Start Archiwum informacyjne

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Archiwum informacyjne

 • Podręcznik „Zielony Ład w terenie”: Udzielanie władzom lokalnym i regionalnym wytycznych dotyczących transformacji ekologicznej

  23 Sep 2022

  Aby wyposażyć władze lokalne i regionalne w odpowiednie środki radzenia sobie z zagrożeniami związanymi ze zmianą klimatu, Komitet Regionów opublikował podręcznik „Zielony Ład w terenie”, który zawiera ukierunkowane wytyczne dotyczące pomocy finansowej i pomocy technicznej w dziedzinie przystosowania się do zmiany klimatu. W przyszłości opracowane zostaną podobne wytyczne dotyczące fali renowacji i ochrony różnorodności biologicznej.

 • Wyniki badań niezbędnych do wsparcia procesu decyzyjnego w krytycznej dekadzie

  18 Nov 2022

  W sprawozdaniu z 2022 r. pt. „10 New Insights in Climate Science 2022” podkreślono i rozwinięto złożone interakcje między zmianą klimatu a innymi czynnikami ryzyka, takimi jak konflikty, pandemie, kryzysy żywnościowe i leżące u ich podstaw wyzwania rozwojowe. Niniejsze sprawozdanie stanowi odpowiedź na wyraźne apele o wytyczne polityczne w obecnej dekadzie krytycznej dla klimatu. Istnieje pilna potrzeba reakcji adaptacyjnych, aby zapobiec dalszym stratom i szkodom oraz je zminimalizować.

 • Ocena ryzyka zmiany klimatu w sposób zharmonizowany na szczeblu międzynarodowym

  19 Feb 2021

  W oparciu o inicjatywę Niemiec i Korei Południowej Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała nową normę dotyczącą oceny ryzyka zmiany klimatu w serii ISO dotyczącej przystosowania się do zmiany klimatu. Norma ta, ISO 14091, Adaptacja do zmiany klimatu – Wytyczne w sprawie podatności, skutków i oceny ryzyka, 2021–02, opisuje, jak zrozumieć podatność organizacji na zagrożenia oraz jak opracować i wdrożyć solidną ocenę ryzyka w kontekście zmiany klimatu, obecnie i w przyszłości. Dokument ten został opracowany równolegle jako norma europejska i wkrótce zostanie opublikowany jako EN ISO 14091.

 • Zaproszenie do składania wniosków o przyznanie nagrody w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w regionie Morza Śródziemnego

  24 Mar 2021

  Trzecia edycja tego konkursu została rozpoczęta w ramach 5. rocznicy porozumienia klimatycznego z Paryża. Jest ona skierowana do zainteresowanych podmiotów publicznych, członków sektora prywatnego i organizacji pozarządowych, które podejmują działania i opracowują rozwiązania mające na celu dostosowanie regionów śródziemnomorskich do zmieniającego się klimatu. Termin składania zgłoszeń: 15 kwietnia 2021 r.

 • Finansowanie przystosowania się do zmiany klimatu: Zrównoważone inwestycje w przystosowanie się do zmiany klimatu zostały zharmonizowane w systematyce Unii Europejskiej

  09 Dec 2021

  Zrównoważone inwestycje w przystosowanie się do zmiany klimatu są zharmonizowane w taksonomii Unii Europejskiej, która z czasem musi obejmować więcej rodzajów działalności gospodarczej i ma zastosowanie na całym świecie. Dzięki inwestycjom oznaczonym jako zrównoważone sektor finansowy może promować i wspierać środki przystosowawcze w celu ograniczenia fizycznego ryzyka związanego z klimatem. Ryzyko rezydualne można przenosić za pośrednictwem mechanizmów ubezpieczeniowych.

 • Przystosowanie się do skutków zmiany klimatu: Zwiększenie wysiłków przed COP26

  17 Sep 2021

  Posiedzenie Komitetu ds. Dostosowania UNFCCC zakończyło się 10 września z myślą o konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu COP26. Poczyniono postępy w pracach Komitetu w zakresie promowania wdrażania wzmożonych działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w ramach konwencji i porozumienia paryskiego oraz wspierania państw w ich wysiłkach na rzecz przystosowania się do skutków zmiany klimatu. W szczególności przyjęła elastyczny plan prac na lata 2022–2024 oraz sprawozdanie z analizy metod przeglądu ogólnych postępów w osiąganiu globalnego celu w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

 • Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania: Wyznaczenie członków Europejskiego Naukowego Komitetu Doradczego ds. Zmian Klimatu

  27 Sep 2021

  Europejska Agencja Środowiska (EEA) ogłasza zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w celu wyznaczenia członków Europejskiego Naukowego Komitetu Doradczego ds. Zmian Klimatu. Rada doradcza zapewni niezależne doradztwo naukowe i sporządzi sprawozdania na temat unijnych środków na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu i jej łagodzenia, celów klimatycznych i orientacyjnych budżetów na emisję gazów cieplarnianych oraz ich spójności z europejskim prawem o klimacie i międzynarodowymi zobowiązaniami UE wynikającymi z porozumienia paryskiego. Data zamknięcia: 1 listopada 2021 r.

 • Tabela wskaźników klimatycznych dla rolników prowadzących uprawy oliwek, winogron i pszenicy

  01 Jun 2022

  Wraz z zakończeniem projektu EU Med-Gold uruchomiono tablicę wskaźników zawierającą krótkoterminowe dane pogodowe i długoterminowe dane dotyczące klimatu, aby pomóc rolnikom w sadzeniu nowych gajów, przewidywaniu przyszłych wyzwań zarówno w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, jak i przystosowywania się do niej, a także w lepszym przygotowaniu się na szkodniki i choroby.

 • Projekt impulsu rozpoczyna 7 regionalnych badań wpływu zmiany klimatu i przystosowania się do niej

  06 May 2022

  W ramach finansowanego przez UE projektu IMPETUS rozpoczęto badanie dostępne w językach narodowych w celu sporządzenia wykazu kształtujących przystosowanie się do zmiany klimatu dla długotrwałych korzyści w siedmiu społecznościach regionalnych w Europie. W oparciu o odpowiedzi uzyskane w ramach ankiety partnerzy zaoferują lokalnym obywatelom, przedsiębiorstwom i przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego dalsze możliwości udziału w projektach w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

 • Ankiety na temat europejskiego badania danych dotyczących klimatu

  10 May 2022

  Europejska Agencja Środowiska (EEA) chciałaby uzyskać informacje zwrotne na temat wykorzystania europejskiego badania danych dotyczących klimatu, kluczowego narzędzia Climate-ADAPT. Dwa badania są dostępne do dnia 20 maja 2022 r., aby pomóc w rozwoju sytuacji w przyszłości. Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie w następujący sposób: