Wybierz kraj, aby przejść bezpośrednio do strony profilu kraju:

Państwa członkowskie EOG znajdują się na różnych etapach przygotowywania, opracowywania i wdrażania krajowych strategii i planów adaptacyjnych, w tym uwzględniania w nich aspektów związanych ze zdrowiem. Kraje znajdują się również na różnych etapach uwzględniania aspektów zmiany klimatu w swoich krajowych politykach zdrowotnych oraz – w stosownych przypadkach – na szczeblu niższym niż krajowy. Profile krajowe zawierają krótki przegląd uwzględnienia zdrowia publicznego w strategiach i planach przystosowania się do zmiany klimatu oraz uwzględnienia przystosowania się do zmiany klimatu w polityce zdrowia publicznego, w oparciu o szereg dokumentów publicznych.

W przypadku państw członkowskich UE informacje w profilach krajów opierają się na następujących źródłach informacji:

Sprawozdawczośćna temat rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną (GovReg) (2023, 2021): Państwa członkowskie
UE przedstawiły informacje na temat swoich krajowych działań przystosowawczych na podstawie art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu po raz pierwszy w 2021 r. i ponownie w 2023 r. W kilku przypadkach państwa członkowskie EOG niebędące państwami członkowskimi UE dobrowolnie zgłosiły przypadki przystosowania się do zmiany klimatu. Pełny zakres informacji jest publikowany w profilach krajowych Climate-ADAPT.

Analiza polityki EOG (2022):
Europejska Agencja Środowiska przeanalizowała polityki w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i krajowe strategie zdrowotne w celu określenia zakresu wpływu związanego z klimatem na zdrowie oraz rodzajów interwencji ukierunkowanych na ten wpływ. Wyniki, oparte na informacjach zgromadzonych w 2021 r., są dostępne w sprawozdaniu „Zmiana klimatu i zdrowie: przegląd polityki krajowej w Europie. Zasięg geograficzny różnych aspektów polityki krajowej w całej Europie można zwizualizować za pomocą przeglądarki map.

W przypadku innych państw członkowskich EOG dostępnych jest znacznie mniej informacji. Podane tutaj informacje opierają się na dobrowolnych zgłoszeniach do EEA, które są publikowane w profilach krajowych Climate-ADAPT, uzupełnionych informacjami z 7. krajowych komunikatów do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC).

Language preference detected

Do you want to see the page translated into ?

Exclusion of liability
This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.