Start Polityka UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu Strategia UE na rzecz zrównoważonego finansowania

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Unijna strategia zrównoważonego finansowania

Źródło obrazu: Nada Jovanovic, Sustainably Yours/EOG

Strategia zrównoważonego finansowania UE

Zrównoważone finansowanie ma do odegrania kluczową rolę w realizacji celów polityki w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, a także międzynarodowych zobowiązań UE w zakresie celów w zakresie klimatu i zrównoważonego rozwoju. Czyni to poprzez ukierunkowanie inwestycji prywatnych na przejście na neutralną dla klimatu, odporną na zmianę klimatu, zrównoważoną środowiskowo, zasobooszczędną i sprawiedliwą gospodarkę, jako uzupełnienie środków publicznych.

W tym celu od 2018 r. Komisja opracowuje kompleksowy program polityki w zakresie zrównoważonego finansowania. Strategia zrównoważonego finansowania z 2021 r. ma na celu wsparcie finansowania przejścia na zrównoważoną gospodarkę poprzez zaproponowanie działań w czterech obszarach: finansowanie transformacji, inkluzywność, odporność i wkład systemu finansowego oraz globalne ambicje. Komisja koordynuje również międzynarodowe wysiłki za pośrednictwem swojej międzynarodowej platformy na rzecz zrównoważonego finansowania.

W ramach strategii zrównoważonego finansowania w dniu 12 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie systematyki. Ustanawia ona ramy unijnej systematyki poprzez określenie czterech nadrzędnych warunków, które musi spełniać dana działalność gospodarcza, aby zakwalifikować ją jako zrównoważoną środowiskowo. Akt delegowany dotyczący unijnej systematyki w dziedzinie klimatu ma na celu wspieranie zrównoważonych inwestycji poprzez wyjaśnienie, które rodzaje działalności gospodarczej w największym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia celów środowiskowych UE.

Unijna taksonomia jest ważnym czynnikiem umożliwiającym zwiększenie skali zrównoważonych inwestycji i wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu. W szczególności poprzez zapewnienie odpowiednich definicji przedsiębiorstwom, inwestorom i decydentom politycznym, w odniesieniu do których działalność gospodarcza można uznać za zrównoważoną środowiskowo, oczekuje się, że stworzy bezpieczeństwo dla inwestorów, ochroni inwestorów prywatnych przed ekologicznym praniem, pomoże przedsiębiorstwom zaplanować transformację, złagodzić fragmentację rynku i ostatecznie pomóc w zmianie inwestycji tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Zgodnie z planem działania Komisji na rzecz zrównoważonego finansowania UE podjęła szereg środków w celu zapewnienia, aby sektor finansowy odgrywał znaczącą rolę w osiąganiu celów Europejskiego Zielonego Ładu. Lepsze dane pochodzące od przedsiębiorstw na temat ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, na które są narażone, oraz ich własnego wpływu na ludzi i środowisko, mają zasadnicze znaczenie dla pomyślnej realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i planu działania na rzecz zrównoważonego finansowania. W celu lepszego rozwiązania tych kwestii Komisja przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, która zmieniłaby istniejące wymogi dotyczące sprawozdawczości przewidziane w dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej.

Aby wesprzeć wdrażanie, Komisja Europejska ustanawia organ doradczy, platformę na rzecz zrównoważonego finansowania, na rzecz dialogu i ścisłej współpracy między wieloma zainteresowanymi stronami z sektora publicznego i prywatnego. Nie tylko dalej rozwija się systematyka, w tym nowe rodzaje działalności gospodarczej na potrzeby celu przystosowania się do zmiany klimatu, ale także rozszerzy systematykę o znacznie szkodliwe i niewielkie oddziaływanie, cele społeczne lub kryteria dostępności i użyteczności danych.