Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

uast_logo_4 Przygotowanie gruntu do adaptacji Ocena ryzyka i podatności na zmiany klimatu Identyfikacja wariantów adaptacji Ocena wariantów adaptacji Wdrożenie Monitorowanie i ocena

4

Ocena i wybór wariantów adaptacyjnych

Po zidentyfikowaniu potencjalnych wariantów dostosowawczych i utworzeniu katalogu wariantów adaptacyjnych, kolejnym etapem jest ocena i nadanie priorytetu wariantom w oparciu o szczegółowe informacje i kryteria. W ten sposób należy ocenić proponowane warianty, aby określić ich przydatność do kontekstu lokalnego, ich skuteczność w zmniejszaniu podatności na zagrożenia lub zwiększaniu odporności oraz ich szerszy wpływ na zrównoważony rozwój. Celem jest unikanie decyzji, które prowadzą do wyboru nieodpowiednich działań lub niedostosowania. Wybór preferowanych wariantów adaptacyjnych powinien odbywać się w ścisłej współpracy ze wszystkimi zaangażowanymi podmiotami i zainteresowanymi stronami, których dotyczy proces adaptacji. 

Ten krok pomaga miastom będącym sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów w opracowaniu systemu oceny wariantów przystosowania się do zmiany klimatu, zebraniu niezbędnych informacji na temat tych wariantów, aby umożliwić ocenę, w tym kosztów i korzyści, oraz ostatecznie nadać priorytet i wybrać warianty dostosowawcze do celów realizacji działań.