Start Polityka UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
This object has been archived because its content is outdated. You can still access it as legacy

Polityka UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu ma na celu uczynienie Europy bardziej odporną na zmianę klimatu. Przyjmując spójne podejście, uzupełniając działania państw członkowskich, promuje działania dostosowawcze w całej UE, zapewniając uwzględnienie kwestii związanych z przystosowaniem się do zmiany klimatu we wszystkich odpowiednich politykach UE (uwzględnianie głównego nurtu działań), promując lepszą koordynację, spójność i wymianę informacji.

W strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu uznano, że lepszy dostęp do finansowania ma kluczowe znaczenie dla budowania Europy odpornej na zmianę klimatu. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 zapewnią, że co najmniej 20 % budżetu europejskiego stanowią wydatki związane z klimatem, w tym zarówno przystosowanie się do zmiany klimatu, jak i łagodzenie jej skutków.

UE zwraca szczególną uwagę na kwestię pomocniczości i rozumie jej rolę jako czynnika ułatwiającego wspólne działania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu przez wszystkie podmioty lokalne, regionalne i krajowe, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Komisja Europejska powołała Burmistrzów Adapt, Inicjatywę Porozumienia Burmistrzów w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu, aby zaangażować miasta w działania na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu. Kwestie transgraniczne wymagają podejścia unijnego i ponadnarodowego.

Działania uzupełniające prowadzone są na różnych szczeblach:

Czytaj więcej: