowania się do zmiany klimatu.

 • Projektowanie krajobrazów odpornych na zmianę klimatu: Najnowocześniejsze projekty w Europie

  27 Sep 2022

  Publikacja ta, opublikowana jako jeden wkład dla czeskiej prezydencji Unii Europejskiej, skupia niektóre z projektów ukierunkowanych na najlepsze praktyki, które są obecnie realizowane w Europie w dziedzinie przystosowania się do zmiany klimatu. Obejmują one szereg środków, począwszy od retencji wody w krajobrazie, odtworzenia gleby, zwiększania odporności lasów i przywracania usług ekosystemowych.