Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Czterodniowa prognoza dwutlenku azotu naziemnego (NO2) z usługi monitorowania atmosfery Copernicus (CAMS)

Widz dostarcza prognozowane godzinowe stężenia NO2 na poziomie naziemnym (na podstawie danych satelitarnych przetwarzanych przez CAMS).

Użyj tej ikony, aby wybrać datę i region zainteresowania

Kliknijna tej ikonie, aby wyświetlić mapę w trybie pełnoekranowym

Klikając na mapę, można zobaczyć wykres pokazujący zmiany godzinowych stężeń NO2 na poziomie godzinowym w prognozowanym okresie w danej lokalizacji.  

 

Klasyfikacja godzinowych stężeń NO2 w otaczającym powietrzu jest zgodna z klasyfikacją zastosowaną przez aktualne dane dotyczące jakości powietrza dla Europy, gdzie pięć kategorii waha się od dobrego (i 40 µg/m3) do bardzo słabego (> 400 µg/m3). Dyrektywy w sprawie jakości otaczającego powietrza stanowią, że w celu ochrony zdrowia ludzkiegostężenie CO2 nie powinno przekraczać 200 µg/m3 więcej niż 18 razy w roku kalendarzowym, a średnie roczne stężenia nie powinny przekraczać 40 µg/m3. Próg ostrzegania ludności dla NO2 ustala się na poziomie 400 µg/m3 mierzonym w ciągu trzech kolejnych godzin w miejscach reprezentatywnych dla jakości powietrza (ponad 100 km2 lub w całej strefie lub aglomeracji, w zależności od tego, która z tych wartości jest mniejsza). Przekroczenie tego progu powoduje rozpowszechnianie opinii publicznej informacji na temat ryzyka narażenia oraz wdrożenie, w stosownych przypadkach, krótkoterminowych środków mających na celu obniżenie poziomów zanieczyszczeń.

W 2021 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała nowe wytyczne dotyczące jakości powietrza w celu ochrony zdrowia ludzkiego, aktualizując wytyczne dotyczące jakości powietrza z 2005 r. na podstawie systematycznego przeglądu najnowszych dowodów naukowych na temat tego, w jaki sposób zanieczyszczenie powietrza szkodzi zdrowiu ludzkiemu. Zgodnie z nowymi wytycznymi WHO średnie roczne stężenie nie powinno przekraczać 10 µg/m3, dzienne stężenie nie powinno przekraczać 25 µg/m3 dłużej niż 3-4 dni w roku, a stężenia godzinowe nie powinny przekraczać 200 µg/m3. W październiku 2022 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie jakości powietrza, w której ściślej dostosowuje się unijne normy jakości powietrza do zaleceń WHO z 2021 r. i wprowadza wartości dopuszczalne dla wszystkich zanieczyszczeń powietrza objętych obecnie wartościami docelowymi, z wyjątkiem ozonu. W przypadku NO2 stężenia godzinowe nie powinny przekraczać 200 µg/m3 więcej niż raz w roku kalendarzowym, podczas gdy dzienne stężenia nie powinny przekraczać 50 µg/m3 więcej niż 18 razy w roku kalendarzowym do 2030 r. Dla średniego rocznego stężenia granicznego ustala się na 20 µg/m3.

Dodatkowe informacje: