Start Kontekst polityczny Profile państw

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Profile krajów

Państwa członkowskie EOG znajdują się na różnych etapach przygotowywania, opracowywania i wdrażania krajowych strategii i planów adaptacyjnych, w tym uwzględniania w nich aspektów związanych ze zdrowiem. Kraje znajdują się również na różnych etapach uwzględniania aspektów zmiany klimatu w swoich krajowych i – w stosownych przypadkach – polityce zdrowotnej na szczeblu niższym niż krajowy. W profilach krajowych przedstawiono krótki przegląd uwzględniania zdrowia publicznego w strategiach i planach przystosowania się do zmiany klimatu oraz uwzględnianie kwestii przystosowania się do zmiany klimatu w polityce zdrowia publicznego, w oparciu o szereg dokumentów urzędowych.

W przypadku państw członkowskich UE informacje zawarte w profilach krajowych opierają się na następujących źródłach informacji:

 • Analiza polityki EOG (2022):
  Europejska Agencja Środowiska przeanalizowała politykę w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i krajowe strategie zdrowotne w celu określenia zakresu wpływu na zdrowie i rodzajów interwencji związanych z klimatem. Wyniki, oparte na informacjach zebranych w 2021 r., są dostępne w sprawozdaniu dotyczącym zmiany klimatu i zdrowia: przegląd polityki krajowej w Europie. Zasięg geograficzny różnych aspektów polityki krajowej w całej Europie można zobrazować za pomocą przeglądarki map.
 • Sprawozdanie w sprawie rozporządzenia w sprawie zarządzania (GovReg) (2021):
  Państwa członkowskie UE przekazały informacje na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu. Pełny zakres informacji jest publikowany w profilach krajowych Climate-ADAPT
 • Sprawozdanie w sprawie rozporządzenia w sprawie mechanizmu monitorowania (MMR) (2019):
  W 2019 r. państwa członkowskie UE przekazały informacje w ramach europejskiego mechanizmu monitorowania i zgłaszania informacji istotnych dla zmiany klimatu (rozporządzenie (UE) nr 525/2013).
 • Tabela wyników w zakresie gotowości dostosowawczych dla poszczególnych krajów (2018 r.): 
  W 2018 r. Komisja Europejska oceniła strategię UE na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu z 2013 r. Pakiet ewaluacyjny zawiera oceny poszczególnych krajowych strategii i procesów adaptacyjnych poszczególnych państw członkowskich, które są publikowane w tych kartach krajowych.
 • Którzy studiują z DG CLIMA (2018):
  Regionalne Biuro WHO dla Europy i Komisja Europejska wspólnie przeanalizowały zmiany w polityce zdrowotnej w celu rozwiązania problemu przystosowania się do zmiany klimatu w państwach członkowskich UE i opracowały szereg dobrych praktyk studium przypadku. Analiza ta obejmowała przegląd dokumentacji, ankietę z udziałem przedstawicieli krajów z sektorów ochrony zdrowia i środowiska, a także dwa warsztaty, które odbyły się w 2017 r. Wyniki przedstawiono w publikacji „Polityka zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu w Unii Europejskiej”. 

W przypadku innych państw członkowskich EOG dostępne są znacznie mniej informacji. Przedstawione tutaj informacje opierają się na dobrowolnych oświadczeniach skierowanych do EOG, które są publikowane na profilach krajowych Climate-ADAPT, uzupełnionych informacjami z 7. komunikatów krajowych do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC).