Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
3

Określenie wariantów adaptacyjnych

3.1 Stworzenie katalogu odpowiednich wariantów adaptacyjnych

Kompilacja ta powinna koncentrować się na opcjach dostosowawczych, które są w stanie uwzględnić istotne główne problemy zidentyfikowane w odniesieniu do danego kraju, regionu lub szczebla administracyjnego. Warianty adaptacyjne można uzyskać z przeglądu literatury i baz danych, od ekspertów naukowych lub kolegów z innych organów, a także poprzez zaangażowanie zainteresowanych stron. Ponadto wiedza lokalna i regionalna jest bardzo ważna dla określenia odpowiednich wariantów adaptacyjnych, unikając niewłaściwej adaptacji. W ciągu ostatnich lat naukowcy, sieci miast, władze krajowe lub regionalne lub organizacje zainteresowanych stron opracowały kilka katalogów opcji adaptacyjnych. Katalogi te powinny stanowić podstawę wyboru opcji, które wpisują się w konkretny kontekst i określone cele adaptacyjne. Należy również uznać, że adaptacja nie zawsze wymaga zupełnie nowych działań. Adaptacja często oznacza rozważenie i dostosowanie działań, które byłyby konieczne do zrównoważonego rozwoju w każdym przypadku, lub włączenie dostosowania do istniejących lub nowych przepisów, norm i planów (np. plany zarządzania ryzykiem powodziowym na mocy unijnej dyrektywy w sprawie powodzi).

Zbiór obejmuje szerokie spektrum opcji adaptacyjnych, w tym opcje technologiczne, informacyjne, organizacyjne, behawioralne, ekosystemowe, społeczne i społeczno-gospodarcze na wszystkich poziomach, sektorowe, międzysektorowe i przekrojowe. Zob. warianty przystosowania się do zmiany klimatu (Climate-ADAPT).

Warianty przystosowania się do zmiany klimatu

Dostępne warianty dostosowawcze będą zależały od szeregu wzajemnie powiązanych czynników. W tym miejscu można zapoznać się z opcjami przystosowania się do zmiany klimatu dostępnymi w dokumencie Climate-ADAPT, wybierając konkretny sektor oddziaływania na klimat i/lub przystosowania się do niego.

Aby sprawdzić wpływ i opcje dostosowania specyficzne dla poszczególnych sektorów, należy skorzystać z poniższych pól rozwijanych.

Odpowiedni kafelek

{'sector': [], 'special_tags': [], 'search_text': None, 'title': None, 'css_class': None, 'countries': [], 'nr_items': 5, 'search_type': ['MEASURE'], 'element_type': [], 'uuids': None, 'macro_regions': [], 'combine_results': False, 'funding_programme': None, 'origin_website': None, 'bio_regions': [], 'show_share_btn': False, 'sortBy': 'EFFECTIVE'}

.