Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Przygotowanie gruntu do adaptacji Ocena ryzyka i podatności na zmiany klimatu Identyfikacja wariantów adaptacji Ocena wariantów adaptacji Wdrożenie Monitorowanie i ocena

1

Przygotowanie gruntu pod przystosowanie się do zmiany klimatu

1.8 Ustalenie dodatkowego wsparcia

W trakcie procesu adaptacji mogą pojawić się trudne pytania dotyczące konkretnych kwestii związanych z lokalną sytuacją. Dlatego pomocne może być dodatkowe, bardziej dogłębne lub bardziej spersonalizowane wsparcie. Obecnie miasta mają różne możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia w postaci punktów informacyjnych, forów, warsztatów, seminariów i webinariów organizowanych przez wiele organizacji na różnych szczeblach zarządzania, a także w ramach projektów finansowanych przez UE (zob. sekcja informacyjnaClimate-ADAPT).

Biuro Porozumienia Burmistrzów regularnie organizuje działania na rzecz budowania potencjału miast-sygnatariuszy, takie jak warsztaty, webinaria lub szkolenia (zob. kalendarz wydarzeńPorozumienia Burmistrzów). Zapoznaj się z przeglądem wszystkich dotychczasowych webinariów adaptacyjnych, zawierających nagrania z webinariów, wykonane prezentacje i przydatne informacje. Dedykowana przestrzeń wymiany między miastami będącymi sygnatariuszami, koordynatorami i zwolennikami platformy MyCovenant oferuje możliwość wymiany z innymi za pośrednictwem forów i narzędzia uczenia się peer-to-peer. Ponadto biblioteka na stronie Porozumienia Burmistrzów zawiera wiele studiów przypadków i innych zasobów wiedzy.  

Oprócz inicjatywy Porozumienia Burmistrzów europejskie i międzynarodowe stowarzyszenia miast, takie jak Przymierze Klimatyczne, Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR), Grupa C40 Cities Climate Leadership, Eurocities, ICLEI – Samorządy Lokalne na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i inne, obejmują wśród swoich obszarów tematycznych przystosowanie się do zmiany klimatu i zapewniają powiązane działania w zakresie budowania zdolności i wsparcia. 

Wiele organizacji międzynarodowych koncentruje swoją pracę w dziedzinach ściśle związanych z przystosowaniem się do zmiany klimatu, takich jak ograniczanie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, łagodzenie zmiany klimatu lub zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Zapewniają one wydarzenia związane z budowaniem potencjału i zasoby istotne z punktu widzenia przystosowania się do zmiany klimatu na obszarach miejskich. Na przykład kampania UNDRR Making Cities Resilient oferuje webinaria i wydarzenia związane z budowaniem potencjału w zakresie zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi (DRR). Centrum odporności miejskiej UN HABITAT wspiera budowanie i wymianę wiedzy istotnej z punktu widzenia adaptacji.

Ponadto działania w zakresie wsparcia i budowania zdolności są organizowane przez regiony transnarodowe UE, które opracowały regionalne strategie przystosowania się do zmiany klimatu, często w językach narodowych krajów uczestniczących. W przeważającej części ich działania nie są ukierunkowane konkretnie na obszary miejskie. Działania dostosowawcze regionów transnarodowych są szczegółowo opisane na stronach regionów.

Organizacje na szczeblu europejskim i krajowym, które zapewniają finansowanie związane z przystosowaniem się do zmiany klimatu, oferują działania na rzecz budowania zdolności w celu skutecznego wykorzystania finansowania. Więcej informacji na temat możliwości finansowania i powiązanych organizacji można znaleźć w kroku 1.5. Również finansowane przez UE projekty badawcze ukierunkowane na przystosowanie się do zmiany klimatu obejmują warsztaty i działania związane z wymianą wiedzy (zob. zasoby poniżej).

Na szczeblu krajowym działania w zakresie budowania zdolności i wsparcia są organizowane w ramach wdrażania krajowych strategii przystosowawczych. Mogą być specyficzne dla miasta lub bardziej ogólne w swoim zasięgu. Wskazane jest skontaktowanie się z agencjami na szczeblu krajowym wdrażającymi politykę dostosowawczą w celu uzyskania informacji na temat dostępnego wsparcia na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu. Może to obejmować np. dostarczanie danych dotyczących klimatu, finansowanie opracowywania planów przystosowania się do zmiany klimatu lub konkretnych środków, dalsze wytyczne w języku narodowym, specjalne sesje szkoleniowe itp.) Kontakty i dalsze informacje można znaleźć na stronach krajów objętych programem Climate-ADAPT. Podobne wsparcie może być dostępne od władz szczebla niższego niż krajowy (prowincji, regionu lub państwa). Wiele regionów lub prowincji udziela pomocy jako organizacje koordynujące w ramach Porozumienia Burmistrzów. Możesz zapoznać się z przeglądem Koordynatorów Porozumienia Burmistrzów, aby sprawdzić, czy Twój region, prowincja lub państwo już są zaangażowane, a także uzyskać więcej informacji na temat ich działalności i sposobu nawiązania kontaktu.

 

Studia przypadków

Relevant tile