Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Europejska ocena ryzyka związanego z klimatem

W maju 2022 r. Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu Komisji Europejskiej (DG CLIMA) i Europejska Agencja Środowiska (EEA) zainicjowały przygotowanie pierwszej europejskiej oceny ryzyka klimatycznego (Eucra). 

Eucra oceni obecne i przyszłe skutki zmiany klimatu i zagrożenia związane ze środowiskiem, gospodarką i szerszym społeczeństwem w Europie.

Pierwsza Eucra będzie przyspieszoną i opartą na ekspertach oceną opartą przede wszystkim na przeglądzie i syntezie istniejących danych i wiedzy z różnych źródeł. Ocena skupi się w szczególności na złożonych zagrożeniach klimatycznych, takich jak ryzyko transgraniczne, kaskadowe i złożone.  

Kontekst polityczny

Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu określa, w jaki sposób Unia Europejska może dostosować się do nieuniknionych skutków zmiany klimatu i stać się odporna na zmianę klimatu do 2050 r. W strategii proponuje się zintensyfikowanie planowania adaptacji i oceny ryzyka jako jeden z kluczowych kroków w kierunku osiągnięcia inteligentniejszej, szybszej i bardziej systematycznej adaptacji w Europie. W pkt 14 wyraźnie stwierdza się: „W oparciu o przegląd zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka Unia Europejska może napotkać odpowiednie projekty badawcze, serię sprawozdań PESETA oraz uwzględniając istniejące przepisy sektorowe, Komisja opracuje ogólnounijną ocenę ryzyka związanego z klimatem.

W rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 15 września 2022 r. wezwano również Komisję do sporządzenia ogólnounijnej oceny ryzyka klimatycznego oraz do zwrócenia szczególnej uwagi na zagrożenia związane z suszami, pożarami lasów i zagrożeniami dla zdrowia.

Pierwsza Eukra będzie wspierać identyfikację priorytetów politycznych związanych z przystosowaniem się do zmiany klimatu w Europie oraz rozwój polityki UE w sektorach wrażliwych na zmianę klimatu. Może również stanowić ogólnounijny punkt odniesienia dla przeprowadzania i aktualizacji krajowych lub niższych niż krajowy ocen ryzyka związanego z klimatem.

Jakie produkty dostarczy Eucra?

Eucra będzie składać się z następujących produktów:

 • Raport Eucra (opublikowany przez EEA)
 • Streszczenie
 • Produkty uzupełniające, w tym interaktywna przeglądarka danych i dokumenty techniczne

Jaka jest wartość dodana Eucra?

Celem Eucra jest uzupełnienie istniejącej bazy wiedzy na temat oceny zagrożeń i zagrożeń związanych z klimatem w Europie oraz zapewnienie wartości dodanej dla kształtowania polityki w następujących obszarach:

 • Wykorzystanie najnowszych wyników modelowych i literatury naukowej;
 • Systematyczna ocena skali obecnego i przyszłego kluczowego ryzyka klimatycznego;
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom złożonym, ryzyku transgranicznemu, ryzyku kaskadowemu i ryzyku systemowemu;
 • Angażowanie zainteresowanych stron z Komisji Europejskiej w proces oceny;
 • Ocena kontekstu polityki europejskiej, własności ryzyka i pilnego podjęcia działań w odniesieniu do każdego kluczowego ryzyka; i
 • Zapewnienie uzupełniających interaktywnych narzędzi w zakresie zagrożeń i zagrożeń klimatycznych.

  Jakie są ramy czasowe?

  Publikacja pierwszej Eukry zaplanowana jest na wiosnę 2024 r. 

  Kto jest w to zamieszany?

  Komisja Europejska D irectorate-G eneral for Climate Action i EEA wspólnie kierują przygotowaniem Eucra.  

  Partnerami wykonawczymi są:

  Eucra angażuje również dużą liczbę ekspertów zewnętrznych, decydentów politycznych i innych zainteresowanych stron na różnych etapach projektu, w tym: 

  • Grupa doradcza ekspertów
  • Grupa robocza Komisji Europejskiej
  • Grupa EIONET ds. wpływu na zmiany klimatu, podatności i przystosowania się

  Jakie jest ogólne podejście i metodologia?  

  Eucra zastosuje koncepcję ryzyka klimatycznego sporządzoną w szóstym sprawozdaniu oceniającym Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) i będzie w miarę możliwości stosować się do wytycznych dotyczących oceny ryzyka określonych w normach ISO 31000 i ISO 14091.

  Źródło: UNDRR (dostosowany)

  Jakie dane i źródła wiedzy zostaną wykorzystane?

  Eucra będzie opierać się na dostępnych danych i wiedzy z poprzednich ocen zagrożeń i zagrożeń związanych z klimatem w Europie oraz na poziomie globalnym, a także będzie koordynować z trwającymi ocenami europejskimi w celu zapewnienia komplementarności wyników.

  Kluczowe źródła danych i wiedzy obejmują:

  Skąd pochodzą fundusze?

  Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską. Ponadto wkłady rzeczowe są przekazywane przez inne organizacje wnoszące wkład, w tym przez EEA, JRC i C3S.

  Kontakt

  EUCRA@eea.europa.eu