Start Polityka UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu Misja UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
This object has been archived because its content is outdated. You can still access it as legacy

Obszar misji: Przystosowanie się do zmiany klimatu

W dniu 29 września 2021 r. Komisja uruchomiła pięć misji UE mających na celu sprostanie dużym wyzwaniom w dziedzinie zdrowia, klimatu i środowiska oraz osiągnięcie ambitnych i inspirujących celów w tych obszarach. Misje UE to zobowiązania do rozwiązywania głównych wyzwań społecznych, takich jak przystosowanie się do zmiany klimatu, ochrona oceanów, życie w bardziej ekologicznych miastach oraz zapewnienie zdrowia gleby i żywności. Stanowią one integralną część programu ramowego „Horyzont Europa” i stanowią nowy sposób realizacji tych zobowiązań.

Każda misja będzie działać jako portfel działań – takich jak projekty badawcze, środki polityczne, a nawet inicjatywy ustawodawcze – w celu osiągnięcia wymiernego celu, którego nie można osiągnąć za pomocą poszczególnych działań. Misje przyczynią się również do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz celów zrównoważonego rozwoju.

 

Na czym polega obszar misji?

Misja „Adaptacja do zmiany klimatu” koncentruje się na rozwiązaniach i gotowości na skutki zmiany klimatu w celu ochrony życia i aktywów. Obejmuje ona zmiany behawioralne i aspekty społeczne poprzez zwracanie się do nowych społeczności poza zwykłymi interesariuszami, co przyczynia się do transformacji społecznej.

Misja ta uzupełnia szereg innych działań finansowanych przez Komisję Europejską w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

 

Skąd pochodzą fundusze?

Misja „Adaptacja” otrzymuje środki w wysokości 370 mln EUR w ramach programu „Horyzont Europa” na lata 2021–23. Działania w zakresie badań naukowych i innowacji będą dotyczyć odbudowy obszarów dotkniętych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, przywrócenia obszarów zalewowych, rolnictwa pionowego, prototypowych metod ubezpieczeniowych lub stworzenia „doskonale przystosowanego” miasta gotowego do wytrzymania burzy lub fal upałów.

 

Jaki jest czas trwania obszaru misji?

Do 2030 r. misja osiągnie następujące cele szczegółowe:

  • Cel 1: Przygotowanie i planowanie odporności na zmianę klimatu w
    celu zapewnienia ogólnego wsparcia europejskim regionom i społecznościom w celu lepszego zrozumienia zagrożeń i możliwości związanych z klimatem, przygotowania się na nie i zarządzania nimi poprzez zapewnienie lokalnym i regionalnym jednostkom administracyjnym dostępu do profili ryzyka klimatycznego, ulepszonych systemów wczesnego ostrzegania oraz wytycznych dotyczących opracowywania kompleksowych planów zarządzania ryzykiem;
  • Cel 2: Przyspieszenie transformacji w kierunku odporności na zmianę klimatu,
    aby współpracować z co najmniej 150 regionami i społecznościami w celu przyspieszenia ich transformacji w przyszłość odporną na zmianę klimatu, wspierając je we współtworzeniu transformacyjnych ścieżek innowacji na rzecz odporności na zmianę klimatu oraz w opracowywaniu i testowaniu rozwiązań na rzecz bezpiecznej adaptacji transformacyjnej;
  • Cel 3: Demonstrowanie systemowych transformacji w kierunku odporności na zmianę klimatu w
    celu przeprowadzenia co najmniej 75 zakrojonych na szeroką skalę demonstracji systemowych przekształceń w odporność na zmianę klimatu we wszystkich regionach i społecznościach europejskich poprzez wspieranie regionów i społeczności w całej UE.

Więcej szczegółów można znaleźć w planie realizacji misji oraz w arkuszu informacyjnym.

 

Kto jest w to zamieszany?

W dniu 7 czerwca 2022 r. Komisja Europejska ogłosiła pierwsze 118 regionów i władz lokalnych z 18 państw członkowskich, z których 6 więcej pochodzi z państw stowarzyszonych lub potencjalnie stowarzyszonych z programem „Horyzont Europa”, które uczestniczą w misji UE na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu. Te regiony i władze lokalne podpisały kartę misji w Komitecie Regionów. Kolejne 17 prywatnych przedsiębiorstw, centrów usług, sieci badawczych i lokalnych grup działania działających na rzecz poprawy odporności na zmianę klimatu zatwierdzi Kartę i stanie się przyjaciółmi misji. Nowi sygnatariusze skorzystają z platformy wdrażania misji, która będzie działać na początku 2023 r.

Czytaj więcej na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Zobacz sygnatariuszy karty misji tutaj.

 

Skontaktuj się z nami

EU-CLIMATE-ADAPTATION-MISSION@ec.europa.eu